Hlavní navigace

Internetová smlouva - vybrané problémy

Bohumír Štědroň 11. 3. 2004

Hledat právní normu, ať již tuzemskou, nebo mezinárodní, která by se zaměřovala na určení rozhodného práva při uzavírání smluv prostřednictvím Internetu, popř. by se vztahovala jenom na úpravu internetové smluvní problematiky, je zbytečnou prací, protože žádná taková neexistuje. V tomto článku se podíváme, jaké právní normy a mezinárodní úmluvy lze tedy na uzavírání smluv po Internetu aplikovat a čím se při tom řídit.

Platí bez výjimky, že smlouva uzavřená prostřednictvím Internetu samozřejmě musí splňovat znaky smlouvy obecně, tedy právem aprobované náležitosti návrhu na uzavření smlouvy a přijetí tohoto návrhu. Anglosaském světě se k danému může ještě připojit podmínka poskytnout protiplnění.

Smlouva uzavřená prostřednictvím sítě Internet je ale smlouvou specifickou a kromě základních pravidel, platných pro všechny smlouvy uzavírané jakýmkoli způsobem, se na ni vztahují ještě pravidla a předpisy specifické. V prvé řadě se na úprava smlouvy uzavřené pomocí Internetu může aplikovat tzv. spotřebitelský režim, a to v případě právního vztahu mezi dodavatelem jakožto osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a spotřebitelem jakožto osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto spotřebitelské vztahy (nebo tzv. spotřebitelské smlouvy) mají svůj právní základ v právu ES, tedy uplatňují se na celém území Evropských společenství a u nás je spotřebitelská smlouva nepříliš přesně definována jako smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva upravená v části osmé občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na straně druhé dodavatel.

Význam spotřebitelských smluv lze spatřovat především ve zvýšené ochraně slabšího prvku vztahu, tedy v ochraně spotřebitele a jeho práv, kterých se nemůže ani dohodou vzdát. Při jednání prostřednictvím Internetu nebo i jiného prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace: a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště – pokud jde o fyzickou osobu, b) název a hlavní charakteristika služeb včetně všech poplatků, c) cena zboží nebo služeb včetně všech poplatků, d) náklady na dodání, e) způsob platby, f) poučení o právu na odstoupení (s výjimkami), g) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, h) doba, po kterou zůstává nabídka v platnosti. Pokud spotřebitel uzavřel smlouvu s pomocí těchto prostředků, má právo od ní odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že ale dodavatel nepředal spotřebiteli ty informace, které stanovuje zákon, lhůta na odstoupení se prodlužuje na 3 měsíce. Pokud během ní spotřebitel informace dostane, ukončuje se a začíná běžet lhůta čtrnáctidenní.

Pokud uzavíráme smlouvu prostřednictvím Internetu mezi dvěma a více subjekty, které pocházejí z různých států, nebudou se na daný právní vztah již pravděpodobně aplikovat pouze normy práva vnitrostátního, ale ke slovu se dostanou normy mezinárodního práva soukromého. Mezinárodní právo soukromé můžeme definovat jako soubor zvláštních právních norem, které jsou určeny výlučně pro úpravu soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Každý stát má své vlastní normy mezinárodního práva soukromého. Obecně ale platí zásada, že se dává přednost dohodě subjektů, a to tak, aby si tyto subjekty upravily své vlastní vztahy způsobem, který jim nejlépe vyhovuje. Tato smluvní svoboda ale není neomezená, jak již bylo zmíněno např. u spotřebitel­ských smluv.

Významným pramenem smluvních vztahů v mezinárodním měřítku jsou potom mezinárodní úmluvy stanovující soubor pravidel a kritérií, která se použijí na daný smluvní vztah, a to nejen v případě sporu, ale i v případě např. výkladu smlouvy, který nemusí být nutně výsledkem sporu. Takovéto úmluvy ale samozřejmě zavazují pouze své signatáře a zásadně se nevztahují na strany, resp. státy, které se odmítly dané úmluvě podřídit.

Mezi nejvýznamnější takovéto úmluvy týkající se mezinárodního obchodu patří Vídenská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Z dalších významných jsou to například Římská úmluva o rozhodném právu pro smluvní strany, Bruselská úmluva o pravomoci soudů a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních nebo Luganská úmluva o pravomoci soudů a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních.

KL_HLASOVANI

Samotné právo ES (právo Evropské unie) upravuje dva významné právní předpisy – směrnice, které lze bezesporu při uzavírání smlouvy pomocí Internetu využít, a to směrnici upravující některé aspekty elektronického obchodu, a potom zejména směrnici o elektronickém podpisu. Nelze také nezmínit vzorové zákony, které vytváří UNCITRAL. Tyto vzorové zákony nejsou sice přímo závazné, ale teší se velké autoritě. V poslední době se UNCITRAL věnuje pozoruhodné snaze vytvořit mezinárodní úmluvu o uzavírání smluv prostředky elektronické komunikace (Convention on Electronic Contracting).

I když, jak již bylo uvedeno, neexistuje právní předpis, který by upravoval jenom rozhodné právo při uzavírání smluv prostřednictvím Internetu, tento článek měl ukázat, že tyto vztahy jsou již regulovány a že v podstatě ani není potřeba, aby určitý specifický právní předpis s cílem regulovat tuto oblast byl v nejbližší době přijat.

Našli jste v článku chybu?
Měšec.cz: Co způsobuje důchodcovský paradox?

Co způsobuje důchodcovský paradox?

Měšec.cz: Úrazové pojištění jen tahá z lidí peníze

Úrazové pojištění jen tahá z lidí peníze

Lupa.cz: Z pražského sídla CETINu budou byty

Z pražského sídla CETINu budou byty

Vitalia.cz: Radlery míří do propadliště pivních dějin

Radlery míří do propadliště pivních dějin

Vitalia.cz: Trpí syndromem MBA

Trpí syndromem MBA

DigiZone.cz: Nova dostala skoro půlmilionovou­ pokutu

Nova dostala skoro půlmilionovou­ pokutu

120na80.cz: Neplivejte pecky z vína

Neplivejte pecky z vína

DigiZone.cz: DVB-T2: problémy českých TV stanic

DVB-T2: problémy českých TV stanic

Podnikatel.cz: Zbrojí proti EET, za účtenku chce 5 Kč

Zbrojí proti EET, za účtenku chce 5 Kč

DigiZone.cz: Volby: nízká účast i nízký zájem o pořady

Volby: nízká účast i nízký zájem o pořady

Podnikatel.cz: DameJidlo.cz má průšvih. Falšované jídlo

DameJidlo.cz má průšvih. Falšované jídlo

DigiZone.cz: Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

Měšec.cz: Investujte do dluhů. Půjčte peníze přes P2P
MarketVoice

Investujte do dluhů. Půjčte peníze přes P2P

Vitalia.cz: Co dělat s nedozrálým pomelem?

Co dělat s nedozrálým pomelem?

Vitalia.cz: Za nás žádná hyperaktivita nebyla…

Za nás žádná hyperaktivita nebyla…

DigiZone.cz: Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

120na80.cz: Jak se pozná autista?

Jak se pozná autista?

Podnikatel.cz: První česká finta, jak lze obejít #EET

První česká finta, jak lze obejít #EET

Měšec.cz: Když krachuje banka

Když krachuje banka

Root.cz: Turris Omnia: nerozbitný router pro kutily

Turris Omnia: nerozbitný router pro kutily