Hlavní navigace

Finanční výsledky za první pololetí 2005

[Tisková zpráva] ČESKÝ TELECOM, a.s., oznamuje své neauditované finanční výsledky za první pololetí roku 2005 připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Tyto výsledky zahrnují plnou konsolidaci Eurotelu, 100% vlastněné dceřiné společnosti, a jsou tedy meziročně zcela srovnatelné.

Sdílet

ČESKÝ TELECOM, a.s., oznamuje své neauditované finanční výsledky za první pololetí roku 2005 připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Tyto výsledky zahrnují plnou konsolidaci Eurotelu, 100% vlastněné dceřiné společnosti, a jsou tedy meziročně zcela srovnatelné.

Přehled finančních výsledků skupiny ČESKÝ TELECOM

  • Výnosy 30,0 mld. Kč (- 3,6 %)
  • Provozní náklady (vyjma odpisů a amortizace) 16,5 mld. Kč (+ 3,5 %)
  • EBITDA 13,5 mld. Kč (- 11,1 %), EBITDA marže 45 %
  • EBIT 4,3 mld. Kč (- 9,6 %)
  • Čistý zisk 2,6 mld. Kč (- 23,2 %)
  • Čistá zadluženost 17 %
  • Investice 2,0 mld. Kč
  • Poměr investic k výnosům 6,6 %
  • Volné hotovostní toky 9,1 mld. Kč (- 6,7 %)
  • Počet zaměstnanců skupiny ČESKÝ TELECOM 10 470 (- 12 %)

Prezentované finanční výsledky skupiny ČESKÝ TELECOM odrážejí postupný přesun z hlasových služeb na širokopásmové a datové služby v segmentu pevných technologií, vysokou penetraci mobilního segmentu a pokračující konkurenční tlaky v segmentu pevných i mobilních technologií. Výsledky byly rovněž ovlivněny několika jednorázovými nákladovými položkami v druhém čtvrtletí roku 2005, řekl Juraj Šedivý, 1. místopředseda představenstva a finanční ředitel.

Konsolidované finanční výsledky

Výnosy, náklady a EBITDA

Celkové konsolidované výnosy skupiny ČESKÝ TELECOM dosáhly za první pololetí roku 2005 výše 30 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 3,6 %. Celkové konsolidované provozní náklady (vyjma odpisů a amortizace) činily 16,5 mld. Kč, byly ovlivněny jednorázovými položkami, které se týkaly tvorby rezerv, mimořádných odměn a vyplacení odstupného a vedly ke konsolidované hodnotě EBITDA ve výši 13,5 mld. Kč, meziročně o 11,1 % méně. Navzdory vlivu několika jednorázových položek v nákladech zaúčtovaných ve druhém čtvrtletí roku 2005, řadí dosažená 45% marže EBITDA skupinu ČESKÝ TELECOM nad průměr mezi operátory v odvětví.

Odpisy a amortizace

Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly v prvním pololetí roku 2005 výše 9,2 mld. Kč, meziročně o 12 % méně. Tento pokles je výsledkem nižších investic a změn v amortizaci goodwillu a vybraných nehmotných aktiv, které byly oznámeny již dříve v tomto roce.

EBIT, EBT a Čistý zisk

Díky snížení konsolidované hodnoty EBITDA poklesl konsolidovaný provozní výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) a konsolidovaný zisk před zdaněním (EBT) v prvním pololetí roku 2005 meziročně o 10 % na 4,3 mld. Kč a 3,9 mld. Kč. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 2,6 mld. Kč, meziročně o 23 % méně.

Zadluženost

Celková výše konsolidovaných úvěrů skupiny ČESKÝ TELECOM k 30. červnu 2005 dosáhla 16,5 mld. Kč, což je o 47 % méně než ke konci stejného období předcházejícího roku. To představuje hrubou zadluženost ve výši 18 % a čistou zadluženost 17 %. Pokles konsolidované zadluženosti o 14,6 mld. Kč byl umožněn významnou tvorbou volných hotovostních toků v ČESKÉM TELECOMU i Eurotelu. Podstatnou část tohoto snížení představuje splácení syndikovaného úvěru získaného na nákup zbývajícího 49% podílu v Eurotelu v listopadu 2003 a obecné potřeby skupiny.

