Hlavní navigace

Tisková zpráva ze dne 4. 8. 2005

[Tisková zpráva] Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 14. zasedání ve dnech 26., 27.července a 4. srpna 2005

Sdílet

 • přerušila na žádost provozovatele Kabelová televize Přerov, a.s. řízení ve věci provozování rozhlasového a televizního vysílání v kabelových systémech – změna programové nabídky a územního rozsahu vysílání
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Sokolov 90,5 MHz/200 W na ČTÚ ke koordinaci a přerušila řízení s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov 90,5 MHz/200 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21, odst. 3, zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Uherské Hradiště 95,8 MHz/200 W na ČTÚ ke koordinaci a přerušila řízení s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Uherské Hradiště 95,8 MHz/200 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21, odst. 3, zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Uherský Brod 88,5 MHz/200 W na ČTÚ ke koordinaci a přerušila řízení s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Uherský Brod 88,5 MHz/200 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21, odst. 3, zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o./EVROPA – Morava souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající ve zvýšení výkonu kmitočtu Brno – Hády 105,5 MHz ze 400 W na 1,5 kW v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Sušice 93,8 MHz/100 W na ČTÚ ke koordinaci a přerušila řízení s provozovatelem Frekvence 1, a.s. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Sušice 93,8 MHz/100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21, odst. 3, zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtů Hranice 92,9 MHz/100 W a Boskovice 95,6 MHz/100 W na ČTÚ ke koordinaci a přerušila řízení s provozovatelem Josef Hejl/RADIO RUBI o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Hranice 92,9 MHz/100 W a Boskovice 95,6 MHz/100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas ke změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání provozovatele Juke Box, spol. s r.o. spočívající ve změně kmitočtu vysílače Zlín – Jižní svahy ze 103,6 MHz/300 W na 103,7 MHz/300 W podle § 21, odst. 1, písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • stanovila Českému rozhlasu/RS ČRo Plzeň soubor technických parametrů Tachov – letiště 106,3 MHz/400 W součástí oprávnění k provozování vysílání podle § 5 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.
 • stanovila Českému rozhlasu/RS ČRo Brno soubor technických parametrů Brno – Hády 93,1 MHz/2 kW (zvýšení výkonu z 1 kW) součástí oprávnění k provozování vysílání podle § 5 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.
 • zamítla žádost provozovatele COUNTRY RADIO s.r.o. o přidělení kmitočtu Tábor – město 94,5 MHz//200 W, neboť kmitočet s požadovanými parametry není k dispozici
 • zamítla žádost provozovatele COUNTRY RADIO s.r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Kutná Hora 87,6 MHz//400 W z důvodu neslučitelnosti kmitočtu se stávající VKV sítí
 • vydala provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně společenské smlouvy a vzala na vědomí odstoupení Ing. Zdeňka Petery z funkce jednatele společnosti a jmenování paní Ing. Lady Hrochové do funkce jednatele společnosti
 • vydala společnosti Broadcast Media s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívajících ve změně v osobách společníků, ve výši vkladů společníků a jejich obchodních podílů a změně způsobu rozdělení hlasovacích práv na Radio Investments, s.r.o. s vkladem, který odpovídá 100 % obchodního podílu a 100 hlasům ve společnosti
 • přerušila řízení s provozovatelem PS KŘÍDLA, s.r.o./Rádio PETROV podle § 14 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. a vyzvala účastníka řízení k doložení výpisu z Rejstříku trestů člena statutárního orgánu pana Antonína Kratochvíla ve lhůtě 3 měsíců od doručení rozhodnutí
 • vydala souhlas provozovateli RADIO CRYSTAL s.r.o. ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně společenské smlouvy a v převedení obchodního podílu společníka Real – Invest CL a.s. na společnost STAMFORD MANAGING a.s. a s tím související změnou výše vkladu a vzala na vědomí doložení odvolání jednatele společnosti pana Tomislava Procházky a jmenování nového jednatele pana Daniela Sedláčka
 • přerušila řízení s Jiřím Melicharem a vyzvala provozovatele k odstranění vad oznámení změny registrace ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí výzvy
 • zastavila řízení se společností UPC Česká republika, a.s. dle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu ve věci registrace změny programové nabídky, neboť společnost UPC Česká republika, a.s. vzala svoji žádost zpět
 • vydala souhlas ke změně programové nabídky společnosti UPC Česká republika, a.s. spočívající v registraci nového převzatého programu MeteoTV
 • vzala na vědomí, že ve věci řízení o porušení § 54 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. s provozovatelem Karneval Media s.r.o. došlo k nápravě
 • zahájila řízení s provozovatelem UNRA, s.r.o. o možném porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel nepožádal Radu o předchozí souhlas s přerušením vysílání z jiných důvodů než jsou technické překážky, vyzvala ho k vyjádření ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a uložila Úřadu provést monitoring programu TV ART
 • vzala na vědomí informaci společnosti REGIO MEDIA, spol. s r.o. o změně společníka, navýšení základního kapitálu a změně sídla
 • vydala souhlas k převodu podílu ve společnosti V plus P s.r.o. ve výši 20 % základního kapitálu na společnost TRIAS, spol. s r.o. podle ustanovení § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.
