Hlavní navigace

TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC - FINANČNÍ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2006

[Tisková zpráva] 24.7.2006 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí roku 2006 připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Sdílet

Do 30. června 2006 tvořily skupinu ČESKÝ TELECOM, právního předchůdce skupiny Telefónica O2 Czech Republic, ČESKÝ TELECOM, a.s. (ČESKÝ TELECOM), Eurotel Praha, spol. s r.o. (Eurotel) a další menší společnosti. S účinností od 1. července 2006 došlo ke zrušení společnosti Eurotel bez likvidace a převodu jmění Eurotelu na jediného společníka, ČESKÝ TELECOM. K uvedenému datu došlo rovněž ke změně obchodního názvu ČESKÉHO TELECOMU na Telefónica O2 Czech Republic.

Přehled výsledků skupiny ČESKÝ TELECOM

Výnosy 30,1 mld. Kč (- 0,1%)

Provozní náklady 16,0 mld. Kč (- 3,9%)

OIBDA 14,5 mld. Kč (+ 5,2%), marže OIBDA 48,5%

Provozní hospodářský výsledek 6,1 mld. Kč (+ 32,6%)

Čistý zisk 4,3 mld. Kč (+ 54,7%)

Čistá zadluženost minus 2,0% (- 19,7 p.b.)

Investice 2,7 mld. Kč

Volné hotovostní toky 7,8 mld. Kč (- 14,5%)

Počet zaměstnanců skupiny 10 021 (- 4,3%)

Konsolidované finanční výsledky

Výnosy, náklady a OIBDAM

Konsolidované výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) dosáhly v prvním pololetí roku 2006 výše 30,1 mld. Kč, meziročně o 0,1 % méně a v druhém čtvrtletí meziročně o 0,7 % méně. Celkové konsolidované náklady vzrostly poklesly o 3,9 % na 16,0 mld. Kč. Podobně jako v prvním čtvrtletí roku 2006, byla výše jednorázových položek zahrnutých ve výsledcích druhého čtvrtletí roku 2006 zanedbatelná. Konsolidovaná výše OIBDA dosáhla 14,5 mld. Kč, meziročně o 5,2 % více a potvrdila silnou výkonnost. Marže OIBDA (OIBDA / Výnosy z podnikání) dosáhla v prvním pololetí 2006 výše 48,5 %, ve srovnání s 45,9 % ve stejném období předcházející­ho roku.

Odpisy a amortizace

Konsolidované odpisy a amortizace dosáhly v prvních šesti měsících roku 2006 výše 8,4 mld. Kč, meziročně o 8,3 % méně. Provozní výsledek, Výsledek před zdaněním a Čistý zisk Díky poklesu odpisů a amortizace a snížení finančních nákladů konsolidovaný provozní výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním vzrostly v prvním pololetí roku 2006 meziročně o 32,6 % a 40,3 % na 6,1 mld. Kč a 5,9 mld. Kč. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 4,3 mld. Kč, meziročně o 54,7 % více.

Investice

V prvním pololetí roku 2006 směřovala skupina své investice zejména do růstových oblastí. Celkové konsolidované investice dosáhly úrovně 2,7 mld. Kč, meziročně o 36,8 % více. Zatímco investice v segmentu pevných linek vzrostly meziročně o 22 % na 1,2 mld. Kč a směřovaly zejména do rozvoje ADSL a IPTV, investice v Eurotelu vzrostly meziročně o 52,1 % na 1,5 mld. Kč, zejména kvůli investicím do UMTS. Přes nárůst investic z důvodu zrychleného rozvoje ADSL v prvním pololetí roku 2006 v porovnání se stejným obdobím roku 2005 potvrzujeme naše očekávání poměru investic k výnosům za rok 2006 ve výši 10 – 12 %.

Volné hotovostní toky

Celkový objem volných hotovostních toků generovaných skupinou dosáhl v prvním pololetí roku 2006 výše 7,8 mld. Kč, meziročně o 14,5 % méně. Zatímco hotovostní toky z běžné činnosti poklesly meziročně o 4,6 %, výsledkem zrychlených investic do růstových oblastí došlo ke zvýšení hotovostních toků z investiční činnosti (meziročně o 38,5 %) ve srovnání se stejným obdobím roku 2005.