Investice

Strategií skupiny ČESKÝ TELECOM je nadále zvyšovat efektivitu v oblasti vynakládání investičních prostředků. Celkové konsolidované investice v prvních šesti měsících roku 2005 dosáhly úrovně 2 mld. Kč, meziročně o 13 % méně. Z celkového objemu investic byla 1 mld. Kč vynaložena v segmentu pevných technologií a 1 mld. Kč v Eurotelu. Poměr investic ke konsolidovaným výnosům dosáhl 6,6 %, což je významně pod úrovní ročního cíle ve výši 12 %.

Volné hotovostní toky

Celkový objem volných hotovostních toků generovaných skupinou ČESKÝ TELECOM dosáhl výše 9,1 mld. Kč, meziročně o 7 % méně, což je výsledek poklesu EBITDA a hotovostní platby daně z příjmu.

Regulační prostředí

V průběhu prvního pololetí roku 2005 vydal Český telekomunikační úřad (ČTÚ) několik cenových rozhodnutí, která ovlivní budoucí výsledky skupiny ČESKÝ TELECOM a telekomunikačního trhu obecně. Nejvýznamnější rozhodnutí týkající se rebalancování tarifů umožnilo ČESKÉMU TELECOMU upravit výši cenových plánů blíže ke skutečným nákladům. Zatímco ČTÚ nepatrně snížil cenu základního cenového plánu pro bytové stanice, cenového plánu Mini a základního cenového plánu pro podnikové stanice, zároveň nařídil odstranit z cenových plánů hovorový kredit. Tím umožnil částečné rebalancování residenčních tarifů a efektivně plné rebalancování podnikových tarifů. Cenové rozhodnutí dále snížilo ceny minutového volání, zejména u dálkových hovorů.

Ostatní cenová rozhodnutí ČTÚ se týkala velkoobchodních cen ADSL, výše cen za zpřístupnění účastnického vedení (LLU), výše cen za propojení při zprostředkování vytáčeného přístupu k internetu a terminačních poplatků pro volání do pevných a mobilních sítí. Z pohledu skupiny ČESKÝ TELECOM budou mít tato rozhodnutí pozitivní vliv na telekomunikační trh v České republice.

Privatizace a následné události

Proces privatizace 51,1% podílu v ČESKÉM TELECOMU v držení Fondu národního majetku České republiky byl uzavřen dne 16. června 2005. Společnost Telefónica SA zaplatila kupní cenu ve výši 82,6 mld. Kč (502 Kč za akcii) a stala se většinovým akcionářem společnosti. Řádná valná hromada společnosti se konala dne 23. června 2005. Valná hromada odvolala členy dozorčí rady s výjimkou těch zvolených zaměstnanci a zvolila deset nových členů. Akcionáři rozhodli nevyplatit dividendu za rok 2004.

Po valné hromadě byl zvolen Jaime Smith generálním ředitelem a předsedou představenstva ČESKÉHO TELECOMU, kde nahradil Gabriela Berdára. Salvador Anglada nahradil Michala Heřmana ve funkcích generálního ředitele a jednatele Eurotelu a člena představenstva ČESKÉHO TELECOMU.

Přehled segmentu pevných technologií*

Výsledky segmentu pevných technologií v prvním pololetí roku 2005 ukázaly pokračující vysokou poptávku zákazníků po službách širokopásmového internetu, datových a dalších službách s přidanou hodnotou, která pozitivně ovlivnila strukturu výnosů segmentu pevných technologií. Podíl internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a ostatních služeb dosáhl v prvních šesti měsících roku 2005 14 % z celkových výnosů v porovnání s 10 % ve stejném období předcházejícího roku. To podtrhuje snahu ČESKÉHO TELECOMU o diverzifikaci struktury svých výnosů a nahrazení poklesu výnosů z tradičních hlasových služeb.

