Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal 9. prosince Měsíční monitorovací zprávu (dále jen „MMZ“) za měsíc listopad 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Sdílet

Významnou skutečností v oblasti elektronických komunikací v měsíci listopadu bylo dokončení projednávání tzv. „Telekomunikačního balíčku“, který Komise navrhla v listopadu 2007. Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku dne 24. listopadu 2009 formálně tento soubor opatření schválil. V návaznosti na oficiální zveřejnění příslušných dokumentů, bude zahájen proces transpozice jednotlivých opatření do právního rámce jednotlivých členských zemí EU. Tento proces by měl být dokončen do 18 měsíců. V podmínkách České republiky tak v tomto období bude připravena komplexní novela zákona o elektronických komunikacích.

Téma měsíce listopadu je mezinárodní srovnání cen za služby poskytované prostřednictvím mobilních sítí. ČTÚ provedl srovnání cen za mobilní služby se zohledněním preferencí českých zákazníků, které se promítají i do konstrukce nabídek jednotlivých mobilních operátorů. Srovnávány byly pouze základní tarifní plány, které nikterak nezvýhodňovaly volání na určitá čísla či skupiny volaných dle výběru zákazníka. Z provedeného srovnání vyplynulo, že jak v případě zákazníků s předplacenou kartou tak i u tarifních zákazníků jsou čeští operátoři na úrovni průměru nebo lehce pod průměrem srovnávaných zemí.

1. Kontrolní činnost
ČTÚ zahájil u společnosti Česká pošta, s.p. cenovou kontrolu na ověření správnosti předložených podkladů vstupujících do výpočtu cen poštovních služeb do zahraničí. Konkrétně se jedná o prověření objemů listovních zásilek odesílaných do zahraničí a nákladů spojených se zpracováním těchto zásilek před předáním zahraničnímu zpracovateli (tzv. vnitrostátní náklady). ČTÚ na základě výsledků kontroly rozhodne o úpravě cen pro další období.

ČTÚ ukončil státní kontrolu v oblasti cen u společnosti České Radiokomunikace, a.s. zaměřenou na ověřování kalkulace cen za šíření digitálního televizního a rozhlasového vysílání. V rámci provedené kontroly ČTÚ prověřil jak předložený model a způsob kalkulace cen za produkty DVB-T, tak i zda jsou zveřejněné smluvní podmínky v souladu s ustanovením § 72b odst. 2 zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ řešil rušení meteorologických radarů Českého hydrometeorolo­gického ústavu (ČHMÚ) provozem WiFi zařízení na kmitočtu 5640 MHz. ČTÚ vydal výzvu k odstranění rušení. V některých případech bylo vydáno předběžné opatření k okamžitému vypnutí rušícího zařízení. V červenci 2009 ČTÚ zveřejnil na svých stránkách k této problematice Informaci pro provozovatele WiFi zařízení. V období od července do listopadu bylo takových případů rušení celkem 20. Lze konstatovat, že v poslední době je rušení meteorologických radarů méně časté. Rušení lze on-line pozorovat na stránce ČHMÚ,

Dne 30. listopadu 2009 vydal ČTÚ tiskovou zprávu k Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů (tisková zpráva). Úřad obdržel 2 návrhy na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za hlasové služby VoIP poskytované v datových sítích. Jedná se o případy, kdy nedostatečným zabezpečením softwaru VoIP ústředny došlo k neoprávněnému a podvodnému proniknutí do jejího systému a k uskutečnění vysokého počtu mezinárodních hovorů, které pak poskytovatel služby vyúčtoval účastníkovi. Přestože se zatím jedná o dva oznámené případy, vzhledem k výši škody, která byla tímto způsobena, a rovněž možnosti dalšího opakování, považuje ČTÚ za nezbytné upozornit veřejnost na tyto skutečnosti

Digitalizace RTV
Dne 5. listopadu 2009 vyhlásil ČTÚ výběrové řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací. Cílem výběrového řízení je zajištění efektivního a účelného využívání dotčené části rádiového spektra a vytvořit tak podmínky pro další rozvoj nových digitálních služeb.

Více informací včetně tabulek a grafů najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.