Hlavní navigace

DAMAS kráčí Evropou

[Tisková zpráva] Pod obchodní značkou Damas slaví v současnosti v Evropě úspěchy informační systém, který společnost UNICORN vytvořila a od roku 2000 vyvíjí pro českého provozovatele přenosové soustavy (PPS) – společnost ČEPS, a.s.

Sdílet

Systém Damas od samého počátku vznikal jako plně webová aplikace, jejímž účelem bylo zabezpečit komunikaci a výměnu informací mezi PPS a jejími obchodními partnery. Od počáteční jednoduché aplikace se rozvinul do podoby komplexního B2B informačního systému (specializovaného obchodního portálu) s řadou modulů, které pokrývají veškeré obchodní procesy PPS v podmínkách liberalizovaného trhu s elektřinou, jak jej definuje evropská legislativa. Damas zajišťuje flexibilní komunikaci mezi provozovatelem přenosové soustavy a účastníky trhu – výrobci elektřiny, domácími i zahraničními obchodníky, odběrateli elektřiny či poskytovateli podpůrných služeb (PpS). Damas se stal nezbytným prostředkem pro výměnu mnoha obchodních i technických dat a jejich zpracování a vyhodnocování tak, aby PPS byl schopen plnit svoji hlavní úlohu – tj. s maximální efektivitou zajistit spolehlivý a bezpečný provoz přenosové soustavy. Význam systému Damas v poslední době dále narůstá společně s posunem řady obchodních procesů blíže k reálnému času (viz např. vnitrodenní přidělování přenosových kapacit, které bylo jako jedno z prvních v Evropě zavedeno mezi ČR a SR v uplynulém roce) a roste i provázanost obchodního systému se systémy dispečerského řízení soustavy v reálném čase.

Damas byl od samého počátku navrhován jako maximálně progresivní řešení jak ve smyslu technologickém (plně internetová aplikace, elektronický podpis, obchodní funkce dostupné přes webové služby jako prostředek Machine-to-Machine komunikace), tak odborném (např. respektování všech doporučení a datových standardů ETSO, což je organizace sdružující evropské provozovatele přenosových soustav).

Damas je koncipován jako modulární systém a kromě celé řady systémových funkcí je schopen pokrýt následující obchodní oblasti:

  • dlouhodobé, denní a vnitrodenní přidělování přenosových kapacit na přeshraničních profilech a sjednávání realizačních diagramů přenosů (tzv. scheduling),
  • obstarávání podpůrných služeb (dlouhodobá výběrová řízení a denní trh) včetně obchodního vyhodnocení PpS a regulační energie, reklamací tohoto vyhodnocení a následné fakturace,
  • administrace technické přípravy provozu (příjem diagramů od poskytovatelů PpS a předávání podkladových informací dispečerskému řídicímu systému),
  • administrace vnitrodenního vyrovnávacího trhu s regulační energií,
  • zpracovávání hodnot naměřených na úrovni přenosové soustavy, příprava dat pro vyhodnocení odchylek operátorem trhu,
  • vyhodnocování a zúčtování odchylek (modul v současné době není aktivní, neboť tyto procesy zajišťuje operátor trhu).

S využitím zkušeností se systémem Damas byl pro společnou regionální aukční kancelář provozovanou ČEPS, a.s. rovněž navržen a vyvinut systém e-Trace (veřejné stránky viz www.e-trace.biz), který oproti Damasu umožňuje koordinované přidělování přeshraničních kapacit na profilech mezi účastníky koordinované aukce, kterými dnes jsou ČEPS (Česká republika), SEPS (Slovensko), PSEOperator (Polsko), Vattenfall Europe Transmission (Německo) a E.ON Netz (Německo). Systém e-Trace zabezpečuje výše uvedené funkce v koordinované podobě (tj. společně pro více přeshraničních profilů s respektováním vzájemných vazeb) a navíc obsahuje i zvláštní modul finančního zabezpečení a risk-managementu aukcí, který sledováním finanční jistiny účastníků aukce v různých formách eliminuje riziko finančních ztrát aukční kanceláře, což se ukázalo jako nezbytné vzhledem k finančnímu objemu obchodovaných kapacit.

Damas byl v roce 2004 úspěšně implementován ve Slovenské republice pro společnost Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS). Tato implementace systému Damas obsahuje zejména moduly pro přidělování přeshraničních kapacit a mezinárodní scheduling; navíc byly postupně doplněny i specifické funkce, např. modul pro průběžné dokupování regulační elektřiny v nouzových situacích nebo modul pro finanční zabezpečení a risk-management zúčtování odchylek (na rozdíl od ČR SEPS ve Slovenské republice zastává i roli účtovatele odchylek).

V roce 2006 UNICORN uspěl ve výběrovém řízení a Damas byl vybrán jako systém pro mezinárodní scheduling v Itálii (italský provozovatel přenosové soustavy – TERNA). Na základě legislativních změn na přelomu roku byl rozsah projektu rozšířen i o oblast dlouhodobých a denních aukcí přenosových kapacit, přičemž na tuto implementaci Damasu jsou vzhledem k nejednotnosti procesů na pěti hranicích Itálie kladeny obzvlášť vysoké nároky na flexibilitu.

UNICORN vyhrál výběrové řízení, financované Evropskou unií a vyhlášené Evropskou agenturou pro rekonstrukci (European Agency for Reconstruction), v roce 2007 v Srbsku, kde tamní provozovatel přenosové soustavy (EMS) vybral Damas jako systém pro aukce přenosových kapacit na všech osmi přeshraničních profilech Srbska. Na rozdíl od italské implementace bude v Srbsku již od samého počátku nasazen modul pro vnitrodenní přidělování kapacit.

Spolehlivý obchodní systém zabezpečující interakci s externími subjekty se pro každého provozovatele přenosové soustavy stává nutným předpokladem pro splnění požadavků evropské legislativy při současném zajištění nejvyšších standardů bezpečnosti a spolehlivosti provozu přenosové soustavy. Damas v této oblasti představuje progresívní a přitom řadou implementací prověřené řešení pro kterýkoli z evropských států.