Výnosy v segmentu pevných technologií poklesly v prvních šesti měsících roku 2005 meziročně o 8 % na 16,1 mld. Kč. To je v souladu s trendem z předešlých období, který je charakterizován zejména poklesem výnosů z tradičních hlasových služeb, který doposud nebyl zcela nahrazen nárůstem výnosů z internetových, datových služeb a služeb s přidanou hodnotou.

Na základě a v souladu s cenovým rozhodnutím ČTÚ týkajícím se rebalancování tarifů, představil ČESKÝ TELECOM pro své residenční zákazníky dva nové základní tarify Telefon Mini a Telefon Standard. Jako kompenzaci za odstranění hovorového kreditu, nabízí ČESKÝ TELECOM nižší ceny za volání. Tyto tarify jsou nabízeny od 1. května 2005. Kromě toho si zákazníci mohou vybrat ze tří tarifů (Telefon Start, Telefon Volno a Telefon Volno Plus), které obsahují paušál pro volné minuty a zdarma volání mimo špičku a o víkendech do pevných sítí. Dále nabízejí nižší ceny za volání oproti základním tarifům a uživatelé širokopásmových internetových služeb si mohou objednat hlasové tarify s ještě nižšími minutovými cenami. Výnosy z hovorného poklesly meziročně o 25 % na 4,1 mld. Kč. Výnosy z měsíčních a zřizovacích poplatků poklesly meziročně o 7 % na 5,7 mld. Kč. Celkový počet pevných linek ČESKÉHO TELECOMU k 30. červnu 2005 dosáhl 3 249 tisíc, o 4 % méně v porovnání s koncem roku 2004. PSTN linky zaznamenaly 3% pokles na 2,8 milionů, zatímco počet ISDN kanálů poklesl od počátku roku o 5 % na 466 tisíc.

Pro své maloobchodní zákazníky služeb širokopásmového přístupu na internet představil ČESKÝ TELECOM svoji nabídku pod názvem Internet Expres Doma, která zahrnuje čtyři produkty s rychlostí od 128 do 2 048 kb/s. Měsíční poplatek za užívání těchto služeb je 399 až 1 399 Kč. Celkové výnosy z internetu, datových služeb, služeb s přidanou hodnotou a ostatních telekomunikačních služeb vzrostly dohromady meziročně o 26 % na 2,2 mld. Kč. Nárůst těchto výnosů byl podpořen zejména výnosy z poskytování služeb vysokorychlostního internetu, které dosáhly 611 mil. Kč, s meziročním nárůstem o 262 %. Čistý přírůstek přípojek ADSL dosáhl 62 tisíc v prvním pololetí roku 2005 a podíl ČESKÉHO TELECOMU na nových přípojkách vzrostl na 81 % z 60 % ve stejném období roku 2004. Celkový počet ADSL přípojek k 30. červnu 2005 dosáhl 163 tisíc, o 61 % více oproti konci roku 2004. Z celkového počtu přípojek představují 80 % koncoví zákazníci ČESKÉHO TELECOMU. Služby Internet Expres je nyní možné využívat v 1 094 lokalitách po celé České republice, což představuje potenciální pokrytí více než 90 % všech pevných telefonních linek provozovaných ČESKÝM TELECOMEM. Výnosy z datových služeb v prvních šesti měsících roku 2005 vzrostly o 11 % na 873 mil. Kč, zatímco výnosy z internetu (měsíční platby a platby za pevné připojení) poklesly meziročně o 9 % na 266 mil. Kč.

Výnosy od provozovatelů ostatních sítí vzrostly v prvním pololetí roku 2005 meziročně o 23 % na 2,2 mld. Kč. Bylo to zejména díky 50% nárůstu výnosů od zahraničních provozovatelů, které dosáhly výše 1,2 mld. Kč. Výnosy od domácích provozovatelů dosáhly 1 mld. Kč. Výnosy z pronajatých okruhů poklesly mírně o 3 % na 1,4 mld. Kč.

