Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 12. srpna 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červenec 2008.

Doba čtení: 2 minuty

Koncem července ČTÚ zahájil dvě správní řízení se společností Telefónica O2, která byla na základě analýz relevantních trhů č. 8 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě a č. 9 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítí poskytovaných v pevném místě stanovena podnikem s významnou tržní silou. Správní řízení byla zahájena ve věci změny povinnosti související s regulací cen uložené na základě zákona o elektronických komunikacích. Tyto ceny budou podrobeny novému ověření v souvislosti s novými analýzami relevantních trhů č. 8 a 9, popřípadě ve vazbě na připravované Doporučení Evropské komise k terminačním ce­nám.

K 31. prosinci 2008 skončí platnost stávající poštovní licence přidělené České poště, v této souvislosti ČTÚ zveřejnil Výzvu k podání žádostí o udělení poštovní licence. Dalším krokem bude zahájení řízení o udělení poštovní licence pro příští období takovému subjektu, který zajistí plnění poštovní povinnosti (všeobecná dostupnost základních služeb na území České republiky) způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se základními kvalitativními požadavky, včetně soustavného poskytování informací o základních službách a způsobu jejich užití. Nová poštovní licence bude udělena na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012.

Připomínky podané v rámci veřejné konzultace k analýze relevantního trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby a připomínky k analýze relevantního trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikacích vypořádal a zveřejnil ČTÚ na svém webu viz tabulka vypořádání připomínek k ART 3 a viz tabulka vypořádání připomínek k ART 5.

ČTÚ zahájil pravidelný sběr dat, letos nově mají podnikatelé v elektronických komunikacích mají povinnost předávat údaje výhradně v elektronické formě, tj. na portál Centrálního úložiště výkazů, v těch elektronických formulářích, které jsou jednotlivým podnikatelům přiřazeny automaticky podle oznámených služeb. Zároveň byly v návaznosti na změnu systému sběru informací od letošního roku zcela zrušeny statistické výkazy podle zákona o státní statistické službě.

V rámci procesu přípravy na zahájení zemského digitálního televizního vysílání v územní oblasti Plzeň umožnil ČTÚ v červenci provoz vysílače Plzeň město 27 se zvýšeným výkonem. Vyšší vyzářený výkon by měl zabezpečit stejné pokrytí území a počtu obyvatel zemským analogovým televizním vysíláním programu ČT1, jaké bylo při využití kanálu 34, který musí být uvolněn před zahájením zemského digitálního televizního vysílání v této územní oblasti. Vzhledem k faktu, že nebyly zjištěny žádné kolize s využitím tohoto rádiového kanálu v jiných lokalitách, mohl ČTÚ vydat oprávnění k trvalému provozu s vyšším vyzářeným výkonem, což vytvořilo předpoklad pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání v síti 1.

ČTÚ dále na základě žádosti České televize vyhradil rádiové kmitočty nezbytné pro zemské digitální televizní vysílání v multiplexu veřejné služby. Na základě žádosti ČTÚ následně udělil České televizi i individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, které bylo nezbytné pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání programů České televize a Českého rozhlasu z vysílače Plzeň 34 (stanoviště Krašov), ke kterému došlo dne 28. července v ranních hodinách.