Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2009

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal 12. ledna 2010 Měsíční monitorovací zprávu (dále jen „MMZ“) za měsíc prosinec 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Sdílet

Téma měsíce prosince v MMZ je Revize regulačního rámce pro elektronické komunikace.

Dne 18. prosince 2009 byly v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněny dvě směrnice, kterými se mění regulační rámec pro sítě a služby elektronických komunikací – Směrnice o lepší regulaci a Směrnice o právech občanů. Současně bylo uveřejněno nařízení, kterým se zřizuje nový poradní orgán pro elektronické komunikace – Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a jeho úřad. Tímto krokem byl na evropské úrovni ukončen celý proces revize regulačního rámce a započalo období transpozice a implementace nových předpisů. Lhůta pro převedení směrnic do vnitrostátních právních předpisů je osmnáct měsíců. Podrobnou rekapitulaci procesu revize regulačního rámce najdete v prosincové MMZ.

Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace V průběhu měsíce prosince ČTÚ zahájil 13 761 správních řízení. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku stoupl počet zahájených správních řízení o 62,2 %. Bylo vydáno 5 204 rozhodnutí ve věci, z toho 5 160 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby). Správní řízení se týkala účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

Celkově za rok 2009 ČTÚ zahájil 101 682 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé. V porovnání s rokem 2008 stoupl počet zahájených správních řízení v roce 2009 o 37,15 %. Bylo vydáno 72 462 rozhodnutí ve věci, z toho 71 931 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Kontrolní činnost
V rámci činnosti ČTÚ v oblasti přezkoumávání rozhodnutí vydaných v I. stupni správního řízení je výsledkem jednoho z provedených rozkladových řízení pravomocné rozhodnutí, kterým ČTÚ uložil pokutu ve výši 20 000,– Kč, a to za správní delikt podle § 118 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích, kterého se dopustila právnická osoba (obchodní společnost) tím, že neoznámila ČTÚ předem zahájení své komunikační činnosti  – poskytování služeb elektronických komunikací.

Dne 29. prosince 2009 bylo vydáno rozhodnutí o uložení pokuty společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ve věci neplnění podmínek opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005–3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro vyúčtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn. Rozhodnutí nenabylo právní moci.

Digitalizace RTV
Dne 17. prosince 2009 proběhlo na ČTÚ za účasti notáře a zástupců předkladatelů přihlášek otevírání obálek s přihláškami do výběrového řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací. Přihlášky předložily tyto společnosti v následujícím pořadí: České Radiokomunikace a.s.; TELEKO, s.r.o. Na toto jednání navázalo druhé zasedání výběrové komise pro výběrové řízení. V průběhu ledna bude provedeno hodnocení nabídek podle stanovených kritérií.

Poštovní služby
V prosinci ČTÚ vydal postupně 3 rozhodnutí, kterými vyslovil na návrh České pošty souhlas se změnami poštovních podmínek. Změny se týkaly úpravy rozměrů poštovních zásilek, u kterých se již nebude vybírat příplatek za tzv. neskladné poštovní zásilky, používání zvláštních obálek se zeleným pruhem a třetí změna se týkala poštovních podmínek do zahraničí v souvislosti se změnou kurzu měnové jednotky Světové poštovní unie a změnou podmínek, za kterých zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou součinnost.

V průběhu prosince nabyly právní moci 3 pokuty, proti kterým Česká pošta nepodala rozklad. Dvě pokuty se týkaly uložení poštovní zásilky bez toho, že by byl nejprve vykonán pokus o její dodání do adresátova domu. Třetí pokuta se týkala dodání doporučené zásilky, jež byla určena do vlastních rukou adresáta, neoprávněné osobě.

Více informací včetně tabulek a grafů najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.