Peníze a zadluženost

Celková výše konsolidovaných finančních dluhů (krátkodobých a dlouhodobých) k 30. červnu 2006 dosáhla 9,7 mld. Kč, podobně jako na konci roku 2005 a o 43,8 % méně než ke stejnému datu předcházejícího roku. Objem peněz, peněžních ekvivalentů a krátkodobých finančních investic dosáhl ke stejnému datu výše 11,4 mld. Kč. Výsledkem je čistá zadluženost ve výši mínus 2,0 % a hrubá zadluženost ve výši 11,4 % ve srovnání se 17,7 % a 18,8 % na konci června 2005.

Přehled segmentu pevných linek *

Naše aktivity v segmentu pevných linek se v prvním pololetí roku 2006 soustředily zejména na vývoj a propagaci nových internetových a datových služeb. To nám umožnilo aktivně reagovat na rostoucí poptávku zákazníků po službách vysokorychlostního Internetu, datových a dalších službách s přidanou hodnotou. Výnosy z vysokorychlos­tního Internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb tak v prvních šesti měsících roku 2006 tvořily celkem 24,3 % celkových výnosů z podnikání, oproti 22,1 % ve stejném období předcházejícího roku. Nadále jsme se také soustředili na udržení výnosů z tradičních hlasových a datových služeb.

Výnosy

Celkové výnosy z podnikání poklesly v prvním pololetí roku 2006 meziročně o 5,1 % na 15,2 mld. Kč, zatímco pokles ve druhém čtvrtletí 2006 byl 4,7 % ve srovnání s 5,5 % v prvním čtvrtletí. Toto snížení výnosů bylo způsobeno zejména poklesem výnosů z tradičních hlasových služeb, který nebyl zcela nahrazen růstem výnosů ze služeb vysokorychlostního Internetu, datových a dalších služeb s přidanou hodnotou.

Z důvodu sladění svého vykazování s ostatními společnostmi ze skupiny Telefónica, změnil ČESKÝ TELECOM k 30. 6. 2006 metodologii počítání pevných linek. Podle nové metodologie je dvoukanálová linka ISDN počítána jako jedna linka, zatímco doposud byla počítána jako dvě linky. Celkový počet pevných linek podle nové metodologie dosáhl k 30.6. 2006 výše 2 835 tisíc, meziročně o 7,8 % méně. Podle původního výpočtu byl počet linek 2,992, o 7,9 % méně ve srovnání s 30. červnem 2005. Výsledkem poklesu počtu linek je snížení výnosů z měsíčních a zřizovacích poplatků o 4,7 % na 5,6 mld. Kč. Zatímco v prvním čtvrtletí poklesla tato kategorie výnosů meziročně o 7,1 %, ve druhém čtvrtletí jsme zaznamenali pokles o 2,3 %. Tomuto zlepšení pomohlo zvýšení měsíčních poplatků od 1. května 2006.

Výnosy z tradičních hlasových služeb (hovorné a propojení) poklesly v prvních šesti měsících roku 2006 dohromady meziročně o 8,7 % na 5,0 mld. Kč. Výnosy z hovorného poklesly o 19,1 % na 2,6 mld. Kč. To je výsledek nižšího hlasového provozu generovaného zákazníky ČESKÉHO TELECOMU v prvním pololetí roku 2006, který se snížil meziročně o 5,4 %. Hlavními důvody tohoto poklesu jsou nahrazení pevného volání mobilním, nižší počet pevných linek a rostoucí konkurence. Na druhé straně sjednocení hovorného u místního a dálkového volání od 1. dubna 2006 pomohlo zvýšit provoz dálkového volání o 5,1 % v 1. pololetí roku 2006

Výnosy z propojení vzrostly v prvním pololetí roku 2006 meziročně o 6,4 % na 2,4 mld. Kč, podobně jako v prvním čtvrtletí.

