Hlavní navigace

Česká internetová populace stárne

[Tisková zpráva] Česká internetová populace každoročně roste. Důležité jsou však také změny v ní probíhající. V této tiskové zprávě se budeme blíže zabývat meziročním vývojem (srovnání února 2007 a 2008) dvou hlavních sociodemografických znaků a to věku a vzdělání.

Sdílet

Dynamický vývoj českého internetu nadále pokračuje. Od února 2006 internetová populace zaznamenala již druhý meziroční nárůst o téměř 640 tis. uživatelů, takže na začátku čtvrtého roku projektu NetMonitor, v únoru 2008, čítala již celkově 4 714 974 lidí (reálných uživatelů – RU). Demografická struktura české internetové populace je ve srovnání s běžnou populací ČR odlišná. Stále v ní například na rozdíl od běžné populace převládají muži, i když už jen s mírnou převahou. Je v ní také výraznější procentuelní podíl mladších věkových kategorií a lidí s vyšším vzděláním, ale i v těchto kategoriích dochází postupem času k vývoji, jak si uvádíme dále.

Ve věkové struktuře došlo od února 2007 k menším přelivům podílů mezi jednotlivými věkovými skupinami a podepsal se na ní i růst internetové populace (viz tabulku níže).

Populace 1

Snížil se podíl nejmladší věkové skupiny do devatenácti let (na 21, 68 %), což si můžeme částečně vysvětlit přesunem uživatelů do starších věkových skupin v důsledku jejich stárnutí. Naopak tedy narostly podíly věkových skupin 20 – 29 let (na 25, 73 %) a 30 – 39 let (na 22, 05 %). Počet mladých lidí používajících internet se výrazněji nemění, avšak vlivem jejich stárnutí se zlepšují hodnoty podílů generací starších, které v dřívějších letech přístupu na internet příliš nevyužívaly. Růst internetové populace ČR se podepisuje celkově na změnách věkové struktury a to zejména ve prospěch generací středního věku. U věkových skupin 40 – 49 let, 50 – 59 a 60 – 69 let je nárůst počtu uživatelů mírnější a tak dochází k poklesu jejich procentuálního podílu, jedná se však pouze o desetiny procent. Podíl nejstarší generace 70 – 79 let se v únoru 2008 přehoupl přes půlprocentní hranici a aktuálně dosahuje výše 0, 57 %. Zjištění, do jaké míry má na tyto skutečnosti vliv celkové stárnutí běžné populace ČR, by bylo předmětem podrobnějšího zkoumání, které však není cílem této tiskové zprávy.

Při bližším pohledu na rozdělení internetové populace podle dokončeného vzdělání, zjistíme, že dlouhodoběji roste podíl uživatelů s vyučením bez maturity. Meziročně tento podíl zaznamenal nárůst o 2, 96 % na současných 22, 39 %. Naopak podíl uživatelů se středoškolským vzděláním s maturitou, vyšším a vysokoškolským vzděláním postupně klesá. I přes mírný pokles se však počet uživatelů internetu se středoškolským vzděláním stále drží na špici. V únoru 2008 jich bylo více než 1, 6 milionu, což představuje 35, 74 % internetové populace. Naopak uživatelé s vyšším a vysokoškolským vzděláním už stěží dosahují pětinového podílu. Počet uživatelů s tímto vzděláním roste nejpomaleji a poprvé za sledované období je jejich podíl mezi ostatními skupinami vzdělání nejnižší (18, 79 %).

Populace 2