Hlavní navigace

Prohlášení provozovatelů regionálního rozhlasového vysílání

[Tisková zpráva] Koncem minulého roku jsme se my, provozovatelé regionálních a lokálních rozhlasových stanic, obrátili na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a upozornili jsme ji na porušování zákona 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ze strany provozovatelů soukromých celoplošných rozhlasových stanic.

Sdílet

Do rozporu s tímto zákonem se podle nás provozovatelé celoplošných stanic dostávají tím, že od vysílání odpojují reklamní bloky, takže v tentýž časový okamžik dochází k vysílání reklam s rozdílným obsahem v různých regionech České republiky. Tím je porušena základní charakteristika celoplošného vysílání, které je podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona 231/2001 Sb., definováno jako rozhlasové a televizní vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat alespoň 70 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Pokud tedy v důsledku odpojování reklamních bloků není v tentýž okamžik rozhlasové vysílání totožné ve všech regionech republiky, nesplňuje již parametry celoplošného vysílání a naopak naplňuje znaky regionálního vysílání. To je podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) definováno jako vysílání, které může ve vymezeném rozsahu přijímat více než 1 % a méně než 70 % obyvatel České republiky.

Zákon 231/2001 Sb. sice odpojování jednotlivých částí vysílání od programu výslovně neupravuje, jedná se nicméně o předpis veřejného práva. Proto u něj nelze uplatňovat princip „co není zakázáno, je povoleno“, který je vlastní právu soukromému. V tomto případě naopak platí, že zakázáno je vše, co není zákonem povoleno. Přestože platná právní úprava odpojování jednotlivých částí vysílání od programu nepřipouští, k takovému jednání ze strany některých provozovatelů celoplošného vysílání prokazatelně dochází.

My jako regionální provozovatelé rozhlasového vysílání jsme tímto postupem provozovatelů celoplošného vysílání poškozováni. Svoje programové projekty jsme založili na specifice regionu, pro který vysíláme, a návratnost soukromé investice na ekonomice příjmů zejména z regionální reklamy. Odpojování celoplošných stanic však vytváří na relevantním trhu zcela nové poměry a nové konkurenční prostředí, které nebylo součástí výchozích podmínek a vážným způsobem tak porušuje rovné podmínky soutěže a reálné možnosti dodržet „pakt podnikatele – provozovatele rozhlasové licence a státu“, kterým udělená licence je.

Chceme proto důrazně upozornit na vážnost problému tzv. lokálního odpojování, který se nyní, více než kdy v minulosti, dostává do popředí a vážným způsobem ohrožuje postavení a budoucí existenci regionálního rozhlasového vysílání v České republice. Jsme přesvědčeni, že zachování pluralita postavené na koexistenci celoplošných, regionálních i lokálních rozhlasových stanic, je otázkou celospolečenského zájmu. Apelujeme proto na kompetentní orgány a subjekty, aby důsledně trvaly na dodržování platných zákonných norem, případně nepodléhaly tlaku skupin usilujících o prosazení předmětné změny do mediálního zákona. Taková legislativní změna by měla na regionální a lokální rozhlasové stanice likvidační ekonomický dopad.