Výnosy z vysokorychlos­tního Internetu dosáhly v prvním pololetí roku 2006 výše 1,3 mld. Kč, meziročně o 52,4 % více. Z toho 1,1 mld. Kč představovaly výnosy z maloobchodních služeb vysokorychlostního Internetu a 190 mil. Kč z velkoobchodních služeb. ČESKÝ TELECOM zaznamenal v prvním pololetí roku 2006 čistý přírůstek ADSL přípojek ve výši 113 tisíc ve srovnání s 62 tisíci v prvním pololetí roku 2005. Tento progresivní nárůst byl podpořen úspěšnou reklamní kampaní zahájenou 1. února 2006, kdy ČESKÝ TELECOM představil svoji nabídku 4 násobně vyšší rychlosti vysokorychlostního Internetu za nezměněnou cenu. Do konce června 2006 byla rychlost navýšena u téměř 100 % všech přípojek ADSL provozovaných ČESKÝM TELECOMEM. Celkový počet přípojek ADSL na konci června 2006 dosáhl 386 tisíc, ve srovnání s 274 tisíci na konci roku 2005 a 163 tisíci k 30. červnu 2005. Z celkového počtu přípojek bylo 326 tisíc (84,5 %) maloobchodních přípojek ČESKÉHO TELECOMU.

Výnosy z vytáčeného Internetu poklesly meziročně o 52,8 % na 329 mil. Kč. Provoz vytáčeného Internetu pokles v prvním pololetí roku 2006 meziročně o 55,7 % na 767 milionu minut, zejména díky migraci provozu vytáčeného Internetu na vysokorychlostní přístup k Internetu přes ADSL a jiné druhy vysokorychlostního připojení na Internet. Vytáčený přístup k Internetu představuje klesající podíl výnosů z Internetu s omezeným potenciálem dalšího poklesu.

Výnosy z datových služeb poklesly meziročně o 5,4 % na 2,1 mld. Kč, zejména díky poklesu výnosů z pronajatých okruhů, které se meziročně snížily o 10,8 % na 1,2 mld. Kč. Výnosy z datových služeb sítě vzrostly meziročně o 2,9 % a dosáhly 898 mil. Kč díky nárůstu počtu IP Connect a IP VPN připojení a představení nových datových služeb na bázi ADSL.

Výnosy z prodeje koncových zařízení dosáhly 318 mil. Kč, meziročně o 8,6 % méně z důvodu nižšího prodeje. Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení dosáhly v prvním pololetí roku 2006 výše 226 mil. Kč ve srovnání s 50 mil. Kč ve stejném období roku 2005.

Provozní náklady

Provozní náklady v segmentu pevných linek poklesly v prvním pololetí roku 2006 meziročně o 7,8 % na 8,6 mld. Kč, zejména díky jednorázovým provozním nákladům zaúčtovaným ve druhém čtvrtletí roku 2005.

Dodávky vzrostly meziročně dohromady o 6,0 % na 3,3 mld. Kč. Z toho náklady na propojení vzrostly mírně o 1,6 % na 2,4 mld. Kč, náklady na prodej zboží zůstaly na úrovni minulého roku a dosáhly 148 mil. Kč, zatímco ostatní dodávky vzrostly o 41,6 % na 799 mil. Kč díky zvýšené spotřebě kapitalizovaného materiálu (neutrální vliv na OIBDA).

Osobní náklady, včetně nákladů souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců, dosáhly 2,5 mld. Kč, tedy o 16,6 % meziročně méně v důsledku poklesu počtu zaměstnanců ČESKÉHO TELECOMU o 5,9 % na 7 466 na konci června 2006 a jednorázovým položkám zahrnutých v osobních nákladech v prvních šesti měsících roku 2005.

Náklady na externí služby poklesly v prvním pololetí roku 2006 dohromady meziročně celkem o 13,8 % na 2,7 mld. Kč. Náklady na marketing a prodej vzrostly meziročně o 23,8 % na 406 mil. Kč v důsledku zvýšení marketingových aktivit souvisejících s novou nabídkou ADSL, náklady na opravy a údržbu sítí a IT vzrostly nepatrně o 3,1 % na 831 mil. Kč. Nájemné a náklady na provoz budov a vozidel dosáhly výše 399 mil. Kč, téměř stejně jako v prvním pololetí roku 2005 a spotřeba materiálu a energií vzrostla o 6,7 % na 271 mil. Kč díky zvýšené spotřebě tepla a plynu způsobené delší zimní sezonou. Ostatní subdodávky včetně nákladů na poradenské služby poklesly dohromady o 42,0 % na 759 mil. Kč v důsledku jednorázových položek zaúčtovaných v prvním pololetí roku 2005 a celkovým úsporám v ostatních položkách.

