Hlavní navigace

Rada ČT schválila Účetní závěrku ČT 2006

[Tisková zpráva] Rada ČT dnes jednomyslně schválila na základě doporučení Dozorčí komise Účetní závěrku a přehled pohledávek a závazků televize veřejné služby za rok 2006. V souladu s ustanovením § 8 zákona 483/1991 Sb. o České televizi, v platném znění, byla účetní závěrka za rok 2006 ověřena nezávislou auditorskou společností Nörr Stiefenhofer Lutz CZ Consulting s.r.o. s výrokem bez výhrady. Hospodaření České televize v roce 2006 bylo v plánu i ve skutečnosti vyrovnané.

Sdílet

Rozpočet na rok 2006 byl v lednu 2006 schválen Radou ČT jako vyrovnaný v objemu 5 686,0 mil. Kč, skutečnost činila 5 538,4 mil. Kč. Rozpočet a tím úkoly dané a schválené Radou České televize v ekonomické oblasti na rok 2006 byly splněny. Použití fondu televizních poplatků bylo oproti rozpočtu nižší o 352,1 mil. Kč a úspora v nákladech dosáhla 147,6 mil. Kč. Tím byla vytvořena rezerva pro následující období k financování veřejné služby a investičních záměrů.

Výnosy ČT, bez použití fondu televizních poplatků, dosáhly ve srovnání s rozpočtem České televize na rok 2006 zlepšení o 204,4 mil. Kč. Jedná se především o příjmy za vysílání reklamy, díky zvýšení reálné ceny reklamního prostoru, která narostla i vzhledem k významným sportovním událostem, zejména ZOH v Turíně, umožňujícím vyšší jednotkovou ceny reklamy. Na nárůstu výnosů se projevila i dobrá a stabilní úroveň sledovanosti pořadů ČT. Česká televize se na rozkolísaném trhu dokázala prosadit především díky programové i obchodní stabilitě a kvalitě programového schématu oslovujícího inzertně atraktivní skupiny diváků. Výnosy z prodeje klasické reklamy včetně reklamy z internetu dosáhly 1 193,7 mil. Kč. Zlepšeny byly i další položky rozpočtu, zejména výnosy z prodeje práv.

V roce 2006 se podařilo ušetřit v rozpočtu nákladů celkem 147,6 mil. Kč a to vzhledem k dodržování přísného finančního řízení České televize, nově zavedeného systému plánování a realizací Programu změn, zvýšení výnosů a snížení nákladů.

V souvislosti se zahájením digitálního vysílání sportovního kanálu ČT4 SPORT a rozšířením vysílání ČT24, došlo ke zvýšení celkové vysílací doby České televize o 39,8 % oproti předchozímu roku, tj. o 8 962 hod. (ČT24 navýšení o 3 778 hod. a ČT4 SPORT navýšení o 5 184 hod.). Celková vysílací doba tak činila 31 464 hod.

Pro naplnění vysílání 4 programů bylo nezbytné zvýšit vklad finančních prostředků do výroby pořadů, především u dramatické tvorby, tvorby pro děti a mládež a dále v oblasti zpravodajství, sportu a zábavné tvorby. Z těchto prostředků byla profinancována výroba 13 126 hod. pořadů, ve srovnání s předchozím rokem bylo vyrobeno o 2 269 hod. více.

Česká televize využívala možnosti nově dané zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích za účelem zvýšení příjmů z televizních poplatků. Jedná se jak o vyhledávání nových poplatníků, tak vymáhání dlužných poplatků. V roce 2006 byl předán vybraným advokátním kancelářím zkušební pilot pohledávek k vymáhání soudní cestou a probíhala příprava pro rozsáhlé soudní vymáhání v dalším období. V úhrnu bylo zaevidováno 72 123 nových přijímačů a příjmy z televizních poplatků dosáhly 4 103,7 mil. Kč, což představuje zlepšení oproti plánu o 33,7 mil. Kč.

Plán investic byl v roce 2006 plněn na 95,9 %, nepoužito zůstalo 18,2 mil. Kč. V nevyčerpaných prostředcích byla zahrnuta rezerva vytvořená pro havarijní účely a úspory oproti plánu z realizovaných nákupů. Prioritou roku 2006 bylo pořízení televizní technologie související s rozvojem vysílání zpravodajského programu ČT24 a se zařazením nového sportovního programu ČT4 SPORT do zemského digitálního a satelitního vysílání a stavební příprava pro realizaci změn technologie vysílání v roce 2007. Zvýšený počet vysílání nových programů se projevil i na rozšíření odbavovacích pracovišť vysílací techniky a vytvořil tlak na maximální využití přenosové techniky. Do provozu byl uveden nový čtyřkamerový přenosový vůz, který nahradil poslední analogovou přenosovou techniku v ČT v Praze. Zahájena byla realizace projektu digitalizace archivu, řešící přechod od analogové formy archivu, užívající klasické programové nosiče, k podobě využívající všech předností moderní informační technologie. V TS Brno a TS Ostrava probíhaly rovněž technologické změny, jejichž cílem byl především rozvoj technologie pro zpravodajskou výrobu, jak rozvíjením vlastních možností postprodukční technologie, tak i dalším rozšiřováním možností exteriérové zpravodajské výroby.

V roce 2006 dosáhl počet zaměstnanců (průměrný evidenční přepočtený) 2 680 osob. Meziročně došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců o 169 osob, a to především v důsledku nárůstu výroby v souvislosti se zprovozněním zpravodajského kanálu ČT24, sportovního kanálu ČT4 SPORT a rozšířením regionálního vysílání. I přes uvedené zvýšení počtu zaměstnanců v roce 2006, je ve srovnání s rokem 2001 počet zaměstnanců nižší o 198 osob. Přitom výroba pořadů v hodinách se zvýšila o 80,7 %. V návaznosti na tuto skutečnost vzrostl ukazatel počtu hodin výroby pořadů na 1 zaměstnance z 2,5 hod. v roce 2001 na 4,9 hod. v roce 2006, tj. o 96,0 %.