Hlavní navigace

Ondřej Švihálek: jak jsme si došli pro peníze na polskou burzu

18. 4. 2011
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Jednou z možností, kde získat peníze v řádu i jednotek milionů na rozjezd firmy, je překvapivě polská burza a její „nový trh“ New Connect. Jak to probíhá a jak na to?

ICom Vision je jednou z mála mladých českých společností, která se pokusila o IPO, tedy o uvedení akcií na burzu. A dokonce na burzu polskou. Polský „nový trh“ NewConnect je zajímavým místem pro uvedení akcií a mezi českými technologickými firmami by se v budoucnu mohl těšit značné pozornosti.

Takže jsme se zakladatelů ICom Vision Ondřeje Švihálka (profil na LinkedIn, většina rozhovoru) a Tomáše Proška (profil na LinkedIn, označené části rozhovoru) zeptali, jaké jsou konkrétní zkušenosti se vstupem české technologické firmy na polskou burzu, proč se tak rozhodli a co všechno pro to museli udělat.

Kdo je ICom Vision

 • založena 2002, web.
 • zaměřuje se na mobilní média a Internet a specializuje se na vývoj mobilních a webových aplikací
 • reference: Mobilní rezervační systém pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Motomail pro Lagardere, mobilní verze Centrum.cz, mobilní verze Aukra.
 • Dne 23.3.2011 zahájeno veřejné obchodování 1 000 000 akcií společnosti v nominální hodnotě CZK 2,00 na alternativním trhu NewConnect
 • Obrat 2008: 7,2 mil Kč, 2009: 6,2 mil Kč, v roce 2010 společnost převedena odkupem na akciovou společnost ICom Vision Holding, finanční detaily zde.

Proč jste se rozhodli právě pro polskou burzu, a ne třeba českou nebo rakouskou?

Ondřej Švihálek

Ondřej Švihálek: trh mobilních aplikací boom čeká a my jsme chtěli být připraveni i kapitálově.

Předně bych chtěl říct, že iCom Vision byl dlouhá léta mým koníčkem, který jsme s Tomášem Proškem, druhým spoluzakladatelem firmy, dělali ve volných chvílích při zaměstnání. V posledních pár letech však trh mobilních aplikací hodně zrychlil a nabyl na intenzitě. Myslím však, že trh mobilních aplikací na největší růst teprve čeká, a proto jsme chtěli být už teď připraveni vstoupit rychle do první ligy. Na to byl samozřejmě potřeba další kapitál.

Trh NewConnect varšavské burzy se specializuje na inovativní podniky s růstovým potenciálem, což se nám jevilo jako ideální. Navíc pro nás představoval možnost ověřit si, jak na naše záměry reagují zahraniční investoři a jak jsme schopni my reagovat na nadnárodní administrativní požadavky.

Proč jsme nezvolili jiné možnosti? Například pražskou burzu cenných papírů.

Společnost iCom Vision byla v čase rozhodování o dalším strategickém směrování poměrně malou společností, a to především v obratovém kritériu. Současně jsme si byli vědomi, že konečná valuace společnosti nebude dosahovat řádově desítky miliónů korun. Tato skutečnost nám velmi usnadnila situaci.

Na vysvětlenou, jde o možnosti podnikání na kapitálovém trhu a definici podmínek pro podnikání na kapitálovém trhu v České republice. Zvýšení kapitálu prostřednictvím prodeje akcií společnosti na volném trhu lze v České republice realizovat jen formou vstupu na regulovaný trh, a to procesem veřejné nabídky (IPO). Podmínky pro takovýto krok stanovuje Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256, ze dne 14.dubna 2004, kde v jsou stanoveny i podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu. Konkrétně § 44, odst.2, písm.c) stanovuje, že kurz akcie nebo její předpokládaný kurz násobený počtem vydávaných akcií musí dosáhnout v korunách českých částky odpovídající alespoň 1 miliónu euro.

Nedílnou součástí zvýšení kapitálu prostřednictvím prodeje akcií je i samotný proces, který předchází uvedení akcií na trh. S tím jsou spojeny náklady, které nejsou malé. Při veřejné nabídce (IPO) se mohou náklady spojené s procesem přípravy vyšplhat u firmy střední velikosti až na 10 až 12 % hodnoty úpisu akcií.

Ondřej Švihálek a Tomáš Prošek

Ondřej Švihálek hovoří k budoucím akcionářům při uvedení akcií na New Connect.

Neznáme detailně podmínky na dalších burzách ve Vídni či Londýně, nicméně podmínky a náklady spojené s procesem uvedení akciového titulu na veřejně obchodovatelný trh budou podobné.

