Hlavní navigace

Rozpočet ČT na rok 2007 schválen jako vyrovnaný

[Tisková zpráva] Rada ČT dnes na svém řádném zasedání jednomyslně schválila rozpočet České televize na rok 2007. Náklady nezbytné k zabezpečení činnosti a dlouhodobých plánů České televize jsou vyčísleny ve výši 6 464 200 tis. Kč. Plné krytí těchto nákladů je zajištěno v rámci plánovaných příjmů.

Sdílet

Rozpočet ČT pro rok 2007 byl sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem rozpočtu nákladů a výnosů a zabezpečuje plné krytí nákladů nezbytných k úhradě činnosti České televize, předpokládaného rozsahu výroby a vysílání pořadů na kanálech ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 SPORT. Příprava rozpočtu na rok 2007 byla vedena snahou o maximální účelnost a hospodárnost při vynakládání rozpočtových prostředků s tím, že i v roce 2007 bude pokračovat naplňování Programu změn, zvýšení výnosů a snížení nákladů, tj. hledání dalších vlastních zdrojů a naplňování Plánu dlouhodobého rozvoje ČT.

Prostředky ke krytí přímých (externích) nákladů na výrobu pořadů (výrobní úkol) byly do návrhu rozpočtu na rok 2007 zahrnuty ve výši 2 100 mil. Kč, takže do výroby pořadů bude investováno dalších 300 mil. Kč nad úroveň plánu na rok 2006. Ke zvýšení vkladů do výroby pořadů dochází po zohlednění nárůstu z roku 2006 především u dětské, publicistické a dokumentární tvorby a dále je posíleno zpravodajství a aktuální publicistika. Důraz bude kladen i na webovou prezentaci ČT. Kromě růstu některých druhů nákladů (např. energie, opravy atd.) představuje značné a stále se zvyšující zatížení DPH bez nároku na odpočet, kdy odpočet daně na vstupu uplatňuje Česká televize pomocí koeficientu.

Financování ČT sestává také v roce 2007 z kombinace příjmů z televizních poplatků, zvýšených od 1. ledna 2007 na 120 Kč měsíčně, doplněných o výnosy z ostatních zákonem povolených obchodních činností. Významný vliv na stanovení objemu příjmů z televizních poplatků pro rok 2007 má koncepční záměr v oblasti televizních poplatků, kdy Česká televize vyvíjí aktivity k získávání nových poplatníků a upomínání dlužníků. Kromě toho je připraveno další soudní vymáhání dlužných televizních poplatků.

Vzhledem k omezení limitu reklamy pro Českou televizi z 1 % na 0,5 % vysílacího času dochází k výraznému snížení těchto výnosů; naproti tomu se předpokládá zvýšení výnosů z ostatních činností České televize nad plánovanou úroveň roku 2006, především z rozšířených aktivit obchodního útvaru, zejména z vydavatelské činnosti a z E-shopu ČT. Nárůst je předpokládán u prodeje práv k pořadům České televize. Dále jsou do rozpočtu výnosů zahrnuty tržby z vydávání časopisu ČT+, které plně zabezpečují krytí vynaložených nákladů.

Investiční výdaje pro rok 2007 jsou navrženy ve výši 500 mil. Kč, tj. v objemu vyšším o 115 mil. Kč oproti plánovaným odpisům dlouhodobého majetku a o 50 mil. Kč oproti plánu investic na rok 2006. Tím dochází k postupnému vyrovnávání deficitu vzniklého v pořizování investic v letech 1999–2004. Podstatnou součástí plánu investic jsou investiční výdaje spojené s digitalizací, zejména další etapy kompresní technologie pro digitální pozemní televizní vysílání a modernizací odbavovacích a přenosových pracovišť. Pro přenosovou techniku v TS Brno je plánován nákup přenosového vozu a v TS Ostrava je stěžejní investicí rekonstrukce a modernizace studia Radvanice.

Schváleným rozpočtem na rok 2007 naplňuje Česká televize tři rozhodující body, které deklarovala při prosazování nárůstu poplatků, tj. zvýšení finančních prostředků do programu, na investice a na digitalizaci.