Ostatní daně a poplatky (kromě daně z příjmů) a opravné položky vzrostly meziročně o 5,9 % na 143 mil. Kč, zejména díky nárůstu opravných položek k pohledávkám.

OIBDA v segmentu pevných linek, která zahrnuje výnosy z podnikání, ostatní výnosy a neopakovatelné výnosy a náklady dosáhla v prvním pololetí roku 2006 výše 7,1 mld. Kč, meziročně o 1,2 % více, a představuje OIBDA marži (OIBDA vůči výnosům z podnikání) ve výši 46,5 % ve srovnání s 43,6 % v prvním pololetí roku 2005.

Přehled mobilního segmentu *

Podobně jako v segmentu pevných linek, také v mobilním segmentu se naše úsilí soustředilo na nabídku nových datových, internetových a dalších služeb s přidanou hodnotou včetně obsahu. Zároveň jsme se zaměřili na zvýšení atraktivity tradičních hlasových služeb s cílem zvýšit hlasový provoz. Tato strategie se jasně odrazila ve finančních a provozních výsledcích Eurotel v prvním pololetí roku 2006. Nadále jsme uplatňovali aktivní politiku migrace zákazníků předplacených služeb na tarifní služby s cílem lépe posoudit potenciál nárůstu ARPU u těchto zákazníků.

Výnosy

Celkové výnosy z podnikání Eurotelu vzrostly meziročně o 5,0 % na 15,3 mld. Kč. Výnosy z datových služeb (služby s přidanou hodnotou a Internet a data) tvořily v prvním pololetí roku 2006 celkem 20,3 % výnosů ze služeb v porovnání s 18,4 % ve stejném období předchozího roku. Výnosy Eurotelu z hlasových služeb (stálé poplatky, hovorné a propojovací poplatky) vzrostly dohromady o 2,5 % na 11,5 mld. Kč.

Celkový počet zákazníků Eurotelu dosáhl na konci června 2006 výše 4 770 tisíc, což představuje meziroční nárůst o 7,9 %. Čistý přírůstek zákazníků dosáhl v prvním pololetí roku 2006 výše 94 tisíc (75 tisíc ve druhém čtvrtletí a 19 tisíc v prvním), zatímco ve stejném období roku 2005 Eurotel získal 26 tisíc zákazníků. Celkový počet tarifních zákazníků (GSM, CDMA a NMT) dosáhl 1 727 tisíc, meziročně o 458 tisíc více, což představuje nárůst o 36,1 %, který je výsledkem strategie Eurotelu aktivně migrovat zákazníky předplacených služeb na tarifní. Přestože penetrace SIM karet v populaci nadále roste a na konci března 2006 překročila úroveň 112 %, čistý přírůstek tarifních zákazníků Eurotelu dosáhl v prvním pololetí roku 2006 výše 181 tisíc. Podíl tarifních zákazníků na celkovém počtu dosáhl 36,2 % ve srovnání s 33 % na konci roku 2005 a 28,7 % na konci června 2005.

Migrace zákazníků z předplacených na tarifní služby pokračovala i ve druhém čtvrtletí roku 2006. Výsledkem je pokles počtu zákazníků předplacených služeb ve druhém čtvrtletí pouze o 9 tisíc ve srovnání se 78 tisíci v prvním čtvrtletí. Celkový počet zákazníků předplacených služeb dosáhl na konci června 2006 výše 3 043 tisíc, což představuje meziroční pokles o 108 tisíc (3,4 %). Podle metodologie, která definuje zákazníka předplacených služeb jako zákazníka, který generoval výnosy za poslední tři měsíce, dosáhl počet zákazníků předplacených služeb k 30. červnu 2006 výše 2 717 tisíc, meziročně o 4,0 % méně.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků dosáhla v prvním pololetí roku 2006 výše 1,5 %, stejně jako v prvním pololetí roku 2005, zatímco ve druhém čtvrtletí 2006 to bylo 1,2 % a v prvním čtvrtletí 1,8 %.