NewConnect je dle našeho mínění vhodnou alternativou pro menší podniky. Celkový hodnota upisovaného objemu akcií není nutně podmíněna nějakou částkou například jednoho miliónu euro. Náklady spojené s procesem uvedení na trh NewConnect jsou také nižší a pohybují se řádově mezi 8 až 10 %.

Po úspěšném debutu našich akcií na NewConnect se výše uvedené úvahy potvrdily. iCom Vision Holding byla relativně malá emise, která ale splnila očekávání nás, managementu. Kapitál získaný prodejem části obchodního podílu (49 %) je dostatečný na rozvoj podnikatelského záměru.

Současně proces vstupu na NewConnect není v žádném případě „kvalitativně horší“. Jedná se prakticky o totožný proces, kterým procházejí velké společnosti při vstupu na světové burzy. I následné procesy reportingu jsou totožné.

Lze dle naší zkušenosti říci, že NewConnect je významným milníkem ve fungování společnosti, která se stává „otevřenou“, transparentní a nabízí všem investorům se podílet na jejím řízení či směrování. Styl vedení a komunikace pak dává, v případě dobrých ekonomických výsledků, možnost snadnějšího přechodu na hlavní trh, kterým může být varšavská, pražská či jiná burza cenných papírů.

Jak probíhá samotný vstup na burzu? Co musí firma udělat a koho kontaktovat?

K samotné realizaci vstupu na burzu je nutné mít tzv. Autorizovaného poradce NewConnect dle vlastní volby emitenta akcií. My jsme zvolili společnost CMS Corporate Management Services Sp. z o.o. Úkolem nezávislého autorizovaného poradce je zhodnotit potenciál a připravenost emitenta, který plánuje vstup na trh NewConnect prostřednictvím procesu private placement, což byl i náš případ.

Ondřej Švihálek a Tomáš Prošek

Ondřej Švihálek a Tomáš Prošek

Naprosto nezbytná je spolupráce s finančním a daňovým poradcem a s auditorem, my jsme zvolili společnosti E & FIN, a.s. a ACCOR, s.r.o. Současně je také nutné spolupracovat s vhodnou právní kanceláří, která je schopná orientovat se v problematice obecně a která má příslušné zkušenosti. Naše společnost vybrala Mgr. Květoslavu Vojtovou.

Posledním důležitým článkem je tzv. tvůrce trhu, kterým se pro nás stala společnost Cyrrus a.s. Jejím hlavním úkolem je především zajišťovat likviditu cenných papírů společnosti vstupující na trh NewConnect. Taková investiční společnost podporuje emitenta akcií minimálně po dobu dvou let od vstupu na trh.

Bez těchto všech subjektů, kteří se procesu zúčastnili, není takový projekt vůbec možné realizovat.

Jak je celý proces náročný časově?

Co se týče časových souvislostí, pak spolupráci s autorizovaným poradcem NewConnect, společností CMS Corporate Management Services, jsme podepsali v druhé polovině září 2010, proces úpisu prostřednictvím private placementu byl ukončen 22. 12. 2010 a akcie byly veřejně obchodovatelné od 22. 3. 2011. Celý proces od začátku do první obchodní den tedy trval přibližně šest měsíců.

Setkali jste se s jazykovou bariérou?

„Úřední“ řečí celého projektu je angličtina, s tím jsme počítali a nenastal žádný problém. Mohou nastat situace, kdy se hledá vhodný výraz, nicméně v takovéto situaci se vždy jednalo o velmi odborné daňové nebo právní záležitosti.

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody vstupu na burzu?

Mezi nesporné výhody patří možnost získat významnou částku finančních prostředků na rozvoj podnikatelského záměru a bezesporu i určitá „transparentnost“ společnosti na trhu. Nemalým přínosem celého projektu je i zájem obchodních partnerů, což může přímo i nepřímo pomoci k dalšímu rozvoji podnikatelské činnosti.

Nevýhodou je bezesporu nárůst nutné, byť minimální, provozní administrativy spojené především s tzv. reportingem směrem k NewConnectu, resp. akcionářům a potenciálním investorům.

Jaká byla vaše očekávání? Naplnila se?

Musím říct, že nás výsledek mile překvapil. O akcie byl ještě před veřejným úpisem velký zájem, poptávka v rámci neveřejné nabídky překročila hodnotu nabízených akcií téměř o jednu čtvrtinu. Samotné uvedení na burzu celkově byl hodně silný zážitek, příjemně nás překvapila přítomnost investorů a jejich zájem o naše osoby a naši vstupní prezentaci. Samozřejmě skvělá byla také cena akcií po ukončení prvního dne obchodování, která vyskočila o 66 %. Potěšilo nás, že investoři v nás mají takovou důvěru. Takže uvedení na burzu pro nás bylo veskrze příjemným zážitkem. 

Na co získaný kapitál použijete?

