Hlavní navigace

Velký úspěch časopisu Radioengineering – součástí Web of Science

[Tisková zpráva] Společnost Thomson Reuters, která spravuje unikátní citační databázi Web of Science, zařadila do své databáze vědecký časopis Radioengineering, který je vydáván na Ústavu radioelektroniky, FEKT VUT v Brně. Po téměř deseti letech snažení byl časopisu přidělen impaktní faktor s hodnotou 0,312.

Sdílet

Časopis Radioengineering byl založen v roce 1992 jako společná publikace českých a slovenských technických univerzit a výborů URSI (Union Radio Scientifique Internationale). Aby byla zajištěna co možná nejvyšší možná míra nezávislosti časopisu, byla ustanovena Společnost pro radioelektronické inženýrství, která se stala vydavatelem časopisu. Charakter časopisu Radioengineering je interdisciplinární. Tento časopis se zabývá širokou oblastí radioelektroniky od šíření vln, přes antény, dále vysokofrekvenční obvody a optoelektroniku, konče zpracováním signálu a multimédií. Časopis je tedy představitelem širokého pohledu na všechny aspekty dnešní radiotechniky a vědy. Nabádá k vzájemné inspirace mezi jednotlivými disciplínami, a snaží se podporovat jejich soudržnost v rámci komplexních systémů.

Velkou předností časopisu je snaha povzbudit mladé vědce v psaní vědeckých článků. Časopis jim nabízí příležitost k jejich prvním zveřejněným článkům a nabízí jim své první zkušenosti v psaní vědeckého článku. Nezávislí hodnotitelé pečlivě přezkoumají každý předložený článek, a snaží se detailněji vysvětlit silnější a slabší stránky jejich autorům.

„Časopis se snaží přispívat k trendu tzv. otevřeného publikování. Zveřejňované články nejsou jen volně dostupné na internetu, ale jejich pasáže mohou být čtenáři dokonce dále využívány (za podmínky dodržení pravidel licencování Creative Commons 3.0). Časopis připravuje předpublikační zveřejňování příspěvků a zvažuje zavedení dalších moderních přístupů k šíření nejnovějších poznatků z oblasti komunikačních technologií,“ přibližuje podstatu vědeckého časopisu vedoucí Ústavu radioelektroniky a šéfredaktor, prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida.

Kromě komplexnosti pohledu se časopis od partnerských periodik odlišuje vysokou rychlostí publikování článků a podporou mladým autorům. Co se týká rychlosti publikování, kvalitní články se objeví na Web of Science do tří měsíců od data odevzdání rukopisu redakci. Co se týká podpory mladých autorů, pečlivě vybraní recenzenti jsou žádáni o podrobné komentáře k rukopisům, jež pomáhají mladým autorům zlepšovat své publikační schopnosti.

Citační databáze Web of Science je výběrová. Každým rokem žádají o zařazení do Web of Science vydavatelé více než 2 000 periodik, přičemž ve výběrovém řízení uspěje zhruba jen 10 % z nich. Hodnocení časopisu zahrnuje celou řadu kritérií od dodržování publikačních termínů přes složení redakční rady, kvalitu angličtiny v článcích, mezinárodní diverzitu autorů, citační historii článků až po pozici periodika v daném regionu.

„Zařazení časopisu Radioengineering do databáze Thomson Reuters je výsledkem 10 let intenzivní práce, která byla zaměřena na propagaci tohoto periodika v rámci evropské komunity odborníků, zabývajících se komunikačními technologiemi,“ komentuje úspěch Raida.

Aby propagace časopisu měla smysl, musela být zajištěna vysoká úroveň publikovaných článků a jejich dostatečná citovanost. Vysokou úroveň článků zajišťuje pečlivé posouzení každého příspěvku třemi nezávislými recenzenty (jediná negativní recenze znamená odmítnutí článku). Dostatečnou citovanost přineslo zařazení časopisu mezi periodika s otevřeným přístupem (všechny články jsou k dispozici bezplatně na internetu).

„O tom, že časopis se stal uznávaným evropským periodikem, svědčí řada speciálních čísel věnovaných mezinárodním konferencím, workshopům akcí COST či speciálním oblastem výzkumu komunikačních systémů. Tato speciální čísla jsou připravována předními evropskými odborníky a je o ně v odborné komunitě velký zájem,“ dodává Raida s úsměvem.

Zařazení časopisu do databáze Thomson Reuters je chápán zejména jako závazek další práce na rozvoji časopis a na zvyšování jeho prestiže. Kromě Thomson Reuters je Radioengineering součástí databází SCOPUS, EBSCO, INSPEC a Directory of Open Access Journals.

Informace o fakultě:
První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na naší fakultě přes 23 000 absolventů. V roce 2001 získala fakulta současný název – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a o rok později získala akreditaci nových moderně pojatých studijních programů ve strukturovaném studiu. Na fakultě studuje více než 4 400 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.

Studium na fakultě je orientováno na široké spektrum vědeckých oblastí: řídicí technika a robotika, biomedicínské inženýrství, silnoproudá elektrotechnika a elektronika, elektronika a elektrotechnologie, mikroelektronika, radioelektronika a teleinformatika.