Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 11. listopadu 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc říjen 2008. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Sdílet

Tématem říjnové monitorovací zprávy je projekt Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 a výsledky celostátních šetření
Tento projekt byl zahájen v lednu 2008 byl zahájen. Jedná se o první ucelený průzkum orientovaný na spotřebitelskou veřejnost z pohledu potřeb regulátora, v němž jsou kombinovány různé nástroje zjišťování informací a jehož realizace je rozdělena na tři části (okruhy informací). Zaměřují se na komplexní sledování spokojenosti občanů a firem se službami elektronických komunikací, na získání názorů vybrané věkové skupiny mládeže na služby elektronických komunikací a jejich další vývoj a jejich konfrontaci s názory expertů a v rámci diskusí s odbornou veřejností. Projekt má být dokončen a vyhodnocen do konce roku 2008. Poslední výstupy z jednotlivých částí, které realizují vybrané firmy, budou ČTÚ předány do konce listopadu 2008. V průběhu prosince budou všechny výsledky zpracovány projektovým týmem na ČTÚ a následně publikovány.

Univerzální služba
V říjnu bylo zahájeno správní řízení se společností Telefónica O2 ve věci změny podmínek stanovených rozhodnutím čj. 466/2006–610/II, kterým byla účastníku řízení uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu veřejných telefonních automatů. V rámci správního řízení by mělo změnou podmínek předmětného rozhodnutí dojít k postupnému snižování počtu veřejných telefonních automatů v rámci univerzální služby.

ČTÚ zveřejnil dne 14. října 2008 k veřejné konzultaci Oznámení o záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům. Důvodem k neuložení dílčí služby vydávat jednotný telefonní seznam je skutečnost, že existuje alternativa k tištěné verzi jednotného telefonního seznamu vydávaného v režimu univerzální služby, a také bude nadále k dispozici pro uživatele elektronická verze jednotného telefonního seznamu.

Účastnické spory
V průběhu měsíce října ČTÚ zahájil 3 191 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Bylo vydáno 5 035 rozhodnutí ve věci, z toho 4 998 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Správa radiového spektra
Dne 16. října 2008 byla zveřejněna Výzva k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/XX.2008-Y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů a vnitřních prostor budov. Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění je potřeba umožnit příjem rozhlasu a komunikaci pomocí sítí pozemní pohyblivé služby v železničních a silničních tunelech a uvnitř budov. Tento požadavek vychází z právních předpisů upravujících požadavky na stavbu a zařízení tunelů a z podnětů Hasičského záchranného sboru, provozovatelů tunelů a výrobců/dovozců zařízení. Dokrytí digitálním signálem v budovách může potom například nahrazovat dosavadní společné televizní antény a po zavedení mobilních multimediálních aplikací (např. systému DVB-H) se předpokládá další potřeba tohoto dokrytí.

Poštovní služby
V průběhu října 2008 nabylo právní moci 19 rozhodnutí o pokutách v celkové výši 481 000,– Kč; Česká pošta proti nim nepodala rozklad.

Více informací včetně tabulek najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz