Hlavní navigace

Rozpočet České televize na rok 2008 schválila Rada ČT jako vyrovnaný

[Tisková zpráva] Rada ČT dnes na svém řádném zasedání schválila Rozpočet České televize na rok 2008. Náklady nezbytné k zabezpečení činnosti a dlouhodobých plánů České televize jsou vyčísleny ve výši 7 030 mil. Kč. Plné krytí těchto nákladů je zajištěno v rámci plánovaných příjmů.

Sdílet

Schváleným rozpočtem na rok 2008 naplňuje Česká televize tři rozhodující body, tj. zvýšení rozpočtových prostředků pro program, na investice a na zajištění digitalizace.

Rozpočet České televize pro rok 2008 byl sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem rozpočtu nákladů a výnosů a umožňuje plné krytí nákladů k plnění zákonného poslání České televize, zvýšeného rozsahu výroby a vysílání pořadů na kanálech ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 SPORT včetně rozpočtového zabezpečení postupného přechodu na digitální pozemní televizní vysílání. Příprava rozpočtu na rok 2008 byla vedena snahou o maximální účelnost a hospodárnost při vynakládání rozpočtových prostředků.

Prostředky ke krytí přímých nákladů na výrobu pořadů, tzv. Výrobní úkol, byly do Rozpočtu na rok 2008 zahrnuty ve výši 2 175 mil. Kč, takže do výroby pořadů bude investováno dalších 75 mil. Kč nad úroveň plánu na rok 2007. Náklady technických útvarů realizujících výrobu, kdy použití vlastních kapacit při výrobě pořadů je zahrnováno do nákladů na pořad jako náklad interní, představují dalších 1 187 mil. Kč. Kromě rozšíření vysílání sportovního kanálu ČT4 SPORT na nepřetržité celodenní vysílání a zajištění přenosů LOH v Pekingu, dochází především k posílení úlohy zpravodajství a tvorby pro děti a mládež.

Financování České televize sestává i v roce 2008 z kombinace příjmů z televizních poplatků doplněných o výnosy z ostatních zákonem povolených obchodních činností, avšak dochází k posílení podílu televizních poplatků na souhrnném financování. Od 1. 1. 2008 byl zvýšen televizní poplatek na 135,– Kč měsíčně. Účelem tohoto zvýšení bylo vyrovnat úbytek příjmů České televize, kdy od roku 2008 byl současně České televizi odebrán limit pro vysílání reklamy stanovený ve výši 0,5 % denního vysílacího času. Na podzim roku 2007 však byl schválen zákon č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.

Tato novela několika mediálních zákonů má umožnit rozjezd digitálního vysílání v České republice. V důsledku toho reklama na obrazovce České televize zůstává do doby dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Čas vyhrazený reklamě na programu ČT1 nesmí přesáhnout 0,75 % denního vysílacího času a na ostatních programech České televize 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů. Prostředky získané z vysílání reklamy spravuje Česká televize, avšak jejich použití je přísně účelové a je vymezeno zákonem o České televizi. Výnos z vysílání reklamy je předpokládán v roce 2008 v částce 750 mil. Kč, z toho převod ve prospěch Státního fondu České republiky na podporu a rozvoj české kinematografie je stanoven ve výši 150 mil. Kč ročně a převod Českému telekomunikačnímu úřadu ve výši 15 mil. Kč ročně. Zbývající dvě třetiny prostředků použije Česká televize na podporu a rozvoj zemského digitálního televizního vysílání v České republice, zejména na rozvoj a provoz multiplexu veřejné služby. Tím je zajištěno krytí zvýšených nákladů, které vznikají v přechodném období v důsledku provozování souběžného analogového a digitálního vysílání. Zbývající prostředky použije Česká televize na správu a digitalizaci Archivu České televize, což umožní zachování tohoto cenného dědictví do budoucnosti.

Významný vliv na stanovení objemu příjmů z televizních poplatků má kromě výše televizního poplatku i koncepční záměr České televize v této oblasti, kdy vyvíjí aktivity k získávání nových poplatníků, upomínání dlužníků a ve větším rozsahu zahajuje soudní vymáhání dlužných televizních poplatků.

Investiční výdaje pro rok 2008 jsou schváleny ve výši 676 mil. Kč, tj. v objemu vyšším o 176 mil. Kč oproti roku 2007. Zvýšený plán investic souvisí rovněž s postupným přechodem na pozemní digitální vysílání a nákupem technologie pro přípravu vysílání s vysokou rozlišovací schopností (HDTV). Financování v oblasti rozvoje zemského digitálního televizního vysílání a v oblasti digitalizace archivu je umožněno v rámci prostředků získaných z vysílání reklamy. Rozpočet zvláštního účtu prostředků z reklam předkládá Česká televize ke schválení vládě.