Hlavní navigace

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k výzvě Evropské komise ke zvýšení regulační kontroly v mobilních sítích v České republice

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) obdržel dne 14. září t.r. připomínky Evropská komise podle článku 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES (Rámcová směrnice) k návrhu analýzy relevantního trhu ukončení (terminace) volání v mobilních sítích.

Sdílet

Ve stejný den Evropská komise současně zveřejnila i své sdělení o zaslaných připomínkách, ve kterém vyzvala ČTÚ ke zvýšení regulační kontroly v mobilních sítích.

Evropská komise vyzvala ČTÚ především k tomu, aby ještě více snížil sazby za ukončení volání v mobilní síti, když podle informace Evropské komise je průměrná sazba za ukončení volání v mobilní síti v České republice druhá nejvyšší v rámci zemí EU.

Dále Evropská komise vyjádřila politování nad tím, že ČTÚ navrhuje uložit nejmenšímu mobilnímu operátoru společnosti MobilKom méně přísné povinnosti. V této souvislosti Evropská komise požádala ČTÚ, aby společnosti MobilKom uložil přísnější nápravná opatření související s regulací cen a povinností přístupu (propojení).

Všechny připomínky zaslané Evropskou komisí na základě procedury podle Rámcové směrnice k návrhu analýzy relevantního trhu ukončení (terminace) v mobilních sítích ČTÚ důsledně zváží a vypořádá je v rámci přípravy finálního znění opatření obecné povahy, kterou bude uvedená analýzy vydána.

ČTU však považuje za nutné vyjádřit své stanovisko k výše uvedeným dvěma požadavkům Evropské komise, které presentovala ve svém sdělení.

Výše cen za terminaci volání v mobilních sítích ČTÚ je ve shodě s názorem Evropské komise na potřebu snižování úrovně cen za terminaci v mobilních sítích.

Proto ČTÚ již na začátku roku 2009 rozhodl o výrazné změně max. výše cen za terminaci v mobilních sítích jejím postupným snížením (metoda glide-path) ve třech samostatných krocích. Tím dochází k výraznému poklesu terminační ceny z 2, 65 Kč (0,0988 EUR) platné od 1. února 2009, přes cenu 2,31 Kč (0,0861 EUR) platnou od 1. července 2009 až na cenu 1,96 Kč (0,0731 EUR) platnou od 1. ledna 2010. Tuto cenu ČTÚ stanovil tak, aby odpovídala nákladům nejvíce efektivního mobilního operátora s nejnižšími jednotkovými náklady na minutu terminovaného provozu.

Úřad upozorňuje na to, že Evropská komise použila ve svém sdělení graf zobrazující stav k měsíci lednu 2009 a tehdejší max. výši ceny za mobilní terminaci ve výši 2,99 Kč (0,1114 EUR). Od této doby však Úřad snížil maximální cenu o 22,8 %.

V návrhu nového rozhodnutí o ceně, který ČTÚ předložil Evropské komisi spolu s návrhem analýzy předmětného relevantního trhu, ČTÚ uvedl záměr stanovit s účinností od 1. července 2010 další novou cenu tak, aby byly v maximálně možné míře zohledněny principy Doporučení Evropské komise č. 2009/396/ES o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích. Při stanovení nové ceny bude ČTÚ opět vycházet z nákladů operátora s nejnižšími jednotkovými náklady.

Na rozdíl od názoru Evropské komise ČTÚ nepovažuje za vhodné zpětně zasahovat do maximálních cen již stanovených v rozhodnutí z počátku roku 2009, tj. cen platných pro období od 1. července 2009, resp. 1. ledna 2010. Takový postup by podle názoru ČTÚ znamenal porušení zásady předvídatelnosti regulace.

ČTÚ je připraven a bude i nadále při regulaci cen za terminaci v mobilních sítích postupovat tak, aby všechny principy uvedené v Doporučení Evropské komise č. 2009/396/ES o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích, a to včetně aplikace metody dlouhodobých přírůstkových nákladů (LRIC), byly uplatněny ve lhůtách podle tohoto Doporučení, tj. nejpozději do konce roku 2012.

Rozsah povinností ukládaných společnosti MobilKom
Při stanovení návrhu nápravných (regulačních) opatření jednotlivým mobilním operátorům ČTÚ vždy vychází ze stavu zjištěného provedenou analýzou příslušného relevantního trhu. Ukládaná nápravná (regulační) opatření totiž musí být přiměřená zjištěnému stavu trhu a zjištěnému postavení jednotlivých podnikatelů na posuzovaném trhu.

V případě trhu ukončení (terminace) volání v mobilních sítích je podle názoru ČTÚ ekonomickou motivací každého operátora poskytovat vzájemné propojení sítí za účelem volání do vlastní sítě. ČTÚ si je samozřejmě vědom toho, že ze strany operátorů s výrazným podílem na celkovém objemu ukončovaných (terminovaných) volání nebo na celkovém počtu účastníků může docházet k uplatňování nepřiměřených podmínek v rámci jednání o propojení sítí.

Provedenou analýzou trhu ukončení (terminace) v jednotlivých mobilních sítích však ČTÚ v případě společnosti MobilKom zjistil, že existuje zásadní rozdíl v možnosti uplatnění tržní síly společnosti MobilKom oproti ostatním mobilním operátorům, neboť podíl společnosti MobilKom na celkovém počtu ukončených (terminovaných) minut volání v mobilních sítích v roce 2008 činil pouhých 0,03% a podíl této společnosti na celkovém počtu účastníků činil v roce 2008 0,19%.

O omezené možnosti společnosti MobilKom uplatnit svojí tržní sílu při vyjednávání podmínek propojení pro účely ukončení volání v její síti svědčí i skutečnost, že tato společnost komerčně sjednala propojení s ostatními operátory bez uplatněné regulace a nutnosti zásahu ČTÚ, a to včetně aplikace terminační ceny ve výši regulovaných cen stanovených pro ostatní mobilní operátory.

Podle názoru ČTÚ jsou proto povinnost nediskriminace a povinnost průhlednosti v rozsahu zveřejňování informaci týkajících se propojení sítí, které ČTÚ navrhuje uložit společnosti Mobilkom, odpovídající a přiměřené postavení této společnosti na posuzovaném trhu.

ČTÚ informoval Evropskou komisi, že je připraven bezodkladně využít svých kompetencí podle zákona o elektronických komunikacích k zajištění end-to-end spojení v případě, že by byla ohrožena možnost zákazníků dovolat se na účastníky společnosti MobilKom. V takovém případě by ČTÚ neprodleně stanovil i cenu za propojení do sítě společnosti MobilKom tak, aby byla symetrická k regulovaným cenám stanoveným ostatním mobilním operátorům.

Připomínkám Evropské komise bude ČTÚ věnovat maximální pozornost, a při vydání analýzy tohoto relevantního trhu a následném rozhodování o nápravných opatřeních ČTÚ tyto připomínky zohlední v rozsahu, který bude odpovídat zjištěnému stavu na posuzovaném relevantním trhu.