 • nařídila ústní jednání se společností ČESKÝ TELECOM, a.s.
 • registrovala společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů pro územní rozsah dle seznamu katastrálních území předaného na nařízeném ústním jednání dne 27. července 2005
 • zastavila na žádost provozovatele CET 21 spol. s r.o. řízení ve věci jeho žádosti o udělení souhlasu se změnou právní formy společnosti
 • vydala souhlas ke změně textu licenční podmínky č. 34 provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. dle návrhu
 • nařídila ústní jednání s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. za účelem doplnění podání ze dne 7. července 2005
 • nařídila ústní jednání s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. za účelem doplnění žádosti o úpravu a stanovení územního rozsahu digitálního vysílání v Praze
 • vzala na vědomí žaloby Ing. Šťástky na určení právní moci rozhodnutí o udělení licence na provozování programu Rádio Sázava s využitím kmitočtu Benešov-Kozmice 89,3 MHz/5kW
 • vyzývá účastníky licenčního řízení k doplnění žádostí o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím kmitočtu Benešov-Kozmice 89,3 MHz/5kW
 • rozhodla, že společnost KTV,S.a.r.l. není účastníkem řízení o žádosti Martina Kindernaye o převod licence na RTV Galaxie, a.s.
 • nařídila ústní jednání ve věci žádosti Martina Kindernaye o převod licence na RTV Galaxie, a.s. s Martinem Kindernaye, RTV Galaxií, a.s. a 1 Corporations, a.s., které proběhlo dne 4.8.2005. Rada přerušila projednávání z důvodu vyjasnění vlastnictví RTV Galaxie a.s.
 • zahájila správní řízení se společností JSC studio s.r.o. IČ: 26035251 o udělení pokuty za provozování vysílání, aniž je k tomu oprávněna podle zvláštního zákona
 • pokračuje v řízení s provozovatelem RADIO MORAVA s.r.o. o přidělení kmitočtu Třinec – město 97,4 MHz/200 W a zamítá žádost, neboť soubor technických parametrů dle žádosti není k dispozici
 • vzala na vědomí analýzu vysílání Radia Contact Liberec z 30. dubna 2005 a 3. května 2005
 • odložila podnět na nevyváženost komentářů v cyklu Jak to vidím já, vysílaném v týdnech od 16. května do 12. červne 2005 na rádiu Classic FM
 • odložila podnět na stížnost Etického fóra ČR ohledně výskytu upozornění na úseky s kontrolou rychlosti v dopravních informacích na komerčních rádiích s tím, že podnět byl současně předán institucím, které mají legislativní iniciativu
 • odložila podnět na pořad Události, komentáře – téma Krádeží softwaru v Česku přibylo, vysílaném dne 24. května 2005 ve 22:30 hodin na ČT1
 • odložila podnět na neobjektivitu reportáže Elitním policistům přibylo obvinění v rámci pořadu Události, vysílaném dne 21. dubna 2005 v 19:15 hodin na ČT 1
 • odložila podnět na výskyt skryté reklamy v pořadu Český lev 2004, vysílaném 5.března 2005 ve 20.00 hodin na ČT 1
 • odložila podnět na výskyt skryté reklamy v pořadu Postřehy Karla Kyncla, vysílaném dne 26. května 2005 od 18:20 hodin na ČT 1
 • odložila podnět na nevyváženost pořadů k 60. výročí konce války, vysílaných dne 8. května 2005 na ČT 1 a ČT
 • zahájila s Českou televizí správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.(neobjektivita, nevyváženost) v pořadu Za zdí, který byl vysílaný dne 16. května 2005 od 21:00 hodin (v repríze 18. května 2005 od 01:30 hodin na ČT 2 a 23. května 2005 od 02:00 hodin na ČT 1) a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 31, odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. (neobjektivita, nevyváženost) v pořadu Na vlastní oči, reportáž Vládní tunel, který byl vysílaný dne 3. května 2005 ve 21:05 hodin na Nově a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • vzala na vědomí odmítnutí společnosti Karneval Media, s.r.o. (provozovatele převzatého televizního vysílání v kabelových systémech) poskytnout vyžádaný záznam Private Gold z noci z pondělí 13. června na úterý 14. června 2005 a vydala v té souvislosti upozornění pro všechny provozovatele převzatého vysílání, že od nich, v rámci informací dle § 27, bude vyžadovat: 1. základní popis programu, 2. údaje o vydání licence a době platnosti licence, 3.časový rozsah vysílání programu v zemi kde je program licencován.
 • zastavila řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. ve věci porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb.
 • uložila České televizi pokutu ve výši 50 000,– Kč pro porušení povinnosti stanovené v § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. (neohrožovat fyzický, duševní a mravní vývoj dětí a mládeže) v pořadu Čtvrtníček, Šteindler a Vávra odvysílaný v rámci Večera na téma…Recese, dne 17. dubna 2005 od 21:45 hodin na ČT 2
 • vydala Českému rozhlasu upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. (tj. zajistit aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodů rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva) za pořad Ptá se Ester Kočičková
 • rozhodla ve věci řízení s provozovatelem FREKVENCE 1, a.s. o možném porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. v souvislosti s pořadem Sexy život, odvysílaným dne 6. května 2005 v době od 11:00 do 13:00 hodin na programu Frekvence 1, že ve správním řízení bude pokračovat po vyjádření nezávislých odborníků
 • odložila podnět ve věci stížnosti na porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy na společnost Home Credit Finance, a.s.
 • vydala souhlas provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o. ke změně časového rozsahu vysílání HBO na 24 hodin denně
 • zamítla žádost provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Mladá Boleslav 102,9 MHz/100 W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ – nárůst rušení sítě stávajících VKV vysílačů
 • zamítla žádost provozovatele AZ Rádio, s.r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště vysílače Brno – Medlánky 99,0 MHz/1 kW z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ – rušení příjmu stávajících signálů v blízkém okolí
 • zamítla žádost provozovatele NONSTOP s. r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Boskovice 91,9 MHz/300 W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ – nárůst rušení sítě stávajících VKV vysílačů
 • vyzvala účastníka řízení CET 21 spol. s r.o. k vyjádření ke znaleckému posudku ve věci upoutávky na pořad Peříčko v pořadu Jezerní královna ze dne 26. prosince 2004 od 12:14 hodin na Nově a ve správním řízení bude pokračovat
 • uděluje souhlas ČT k dalšímu využívání TV kanálu Čeladná 45. kanál a s vydáním LTP v souladu s § 5, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. s platností na dobu určitou v souladu se záměry ČTÚ
 • uděluje souhlas ČT k dalšímu využívání TV kanálu Kraslice-Glassberk 58. kanál a s vydáním LTP v souladu s § 5, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. s upozorněním na možné rušení digitálním vysíláním
 • vydává souhlas k odeslání kmitočtu Cheb 94,9 MHz/100W na ČTÚ ke koordinaci a přerušuje řízení s provozovatelem Evropa 2 o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Cheb 94,9 MHz/100W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21, odst. 3, zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • zastavuje dle § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., řízení o registraci se společností KATEL spol. s.r.,, neboť přihlašovatel správní poplatek za podání přihlášky k registraci nezaplatil ve stanovené lhůtě do 19. července 2005
 • vyslovuje společnosti Studio CLIPPER s. r. o. souhlas převodem 51% obchodního podílu společníka Ing. Jaroslava Korytáře odpovídajícího vkladu ve výši 102 000,– Kč na společnost Regionální Televizní Agentura, a. s. a s tím související změnou společenské smlouvy
 • Rada schválila návrh podmínek pro EPG ve smyslu § 83 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, na základě žádosti ČTÚ.