Hlavní navigace

Názor k článku O voličský průkaz už s elektronickým podpisem žádat nemůžete od Klik je cvik - Problému který nastal jsem z článku porozuměl tak...

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 20. 9. 2017 4:22

  Klik je cvik (neregistrovaný) 84.19.86.---

  Problému který nastal jsem z článku porozuměl tak že jde jednoznačně o to že v případě voličského průkazu není ze zákona jeho doručování s elektronickým podpisem vystaveným na základě KC které jsou určeny pro komunikaci občanů s orgány veřejné moci, prostřednictvím datových schránek ale i přesto že splňují veškeré požadavky dané zákonem č. 297/2016 Sb. a nařízením EU č. 910/2014 (eIDAS) tak podle § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. není možné zaručit pravost ze zákona ,protože povaha-pravost dokumentu (volebního lístku) je ze strany úřadu vnímána jako vysoce riziková, jelikož v případě jeho ze zákona ověřené případné neplatnosti by se státní orgán jakožto fyzická osoba musel zodpovídat z porušení zákona a to i přesto že se jedná v podstatě o dokument s tzv. běžným CK uznaným elektronickým podpisem.

  Správce DS pří udělování razítka nemůže a nemusí ze zákona vědět zdali není už elektronický podpis neplatný i přesto že se jeví jako skutečně uznaný a to díky právnickému subjektu, který KC z pozice správce spravuje sic pod dohledem MV, ale vzhledem k povaze zasílaného dokumentu nelze vyloučit riziko že dokument byl po podepsání elektronickým podpisem změněn nebo v horším případě zrušen.

  K provádění autorizované konverze dokumentů z moci úřední je oprávněn výlučně
  orgán veřejné moci ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb. a toto oprávnění
  nelze přenést na jiný subjekt. Provádění autorizované konverze dokumentů z moci úřední
  nemůže být zajišťováno jiným orgánem veřejné moci, než pro výkon jehož působnosti má být
  výstup z této konverze využit. V souvislosti s tím je možné posuzovat otázku, zda provádění
  autorizované konverze dokumentů z moci úřední obcí je výkonem samostatné nebo přenesené
  působnosti. Autorizovaná konverze dokumentů prováděná z moci úřední je však pouze
  technologickým nástrojem sloužícím k zajištění výkonu samostatné nebo přenesené
  působnosti.

  Provádění obou typů autorizované konverze dokumentů (na žádost nebo z moci
  úřední) je v zásadě stejné, oba typy podléhají režimu zákona č. 300/2008 Sb. a vyhlášky
  č. 193/2009 Sb. Drobné odchylky se týkají podmínek, za jakých lze jednotlivé typy
  autorizované konverze dokumentů provést [při provádění konverze z moci úřední se neuplatní
  § 24 odst. 5 písm. f) zákona č. 300/2008 Sb., tuto konverzi lze provést i v případě, že
  dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán uznávaným elektronickým podpisem
  nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil],
  subjektů kompetentních jednotlivé typy provádět a zpoplatnění. Dokument konvertovaný
  na žádost a dokument konvertovaný z moci úřední mají stejné právní účinky.
  V případě, že by orgán veřejné moci provedl autorizovanou konverzi dokumentů
  z moci úřední mimo výkon své působnosti (např. pro jiný subjekt), neměl by výstup tohoto
  postupu vlastnosti výstupu autorizované konverze dokumentů, neměl by tedy právní účinky
  ověřené kopie dokumentu (§ 22 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.). Takový výstup by byl pouze
  převedením dokumentu ve smyslu § 69a odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., u kterého
  zpracovatel zaručuje věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost
  dokumentu a bezpečnost procesu převádění.

  Zdá se mi s prominutím zcela zbytečná snaha o změny pokud z jurisdikce zákona ČR a Mezinárodního práva není ze zákonu platných možné dokument této povahy byť s platným/neplatným elektronickým podpisem prostřednictvím DS posílat. Dále je zcela nepřípustné, aby korespondenci ve věci voličského průkazu vedl soukromý právnický subjekt. S voličem - žadatelem může vést korespondenci směrem k voliči - žadateli pouze a jen státní orgán ...
  Ve věci bylo v rámci zákonných možností a prevence dosaženo stavu který vede k dodržování práv voličů-žadatelů a minimalizuje hrozby zneužití práv ...