Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 11. prosince Měsíční monitorovací zprávu za měsíc listopad 2008. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Sdílet

Tématem listopadové monitorovací zprávy je Mezinárodní srovnání cenových tarifů pro „zdravotně postižené“

Od druhého pololetí 2008 došlo v ČR v souladu s Nařízením vlády č. 109/2008 Sb. ke změně v podmínkách „zvláštních cen“ poskytovaných v rámci univerzální služby. Do konce prvního pololetí 2008 byl státní příspěvek ve výši 200,– Kč poskytován osobám se zdravotním postižením a osobám sociálně slabým. Od 1. července 2008 je tento příspěvek poskytován pouze osobám se zdravotním postižením II., III. a IV. stupně. I přesto však operátoři ponechali ve své nabídce služeb slevy pro ty zdravotně postižené, kteří nemají nárok čerpat státní příspěvek a pro sociálně slabé.

Ze zjištěných informací je zřejmé, že ve většině členských zemí EU jsou výhody zdravotně postiženým poskytovány ve formě speciálních služeb a přístrojů a nepodléhají jednotné evropské regulaci. Pouze v 11 případech se jednalo o srovnatelné výhody ve formě slev na měsíční paušální cenu standardního tarifu nebo dodatečných volných minut. ČR je jednou z mála zemí, kde je základní měsíční paušál v důsledku poskytované slevy roven nule.

Univerzální služba
ČTÚ zveřejnil Sdělení o neuložení nové povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:

  • pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích,
  • informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích.

Důvodem pro neuložení uvedených dílčích služeb jako povinnost univerzální služby je zjištění ČTÚ, že existují jejich komerční alternativy.

Kontrolní činnost
Český telekomunikační úřad provedl v měsíci listopadu řadu kontrolních akcí a to: Kontrolu využívání radiových kmitočtů bez oprávnění, kontrolu rušní základnových stanic CDMA společnosti MobilKom, a.s., kontrolu kmitočtových pásem využívaných bezšňůrovými telefonními přístroji, které nejsou určeny k provozování v České republice a další. Dále ČTÚ provedl v měsíci listopadu měření pokrytí signálem DVB-T v územích oblastech Plzeň a Ústí nad Labem.

ČTÚ v průběhu listopadu ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí (ČOI) provedl kontroly u prodejců telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. V rámci kontrolní činnosti byl zjištěn prodej rádiově řízených modelů aut a motocyklů pracujících v pásmech 31 MHz, 35 MHz a 49 MHz, které mohou způsobovat rušení televizního příjmu v I. TV pásmu.

Účastnické spory
V průběhu listopadu ČTÚ zahájil 6 479 nových správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Bylo vydáno 7 881 rozhodnutí ve věci, z toho 7 852 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby). Více informací včetně tabulek najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz