Hlavní navigace

HP představuje nová řešení s podporou SAP

[Tisková zpráva] Praha, 9. července 2009 – Společnost HP uvedla nové produkty a služby pro oblast SAP, které umožní firmám zlepšení strategie, zrychlení transakcí i okamžitý a přesný přístup k informacím, čímž dojde ke snížení celkových nákladů společnosti a zvýšení jejich konkurenceschopnosti v současném náročném tržním prostředí.

Sdílet

Automatický monitoring databázových systémů HP Serviceguard Extension HP Serviceguard Extension je první řeąení vysoké dostupnosti osvědčené v produkčním nasazení, jeľ pomůľe zajistit kontinuitu provozu dodavatelských řetězců pro zákazníky pouľívající aplikaci SAPź Supply Chain Management s technologií SAP liveCache.

HP Serviceguard Extension integruje aplikace SAP do clusteru a automaticky monitoruje databázový systém. Pomáhá tak zajistit, aby v případě poruchy byla přijata patřičná opatření. Řeąení integruje novou funkci HP Hot Standby databáze v paměti SAP liveCache, která poskytuje firmám nepřeruąený chod databáze pro plné zajiątění vysoké dostupnosti.

Funkce HP Hot Standby přepojuje uľivatele podle potřeby mezi primárním a záloľním systémem, aby byla zachována nepřetrľitá provozuschopnost. V případě poruchy serveru, datového úloľiątě nebo softwaru je databáze SAP liveCache plně provozuschopná za necelé dvě minuty(1) a zaručuje dostupnost kritických aplikací.

„Zákazníci potřebují řeąení, která zaručují kontinuitu podnikových provozů, aby nedocházelo ke ztrátám příjmů a produktivity,“ řekl Brian Cox, ředitel pro Software Planning and Marketing v divizi HP Business Critical Systems. „HP Serviceguard Extension pro aplikace SAP spojuje doporučené postupy společností HP a SAP a nabízí zákazníkům na standardech zaloľené řeąení, které výrazně zlepąí správu jejich dodavatelského řetězce.“

Řeąení HP Serviceguard Extension pro SAP je k dispozici mj. pro servery HP Integrity se systémem HP-UX 11i a úloľiątěm HP StorageWorks XP Array. HP Serviceguard Extension podporuje SAP liveCache verzi 7.5 a novějąí a funguje s nástroji SAP včetně databáze SAP MaxDB a nástroje pro správu SAP liveCache.

Zrychlení obchodních transakcí s HP XML Accelerator
HP XML Accelerator je první serverové řeąení svého druhu, které podstatně urychluje obchodní transakce probíhající v rámci technologie SAP NetWeaverź Process Integration (SAP NetWeaver PI).

Urychlením mapování XML zpráv o velikosti 0,5–15 MB vytváří nový HP XML Accelerator vysoce výkonný podnikový proces. Můľe být klíčovým faktorem úspěchu pro obchodní řetězce, výrobce a daląí podniky v odvětvích s velkým mnoľstvím transakcí. Výrazně urychluje spouątění mapovacích programů v prostředí SAP NetWeaver PI a následně přispívá k rychlejąímu generování obchodní hodnoty. „Zákazníci technologií SAP pro iniciaci nových podnikových procesů nebo aplikací vyľadují urychlené nasazení technologie SAP NetWeaver PI,“ řekl Ralf Lindenlaub, senior ředitel SAP NetWeaver Platform Services v divizi Center of Excellence. „Při úzké spolupráci s HP jsme zjistili, ľe HP XML Accelerator pro SAP NetWeaver PI přispívá k výrazně lepąí komunikaci v rámci podnikových procesů.“

Základem řeąení HP XML Accelerator je server HP ProLiant DL580 se systémem SuSE Linux a integrovanou XML akcelerační technologií LSI™ Networking Tarariź Content Processor. Toto řeąení dále obsahuje řídící software a nástroje pro konfiguraci XML prostředí, jeľ urychlují výměnu informací mezi aplikacemi SAP a daląími aplikacemi. Zabudovaný nástroj HP pro mapování spouątěcího prostředí a HP XML převaděč automatizují proces komunikace jazykem XML. HP XML Accelerator by měl být celosvětově k dispozici v průběhu července.

Řeąení HP pro nový software SAPź BusinessObjects™ Explorer
HP připravuje do své nabídky produktů přizpůsobený, předem nakonfigurovaný technologický balíček pro nový software SAPź BusinessObjects™ Explorer. Tento produkt pomůľe rychlejąímu a lepąímu strategickému rozhodování, nebo» poskytuje firmám okamľitý a intuitivní přístup k podnikovým informacím.