Ostatní výnosy včetně výnosů z prodeje zařízení a materiálu dosáhly v prvním pololetí roku 2005 výše 539 mil. Kč a zaznamenaly pokles o 41 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. V porovnání s prvním pololetím roku 2004, neobsahovaly výnosy v prvních šesti měsících roku 2005 žádné jednorázové položky.

Provozní náklady v prvním pololetí roku 2005 zůstaly na úrovni stejného období roku 2004 a dosáhly výše 9,4 mld. Kč.

Značnou část provozních nákladů tvořily osobní náklady ve výši 3 mld. Kč, meziročně o 4 % méně, včetně odstupného ve výši 186 mil. Kč. Počet zaměstnanců segmentu pevných technologií poklesl v prvním pololetí roku 2005 ve srovnání s koncem roku 2004 o 10 % a na konci období dosáhl 7 970. Pokračující pokles počtu zaměstnanců pomohl zlepšit provozní výkonnost měřenou počtem pevných linek na zaměstnance, která vzrostla meziročně o 11 % na 409 ke konci června 2005.

Z ostatních přímo kontrolovatelných nákladů (provozní náklady bez nákladů na prodej) v prvních šesti měsících roku 2005 došlo k poklesu všech položek s výjimkou nákladů na marketing a prodej, které vzrostly meziročně o 16 % na 277 mil. Kč a nákladů na poradenské služby, které se zvýšily o 44 % na 161 mil. Kč, zejména díky poradenským službám týkajících se transformačního procesu. Spotřeba materiálu a energie poklesla o 6 % na 459 mil. Kč, náklady na opravy a údržbu o 5 % na 861 mil. Kč a nájemné a náklady na provoz nemovitostí o 7 % na 269 mil. Kč. Ostatní náklady vzrostly meziročně o 6 % na 1,4 mld. Kč, což je výsledek jednorázových položek týkajících se tvorby rezerv.

Platby provozovatelům ostatních sítí dosáhly 2,6 mld. Kč, meziročně o 7 % více. Zatímco platby zahraničním operátorům vykázaly meziroční nárůst o 41 % na 1,1 mld. Kč, platby tuzemským operátorům poklesly meziročně o 11 % a dosáhly 1,4 mld. Kč.

Náklady na prodaný materiál a zboží poklesly meziročně o 44 % na 176 mil. Kč a náklady na provize a subdodávky vzrostly o 9 % na 203 mil. Kč.

EBITDA v segmentu pevných technologií dosáhla výše 6,7 mld. Kč, což představuje 42% EBITDA marži.

Přehled segmentu mobilních technologií *

Eurotel si v prvních šesti měsících roku 2005 udržel solidní finanční a provozní výkonnost. Podobně jako v segmentu pevných technologií, trendy v mobilním segmentu rovněž potvrzují pokračující popularitu datových a internetových služeb a služeb s přidanou hodnotou včetně obsahu. Celkové výnosy Eurotelu dosáhly stejné úrovně jako v prvním pololetí roku 2004 ve výši 14,6 mld. Kč.

Výnosy Eurotelu z hovorného poklesly meziročně o 4 % na 5,6 mld. Kč, zatímco celkový provoz v prvním pololetí roku 2005 vzrostl o 5 %. Do konce června 2005 celkem 322 tisíc zákazníků smluvních služeb aktivovalo nové tarify, které Eurotel představil dne 1. února 2005. Z tohoto počtu bylo 61 tisíc zcela nových zákazníků Eurotelu, 93 tisíc zákazníků, kteří do té doby využívali předplacené služby a 168 tisíc zákazníků smluvních služeb, kteří přešli z jiných tarifů. Přestože penetrace SIM karet v populaci překročila na konci prvního čtvrtletí roku 2005 úroveň 107 %, dosáhl čistý přírůstek zákazníků Eurotelu v prvním pololetí roku 2005 výše 192 tisíc v porovnání se 79 tisíci ve stejném období předcházejícího roku. Počet GSM zákazníků smluvních služeb vzrostl k 30. červnu 2005 o 19 % na 1 197 tisíc v porovnání s koncem roku 2004. K 30. červnu 2005 změnil Eurotel svoji metodologii výpočtu zákazníků předplacených služeb, podle které vykazuje Eurotel pouze zákazníky předplacených služeb, kteří si dobili svůj kredit v posledních 13 měsících. Nicméně se domníváme, že počty zákazníků předplacených služeb mají omezenou vypovídací hodnotu na trhu, kde vysoká penetrace převyšující 100 % je vyšší než počet skutečných zákazníků, což je způsobeno zákazníky používající více SIM karet, použití SIM karet pro komunikaci mezi různými zařízeními atd. Ke konci června 2005 dosáhl počet zákazníků předplacených služeb podle nové metodologie 3 141 tisíc, což představuje 6% pokles oproti konci roku 2004. Tento pokles je především výsledkem migrace zákazníků z předplacených služeb na smluvní služby. Celkový počet zákazníků Eurotelu na konci prvního pololetí roku 2005 podle nové metodologie dosáhl 4 420 tisíc, což je o 1 % více než na konci roku 2004.

