Hlavní navigace

Vrcholné setkání jaderných fyziků a fyziků vysokých energií CHEP 2009 na síti CESNET2

[Tisková zpráva] Vrcholné setkání odborníků z oblasti jaderné fyziky a fyziky elementárních částic proběhne od 21. do 27. března 2009 v Kongresovém centru v Praze. Konference CHEP 2009 – Computing in High Energy and Nuclear Physics se zúčastní odborníci ze 41 zemí pěti kontinentů. Jedním z organizátorů setkání je i akademické sdružení CESNET, které buduje a rozvíjí národní síť pro výzkum a vzdělávání CESNET2.

Sdílet

CESNET zajišťuje konektivitu celé akce a prostřednictvím sítě CESNET2 bude vysílat do Internetu živé přenosy vybraných přednášek, které zazní v průběhu plenárních sekcí. On-line přenosy přednášek je možné sledovat na adrese http://prenosy­.cesnet.cz/. Videoarchiv přednášek bude k dispozici na adrese: http://videoser­ver.cesnet.cz/vi­deoarchiv.php.

Čtyřdenní plenární zasedání zahájí v pondělí 23. března ředitel sdružení CESNET ing. Jan Gruntorád, CSc., který kromě jiného přivítá nejvyšší představitele ostatních organizátorů: Univerzity Karlovy v Praze, Českého vysokého učení v Praze a Akademie věd České republiky.

Konference CHEP se konají jednou za 18 měsíců a pražské setkání je už 17. akcí v pořadí. První zasedání CHEP se uskutečnilo v roce 1985.

Jaderná fyzika a fyzika elementárních částic (dnes stále častěji nazývaná fyzikou vysokých energií) představují obory, které jsou klíčové i pro vývoj v oblasti počítačů a zpracování dat. Částicové fyzice například vděčíme za vznik světové sítě WWW.

Výzkumy vlastností částic patří v posledních padesáti letech k oborům s největší produkcí experimentálních dat. Možnosti uložení a zpracování dat z experimentů se vždy pohybovaly na hranici aktuálních technologických kapacit a požadavky fyziky částic přispívaly k vývoji nových počítačů i metod. Tento trend přetrvává do současnosti, kdy nová generace experimentů, například na největším urychlovači částic na světě LHC v ženevských laboratořích pro výzkum částic CERN, má produkovat až tisíckrát více dat než předchozí generace.

Právě zpracování obrovských objemů dat vede k vývoji zcela nových metod. Objem potřebných výpočtů převyšuje možnosti jednotlivých výpočetních center. Řešením je „globalizace výpočtů“ – vytvoření spolupracujícího systému výpočetních center, kdy výkon kombinovaného systému významně převyšuje součet výkonů jednotlivých částí. Takovému systému se říká grid. Vytvořit ho znamená sestavit hierarchický systém výpočetních center s různými úkoly a vytvořit software (tzv. middleware), který bude rozdělovat výpočetní úlohy po celé síti. Koncový uživatel gridu se nemusí starat, odkud se zpracovávaná data načetla a kde proběhl konkrétní výpočet, obdrží jen výsledky analýz.

Fyzika vysokých energií je v budování gridů na čelném místě. Největším střediskem pro výpočty v částicové fyzice u nás je počítačová farma Goliáš umístěná ve Fyzikálním ústavu AV ČR, která je zapojena i do vývoje urychlovače LHC. Farma obsluhuje spolupracující pracoviště z Univerzity Karlovy v Praze, ČVUT v Praze a z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, které jsou propojené sítí CESNET2.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní gigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT2 a podílí se aktivně na jeho realizaci. Více na www.cesnet.cz.