Hlavní navigace

Bezdrátovou telekomunikační sítí se Praha zařadí mezi vyspělé evropské metropole

[Tisková zpráva] Projekt „WiFi - Internet pro Pražany“, na nějž město v první fázi ze svého rozpočtu vyčlenilo 45 milionů korun, dostává konkrétní obrysy. Pražští radní na svém úterním zasedání rozhodli o výběru dodavatele, společnosti ICZ a.s. Praha tak učinila další krok k tomu, aby se stala vyspělou metropolí a zařadila se k těm městům na světě, která se rozhodla myšlenku elektronických veřejných služeb zaměřených na občana přenášet do skutečného života. Do celkové výše investice bezmála 89 milionů korun by měl také přispět stát a strukturální fondy EU.

Sdílet

„Naším hlavním cílem je zajistit dostupnost elektronických služeb, přispět k rozvoji informační společnosti a informační gramotnosti na území metropole a vytvořit podmínky pro nové služby ve správě města prostřednictvím „bezdrátové Prahy“,“ říká pražský primátor Pavel Bém. „Bezdrátový přístup k síti je nutným předpokladem pro tzv. mobilitu a je významným prvkem moderních eGovernment služeb. Dokazují to realizované i plánované záměry měst v Evropě i USA, jako jsou např. Brusel, Paříž, Liverpool, Londýn, Turín, Jeruzalém, ale i San Francisco, Philadephia a další. Municipalita je do těchto projektů označovaných jako Wireless Cities zapojena buď jako investor, plátce služby nebo iniciátor nabízející právo cesty, tj. např. umístění technologie do míst ve vlastnictví města. Kombinace rychlé datové páteře na bázi optických kabelů s mobilní přístupovou infrastrukturou se jeví v městské aglomeraci jako výhodná také z hlediska ceny a času implementace. Mobilita vytváří prostředí pro vznik dalších inovativních služeb v oblasti dopravy, bezpečnosti, krizového řízení, sociální a zdravotní péče, podpory turistiky, péče o životní prostředí a dále všude tam, kde je žádoucí přístup k síti v terénu.“

Projekt „Vybudování Wi-Fi sítě pro elektronickou komunikaci občanů s orgány hlavního města Prahy“ je aktivitou, jejíž investiční součástí je i projekt „Internet pro Pražany“, na který Praha požádala o dotaci z fondů EU. V rámci realizace projektu bude na území 21 městských částí, spadajících do území s nárokem na podporu v rámci programu JPD2 , formou služby zajištěna páteřní optická síť (171 míst, škol a úřadů městských částí), odkud se bude vysokorychlostní konektivita dále distribuovat do přístupových bodů prostřednictvím bezdrátové sítě standardu WiFi mesh (celkem 580 přístupových bodů).

Vybudovaná vysokorychlostní bezdrátová komunikační infrastruktura umožní občanům přístup k široké nabídce informací a služeb veřejné správy v ČR (všechny portály státní správy, samospráv i zřizovaných organizací, tedy vč. dopravy, kultury aj. – tzv. extranet) a přispěje k rozvoji jejich počítačových dovedností a zvýšení uplatnění na trhu práce. Školám poskytne velmi rychlý internet a rozšíří možnosti moderního vzdělávání a týmové práce. Městským organizacím pak umožní zavádět nové informační systémy a služby dostupné mimo kancelář.

V současné chvíli je projekt připraven k realizaci a počítá i svyužitím finančního příspěvku ze strukturálních fondů Evropské unie. Byla zpracována a posouzena projektová žádost v rámci programu JPD2 určeného zhruba pro třetinu města. Po podpisu smlouvy s dodavatelem technologií a služeb se bude projekt realizovat po etapách, a to celkem po dobu 15 měsíců. V dílčích etapách budou v průběhu roku 2007 postupně uváděny do provozu ucelené části sítě. Síť bude v úplném rozsahu spuštěna v 1. čtvrtletí r. 2008. Celková investice v rámci projektu JPD2 činí 88,8 milionů Kč. Z fondů EU projekt obdrží dotaci ve výši 37,3 mil. Kč, dalších 7,3 mil. Kč bude hrazeno ze státního rozpočtu. Praha uhradí 29,9 mil. Kč a 14,2 mil. Kč DPH. Ostatní náklady do celkové výše 287 mil. Kč jsou určeny na zajištění provozu a služeb po dobu 5 let, a to včetně páteřní konektivity.

Přístup k plnému obsahu internetu ve spolupráci s komerčnímu poskytovateli služeb zatím nebude realizován do rozhodnutí Evropské komise, která původně zamýšlené otevření vybudované sítě posuzuje z hlediska hospodářské soutěže. Další rozšíření na území hl. města Prahy bude zvažováno až po vyhodnocení současného projektu.

Další informace k projektu najdete na http://wifi.praha-mesto.cz