Hlavní navigace

Ohrazujeme se proti výrokům předsedy RRTV Václava Žáka

Sdílet

Jako členové „staré“ Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsme vedli spor se státem, nikoli s „novou“ radou. A to i přes to, že nejsme tak naivní, abychom nevěděli, kdo ze stávajících radních v roce 2003 spoluorga­nizoval naše odvolání. Ani teď, kdy jsme svůj spor vyhráli, jsme jediným slovem nezpochybnili mandáty současných členů RRTV.

O to více jsme překvapeni, že předseda rady Václav Žák v rozhovoru pro server DigiZone hrubým způsobem desinterpretuje výsledek našeho soudního sporu a používá k tomu nepravdivé a zavádějící argumenty. V jedné z odpovědí říká:

Je třeba si uvědomit, že je jedna otázka soudem zrušeného nedostatečného odůvodnění odvolání členů rady, které udělal úřad premiéra. A druhá věc je, že RRTV má 13 členů, to je v zákoně pořád. Parlament tehdejší radu odvolal. Co bylo později zrušeno, to nebylo odvolání samotné, ale jen jeho odůvodnění. Jde o poměrně složitý právní problém, k němuž se nemohu vyjadřovat.

Trochu to připomíná Rádio Jerevan. Žák se nemůže vyjadřovat, přesto se vyjadřuje. Říká, že soud zrušil jenom odůvodnění odvolání, ve skutečnosti ovšem soud zrušil odvolání. Mluví o úřadu premiéra, leč viníkem je sám premiér, konkrétně Vladimír Špidla. Tvrdí, že tehdejší radu odvolal parlament, ve skutečnosti ale parlament pouze navrhuje, odvolává premiér.

Není tedy pravda, že co bylo později zrušeno, to nebylo odvolání samotné, ale jen odůvodnění, jak tvrdí Žák. Ze lži ho usvědčuje rozsudek Městského soudu v Praze. Ve výroku se uvádí:

Rozhodnutí předsedy vlády České republiky ze dne 3. dubna 2003 č.j.: 3028/03-KPV o odvolání Ing. Zdeňka Duspivy (JUDr. Pavla Foltána, RNDr. Josefa Musila, CSc., Jiřího Novotného, Mgr. Petra Štěpánka, Mgr. Petra Žantovkého) z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Václavu Žákovi by také již mělo být známo, jak dopadlo ono další řízení. Předseda vlády Mirek Topolánek s konečnou platností rozhodl, že:

… vzhledem k tom, že Rada ve složení, v jakém existovala ke dni 3. 4. 2003, již neexistuje, zanikla v současné době možnost realizovat usnesení Poslanecké sněmovny. Zákon nepřipouští zánik členství v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se zpětnou účinností. Odvolaným členům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání tedy jejich členství zaniklo ke dni uplynutí funkčního období.

Ve zpravodajství ČT jsme rovněž zaznamenali vyjádření Václava Žáka k finančním nárokům, které šestici bývalých členů rady po vyhraném soudu a rozhodnutí předsedy vlády vznikly: My to vyplatit nemůžeme, protože bychom tím porušili zákon. Rada má 13 členů a bohužel může vyplácet jenom to, k čemu zákon opravňuje. Ano, RRTV má mít podle zákona 13 členů. Není ovšem naší vinou, že v období 2003 až 2007 měla členů 19.

Rádi bychom proto Václava Žáka upozornili, že máme v ruce dokumenty úplně stejné právní síly, totiž jmenovací dekrety za člena RRTV na šestileté funkční období, jako má on sám a jeho současní kolegové. A vztahuje se na nás tedy úplně stejné ustanovení zákona o vysílání, konkrétně § 10 odst. 2 (Předseda Rady, místopředsedové Rady a členové Rady mají nárok na plat a odchodné podle zvláštního právního předpisu.), jako na něho a jeho kolegy. A dotaženo ad absurdum, naše jmenovací dekrety jsou dřívějšího data než ty jejich. Ale znovu zdůrazňujeme, my nevedeme spor se současnou radou.

Pokládali bychom proto za smysluplnější, kdyby Václav Žák namísto překrucování a zpochybňování pravomocného rozsudku spolu s námi hledal cestu, jak tento malér, který jsme nezavinili ani my ani on, sprovodit ze světa. Škoda jen, že to nebude k finanční tíži skutečného viníka, totiž Vladimíra Špidly.

Zdeněk Duspiva
Pavel Foltán
Josef Musil
Jiří Novotný
Petr Štěpánek
Petr Žantovský