Hlavní navigace

Obchodní veřejná soutěž na poskytovatele služeb souvisejících s výstavbou a provozem multiplexu veřejné služby zrušena

[Tisková zpráva] Generální ředitel České televize (ČT) Jiří Janeček rozhodl na základě jednoznačného doporučení hodnotící komise o zrušení obchodní veřejné soutěže na „Poskytování služeb souvisejících s výstavbou a provozem multiplexu veřejné služby“. Právo zrušit obchodní veřejnou soutěž si ČT vyhradila v podmínkách soutěže a zrušení bude v nejbližších dnech účastníkům oficiálně oznámeno způsobem, který stanoví obchodní zákoník.

Sdílet

Česká televize a její generální ředitel se dále budou striktně držet doporučení hodnotící komise.

Česká televize nyní vyzve společnost České Radiokomunikace, a. s. k jednání o změně těch částí návrhu smlouvy, které hodnotící komise shledala chybnými. Česká televize současně vyzve k jednání i společnost TRI-R, a. s. v zájmu řešení regionálního pokrytí.

V zájmu transparentnosti celého procesu zveřejňujeme úplné znění závěrů hodnotící komise, které předurčují další postup ČT v následujících dnech.

ZÁVĚRY JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

1) Komise konstatuje po posouzení všech tří návrhů předložených účastníky obchodní veřejné soutěže, že obchodní veřejné soutěže nebude možné z důvodů nikoli na straně vyhlašovatele využít k uzavření smlouvy. Návrh společnosti BOHEMIA ROYAL, s. r. o. byl vyřazen z důvodů nesplnění kvalifikačních předpokladů tohoto účastníka. Dále byl v rámci obchodní veřejné soutěže posuzován návrh společnosti České Radiokomunikace a. s. (dále jen „ČRa“) a návrh společnosti Tri R, a. s. předložený prostřednictvím organizační složky Tri R, a. s. pobočka Česká republika (dále jen „TriR“), tedy účastníků soutěže, kteří splnili kvalifikační předpoklady požadované vyhlašovatelem v podmínkách soutěže. Podle kogentních ustanovení § 286 odst. 1 a § 287 odst. 1 obchodního zákoníku by případným doručením oznámení o výběru některého návrhu došlo k uzavření smlouvy v doslovném znění, v jakém ji účastník navrhnul. Takový výsledek by však pro Českou televizi jako vyhlašovatele předmětné obchodní veřejné soutěže za daných podmínek nebyl výhodný.

2) Návrh předložený ČRa nepostihuje v úplnosti zadání obchodní veřejné soutěže, obsahuje rovněž chybu při specifikaci ceny služby a některé další vady smlouvy, jak následuje:

a. Chyba specifikace ceny služby

V článku 3.1 návrhu smlouvy byla při stanovení výše slevy uvedena odvolávka na kapitoly ve smlouvě neexistující a sleva vázána na pojem komplexní služby, který není ve smlouvě definován. Výši slevy tak nelze určit.

b. Automatická indexace ceny

Vyhlašovatel v podmínkách obchodní veřejné soutěže připustil možnost přehodnocení rozsahu služeb a cen po uplynutí pěti let trvání smlouvy, a to na základě dohody stran. Taková změna může zohledňovat zejména růst nákladů na plnění smlouvy a tedy i inflační vliv. Návrh smlouvy ČRa však obsahuje automatickou indexaci již po uplynutí prvního roku účinnosti smlouvy. Kromě toho, že taková podmínka na úpravu ceny uvedená v návrhu nemá oporu v podmínkách obchodní veřejné soutěže, nepovažuje vyhlašovatel za relevantní ani index míry inflace vztahovat k indexu růstu spotřebitelských cen, jak učinil účastník v návrhu. Základem výpočtu může být dle názoru komise například index růstu cen energie, resp. určitý podíl z tohoto růstu či jiný vhodný mechanismus, na kterém se strany dohodnou.

