Hlavní navigace

Projekt „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008“

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zahájil koncem února přípravu projektu „Monitoring služeb elektronických komunikací 2008“. Tento projekt, který byl v červnu spuštěn, je zaměřen na sledování využívání služeb elektronických komunikací, na spokojenost občanů a firem s těmito službami a jejich další vývoj.

Sdílet

ČTÚ tak získá ucelený přehled informací týkajících se spotřebitelské veřejnosti. Výsledky budou použity pro činnost úřadu v rámci přezkumu univerzální služby, pro vyhodnocení účinnosti uplatněných regulačních opatření a sledování vývoje poptávky na trhu elektronických komunikací. ČTÚ klade ve stále větší míře důraz na prospěch spotřebitelů a posílení jejich pozice na trhu, v souladu se záměry Evropské komise. Projekt bude ukončen a vyhodnocen do 31. prosince 2008.

ČTÚ získá informace především o způsobu komunikace a změn v ní, důvodech a preferencích pro využívání určitých služeb elektronických komunikací, spokojenosti s nabízenými službami a podobně. Sledovány budou například služby roamingu, které budou využity pro hodnocení dopadů regulace v této oblasti, informace o přenositelnosti čísel, která by měla přispět k větší konkurenci na trhu a otázky univerzální služby, které budou využity pro její přezkum a posouzení nutnosti ukládání některých povinností v budoucím období.

Podstatnou součástí bude i posouzení vývojových trendů, důsledků konvergence sítí a služeb a potřeby jejich regulace.

V zájmu co nejlepšího poznání situace bude ČTÚ využívat několik odlišných metod získávání informací, jak klasické dotazníky v rámci celostátních šetření, tak nové postupy, které se zaměřují spíše na získání kvalitativních informací, obojí doplněné názory špičkových expertů.

1. Informace kvantitativního charakteru, reprezentativní pro občany a firmy v ČR, budou získávány celostátními výzkumy (telefonické a osobní rozhovory).

2. Kvalitativní informace poskytne interaktivní internetový panel mládeže do 25 let, který se zaměří i na spontánní reakce a rozšíří tak možnosti poznání názorů spotřebitelů. Tato metoda odpovídá životnímu stylu této věkové skupiny, kdy panelisté diskutují především mezi sebou pod vedením zkušených a ČTÚ odborně připravených moderátorů.

3. Odbornou veřejnost zastoupí v projektu panel cca 30 expertů. Ti budou formou diskusí, vyjádření a workshopů průběžně reagovat na závěry z prováděných výzkumů, vyjadřovat se k trendům, souvislostem, zkušenostem z jiných zemí a podobně.

Monitoring zajišťuje a obsahově garantuje projektový tým složený z pracovníků ČTÚ ve spolupráci s externími odborníky z oblasti sociologických průzkumů a statistických šetření. Vlastní realizace průzkumů je zajištěna externě na základě smluv s firmami, které byly vybrány pro jednotlivé části na základě výběrových řízení. Firma STEM/MARK a.s. bude realizovat 4 celostátní šetření, firma SMG spol. s. r. o. panel expertů a firma Perfect Crowd, s. r. o. panel mladých.