Hlavní navigace

Český telekomunikační úřad uložil Českým Radiokomunikacím a.s. pokutu ve výši 300 000 Kč

[Tisková zpráva] Podle ČTÚ se společnost České Radiokomunikace dopustila správního deliktu podle § 118 odst. 1 písm. n) zákona o elektronických komunikacích tím, že neprodleně Českému telekomunikačnímu úřadu neoznámila skutečnost, že vysílání televizního signálu na 25. kanálu ze stanoviště Praha-Strahov dne 13. 9. 2008 bude provozováno s vysílací anténou s vertikální polarizací, přestože v individuálním oprávnění k využívání kmitočtu je uvedena polarizace antény horizontální, a tím porušila § 18 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích.

Sdílet

Pokutu Český telekomunikační úřad uložil v první čtvrtině zákonem stanoveného rozpětí a při stanovení její výše přihlédl:

  • k závažnosti – neoznámení Úřadu změny skutečnosti, na základě které bylo vydáno individuální oprávnění k využívání rádiového kmitočtu,
  • způsobu – spuštění vysílání způsobem, u kterého bylo nutné předpokládat negativní reakce televizních diváků, bez nedostatečného předchozího informování o důsledcích způsobu vysílání,
  • době trvání – 3 dny,
  • a následkům protiprávního jednání – vysílání vertikální polarizací do horizontálně orientovaných přijímacích antén diváků znamenalo snížení úrovně přijímaného signálu až o 20dB, což mělo u mnoha z nich za následek ztrátu signálu a z toho vyplývající projevenou negativní odezvu,

Proti rozhodnutí ČTÚ se mohou České radiokomunikace a.s. odvolat v zákonem stanovené lhůtě.