Výnosy z měsíčních poplatků vzrostly meziročně o 9,5 % na 3,1 mld. Kč díky významnému nárůstu počtu tarifních zákazníků.

Výnosy z hovorného poklesly o 1,4 % na 5,5 mld. Kč, zatímco celkový provoz měřený počtem minut vzrostl v prvních šesti měsících roku 2006 meziročně o 19,8 %. Důvodem je vyšší podíl tarifních zákazníků, jejichž tarif obsahuje volné minuty a dále konkurenční tlak na snižování minutových sazeb. K nárůstu provozu došlo díky rostoucímu počtu zákazníků a úspěchu aktivit, které stimulují zákazníky využívat síť Eurotelu.

Výnosy z propojení dosáhly v prvním pololetí roku 2006 výše 2,8 mld. Kč, meziročně o 2,9 % více, zejména díky nárůstu objemu příchozího provozu a vyšším minutovým výnosům.

Hodnota ukazatele ARPU (průměrný výnos na zákazníka) dosáhla za druhé čtvrtletí roku 2006 výše 507 Kč oproti 490 Kč za první čtvrtletí. Celková výše ARPU za první pololetí roku 2006 byla 498 Kč ve srovnání s 503 Kč ve stejném období roku 2005. Průměrný výnos na tarifního zákazníka za druhé čtvrtletí roku 2006 dosáhl výše 989 Kč ve srovnání s 996 Kč v prvním čtvrtletí, zatímco za první pololetí 2006 a 2005 to bylo 992 Kč a 1 236 Kč. Hlavním důvodem poklesu ARPU u tarifních zákazníků je oslabení díky migraci předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU u zákazníků předplacených služeb vzrostl z 226 Kč v první čtvrtletí roku 2006 na 239 Kč ve druhém čtvrtletí, zatímco v prvním pololetí roku 2006 došlo k poklesu na 232 Kč z 240 Kč v prvním pololetí roku 2005. Ukazatel průměrného měsíčního počtu minut na zákazníka zaznamenal ve druhém čtvrtletí roku 2006 pozitivní vývoj, když dosáhl 102 minut, oproti 96 minutám v prvním čtvrtletí. Za první pololetí roku 2006 to bylo 99 minut, zatímco ve stejném období předcházejícího roku 88 minut.

Celkové výnosy ze služeb s přidanou hodnotou (včetně SMS, MMS a obsahu) vzrostly meziročně o 12,7 % % na 2,2 mld. Kč. Zákazníci Eurotelu poslali a přijali v prvním pololetí roku 2006 celkem 1 382 milionů SMS, což představuje meziroční nárůst o 15,1 %.

Výnosy z Internetu a datových služeb zaznamenaly nárůst o 25,8 % a dosáhly výše 779 mil. Kč. Na konci června 2006 dosáhl celkový počet zákazníků služby Eurotel Data Expres (neomezený vysokorychlostní přístup na internet založený na technologii CDMA) 85 tisíc, meziročně o 73,5 % více a celkový počet zákazníků služby Eurotel Data Nonstop (neomezený mobilní přístup na internet založený na technologii GPRS) 70 tisíc zákazníků, meziročně o 7,7 % více. Průměrný výnos z datových služeb na zákazníka dosáhl v prvním pololetí roku 2006 výše 105 Kč ve srovnání s 97 Kč ve stejném období roku 2005. Výnosy z datových služeb kromě SMS představovaly v prvním pololetí roku 2006 celkem 7,9 % výnosů ze služeb ve srovnání s 6,8 % ve stejném období předchozího roku.

Výnosy z prodeje zařízení (včetně poplatků za zřizování) zůstaly v prvním pololetí roku 2006 na úrovni stejného období předcházejícího roku ve výši 710 mil. Kč.

Ostatní výnosy z podnikání (služby IT a ostatní výnosy) vzrostly meziročně o 50,0 % na 135 mil. Kč.

Provozní náklady

Provozní náklady (kromě jednorázových nákladů) Eurotelu vzrostly v prvním pololetí roku 2006 meziročně o 2,0 % na 8,1 mld. Kč, zejména z důvodu nárůstu nákladů na dodávky.