Cílem úpisu bylo získat kapitál na akvizici menších firem s dalším produktovým potenciálem, na vybudování povědomí o značce a samozřejmě na dobudování vlastního týmu odborníků na online komunikaci. Zároveň jsme chtěli posílit firemní IT infrastrukturu.

Komu byste doporučil podobný postup, jaký jste zvolili vy?

Ondřej Švihálek a Tomáš Prošek

Ondřej Švihálek a Tomáš Prošek

Obecně lze alternativní trh NewConnect doporučit všem společnostem, které uvažují o svém dalším rozvoji a současně splňují podmínky pro vstup na trh. Prostřednictvím trhu NewConnect jsou financovány mladé společnosti s vysokým potenciálem růstu. NewConnect je možností pro mladé, rostoucí společnosti převážně v sektoru „high-tech“, nicméně je otevřen i jiným průmyslovým sektorům.

Současně ale musím dodat, že lze tento krok doporučit jen těm společnostem a jejich majitelům, kteří mají jasně zformulovaný podnikatelský cíl a strategii k jeho dosažení. A navíc jen těm, kteří dokážou tento záměr zformulovat tak, aby byl dostatečně atraktivní pro investory. Prodejem části obchodního podílu prostřednictvím private placementu a následným zahájením obchodování cenných papírů pochopitelně nic nekončí, ale začíná.

Čím vás celý proces překvapil?

Tomáš Prošek

Tomáš Prošek: Občas jsme narazili na právní nuance a také nás překvapilo, že New Connect z nároků neslevil ani o píď. 

Tomáš Prošek: Překvapil mě obrovský počáteční zájem investorů o titul iCom Vision Holding. Objem obchodů v prvních dnech uvedení společnosti na trh předčil všechna očekávání i odborné veřejnosti.

Osobně mě příjemně překvapila vysoká profesionalita přístupu našich partnerů v procesu uvedení společnosti na trh NewConnect. Přestože se jednalo o relativně malý objem emise, všechny zúčastněné subjekty odvedly naprosto perfektní práci. Navíc jsem byl potěšen i zájmem o podstatu podnikatelského záměru společnosti, která je spojena se světem onlinu a mobilních technologií.

Ondřej Švihálek: Přestože cesta na trh NewConnect nebyla jednoduchá, tak osobní pocity, které se dostavily během oficiální ceremonie debutu společnosti v sídle Varšavské burzy, stály za půl rok vyčerpávající práce. Zájem návštěvníků ceremonie včetně oficiálních představitelů Varšavské burzy a obchodního atašé České republiky ve Varšavě pana Karla Kysilky vyvolal pocit „významnosti“ kroku, který jsme učinili a dostavil se i pocit určitého ocenění naší práce nejen na projektu uvedení společnosti na trh, ale především dlouhodobé víry v úspěch původní podnikatelské myšlenky, která vznikla již před více než osmi lety.

Zpětně lze říct, že jsme byli zaskočeni vysokými nároky na přípravu uvedení na trh NewConnect. Bez ohledu na velikost emise byl proces v zásadě stejný jako u velkých IPO projektů, velkých společností.

ICTZ23

Tomáš Prošek: NewConnect neodpustil, neslevil z žádných svých formálních i neformálních požadavků. Vše jsme museli překonávat. Současně jsme občas narazili na právní problémy související s jemnými nuancemi českého a polského práva, především v oblasti podnikání na kapitálových trzích, a to především v oblasti výkladové a procesní.

Děkuji za rozhovor.

New Connect – trh pro mladé akcie

 • dceřiná společnost varšavské burzy, zahájila svou činnost v roce 2007.
 • primárně se zaměřuje na financování mladých a dynamických podniků s nižší tržní kapitalizací a následnému obchodování s jejich akciemi.
 • první českou firmou na New Connect upsanou je Photon Energy
 • nejedná se o trh regulovaný právním rámcem Evropské unie, což znamená méně povinností, levnější uvedení akcií, ale také menší jistotu pro investory.
 • Co je jinak? Firmy hlásí auditovanou účetní uzávěrku jenom jednou do roka, nemusí vykazovat podle pravidel IFRS, nemusí mít informační oddělení pro styk s akcionáři, postačí jim informace na webu. 
 • obchodují se zde převážně akcie malých a středních firem s tržní kapitalizací do dvou milionů eur, firem bez dlouhodobé finanční historie a s byznysem velmi často založeným na nehmotných aktivech, jako je IT, informatika, poradenství atd.

Autor článku

Autor byl v letech 2008 – 2012 šéfredaktorem serveru Lupa.cz. Stál u zrodu řady projektů. Je spoluzakladatelem Energomonitoru, v CZ.NIC vedl projekt Turris. Je předsedou místní organizace Pirátské strany v Brandýse – Staré Boleslav.