Hlavní navigace

.eu domény a jak je získat

Článek pojednává o možnostech přednostního získání .eu domén, o doménách, které nebude v rámci .eu možno registrovat, o poplatcích za registraci i o ceně uplatnění přednostního nároku a o postupu uplatnění nároku na .eu doménu v rámci Sunrise Period. Nechybí slovníček pojmů a časový harmonogram zavedení .eu domény.

Sdílet

Jak získat .eu doménu?

Začneme tím, jak ji nezískat. V poslední době se objevilo několik případů, kdy firmy nabízejí tzv. předregistrace EU domén. Podle informací, které poskytuje na svých stránkách EURID – jediný správce doménového prostoru .eu –, nejsou takové předregistrace vůbec možné. Podle mého názoru jde o šikovný tah k získání osobních údajů k možnosti zasílat obchodní sdělení. Kromě toho je zde ještě riziko zneužití těchto údajů při projevení zájmu o konkrétní .eu doménu ke spekulativní registraci (cyber squatting) s cílem získat ze zájemce o konkrétní .eu doménové jméno nemalé částky za její pozdější uvolnění/prodej.

1683

V tomto článku si tedy ukážeme:

 • jaké je možnost přednostního získání .eu domény,
 • jaké .eu domény získat nepůjde.

Rezervované a zakázané domény

Začneme tím, jaké domény registrovat nepůjde. Jedná se o tzv. „Reserved list“ a „Blocked list“, tedy seznam rezervovaných a zapovězených slov.

 • Rezervovány jsou názvy členských zemí EU, geografické a geopolitické názvy a jiná slova definovaná Evropskou komisí.
 • Zapovězeny jsou výrazy, které vůbec nebude možné registrovat.
 • Nebude také vůbec možné registrovat dvoumístné ISO kódy zemí – tedy domény cz.eu, de.eu atd.

Důvodem vzniku těchto seznamů zapovězených slov je zejména obava ze zneužití registrací a následných soudních sporů, jako tomu bylo u ostatních domén. Tato obava je vcelku dosti opodstatněná, neboť doména .eu přichází na svět již v době velmi rozvinutého využití elektronických adres, a tudíž tlak na získání atraktivních domén bude obrovský.

Tyto seznamy zatím nebyly finalizovány a zveřejněny. Dá se odhadovat, že nepůjde tedy registrovat např. norway.eu, deutschland.eu, ale je otázka, jestli bude možno registrovat nemecko.eu nebo i cesko.eu. Lze se domnívat, že mezi zapovězenými výrazy budou pravděpodobně vulgární, fašistické a rasistické výrazy. Nepůjde zřejmě také registrovat www.eu ani tld.eu, nic.eu apod.

Přednostní registrace

Na všechny ostatní registrace se bude vztahovat pravidlo „first come, first served“, tedy kdo dřív přijde, ten dřív registruje – s jedinou výjimkou, a tou bude počáteční „Sunrise period“.

Jak bude Sunrise Period probíhat?

Především je nutno zdůraznit, že veškeré registrace, tedy ty tzv. normální i ty v Sunrise Period, bude možno realizovat pouze prostřednictvím akreditovaných registrátorů. Opět zopakujme, že v tuto chvíli (začátek června 2005) ještě žádní akreditovaní registrátoři nejsou, nicméně EURID již vydal znění akreditačních podmínek pro registrátory a jakmile dojde k vydání prvních akreditací, bude seznam akreditovaných registrátorů veřejně přístupný na stránkách EURID.

Sunrise Period je tu proto, aby bylo umožněno držitelům ochranných a obchodních známek a jiných druhů práv uplatnit přednostně tato svá práva a aby se tímto postupem předešlo sporům o domény známým z .com a dalších exponovaných domén první úrovně, hlavně globálního významu.

Jak se bude registrovat v Sunrise Period?

Sunrise Period bude oznámena dva měsíce před datem zahájení. Poté proběhnou dvě dvouměsíční fáze. V té první mohou uplatnit své nároky na .eu domény veřejné instituce a držitelé ochranných známek. V té druhé pak ostatní držitelé jiných nároků – např. zřejmě půjde přednostně registrovat jména a příjmení.

Všechny předložené nároky bude zkoumat validační orgán (Validation Agent). Tím byla pověřena společnost PriceWaterhou­seCoopers. Proti rozhodnutí tohoto orgánu bude možné odvolání v rámci alternativního řešení sporů (Alternative Dispute Resolution, ADR).

Ochranné známky

U českých národních ochranných známek (o.z.) trvá zápis do rejstříku 12 měsíců (a o.z. má poté platnost deset let). Těchto 12 měsíců je lhůta pro ostatní subjekty ke vznesení námitek nebo uplatnění jejich práv na tuto konkrétní o.z.

Nicméně za datum vzniku české národní o.z. se bere datum podání přihlášky. Přihláška akceptovaná Úřadem průmyslového vlastnictví totiž nejprve projde rešerší, zda nekoliduje s jinou již zapsanou o.z..

Pravděpodobně (ovšem ne jistě, záleží na posouzení validačním orgánem) bude tedy stačit prokázat vztah k předmětné o.z. již potvrzenou kartou podání o.z. na Úřad průmyslového vlastnictví.

Indikativní výše poplatků

Běžné registrační poplatky:

 • registrace .eu domény: 10 euro;
 • prodloužení: 10 euro;
 • převod domény mezi registrátory: 10 euro.

Poplatky v Sunrise Period:

 • uplatnění nároku veřejné instituce: 35 euro,
 • uplatnění nároku držitele ochranné známky, jména a příjmení: 45 euro,
 • uplatnění nároku držitele jiného druhu nároku: 85 euro,
 • je nutno zdůraznit, že v případě neúspěšného uplatnění nároku bude částka sice vrácena, ovšem snížena o poplatek 15 euro!