c. Ochrana hospodářské soutěže

Smlouvy uzavřené s Českou televizí jako veřejným subjektem mohou být a také jsou hodnoceny i z pohledu přípustnosti poskytnuté veřejné podpory. Výstavba sítě financovaná z prostředků České televize by zahrnovala veřejnou podporu v daném případě v tom, že některá vysílací stanoviště MPX1 hodlá společnost ČRa používat i pro své komerční aktivity. Pro otevřenost trhu vysílacích služeb musí Česká televize vytvořit maximálně možné podmínky pro vstup na trh i jiným operátorům. Proto byla v podmínkách obchodní veřejné soutěže specifikována smlouva jako nevýhradní a vyhlašovatel si vyhradil právo využít služeb i jiných poskytovatelů poptávaných služeb. Současně vyhlašovatel požadoval, aby budoucí operátor garantoval, že zřídí a bude provozovat síť zemských vysílačů pro vysílání ve standardu DVB-T, a že zároveň umožní přístup na tato zařízení třetím stranám, které rovněž poskytují služby České televizi na základě platných smluv. Vyhlašovatel rovněž požadoval, aby potenciální operátor poskytnul takové technické řešení, které dovolí poskytování vysílacích služeb v součinnosti se zařízeními třetích stran, např. s vysílači v rámci jedné jednofrekvenční sítě. Z návrhu ČRa lze sice dovodit určitou technologickou neutralitu umožňující takovou integraci třetích stran, ale návrh smlouvy výslovný závazek ČRa v uvedeném smyslu neobsahuje. Existence takového závazku je však absolutně nutná, a to i s ohledem na povinnost České televize zajistit rovný přístup diváků k televiznímu signálu, tedy včetně diváků žijících v regionech s horšími geografickými podmínkami pro digitální způsob televizního vysílání.

d. Garance dodržení termínu výstavby sítě

Návrh smlouvy sice obsahuje termíny spuštění jednotlivých vysílačů, ale smlouva neobsahuje žádné sankční ani opravné prostředky při nedodržení těchto termínů. Česká televize vystupuje v případě výstavby multiplexu veřejné služby jako operátor tohoto multiplexu a nese tak plnou odpovědnost za dodržení podmínek stanovených v TPP. Musí mít tedy možnost vynutit si na dodavateli plnění jeho povinností dle smlouvy, respektive přenést na dodavatele sankce, které v důsledku prodlení dodavatele nese Česká televize, a pokud není dodavatel své povinnosti schopen plnit, mít možnost oslovit i jiného operátora, pokud bude výstavba sítě zásadně ohrožena.

3) Návrh společnosti TriR je z hlediska nabízené ceny pro vyhlašovatele neakceptovatelný.

4) Komise na základě těchto zjištění doporučuje generálnímu řediteli, aby využil práva zrušit obchodní veřejnou soutěž, které si vyhlašovatel vyhradil v souladu s ustanovením § 283 obchodního zákoníku, a aby obchodní veřejnou soutěž zrušil.

5) Komise konstatuje, že obchodní veřejná soutěž, jíž se mohl zúčastnit neomezený počet účastníků, poskytla důležitý přehled o situaci na relevantním trhu z hlediska možnosti potenciálních dodavatelů dodat plnění, které bylo poptáváno v rámci obchodní veřejné soutěže, jakož i poskytla přehled dodavatelů, kteří splňují kvalifikaci pro předmětné plnění.

6) Komise dále konstatuje, že Česká televize má povinnost zajistit jako provozovatel televizního vysílání ze zákona největší možnou dostupnost svého televizního vysílání včetně toho, že nebude zvoleným technologickým řešením vysílacích služeb diskriminovat diváky v určitých regionech či místech České republiky. K zajištění této povinnosti se komisi jeví jako nejvýhodnější kombinovat technická řešení, která v rámci obchodní veřejné soutěže nabídla společnost ČRa a společnost TriR; taková kombinace však může být z hlediska právního realizována jen mimo rámec dosavadní obchodní veřejné soutěže.

7) Komise doporučuje generálnímu řediteli, aby vzhledem k výhodnosti cenové nabídky a termínům TPP vyzval ČRa k jednání mimo rámec zrušené obchodní veřejné soutěže za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb souvisejících s výstavbou a provozem multiplexu veřejné služby, a to za podmínek, v rozsahu a v kvalitě, v jaké byly obsaženy v návrhu ČRa předloženém v rámci obchodní veřejné soutěže. Komise dále doporučuje generálnímu řediteli vyzvat rovněž společnost TriR k jednání o možném podílu na výstavbě multiplexu veřejné služby pro doplnění řešení ČRa, zejména v zájmu regionalizace a implementace T-služeb (například T-government, T-education apod.).

8) Komise doporučuje generálnímu řediteli zveřejnit informace obsažené v tomto dokumentu v rámci příslušné tiskové zprávy, aby se předešlo možným dezinterpretacím o výsledcích obchodní veřejné soutěže a úkonech České televize při výběru poskytovatele předmětných služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).