Dodávky, které zahrnují náklady na propojení a roaming, náklady na prodej zboží a ostatní dodávky dosáhly dohromady 4,7 mld. Kč, meziročně o 7,5 % více. Hlavní položkou v této kategorii nákladů byly náklady na propojení a roaming, které vzrostly meziročně o 10,8 % na 3,1 mld. Kč z důvodu vyššího odchozího provozu ze sítě Eurotelu. Náklady na prodej zboží poklesly o 2,2 % na 1,4 mld. Kč z důvodu nižšího prodeje telefonů. Ostatní nákupy a náklady na prodej vzrostly o 28,7 % na 278 mil. Kč.

Počet zaměstnanců Eurotelu k 30. červnu 2006 dosáhl 2 486, což je téměř stejně jako na konci roku 2005 a na konci června 2005. Osobní náklady poklesly meziročně o 22,7 % 948 mil. Kč, zejména díky jednorázovým nákladům v prvním pololetí roku 2005.

Náklady na subdodávky Eurotelu poklesly v prvním pololetí roku 2006 meziročně o 1,5 % na 2,1 mld. Kč. Pokles jsme zaznamenali u nákladů na opravy a údržbu sítí a IT, které poklesly meziročně o 22,1 % na 374 mil. Kč a nájemného a nákladů na provoz budov a vozidel, které dosáhly 389 mil. Kč, meziročně o 4,9 % méně. Náklady na marketing a prodej vzrostly o 7,1 % na 925 mil. Kč, spotřeba materiálu a energie vzrostla o 30,0 % na 130 mil. Kč a ostatní subdodávky včetně nákladů na poradenské služby vzrostly dohromady o 1,1 % na 269 mil. Kč.

Ostatní daně (kromě daně z příjmů) a poplatky a opravné položky vzrostly v prvním pololetí roku 2006 meziročně o 57,1 % na 385 mil. Kč. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je růst opravných položek k pohledávkám. OIBDA v mobilním segmentu dosáhla v prvním pololetí roku 2006 výše 7,2 mld. Kč, meziročně o 8,6 % více při marži OIBDA ve výši 47,4 %, meziročně o 1,6 p.b. více.

Výhled na druhé pololetí roku 2006

Ve druhém pololetí roku 2006 bude Telefónica O2 Czech Republic i nadále aktivně reagovat na trendy současného telekomunikačního trhu v České republice, zejména v oblastech širokopásmového připojení na internet, datových služeb a služeb s přidanou hodnotou. Hlavním cílem našich aktivit je co nejlépe uspokojit potřeby zákazníků a umožnit jim co nejefektivnější využití našich služeb za konkurenceschopné ceny. Zároveň se bude skupina soustředit na udržení výnosů z hlasových a tradičních datových služeb.

Nová integrovaná společnost přinese svým zákazníkům to nejlepší z obou spojených společností, ČESKÉHO TELECOMU a Eurotelu. Zároveň bude těžit z globální znalosti a úzké spolupráce se společnostmi Telefónica, O2 a dalšími společnostmi ze skupiny Telefónica. Naše hlavní aktivity se budou nadále zaměřovat na představení a propagaci nových služeb a produktů (např. UMTS, IPTV, IP služby s přidanou hodnotou, obsah, integrovaná zákaznická řešení), zlepšení provozní efektivity plynoucí z nové organizační struktury a synergie vedoucí k růstu tržeb a úsporám v provozních a investičních nákladech.

Hlavními oblastmi pokračujícího integračního procesu ve druhém pololetí roku 2006 budou sjednocení prodejních kanálů a zákaznické péče, změna obchodní značky, sjednocení firemní kultury, tržní zpravodajství a řízení kampaní, vytvoření strategie konvergence sítí a IT, sjednocení finančních procesů a spuštění prvních konvergentních produktů.

Hlavním strategickým cílem vedení zůstává udržení vedoucí pozice na českém telekomunikačním trhu. Hlavními aspekty finančního řízení skupiny Telefónica O2 Czech Republic zůstává důraz na dosažení nadprůměrné marže OIBDA, efektivní investice a silné volné hotovostní toky. Pro rok 2006 očekáváme, že se zastaví pokles výnosů a OIBDA a oba ukazatele dosáhnout hodnot roku 2005.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).