Celý proces zavedení .eu domény je netriviální proces, který je navíc komplikován kvůli možnosti uplatnění přednostních nároků v rámci Sunrise Period a ADR. Evropská komise se při návrhu pravidel snažila jak vyhnout problémům známým z jiných domén první úrovně (.com, .info apod), zohlednit oprávněné nároky držitelů ochranných známek, tak dbát maximálně na dodržování pravidel otevřené soutěže. Přesto je nemálo kritiků zvoleného postupu. Jistá byrokratická strnulost vedla k výraznému zpoždění v zavedení .eu domény – vždyť rozhodnutí o .eu doméně a práce na jejím uvedení v život začaly již před více než pěti lety.

Doporučení na závěr

I když se vám to bude snažit někdo tvrdit, neexistuje žádná možnost předregistrací .eu domén. Jedná se jen o vychytralý tah k vylákání zneužitelných osobních a obchodních údajů zájemců o .eu domény.

Pokud máte vážný zájem o .eu doménu, opatřete si včas ochrannou známku. Výrazně tak zvýšíte své šance. Pamatujte ale na to, že i za neúspěšná podání v rámci Sunrise Period se bude platit!

Určitá doménová jména vůbec v doméně .eu nebude vůbec možné registrovat.

S požadavky na registrace .eu domén se obracejte pouze a jenom na akreditované registrátory –, tj. ty uvedené na stránkách organizace EURID.

Jedním z akreditovaných registrátorů bude i pan-evropský poskytovatel doménových služeb, společnost Active 24 ASA, s více než 300.000 registrací domén. Na českém trhu je Active 24 CZ registrátorem u 39.500 .cz domén. Samozřejmě zajistí Active 24 včas všem svým i budoucím zákazníkům možnost získání .eu domén.

O možnosti registrace .eu domény informuje společnost Active 24 jak na stránkách http://eu.dome­ny.cz, tak i formou newsletteru.

Konkrétní průběh uplatnění nároku v rámci Sunrise Period

 1. Zájemce o přednostní registraci podá (elektronicky) žádost o registraci konkrétní .eu domény prostřednictvím akreditovaného registrátora.
 2. Registrátor předá (elektronicky) požadavek do centrální databáze EURID.
 3. Do 40 dnů od podání žádosti (1) musí zájemce doložit validačnímu orgánu (Validation Agent) listinné podklady ke svému nároku.
 4. Validační orgán rozhodne o oprávněnosti nebo neoprávněnosti nároku a informuje EURID.
 5. EURID informuje (elektronicky) zájemce o registraci o výsledku rozhodnutí a začíná běžet 40denní lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí validačního orgánu.

Slovníček pojmů

EURID = EUropean Registry for Internet Domains – www.eurid.eu – neboli Evropský registr internetových domén. Tvoří jej:

 • DNS Belgium (správce domény .be),
 • Istituto di Informatica e Telematica (správce domény .it),
 • NIC SE (správce domény .se).

Sunrise Period = dvě dvouměsíční období k uplatnění přednostních nároků na .eu domény

Akreditovaný registrátor = registrátor oprávněný organizací EURID k provádění registrací .eu domény. Seznam oprávněných registrátorů bude uveřejněn na stránkách EURID.

Validation Agent = společnost PriceWaterhou­seCoopers pověřená organizací EURID k ověřování nároků na přednostní získání .eu domény v rámci Sunrise Period

Alternative Dispute Resolution = alternativní řešení sporů, mimosoudní proces umožňující uplatnit nárok na konkrétní .eu doménu

Časový harmonogram

 • 12. říjen 2004 – došlo k podpisu oficiální smlouvy mezi EURID a Evropskou komisí o provozování registrace .eu domény.
 • 21. březen 2005 – ICANN potvrdil schválení smlouvy s EURID o vložení domény .eu do kořenových DNS serverů.
 • Březen 2005 – společnost PriceWaterhou­seCoopers se stala zástupcem zodpovědným za regulérnost Sunrise Period.
 • Duben 2005 – volba ADR (Alternative Dispute Resolution) a dokončování ADR procedur.
 • Květen 2005 – zveřejnění podmínek pro akreditaci registrátorů.

Očekávané kroky:

 • Červen 2005 – podepsání smluv s budoucími registrátory .eu domény, jejich akreditace a uveřejnění seznamu všech registrátorů na stránkách EURID. V návaznosti na zveřejnění návrhu registračních podmínek – vytvoření webové prezentace poskytující klíčové informace ve všech jazycích členských zemí EU.
 • Červen 2005 – zveřejnění návrhu Registračních podmínek a pravidel pro .eu doménu – pro komentáře a připomínky.
 • Srpen /září 2005 – zpřístupnění registračních podmínek a pravidel ve všech oficiálních jazycích EU, včetně předpisů a pravidel pro řešení případných sporů ohledně .eu domén.
 • 4. čtvrtletí 2005 – začíná 1. fáze Sunrise Period (veřejné instituce a držitelé obchodních známek v rámci EU mohou žádat o odpovídající doménu).
 • Začátek Sunrise Period + dva měsíce – Začíná 2. fáze Sunrise Period (ti, kteří jsou oprávněni žádat v první fázi + držitelé dalších oprávnění uznávaných legislativou členských států EU).
 • Začátek Sunrise Period + čtyři měsíce – ukončení Sunrise Period. Žádost o registraci může podat každý, domény se budou registrovat systémem „first come, first served“. Ověřování žádostí o doménová jména ze Sunrise Period bude probíhat, dokud nebudou vyřízeny všechny požadavky.

Budete si registrovat .eu doménu?