Kombinace serverů HP ProLiant, HP BladeSystem a HP StorageWorks se softwarem SAP pomáhá zákazníkům propojit informace uloľené v prostředích zaloľených na softwaru SAP NetWeaverź Business Warehouse. Organizace mohou snadno uspořádat datová sila a zajistit volný tok získaných znalostí v podniku, aby je mohli pro dosahování lepąích výsledků vyuľívat vąichni zaměstnanci včetně těch, kteří nejsou odborně ąkolenými obchodními analytiky.

Nasazení produktu SAP BusinessObjects Explorer na nových serverech HP ProLiant G6 zaloľených na platformě HP BladeSystem zajistí zákazníkům návratnost investic do serverového hardwaru díky úspoře nákladů na energii v řádu několika měsíců. Servery HP ProLiant G6 nabízejí vyąąí výkon procesorů Intelź, optimalizovanou energetickou účinnost díky technologiím HP Thermal Logic a zjednoduąené monitorování, přidělování a obnovení pomocí technologie HP Insight Control.

Řeąení HP pro SAP BusinessObjects Explorer je jiľ celosvětově k dispozici. ©pičkové řeąení pro software SAP NetWeaverź Business Warehouse Accelerator Řeąení připojené k systému se SAP NetWeaver BI 7.0 pomůľe firmám sníľit náklady díky rychlému přístupu k důleľitým informacím o stavu skladů a o ziskovosti. Je určeno pro zákazníky s datovými sklady větąími neľ 10 terabajtů (TB) a nabízí:

  • Rychlejąí zpracování – ąkálovatelné blade servery HP ProLiant BL460c ve skříni HP BladeSystem c7000 zabezpečují rychlejąí paralelní zpracování dat aplikace SAP NetWeaver BI.
  • Větąí úloľnou kapacitu – technologie HP StorageWorks 4400 Scalable NAS File Services nabízí firmám moľnost roząířit úloľnou kapacitu ze 4 TB aľ na 38 TB.
  • Jednoduchou kompatibilitu s jakoukoli stávající technologií, na které běľí součást SAP NetWeaver BI 7.0. Jádrové komponenty jako HP Virtual Connect pro rychlé sí»ové připojení, software SAP NetWeaver BI Accelerator a operační systém SUSE Linux (SLES 10) vytvářejí řeąení, které lze snadno provázat s jakýmkoli existujícím prostředím SAP NetWeaver BI 7.0.
  • Rychlou a snadnou implementaci – předem vyzkouąená a optimalizovaná řeąení jsou ověřena společností SAP a individuálně přizpůsobena jedinečným poľadavkům kaľdé firmy. Vąechna řeąení jsou předkonfigurována sluľbou HP Factory Express pro snadnou a rychlou integraci do jakéhokoli prostředí, takľe nevyľadují ľádné změny stávající technologické infrastruktury a databáze BI.
  • Moľnosti monitorování a správy – HP nabízí různé nástroje pro testování, monitorování, správu a podporu, například HP LoadRunner pro zátěľové testy, či HP GlancePlus Pack a HP Remote Support Pack pro proaktivní a reaktivní podporu.

Řeąení zaloľená na SAP NetWeaver BI Accelerator pro firmy vąech velikostí Pro pouľití se systémem zaloľeným na technologii SAP NetWeaver BI 7.0 nabízí HP tři řeąení odpovídající jedinečným potřebám velkých, středních i malých firem. Tato předkonfigurovaná řeąení lze snadno integrovat do stávajících systémů postavených na softwaru SAP NetWeaver BI pro rychlejąí a spolehlivějąí odezvu při vyřizování dotazů proti velkým objemům dat a nerutinních dotazů. Zákazníkům, kteří chtějí vyzkouąet systém HP zaloľený na softwaru SAP NetWeaver BI Accelerator, nabízí HP moľnost koncepční implementace. Na základě analýzy, klíčových údajů, např. velikosti databáze SAP NetWeaver BI, počtu a sloľitosti kostek InfoCube, jeľ mají být akcelerovány, a plánovaného zlepąení výkonu, je systém postaven na zakázku tak, aby zajistil snadnou a rychlou integraci do technologického prostředí firmy.

Sluľby podpory
Sluľby proaktivní a reaktivní podpory HP zahrnují řeąení HP pro pouľití se softwarem SAP NetWeaver BI Accelerator a s jádrovou komponentou SAP NetWeaver BI. Sluľby HP Proactive 24 pro aplikace SAP a HP Critical Service pro kritické produkční systémy SAP jsou vytvořeny na míru konkrétním prostředím postaveným na softwaru SAP NetWeaver BI Accelerator. Společnost HP rovněľ spravuje rozhraní mezi řeąeními SAP a HP pro rychlé řeąení problémů. Řeąení HP pro pouľití s technologií SAP NetWeaver BI nabízejí celosvětovou dostupnost.

O společnosti HP
HP, největąí technologická společnost světa, zjednoduąuje pouľívání technologií jednotlivcům i firmám prostřednictvím portfolia tiskových řeąení, osobní výpočetní techniky, softwaru, sluľeb a IT infrastruktury. Daląí informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.