Dále, s cílem sjednotit metodologii používanou Eurotelem s metodologií běžně používanou v telekomunikačním sektoru, se Eurotel rozhodl vykazovat rovněž doplňující informaci o počtu zákazníků předplacených služeb. Podle této metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet zákazníků předplacených služeb k 30. červnu 2005 výše 2 830 tisíc.

Více SIM karet na zákazníka, nižší ARPU generované novými zákazníky spolu s novinkami v nabídce tarifů měly vliv na průměrný počet provolaných minut a průměrný výnos na zákazníka. V prvním pololetí roku 2005 byla hodnota ukazatele ARPU (průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na jednoho zákazníka, vyjma výnosů z roamingu zákazníků zahraničních operátorů) 503 Kč oproti 528 Kč ve stejném období minulého roku a 484 Kč v prvním čtvrtletí roku 2005. Hodnota ukazatele MOU (průměrný počet minut připadajících měsíčně na jednoho zákazníka) dosáhla v prvním pololetí roku 2005 výše 88 minut, oproti 89 minutám ve stejném období minulého roku. Vykazované hodnoty ARPU a MOU jsou již založeny na metodologii, která je v souladu s vykazováním ostatních operátorů na českém mobilním trhu. Poplatky za zřizování a stálé poplatky za přístup do sítě vzrostly dohromady o 10 % na 2,9 mld. Kč.

Na začátku druhého čtvrtletí roku 2005 představil Eurotel čtyři nové nabídky přístupu na internet. Cílem těchto plánů bylo nabídnout zákazníkům ze spotřebitelského i podnikatelského segmentu možnost vybrat si způsob přístupu na internet s ohledem na místo, kde službu používají, finanční možnosti, požadovanou rychlost a mobilitu. Na konci června 2005 dosáhl celkový počet zákazníků služby Eurotel Data Expres 49 tisíc a celkový počet zákazníků služby Eurotel Data Nonstop 65 tisíc zákazníků. Zákazníci Eurotelu v prvním pololetí roku 2005 poslali a přijali 1 201 milionů SMS. Celkové výnosy ze SMS, MMS, internetu a datových služeb a služeb s přidanou hodnotou vzrostly meziročně o 18 % na 2,2 mld. Kč.

Nižší počet prodaných telefonů (meziročně o 11 %) vedl k meziročnímu 6% poklesu výnosů z prodeje zařízení a materiálu na 679 mil. Kč.

Výnosy od ostatních operátorů poklesly meziročně o 7 % na 3,2 mld. Kč, ovlivněné rozhodnutím ČTÚ o snížení propojovacích poplatků pro volání do mobilních sítí. Výnosy od domácích operátorů se snížily o 7 % na 2,4 mld. Kč a výnosy od zahraničních operátorů poklesly meziročně o 6 % na 757 mil. Kč.

Provozní náklady (vyjma odpisů a amortizace) Eurotelu vzrostly meziročně o 6 % na 7,9 mld. Kč.

