Hlavní navigace

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 9. října 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc září 2008. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Sdílet

Ve dnech 25. a 26. září 2008 uspořádal Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) v Top hotelu Praha workshop s mezinárodní účastí, zaměřený na problematiku procesu přechodu na digitální vysílání a digitální dividendy. U příležitosti této akce ČTÚ rovněž zveřejnil první zprávu o průběhu přechodu na digitální vysílání zpracovanou v souladu s § 10 nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu (http://www.di­gitalni-dividenda.cz/cs/do­kumenty.shtml).

Tématem měsíce zářijové měsíční monitorovací zprávy je Digitální dividenda
ČTÚ uveřejnil dne 8. srpna 2008 úvodní diskusní materiál k problematice digitální dividendy, kterým se obrátil na všechny současné i budoucí uživatele rádiového spektra. Cílem tohoto materiálu bylo zahájit co nejširší veřejnou diskusi a umožnit tak všem uživatelům spolurozhodovat o budoucím způsobu využívání rádiového spektra. ČTÚ tím vytvořil pro uživatele první příležitost spolurozhodovat o tom jak získat z využívání rádiového spektra větší přínos pro další rozvoj celé společnosti.

Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace
V průběhu září ČTÚ zahájil 6 375 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Bylo vydáno 7 493 rozhodnutí ve věci, z toho 7 462 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Evropská unie
Dne 2. září 2008 projednávali poslanci Evropského parlamentu zprávy týkající se revize regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací. Evropský parlament hlasoval o „telekomunikačním balíčku“ v prvním čtení dne 24. září 2008. Evropský parlament tyto dokumenty s pozměňovacími návrhy v prvním čtení přijal. Schválené pozměňovací návrhy se v řadě témat (zřízení evropského regulátora,di­gitální dividenda, rozšířené právo veta) podstatně odchylují od původního návrhu Komise. Následovat bude projednávání návrhu v Radě ministrů telekomunikací. Pro přijetí „balíčku“ je třeba souhlasné stanovisko Evropského parlamentu a Rady ministrů.

Dne 23. září 2008 zveřejnila Evropská komise návrh snížit od 1. července 2009 ceny roamingových textových zpráv o 60 %. Komise chce rovněž zlepšit transparentnost používání internetu a stahování dat z mobilního telefonu při pobytu v zahraničí. Návrhy nyní předloží Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě ke schválení, aby mohly být uzákoněny.

Digitalizace RTV
V souvislosti s nezbytnými technickými úpravami pro přípravu vysílacích anténních systémů na digitální vysílání dle nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu (dále jen „TPP“) přistoupila společnost České Radiokomunikace k dočasným změnám na vysílači Praha – město. Dne 11. září 2008 došlo k přepojení analogového vysílání do provizorního anténního systému a 13. září 2008 došlo k přemístění vysílání DVB-T na 25. kanále (Mux A) na vysílač Praha – Strahov. Vzhledem k tomu, že při nízké hodnotě maximálního vyzářeného výkonu (ERP max. 5 kW) a současné změně polarizace vysílacích antén z polarizace horizontální na vertikální došlo v některých částech Prahy k degradaci stávajícího příjmu digitálního vysílání, byl dne 16. září 2008 instalován na vysílač Praha – město pro digitální vysílání dodatečný anténní systém s horizontální polarizací. Na tomto místě je třeba upozornit, že nový anténní systém pro DVB-T vysílání ze stanoviště Praha – město bude využívat výhradně vertikální polarizaci. Vysílač Praha na stanovišti Cukrák bude realizován s polarizací horizontální. Stejná kombinace bude následně využita i v Brně, kde anténní systémy na stanovišti Brno – Hády budou v polarizaci horizontální a na stanovišti Brno – město (Barvičova) budou s polarizací vertikální. Toto uspořádání by mělo v hustě obydlené městské zástavbě pokryté signálem z vysílače umístěného uvnitř této zástavby zlepšit možnosti příjmu na vertikální pokojové prutové antény v režimu „indoor portable“.

Nadále bude zachován provoz DVB-T vysílačů Ústí nad Labem 58, Brno – město 40, Brno – Hády 40 a Ostrava – Slezská Ostrava 39 v rámci vysílací sítě 2. V této síti dojde dne 31. října 2008 ke změně programové náplně (přesun programů České televize do vysílací sítě 1). Programová nabídka v jednotlivých vysílacích sítích 2 až 4 bude řešena v návaznosti na uzavřené smluvní vztahy mezi operátory vysílacích sítí a provozovateli televizního vysílání (poskytovateli programů).

Správa rádiového spektra
Dne 30. září 2008 Rada ČTÚ projednala a schválila vydání aktualizace opatření obecné povahy – části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/09.2008–10 pro kmitočtové pásmo 1700 – 1900 MHz. Důvodem aktualizace byla zejména potřeba implementace Rozhodnutí Evropské komise č. 2008/294/ES, o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství. Opatření nabývá účinnosti dnem 3. října 2008. Více informací včetně tabulek najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz