Hlavní navigace

D-Link zjednodušuje účtování připojení k Internetu na hot spotech...

[Tisková zpráva]

Sdílet

D-Link zjednoduąuje účtování připojení k Internetu na hot spotech pomocí nové technologie pokladní tiskárny

Londýn, 5. dubna 2004 — D-Link dnes oznámil uvedení tiskárny lístků D-Link Airspot Ticket Printer, která roząiřuje řadu Airspot a nabízí řeąení typu end-to-end pro prodejce hot spotů. Tiskárna umoľňuje prodejcům internetových hot spotů tisknout stvrzenky přímo v místě nákupu, resp. připojení, včetně hesla a přiděleného času a volitelně provádět vyúčtování pouľívání hot spotu přímo na účtence. Vytiątěný záznam přiděleného času na Internetu je jednoduąe součástí transakce a je předán zákazníkovi společně s uľivatelským jménem a heslem pro přihláąení k hot spotu.

Analytici předpokládají, ľe v roce 2007 počet uľivatelů internetových hot spotů dosáhne 25 milionů . Zároveň vąak konstatují, ľe v současnosti počet lokací s hot spoty nedokáľe pokrýt potřeby uľivatelů . Tiskárna D-Link Airspot Ticket Printer je navrľena tak, aby v kombinaci s bránou D-Link Airspot Gateway umoľnila podnikům, jako jsou kavárny, knihkupectví a hotely, pomocí standardního balíčku produktů vytvořit veřejný hot spot a tak vyhovět rostoucí poptávce uľivatelů po vysokorychlostním ąirokopásmovém přístupu k Internetu přímo v terénu.

„Tiskárna lístků v kombinaci s bránou Airspot Gateway poskytuje podnikům vąe, co potřebují, aby se okamľľitě staly internetovými hot spoty,“ říká Martin Schambelan, manaľer marketingu produktů společnosti D-Link pro střední a východní Evropu. „Řeąení D-Link Airspot umoľní podnikům, jako jsou kavárny, účtovat zákazníkům společně kus koláče, ąálek kávy a půl hodiny času na Internetu.“

Funkčnost a bezpečnost

Prostřednictvím připojení k sériovému portu brány D-Link Airspot Gateway (DSA-3100) dokáľe tiskárna z brány přímo extrahovat uľivatelská jména, hesla a dobu přístupu k Internetu, coľ eliminuje potřebu ąkolit zaměstnance v pouľľívání specializované výpočetní techniky nebo sloľitých pokladních programů. Vzhledem k tomu, ľe spouątěcí tlačítko je na tiskárně, tiskárnu D-Link Airspot Printer (DSA-3100P) lze umístit aľ patnáct metrů od brány za pouľití standardního sériového kabelu RS-323 a postavit ji tak na nejvhodnějąí místo. Tiskárnu lze prostřednictvím brány D-Link Airspot Gateway naprogramovat, aby uľivatelům přidělovala diskrétní časové přístupové intervaly od pěti minut aľ po jeden týden. Tiskárna tiskne na termografický papír standardní velikosti a tudíľ nevyľaduje ľádné drahé inkoustové kazety.

Brána D-Link Airspot Gateway poskytuje robustní řídící funkce a revizní záznamy jako jsou např. schopnosti ověřit a autorizovat uľivatele k připojení na veřejnou síť LAN, řídit pouľívanou ąířku pásma a omezit místa, kde mohou uľivatelé na internetu surfovat. Z webového „řídicího střediska“ brány můľe správce navrhovat úvodní stránky a řídit přístup k internetu a časové intervaly seancí. Brána dokáľe ve své databázi spravovat aľ 250 uľivatelských účtů a podporuje externí ověřování přes POP3, RADIUS a LDAP pro rozsáhlejąí implementaci hot spotů.

Funkce IP Plug-n-Play (IP PnP) brány Airspot Gateway automaticky nakonfiguruje zákazníkův přenosný počítač nebo PDA pro přístup k drátové nebo bezdrátové síti a přesměruje webový prohlíľeč na přihlaąovací stránky kavárny upravené dle potřeb prodejce. Zákazník se přihlásí pomocí uľivatelského jména a hesla z lístku vytiątěného tiskárnou Airspot Ticket Printer. Zatímco zákazník surfuje na Internetu, majitel obchodu můľe z webového „řídicího střediska“ sledovat dobu připojení a monitorovat navątěvované stránky s moľností zablokovat neľádoucí stránky pomocí funkce brány D-Link Airspot Gateway pro blokování URL. Přidělení ąířky pásma lze pro jednotlivého zákazníka omezit tak, aby bylo vąem zákazníkům zajiątěno kvalitní připojení. Mezitím můľe majitel obchodu vyuľívat stejné připojení k Internetu pro práci za firewallem brány Airspot Gateway, která zaručuje, ľe zákazníci kavárny nebudou mít přístup k důvěrným obchodním informacím.

Fotografii D-Link Airspot Printer DSA-3100P si můľete stáhnout po kliknutí zde.

V případě zájmu o daląí informace, prosím kontaktujte:

Kontakt na společnost D-Link
Holger Wagner / Monica Reccius
D-Link Deutschland GmbH
Schwalbacher Strasse 74
D-65760 Eschborn
Germany
Tel.: +49 (0) 6196 7799–0
Fax: +49 (0) 6196 7799–300
E-Mail: hwagner@dlink.de nebo mreccius@dlink.de

Kontakt na PR agenturu
Patrik SchoberPRAM
Na Moráni 5
128 00 Praha 2
Tel.+ Fax: 224 913 000
E-Mail: patrik.schober@pram­.cz

O společnosti D-Link

Společnost D-Link, která byla zaloľena v roce 1986, je největąím výrobcem síťových produktů mimo území USA. Společnost dosáhla pozice jednoho z předních dodavatelů síťových a komunikačních řeąení pro malé a střední firmy a v oblasti ąirokopásmových aplikací díky svým inteligentním, jednoduchým a cenově efektivním řeąením pro sdílení ąirokopásmových připojení, bezdrátové sítě a IP telefonii.

D-Link Central Europe sídlí v německém městě Eschborn poblíľ Frankfurtu a svými sluľbami pokrývá Německo, Rakousko, ©výcarsko a východní Evropu. Vlastní prodejní dceřiné společnosti ve Vídni, Curychu, Varąavě, Budapeąti a v Praze. V rámci programu D-Link Campus společnost nabízí ąkolení a konzultace ohledně technologií a produktů.

Navątivte D-Link na Internetu: http://www.dlink.pl (anglická verze).