Hlavní navigace

Informace o možném rušení televizního příjmu

[Tisková zpráva] Česká republika obdržela prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu v říjnu 2005 upozornění německé správy, že v průběhu roku 2006 hodlá zvýšit vyzářený výkon vysílačů digitálního rozhlasového vysílání v systému T-DAB, které využívají 12. kanál v pásmu 174-230 MHz.

Sdílet

Problematiku koexistence analogového vysílání na území České republiky se zahraničním vysíláním digitálního rozhlasu v systému T-DAB řešil Český telekomunikační úřad již v letech 2003 a 2004. Aby eliminoval vznikající rušení analogového televizního vysílání, uskutečnil ve spolupráci s provozovatelem vysílačů přeladění těch vysílačů využívajících 12. kanál, pro které se podařilo vyhledat a mezinárodně zkoordinovat náhradní kmitočet. Bohužel se nepodařilo, v důsledku intenzivního využívání rádiového spektra na území České republiky i sousedních států i v důsledku nastupujícího procesu digitalizace televizního vysílání, zajistit náhradní kmitočty pro vysílače Ústí nad Labem a Domažlice.

Zvýšení vysílacích výkonů, popřípadě výstavba dalších vysílačů T-DAB na území Německa má zvýšit atraktivitu vysílání T-DAB, protože zlepší pokrytí území Německa signálem T-DAB s cílem zajistit rovněž možnost kvalitního příjmu vysílání uvnitř budov bez venkovní antény. Toto opatření německé správy však může negativně ovlivnit příjem v těch oblastech České republiky, kde je dosud využíván 12. kanál pro analogové televizní vysílání. Jedná se o území, na nichž je přijímán signál vysílačů Ústí nad Labem – Buková hora 12 (TV Nova) a Domažlice – Vraní vrch 12 (ČT1) nebo signál televizních převáděčů, které využívají primární signál z uvedených vysílačů. Jakýkoliv odhad důsledků uvedeného kroku německé správy, resp. odhad intenzity případného rušení a velikosti postižené oblasti je velmi obtížný, protože rušení bude ovlivněno vždy podmínkami příjmu v jednotlivých případech (vzdálenost od hranic, směr příjmu, vlastnosti použité antény, zastínění směrem na Německo a pod.). Podle obdržené informace bude výkon zvýšen nejprve u vysílačů na území Bavorska, tedy v oblasti vysílače Domažlice.

Jak již bylo uvedeno, předchozí snaha Českého telekomunikačního úřadu zajistit náhradní kmitočet pro analogové vysílání z uvedených vysílačů byla neúspěšná. Za této situace je jediným možným řešením nahradit rušené analogové vysílání urychleně vysíláním digitálním. S ohledem na probíhající proces digitalizace televizního i rozhlasového vysílání v České republice lze předpokládat, že analogové vysílání bude možno v těchto lokalitách nahradit vysíláním digitálním na kmitočtech uvolněných v důsledku zahájení ukončování vysílání analogového. Využití kmitočtů odpovídajících novému digitálnímu plánu, resp. požadavkům České republiky pro RRC-06 by mělo být možné ve velmi krátkém časovém výhledu a tyto kmitočty jsou rovněž kompatibilní s plánovaným využitím kmitočtů pro digitální televizní vysílání v zahraničí. Český telekomunikační úřad jedná s německou správou o všech možných opatřeních, které by jakýkoliv případný negativní dopad na diváky na území České republiky minimalizovaly, včetně možnosti časově omezeného zkušebního vysílání, které by umožnilo ověřit rozsah případného narušení příjmu analogového vysílání v dotčených oblastech.