Hlavní navigace

ČAKK upozorňuje na nutnost včasného dokončení revize evropské regulace elektronických komunikací

[Tisková zpráva] Praha, 16. října 2006 Evropská komise zahájila řízení proti možnému porušování předpisů Evropského společenství o elektronických komunikacích proti devíti členským Evropské unie. Osmi členským státům Komise zasílá odůvodněné stanovisko, čímž zahajuje druhou („vyšší“) etapu řízení pro porušení práva.

Sdílet

Většina případů, které jsou předmětem nově zahájeného řízení, se týká neúplného přezkoumání trhu pro posouzení stavu hospodářské soutěže na vnitrostátních trzích elektronických komunikací nebo neposkytnutí informací o místě volajícího orgánům zasahujícím v případě tísňového volání.

Komise rovněž uzavřela 9 případů poté, co dotčené členské státy uspokojivě provedly právní předpisy EU.

Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK) přijala s velkým uspokojením skutečnost, že dřívější řízení proti České republice pro porušení práva bylo uzavřeno poté, co Český telekomunikační úřad kompletně dokončil první kolo přezkoumání všech 18 relevantních trhů elektronických komunikací a výsledky těchto analýz řádně podle stanoveného procedurálního postupu notifikoval Komisi.

ČAKK však upozorňuje také na to, že Komise doposud vedla přes 80 správních řízení podle článku 226 Smlouvy zakládající Evropské společenství proti všem 25 členským státům Evropské unie. „Tato situace ale svědčí o tom, že tu může reálně jít o oboustranný problém,“ říká k tomu prezident ČAKK Zdeněk Vaníček. „Jsou případy, kdy je na první pohled zřejmé, že členský stát EU pochybil nebo se opozdil, ale v některých případech by bylo patrně vhodnější vyčkat na celkové výsledky letošní revize regulačního rámce elektronických komunikací z roku 2002, k němuž máme zaslat Komisi své připomínky do 27. října tr. Každý, kdo se touto problematikou dennodenně zabývá, totiž může s úspěchem potvrdit, že zmíněný rámec byl přijat ve spěchu a že jsou v něm některé nejasnosti i slabší místa, která má „revize 2006“ odstranit. Proto,“ argumentuje Vaníček,“ by bylo vhodnější tuto důkladnou revizi v termínu dokončit, zbytečně ji nezdržovat (tj. realizovat ji ještě za finského předsednictví EU) a dát tím členským zemím příležitost dokončit v plném rozsahu transpozici regulačního rámce do konce tohoto roku. Vysvědčení pak může Komise vystavit v podobě příští hodnotící zprávy, kterou má vydat v únoru 2007,“ dodává Vaníček.

ČAKK pokládá „revizi 2006“ za nejdůležitější otázku regulace elektronických komunikací v tomto roce. Revize není jen běžnou a rutinní „kontrolní akcí“ ve vztahu k transpozici konkrétního souboru několika směrnic Evropského parlamentu a Rady; má totiž zevrubně a do hloubky posoudit soulad předpisového rámce se stavem tržního a technologického vývoje a vytvořit předpoklady pro adekvátní návrhy změn všech dotčených předpisů sekundárního práva Evropských společenství vydaných pro oblast elektronických komunikací podle článků 86 a 95 Smlouvy zakládající Evropského společenství.

„Nesouhlasíme proto s názorem, aby Komise tento proces odkládala. Z letošní revize regulačního rámce elektronických komunikací totiž vzejdou návrhy úprav příslušných evropských směrnic a ty vytvoří základ naší právní úpravy až přibližně do roku 2015, proto jakékoli opoždění v tomto smyslu není na místě. Rozhodně bychom proto měli být v této otázce důstojnými partnery Evropské komise a věnovat revizi důkladnou pozornost a celý proces nezdržovat,“ uzavírá prezident ČAKK.