Hlavní navigace

ICT Unie identifikovala překážky využití potenciálu ICT v České republice

[Tisková zpráva] Praha, 10. června 2010 – ICT Unie pojmenovala pět hlavních bariér bránících plnému využití potenciálu informačních a komunikačních technologií (ICT) v České republice. Zároveň zformulovala strategická doporučení, jak tyto bariéry překonat a zvýšit konkurenceschopnost země v evropském i globálním měřítku. Klíčovou roli hraje schopnost poskytovat služby s vysokou přidanou hodnotou právě za pomoci vyspělých informačních a komunikačních technologií. K tomu je podle ICT Unie zapotřebí rychlejší rozvoj širokopásmového připojení, docenění významu ICT pro ekonomiku celé země, efektivnější využití ICT ve veřejném sektoru, dostatek kvalifikované pracovní síly a ochrana před negativními dopady globalizace.

Sdílet

V žebříčku zemí atraktivních pro umístění služeb s vysokou přidanou hodnotou se Česká republika v posledních letech propadá. Například studie renomované poradenské společnosti A. T. Kearney „Global Services Location Index“ zařadila v roce 2009 Česko až na 32. místo z padesátky hodnocených zemí. Přitom v roce 2004 byla naše země čtvrtá, o tři roky později zaujímala 16. příčku. Podobná alarmující zjištění přinášejí i další průzkumy.

ICT Unie se jakožto profesní sdružení významných firem z oblasti ICT působících v ČR těmito nelichotivými údaji intenzivně zabývá. Proto ve svém programovém dokumentu, nazvaném Strategie ICT průmyslu v České republice, identifikovala hlavní bariéry bránící rychlejšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií. Patří sem:

  1. Nedostatečný rozvoj širokopásmových připojení – mj. pro mobilní zařízení (dostupnost mobilního internetu)
  2. Neadekvátní zhodnocení významu ICT průmyslu pro ekonomiku celé země
  3. Omezené využití potenciálu ICT ve službách poskytovaných sektorem veřejné správy
  4. Omezený počet vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů
  5. Globalizace a její hrozby pro ICT v ČR – především odliv služeb s vysokou přidanou hodnotou mimo ČR

Současně ICT Unie zformulovala možná řešení jednotlivých problémů, tj. jak uvedené bariéry překonat. Některá doporučení:

  • Ad 1. Podpořit budování přístupových sítí nových generací (NGA), a to vládou ČR i místními samosprávami. Odstranění legislativních překážek souvisejících s výstavbou sítí a tím snížení nákladů na jejich budování.
  • Ad 2. Spočítat ekonomickou výkonnost ICT průmyslu především ve formě daně ze zisku, daně z příjmu a odvodu na sociální a zdravotní pojištění, a to v součtu odvody firmou a zaměstnanci. Provést srovnání podmínek pro investice/investory v oblasti ICT u nás a ostatních státech EU s důrazem na okolní země (Německo apod.) zejména pro investice typu technologická (datová) a vývojová centra. Účinněji propagovat/pre­zentovat úspěchy ICT průmyslu i jednotlivých fi­rem.
  • Ad 3. Rozšíření počtu veřejně přístupných registrů. Jen informativní charakter výstupů z registrů změnit na „právně závazný charakter“. Přístup ke službám eGovernance nejen z terminálů CzechPOINT, ale odkudkoliv.
  • Ad 4. Ministerstvo školství ve spolupráci se zástupci ICT průmyslu by mělo upravit koncepci vzdělávání tak, aby přiblížilo výuku reálným potřebám trhu. Na úrovni ICT průmyslu vytvořit koncepci firemního vzdělávání, definovat kompetence pro jednotlivé role a vytvořit systém přenositelnosti vzdělávání mezi firmami.
  • Ad 5. Vytvoření koncepce ochrany národních zájmů pro oblast ICT. V rámci ICT průmyslu vypracovat informační kampaň objasňující zákazníkům výhody cloud computingu (zaměření na rozvoj nového obsahu a služeb). Novelizovat legislativu upravující ochranu proti kybernetickým útokům.

Obdobné problémy jako Česká republika – tedy jak plně využít potenciál ICT pro růst produktivity a konkurenceschop­nosti – řeší celá Evropská unie. Z toho důvodu byla vypracována a letos 19. dubna ministry pro informační společnost členských zemí podepsána Granadská deklarace. Ta stanoví 29 aktivit, které by vlády měly zvážit při vytváření vhodných podmínek pro optimální využití ICT, to vše s ohledem na tzv. Digitální agendu a Strategii EU 2020. Deklarace zahrnuje řadu témat, mezi něž patří infrastruktura, pokročilé využití internetu a možnosti širokopásmového připojení, bezpečnost a důvěryhodnost, digitální práva uživatelů, jednotný digitální trh nebo elektronické služby veřejné správy. Tuto problematiku má u nás v gesci ministerstvo průmyslu a obchodu.

ICT Unie je profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, dalších podnikatelských a vzdělávacích subjektů, jehož cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice jako nezbytného předpokladu pro vytváření informační společnosti. Ve svých aktivitách navazuje na činnost Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). ICT Unie má téměř osmdesát firemních členů, jejím prezidentem je Svatoslav Novák. Více informací na www.ictu.cz