Hlavní navigace

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím schválena Parlamentem

[Tisková zpráva] Parlament dnes schválil novelu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Poslanecká sněmovna zákon projednávala poté, co jí byl s pozměňovacími návrhy vrácen Senátem, a schválila ho v původním znění Poslanecké sněmovny. Novela vychází z evropské směrnice „o opakovaném použití informací veřejného sektoru“ a v souladu s ní upravuje pravidla přístupu k informacím, které jsou v držení orgánů veřejné moci.

Sdílet

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím klade důraz především na rychlé a pro úřady méně zatěžující poskytování informací tím, že upřednostňuje elektronickou komunikaci. Novela dále zpřesňuje ta ustanovení zákona, která se týkají poskytování informací podléhajících ochraně autorského zákona.

Zatímco doposud nebyla tato problematika zákonem podrobně upravena a poskytování informací například z externě zpracovaných analýz činilo potíže, nová úprava tyto otázky řeší a usnadňuje tak pozici jak žadateli o informaci, tak úřadu. Za tímto účelem stanoví zákon podmínky pro uzavírání standardních licenčních smluv a tuto právní ochranu vztahuje i na informace, které doposud bylo možné využívat zcela volně, například na data z veřejných úředních registrů nebo databází. To umožní orgánům veřejné moci zpřístupňovat své databáze ve větší míře než dnes a zároveň se účinně bránit proti jejich zneužívání.

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím dále sjednocuje a zpřesňuje terminologii, zohledňuje změny v legislativě a odstraňuje dosavadní problematickou takzvanou fikci rozhodnutí o neposkytnutí informace (pokud úřad do 15 dnů nevydal rozhodnutí, mělo se za to, že vydal rozhodnutí negativní). Nepříliš účinný institut fikce rozhodnutí byl v novém znění zákona nahrazen speciální úpravou stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Tato stížnost umožní žadateli bránit se účinněji proti porušení práva na informace, a to i v případech, kdy úřad nevydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti (např. úřad na žádost ve stanovené lhůtě vůbec nezareaguje nebo vyřídí pouze část žádosti a zbytkem se nezabývá). Pokud by ani tento postup nevedl ke kýženému cíli, může žadatel následně využít žaloby pro nečinnost.

Novela nakonec také zavádí nový postup při určování výše úhrady spojené s poskytováním informací. Výši úhrady bude možné přezkoumat nadřízeným orgánem. Výše požadované úhrady musí být žadateli sdělena předem i s popisem způsobu, jakým povinný subjekt její výši vypočítal. Touto změnou by mělo být dosaženo větší transparentnosti určování výše úhrad.

Návrh zákona bude nyní předložen Prezidentu republiky k podpisu a poté bude vyhlášen ve Sbírce zákonů. Patnáctým dnem po tomto vyhlášení nabude zákon účinnosti.

>