Hlavní navigace

Efektivnější řízení integrované dopravy Jihomoravského kraje zajistí systém od společnosti GiTy

[Tisková zpráva] Jihomoravský kraj učinil v oblasti koordinace integrované dopravy významný krok - zřídil Centrální dispečink Integrovaného dopravního systému. Klíčovým nástrojem pro chod jihomoravského dispečinku je systém CEDRIS, který dodala společnost GiTy, a.s.. Systém CEDRIS zefektivní řízení integrované dopravy Jihomoravského kraje, zejména v oblasti koordinace návaznosti spojů a detekce neplánovaných stavů provozu dopravy. Součástí řešení dodaného společností GiTy je také síť Elektronických informačních panelů, které poskytnou cestující veřejnosti informace o organizaci a operativních změnách v dopravě.

Sdílet

Brno, 24. dubna 2007 – Společnost GiTy, a.s., přední technologická firma s více než 16ti letou působností na poli systémové integrace, realizovala rozsáhlou veřejnou zakázku na vybudování Centrálního dispečinku Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (CED IDS JMK), jíž byla na základě vítězství ve výběrovém řízení pověřena Jihomoravským krajem. Pro veřejnou zakázku na vybudování Elektronických informačních panelů (ELP) pro velké uzly bylo Jihomoravským krajem vypsáno zvláštní výběrové řízení, přičemž i v něm nejlépe obstála společnost GiTy, a.s.. Zahajovací práce na celém systému CED a byly započaty začátkem roku 2006.

Centrální dispečink integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Vzhledem k tomu, že IDS JMK je založen na vzájemných přestupech mezi městskou dopravou, regionálními autobusy i vlaky, projevila se jako slabina nedostatečná možnost sledování polohy vozidel (mimo městské dopravy) v aktuálním čase, a to jak vlaků, tak i regionálních autobusů. Souvisejícím problémem byla neexistence dispečinku, který by měl pravomoci rozhodnout o zajištění náhradní dopravy, čekací doby apod. Proto bylo rozhodnuto o vybudování CED – Centrálního dispečinku IDS JMK, který bude vlastněn Jihomoravským krajem a spravován stávajícím koordinátorem IDS JMK, společností KORDIS JMK.

Účelem zakázky CED bylo zajistit operativní řešení problémů vzniklých při provozu IDS JMK, předávat informace o aktuálním stavu v dopravě informačním centrům, zajistit organizaci dopravy při výlukách, dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat pravidelnost dopravy v IDS JMK s cílem zajištění zpětné vazby pro tvorbu jízdních řádů, údržbu a rozvoj dopravní cesty a vozidlového parku a v neposlední řadě zajistit kontrolu dodržování standardů a řízení kvality IDS JMK.

Součástí realizace zakázky CED bylo, kromě jiného, vybavení vozidel zařazených do Integrovaného dopravního systému JMK modulem sledování polohy vozidel (MSP), který pracuje na bázi satelitní navigace (GPS) a k zajištění přenosu dat využívá technologie GPRS v rámci globální mobilní sítě GSM. Součástí základní funkcionality MSP je, kromě pravidelného snímaní a odesílání polohy vozidla, rovněž komunikace s dispečinkem pomocí kódových či textových zpráv nebo prostřednictvím hlasové komunikace.

ELP – elektronické informační panely
Předmětem veřejné zakázky ELP bylo vybavení 22 přestupních uzlů funkčním systémem elektronických informačních panelů, z hardwarového vybavení propojujícího elektronické informační panely se zdroji informací o poloze vozidel, softwaru pro provoz elektronických informačních panelů a jejich správnou funkci a softwaru pro vzdálenou správu a ovládání elektronických informačních panelů (ELPIS).

ELP je určen pro zobrazování informací o času odjezdu vozidel zařazených do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, tedy vlaků, tramvají, trolejbusů, městských a regionálních autobusů. Informace o aktuální poloze všech těchto vozidel jsou dostupné v systému CEDRIS Centrálního dispečinku Jihomoravského kraje, odkud jsou data exportována do SW, který slouží pro ovládání ELP. Vedle informací o aktuálních odjezdech vozidel jsou ELP využívány pro vysílání textových informací o aktuálních změnách v dopravě zadaných dispečerem v systému CED IDS JMK.

ELP jsou umístěny na významných přestupních uzlech. Pokud se osvědčí, dá se předpokládat, že jimi budou postupně vybaveny přestupní uzly v Brně a Jihomoravském kra­ji.

Současný stav
Po dokončení realizace celého systému CED a ELP tak Jihomoravský kraj dostává do rukou nástroj, který umožňuje:

  • efektivně řídit integrovanou dopravu, zjišťovat zpoždění a koordinovat návaznosti spojů
  • predikovat možná zpoždění při mimořádných situacích
  • vyhodnocovat statisticky účinnost integrovaného dopravního systému jako celku
  • informovat cestující veřejnost o organizaci dopravy v přestupních uz­lech
  • informovat cestující o změnách v dopravě

Systém pracuje průřezově s dopravními prostředky ČD, DPMB a regionálních dopravců, s využitím propojení dispečinku CED IDS JMK s dispečinky ČD a DPMB.

Závěr
Zprovoznění CED IDS JMK umožní kvalitnější dopravní obslužnost v rámci regionu s nárůstem využívání integrovaného dopravního systému.