Hlavní navigace

Společnost ICZ dodala komplexní řešení Autority časového razítka na Českou poštu

[Tisková zpráva] (Praha, 7. září 2009) – Společnost ICZ a.s., významný dodavatel integrovaných softwarových a síťových řešení, oznámila, že úspěšně dokončila implementaci systému Autority časového razítka u zákazníka Česká pošta, s. p. Cílem tohoto projektu bylo rozšířit stávající Kvalifikovanou certifikační autoritu České pošty, s. p., tak, aby se stala vydavatelem kvalifikovaných časových razítek a mohla jí být Ministerstvem vnitra ČR rozšířena akreditace i o poskytování této nové služby. Česká pošta, s. p., tak nyní nabízí všechny kvalifikované elektronické služby, které náš zákon umožňuje.

Sdílet

Společnost ICZ jako integrátor a dodavatel komplexního systému navrhla celkovou architekturu a koncepci, vydefinovala základní procesy a připravila technické řešení včetně dodávky hardwarových a softwarových komponent a jejich konfigurace. Kromě toho vyvinula potřebné aplikace pro správu uživatelů a billing, zpracovala zákonem požadovanou dokumentaci jako např. politiky vydávání časových razítek, zprávu pro uživatele, prováděcí směrnice i další dokumenty potřebné pro rozšíření akreditace. Důležitou součástí bylo řešení důvěryhodného zdroje času, neboť na prokazatelnost přesného času jsou kladeny značné nároky. Za tímto účelem byla použita kalibrovaná měřidla času a vyvinut monitorovací systém, který monitoruje přesný čas poskytovaný měřidly i čas v časových razítkách. ICZ dále provedla analýzu rizik systému časového razítka a navrhla potřebná opatření v souladu s ISMS.

Informační systém Autority časového razítka České pošty, s. p., poskytuje služby vydávání časových razítek v režimu 24/7/365 s vysokou dostupností služby.

Česká pošta, s. p., spustila službu vydávání kvalifikovaných časových razítek PostSignum TSA (TSA = Time Stamp Authority = Autorita časového razítka) na začátku července a stala se tak akreditovaným poskytovatelem kvalifikovaných časových razítek. Česká pošta, s. p., nyní nabízí všechny kvalifikované certifikační služby, které český zákon definuje. Spuštění služby časového razítka má přímou souvislost také se systémem datových schránek, jenž od certifikační autority PostSignum získává kromě certifikátů také nezbytná časová razítka.

Autorita časových razítek PostSignum TSA
Posláním autority časových razítek PostSignum TSA je vydávání kvalifikovaných časových razítek pro fyzické osoby a organizace. Své služby poskytuje na vysoké profesionální úrovni, za bezpečnostních a provozních podmínek, které jsou ve shodě s podmínkami kladenými legislativou na akreditované poskytovatele certifikačních služeb. Autorita časového razítka České pošty je zřízena a provozována v souladu s právním řádem České republiky. Při jejím budování byl zohledněn zejména zákon č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu v aktuálním znění, zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, vyhláška č. 378/2006 S. o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a další odkazované standardy i technické normy.

Základní funkcí PostSignum TSA je on-line vydání kvalifikovaných časových razítek na základě žádosti předané přes síť Internet. Zákazník se autentizuje certifikátem vydaným certifikační autoritou PostSignum VCA nebo jménem a heslem. Zákazníkem PostSignum TSA může být právnická osoba, podnikatel, fyzická osoba, státní orgán nebo orgán místní samosprávy, jež uzavře s Českou poštou písemnou smlouvu o poskytování této služby.

Časové razítko
Časovým razítkem, které vydává PostSignum TSA, se rozumí kvalifikované časové razítko v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a návazné vyhlášky. Jde o datovou zprávu, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a tím zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem.

Časové razítko důvěryhodným způsobem „ukotvuje“ elektronický dokument v daném čase a je tedy vhodným doplňkem k elektronickému podpisu. Obsahuje především otisk dat, aktuální datum a čas, sériové číslo razítka a identifikaci autority, která toto razítko vydává; to vše je podepsáno soukromým klíčem autority časového razítka, čímž je zaručena integrita a autenticita obsahu tohoto razítka. Časová razítka je vhodné použít zejména tam, kde je nutné zajistit prokazatelnou existenci konkrétních dat v čase nebo pro „prodloužení“ platnosti zaručeného elektronického podpisu i za dobu konce platnosti certifikátu podepisující osoby.