Platby ostatním operátorům poklesly v prvním pololetí roku 2005 mírně o 1 % a dosáhly 2,8 mld. Kč. Náklady na prodaný materiál a zboží poklesly o 5 % na 1,3 mld. Kč. Náklady na provize a subdodávky vzrostly o 49 % na 254 mil. Kč.

Počet zaměstnanců Eurotelu k 30. červnu 2005 dosáhl celkem 2 500, což je o 1 % více ve srovnání s koncem roku 2004. Osobní náklady vzrostly meziročně o 49 % na 1,2 mld. Kč. Náklady na opravy a udržování vzrostly o 20 % na 494 mil. Kč, naopak marketingové náklady poklesly o 6 % na 532 mil. Kč, spotřeba materiálu a energie poklesla o 15 % na 259 mil. Kč a náklady na poradenské služby o 10 % na 79 mil. Kč. Ostatní provozní náklady, které zahrnují nájemné a náklady na provoz nemovitostí a ostatní náklady vzrostly celkem o 12 % na 907 mil. Kč.

EBITDA Eurotelu dosáhla v prvním pololetí roku 2005 výše 6,7 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 7 % při vysoké marži EBITDA ve výši 46 %.

Výhled na druhé pololetí roku 2005

Skupina ČESKÝ TELECOM bude i nadále aktivně sledovat příležitosti v růstových oblastech a reagovat na změny a trendy současného telekomunikačního trhu, zejména v oblastech širokopásmového připojení na internet, datových služeb a služeb s přidanou hodnotou s cílem co nejlépe uspokojit potřeby svých zákazníků. Skupina se bude dále zaměřovat na stimulaci výnosů z hlasových a tradičních datových služeb.

S podporou a znalostí trhu nového většinového akcionáře, společnosti Telefónica, zůstává klíčovou snahou vedení skupiny v oblasti strategie udržení vedoucí pozice na telekomunikačním trhu v České republice. Mezi hlavní aspekty finančního řízení skupiny ČESKÝ TELECOM patří důraz na dosažení nadprůměrné marže EBITDA, efektivní investice a silné volné hotovostní toky.

* před konsolidačními úpravami

ČESKÝ TELECOM, a. s., je vedoucí telekomunikační společností v České republice. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb. Podrobné informace o firmě a nabídce jejich služeb jsou k dispozici na www.telecom.cz, která byla oceněna jako BestWeb 2003 v anketě WebTop100.

Mimořádnou pozornost věnuje ČESKÝ TELECOM využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. Podle výzkumu agentury GfK považují IT manažeři ČESKÝ TELECOM za nejlepšího poskytovatele datových služeb v ČR. Společnost se hodlá stát rovněž předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti e-commerce.

ČESKÝ TELECOM se pravidelně umísťuje na předních místech v soutěži o cenu za informačně nejotevřenější firmu domácího kapitálového trhu Signum Temporis. Na základě hlasování odborné veřejnosti, zástupců tisku a devítičlenné komise obsadil ČESKÝ TELECOM v roce 2003 opět první místo, stejně jako v roce 2001.

ČESKÝ TELECOM, a. s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a. s., patří trvale k nejvyšším, které mohou české společnosti získat od významných mezinárodních ratingových agentur.

O Telefónice

Z hlediska tržní kapitalizace je Telefónica třetím největším operátorem na světě. Své obchodní aktivity směřuje zejména na trhy pevné a mobilní telefonie. Širokopásmového připojení využívá jako klíčový nástroj pro rozvoj obou těchto technologií.

Společnost je výrazně zastoupena v 17 zemích a má více než 131 milionů zákazníků. Telefónica má významný podíl na trzích v Latinské Americe, kde koncentruje podstatnou část své růstové strategie.

Telefónica je ze 100% obchodovatelná na burze a má více než 1,5 milionů přímých akcionářů. Její vydaný akciový kapitál zahrnuje 4 921 130 397 b­ěžných akcií obchodovatelných na španělské burze (Madrid, Barcelona, Bilbao a Valencia) a na burzách v Londýně, Paříži, Frankfurtu, Tokiu, New Yorku, Limě, Buenos Aires, Sao Paulu a na SEAQ International Exchange v Londýně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).