Hlavní navigace

Startuje strategický projekt Velká infrastruktura CESNET

[Tisková zpráva] Velká infrastruktura CESNET, tak zní název strategického pětiletého projektu akademického sdružení CESNET, jehož financování v minulých dnech schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Projekt Velká infrastruktura CESNET je naplánován na léta 2011 až 2015 a plynule naváže na dosavadní výzkumný záměr sdružení CESNET Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace.

Sdílet

     Cílem projektu Velká infrastruktura CESNET je rekonstrukce národní výzkumné sítě CESNET2 na tzv. velkou infrastrukturu. Tou se rozumí široké spektrum zařízení, vybavení, zdrojů, ale i služeb, které jsou výzkumnými týmy používány k výzkumné činnosti. Jejím hlavním úkolem je zajištění podmínek pro efektivní spolupráci rozsáhlých vědeckých týmů, a to jak osob, tak experimentálních zařízení, jejichž jednotlivé části mohou být umístěny i v různých zemích.

     Velká  infrastruktura CESNET je jedním z prioritních projektů popsaných v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace (viz http://www.msmt­.cz/vyzkum/schva­leny-text-cestovni-mapy). Tento dokument vznikl v reakci na evropskou cestovní mapu (tzv. ESFRI Roadmap) a řeší zapojení českých velkých infrastruktur do Evropského výzkumného prostoru. Česká vláda jej schválila v březnu loňského roku.

     Projekt Velká infrastruktura CESNET zachová osvědčenou strategii průběžných ročních inovací infrastruktury, která umožňuje pružně reagovat na technický rozvoj oboru a na vyvíjející se potřeby uživatelů.

 

     Schválený  projekt v sobě integruje čtyři složky:

  • komunikační infrastrukturu
  • gridy
  • datová úložiště
  • prostředí pro spolupráci
 

     V oblasti komunikační infrastruktury, která je nezbytným základem pro další složky e-infrastruktury, je stěžejním úkolem projektu vytvoření vícevrstvé národní komunikační infrastruktury, která bude v jednotlivých vrstvách propojena se sítěmi uživatelů i se zahraničními národními výzkumnými sítěmi, evropskou sítí GÉANT a globální experimentální infrastrukturou. Svým uživatelům nabídne například souběžnou podporu protokolů IPv4 i IPv6 s možností speciálních pokročilých konfigurací či poskytování vyhrazených služeb v jednotlivých vrstvách, zejména lambda služeb a dálkového přístupu k výzkumným zařízením uživatele v reálném čase. Základem bude vláknová infrastruktura umožňující přenosové rychlosti 40 Gb/s a vyšší. 

     V oblasti­gridů je cílem projektu vybudovat plnohodnotnou národní gridovou infrastrukturu (NGI), a to rozvojem a rekonstrukcí současných gridových aktivit sdružení CESNET, konkrétně projektu MetaCentrum. Úkolem je propojit v rámci české akademické komunity nově pořizované výpočetní prostředky (zejména clustery, které v současnosti zprovozňují nejrůznější vědecké skupiny) a poskytnout k nim jednotný a bezbariérový přístup na národní i mezinárodní úrovni. Velmi podstatnou částí budování NGI je také integrace s evropským prostředím EGI (European Grid Initiative).

     Kapacity datových úložišťbudou poskytovány ve dvou úzce souvisejících oblastech. První z nich jsou datová úložiště clusterů a výpočetního gridu obecně, druhou pak úložiště pro vědecká, výuková a související obecná data. Z pohledu uživatelů plánuje projekt v oblasti obecných úložných kapacit poskytování „neomezené“ úložné kapacity, která bude zajišťována tzv. Hierarchical Storage Management (HSM) řešením. To kombinuje rozsáhlé úložné kapacity na magnetických páskách s předřazenými diskovými poli.

     V oblasti prostředí pro spolupráci je smyslem projektu poskytnout infrastrukturu, umožňující spolupracovat bez extenzivního cestování a tudíž výrazně efektivněji a ekologičtěji. Projekt se soustředí hlavně na vybudování a provoz páteřní infrastruktury a na podporu zapojení výzkumných týmů. Kromě toho bude zajišťovat koordinaci a standardizaci prostředí mezi jednotlivými institucemi. Připojeným institucím bude poskytována podpora na uživatelské a technické úrovni formou školení a seminářů.

     Nedílnou součástí projektu jsou také podpůrné služby nezbytné pro provoz základních služeb e-infrastruktury, jako jsou infrastruktura důvěry, zajištění bezpečnosti infrastruktury a jejích služeb či sledování infrastruktury a jejích parametrů. Zvláštní důraz bude kladen na podporu uživatelů.