Hlavní navigace

INFOR POMÁHÁ PODNIKŮM IMPLEMENTOVAT PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

[Tisková zpráva] ATLANTA – 17. prosince 2007 – Společnost Infor oznámila iniciativu „Going Green“, která má pomoci organizacím implementovat programy ochrany životního prostřední a udržitelného rozvoje s využitím podnikového softwaru.

Sdílet

Iniciativa společnosti Infor pomůže vzdělávat zákazníky v tom, jak dosáhnout cílů v oblasti životního prostředí, jako je například omezení spotřeby energií s pomocí řešení Enterprise Asset Management (EAM), snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím řešení pro řízení dodavatelského řetězce (SCM) a minimalizace odpadů a vlivu výrobních odvětví na životní prostředí díky řízení produktového cyklu (PLM). Infor připravil novou webovou stránku www.infor.com/go­inggreen věnované této problematice, která obsahuje brožury, webové semináře, podcasty a produktové informace.

Společnosti mohou implementovat „zelené“ programy z řady důvodů, typicky potřebují redukovat odpad a zefektivnit využití zdrojů, udržet shodu s regulačními požadavky a omezit náklady na energii a materiál. Roste také poptávka ze strany spotřebitelů po produktech vyráběných a distribuovaných v souladu s principy ochrany životního prostředí a sociální zodpovědností. Podnikový software může organizacím pomoci vyřešit oba tyto požadavky.

„Společným tématem pro všechny firmy, které implementují zelené programy, je potřeba splnit cíle udržitelného rozvoje a návratnosti investic,“ řekla Melissa Puls, manažerka produktového marketingu ve společnosti Infor. „Tyto cíle jsou vzájemně propojené a Infor se snaží o to, aby pomohl zákazníkům dosáhnout obou.“

Infor EAM je příkladem toho, jak může podnikový software pomoci organizacím implementovat a řídit environmentální programy. Infor EAM pomáhá organizacím zvýšit efektivitu využívání aktiv, jež vede k lepší výkonnosti a nižší spotřebě energií. Prostřednictvím Infor EAM mohou společnosti sledovat spotřebu energií u jednotlivých budov či zařízení, aby mohly identifikovat neefektivní provozy a modifikovat příslušné aktivity k dosažení lepšího výsledku. Prostřednictvím preventivních programů umožňuje Infor EAM organizacím nalézt optimální podmínky, rozšířit své aktivity a redukovat odpad. Organizace jako například Bentley College spoléhají na Infor EAM ve fázi implementace, sledování a vyhodnocování „zelených“ programů.

„Bentley College přispívá k výzkumu a dialogu o klimatických změnách a správném vztahu k životnímu prostředí,“ řekl Kerri Roche, zástupce ředitele Sustainability and Energy for Bentley College z amerického Walthamu, organizace, která využívá řešení Infor EAM. Jsme rozhodnuti rozšířit své aktivity s cílem snížit dopady našeho univerzitního kampusu na životní prostředí. Těšíme se na spolupráci se společností Infor a na využívání IT jako nástroje k neutralizaci našeho provozu směrem k životnímu prostředí.“

S tím, jak pokračuje proces globalizace a dodavatelské řetězce jsou stále delší a mohutnější, společnosti se snaží minimalizovat vliv svých distribučních aktivit na znečišťování ovzduší oxidy uhlíku a zároveň zlepšit své služby a snížit celkové náklady. Software Infor SCM pomáhá těmto firmám implementovat procesy pro řízení dodavatelského řetězce umožňující omezit emise a maximalizovat efektivitu v oblasti návrhu, plánování a řízení dodavatelského řetězce, a řízení skladu. Infor SCM umožňuje zákazníkům modelovat a optimalizovat přepravní sítě s cílem redukovat spotřebu paliv a emise skleníkových plynů. S využitím prediktivních nástrojů mohou organizace předpovídat zákaznickou poptávku a tak minimalizovat stav zásob a snížit úroveň odpadů spojených s výrobou, distribucí a uskladňování nepotřebných produktů.

Řešení Infor PLM poskytuje přesnou představu o tom, jak vyráběné produkty ovlivňují životní prostředí, ať již ve formě odpadů či nebezpečných materiálů, které musejí vyhovovat nejrůznějším regulačním nařízením. Infor PLM podporuje tyto procesy prostřednictvím řízení produktového cyklu a tvorbou sociálně zodpovědných dodavatelských sítí. Interaktivní zpětná vazba v rámci produktového cyklu pomáhá omezit nesoulad s regulačními předpisy a dokáže zkvalitnit produkty tím, že umožní výrobcům navrhovat materiálové a výrobní inovace ve shodě s environmentálními přístupy. Vedle toho Infor PLM podporuje redukci zbytečných materiálů či nutnosti dematerializace, čímž pomáhá snižovat emise skleníkových plynů.

K dalším řešením Infor, které zákazníkům pomáhají integrovat „zelené“ postupy, patří Infor ERP či Infor Performance Management. Infor ERP nabízí zákazníkům možnost integrovat a optimalizovat výrobní procesy vedoucí k nižší spotřebě energie a materiálu. Infor PM umožňuje organizacím vyvíjet a modelovat environmentální strategie, dát tyto strategie do souladu s nezbytnými zdroji a monitorovat klíčové ukazatele výkonnosti k dosažení kontinuálního úspěchu.

Infor bude nadále spolupracovat se svými zákazníky, průmyslovými organizacemi a akademickými institucemi na identifikaci nejlepších postupů a procesů umožňující implementovat „zelené programy“, které již nyní přinášejí první výsledky a nové softwarové funkcionality. Pro více informací navštivte www.infor.com/go­inggreen.