Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 12. srpna 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červenec 2008.

Sdílet

Koncem července ČTÚ zahájil dvě správní řízení se společností Telefónica O2, která byla na základě analýz relevantních trhů č. 8 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě a č. 9 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítí poskytovaných v pevném místě stanovena podnikem s významnou tržní silou. Správní řízení byla zahájena ve věci změny povinnosti související s regulací cen uložené na základě zákona o elektronických komunikacích. Tyto ceny budou podrobeny novému ověření v souvislosti s novými analýzami relevantních trhů č. 8 a 9, popřípadě ve vazbě na připravované Doporučení Evropské komise k terminačním ce­nám.

K 31. prosinci 2008 skončí platnost stávající poštovní licence přidělené České poště, v této souvislosti ČTÚ zveřejnil Výzvu k podání žádostí o udělení poštovní licence. Dalším krokem bude zahájení řízení o udělení poštovní licence pro příští období takovému subjektu, který zajistí plnění poštovní povinnosti (všeobecná dostupnost základních služeb na území České republiky) způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se základními kvalitativními požadavky, včetně soustavného poskytování informací o základních službách a způsobu jejich užití. Nová poštovní licence bude udělena na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012.

Připomínky podané v rámci veřejné konzultace k analýze relevantního trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby a připomínky k analýze relevantního trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikacích vypořádal a zveřejnil ČTÚ na svém webu viz tabulka vypořádání připomínek k ART 3 a viz tabulka vypořádání připomínek k ART 5.

ČTÚ zahájil pravidelný sběr dat, letos nově mají podnikatelé v elektronických komunikacích mají povinnost předávat údaje výhradně v elektronické formě, tj. na portál Centrálního úložiště výkazů, v těch elektronických formulářích, které jsou jednotlivým podnikatelům přiřazeny automaticky podle oznámených služeb. Zároveň byly v návaznosti na změnu systému sběru informací od letošního roku zcela zrušeny statistické výkazy podle zákona o státní statistické službě.

V rámci procesu přípravy na zahájení zemského digitálního televizního vysílání v územní oblasti Plzeň umožnil ČTÚ v červenci provoz vysílače Plzeň město 27 se zvýšeným výkonem. Vyšší vyzářený výkon by měl zabezpečit stejné pokrytí území a počtu obyvatel zemským analogovým televizním vysíláním programu ČT1, jaké bylo při využití kanálu 34, který musí být uvolněn před zahájením zemského digitálního televizního vysílání v této územní oblasti. Vzhledem k faktu, že nebyly zjištěny žádné kolize s využitím tohoto rádiového kanálu v jiných lokalitách, mohl ČTÚ vydat oprávnění k trvalému provozu s vyšším vyzářeným výkonem, což vytvořilo předpoklad pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání v síti 1.

ČTÚ dále na základě žádosti České televize vyhradil rádiové kmitočty nezbytné pro zemské digitální televizní vysílání v multiplexu veřejné služby. Na základě žádosti ČTÚ následně udělil České televizi i individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, které bylo nezbytné pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání programů České televize a Českého rozhlasu z vysílače Plzeň 34 (stanoviště Krašov), ke kterému došlo dne 28. července v ranních hodinách.