Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 7. února 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc leden. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Sdílet

K 1. lednu 2008 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Touto novelou byly upraveny podmínky pro poskytování tzv. zvláštních cen nebo cenových plánů pro osoby se zvláštními sociálními potřebami. V návaznosti na tuto úpravu ČTÚ následně vyhlásil výběrové řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu.

V návaznosti na rozeslání návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, a návrhu prováděcího předpisu k zákonu č. 304/2007 Sb., kterým se stanoví způsob stanovení území pokrytého signálem televizního vysílání, metoda stanovení intenzity elektromagnetického pole a z toho odvozené pokrytí obyvatel signálem televizního vysílání, obdržel ČTÚ ve stanoveném termínu více než 200 připomínek od orgánů státní správy, provozovatelů vysílání nebo operátorů vysílacích sítí. 17 subjektů uplatnilo celkem 177 připomínek, které je možné rozdělit na připomínky legislativního charakteru, technického charakteru – (termíny zahajování digitálního a ukončování analogového zemského televizního vysílání v jednotlivých územních oblastech) a připomínky týkající se problematiky zajištění informační kampaně. K návrhu vyhlášky o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání uplatnilo 6 subjektů celkem 45 připomínek převážně legislativně-technického charakteru. Po analýze obdržených připomínek ČTÚ zahájil intenzivní práce na jejich vypořádání a z toho vyplývajících úpravách textů obou návrhů tak, aby mohly být k dalšímu projednávání předloženy nejpozději do počátku března 2008.

ČTÚ během ledna uspořádal workshop k návrhům formulářů pro pevné a mobilní sítě, broadcasting a ekonomické údaje, zpracovaným pro elektronický sběr údajů k pravidelnému sledování trhu elektronických komunikací. Workshopu se zúčastnili zástupci všech mobilních operátorů a většina velkých operátorů pevných sítí, včetně VoIP operátorů, zastoupených Asociací operátorů digitální telefonie. Standardně ČTÚ i v novém roce prováděl řadu kontrolních šetření v oblasti e-komunikací (např. rušení TV příjmu provozem základnových stanic CDMA společnosti MobilKom) i v poštovních službách (např. přepravní doby poštovních zásilek).

Tématem aktuální monitorovací zpráva je Světová radiokomunikační konference (WRC-07) Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Hlavní událostí konference bylo přijetí změny Radiokomunikačního řádu, který je základním regulačním nástrojem pro využívání kmitočtového spektra s globální a regionální působností. Výsledky konference jsou z hlediska evropských zemí pozitivní, jimi předložené společné evropské návrhy se na výsledcích konference podílely rozhodujícím způsobem. Z hlediska budoucích dopadů na nejširší veřejnost je zajímavý zejména vývoj identifikace spektra pro mobilní systémy budoucích generací (IMT). U těchto systémů se již obecně přepokládá uplatnění konvergence sítí a služeb, tj. že budou umožňovat komunikaci z pevných, přechodných i pohybujících se stanovišť a digitální technologie zajistí přenos prakticky libovolného obsahu od datových informací po multimédia. Klasické rozlišování poskytovaných služeb a vymezení sítí pro určité účely (veřejná telefonní služba, rozhlas, televize, připojení k internetu) se tak stírá.