Hlavní navigace

Sdružení CZ.NIC pořádalo valnou hromadu

[Tisková zpráva] Sdružení CZ.NIC pořádalo poprvé valnou hromadu bez fyzické účasti členů sdružení; hlasování o účetní uzávěrce, hospodářském výsledku a výroční zprávě za rok 2005 probíhalo prostřednictvím internetu

Sdílet

Praha, Česká republika – 18. července 2006 – Sdružení CZ.NIC, správce národní domény CZ, oznamuje výsledky první valné hromady, která proběhla bez přímé fyzické účasti členů sdružení. Hlasování o dokumentech, které předložilo představenstvo členům sdružení, probíhalo prostřednictvím internetu. Členové sdružení hlasovali o účetní uzávěrce za rok 2005, hospodářském výsledku a výroční zprávě.

Účetní uzávěrka za rok 2005
Valná hromada členů sdružení CZ.NIC schválila účetní uzávěrku za rok 2005. Podkladem pro hlasování byla zpráva o činnosti představenstva za období 20. 2.–6. 6. 2006, plnění rozpočtu za rok 2005, výkaz zisků a ztrát, rozvaha a zpráva dozorčí rady.

Hospodářský výsledek za rok 2005
Sdružení CZ.NIC dosáhlo v roce 2005 zisku po zdanění ve výši 32,610 milionů Kč. Valná hromada schválila, že ze zisku za rok 2005 bude uhrazena ztráta z minulých let ve výši 1,613 milionu Kč a zbývající část ve výši 30,997 milionů Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk.

Výroční zpráva za rok 2005
Valná hromada členů sdružení CZ.NIC schválila výroční zprávu předloženou představenstvem sdružení.

„Těší mě, že valná hromada bez problému schválila všechny dokumenty předložené k hlasování představenstvem, svědčí to o vývoji sdružení CZ.NIC správným směrem,“ říká Ondřej Filip, ředitel sdružení CZ.NIC. „Díky úsporám nákladů se podařilo dosáhnout zisku, přestože byl opakovaně snížen roční udržovací poplatek domény CZ. V dalším období se budeme věnovat zejména vývoji nového systému pro správu domén, který přinese výrazné zlepšení poskytovaných služeb a umožní dále snižovat poplatek za držení domény CZ, a zavádění systému ENUM pro bezplatné volání po internetu.“

Zápis z jednání valné hromady sdružení CZ.NIC včetně výsledků hlasování najdete na adrese http://www.nic­.cz/cz/o-nas/zapisy-vh/.