Hlavní navigace

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

[Tisková zpráva] Řádná valná hromada akcionářů společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., se uskutečnila dne 27. dubna 2006 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní více než 72 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Sdílet

Nejvyšší správní orgán ČESKÉHO TELECOMU schválil řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2005 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) doporučené ke schválení představenstvem. Obě účetní závěrky ověřila auditorská společnost Ernst & Young.

Z účetní závěrky za rok 2005 vyplývá, že společnost vykázala konsolidovaný zisk ve výši 6,248 mld. Kč a nekonsolidovaný zisk ve výši 7,164 mld. Kč.

Valná hromada schválila návrh představenstva na výplatu dividendy ze zisku za rok 2005 ve výši 6,782 mld. Kč a z nerozděleného zisku minulých let ve výši 7,712 mld. Kč, tj. celkem 14,494 mld. Kč. To představuje dividendu na akcii ve výši 45 Kč před zdaněním. Jako rozhodný den pro výplatu dividendy bylo určeno 25. září 2006, dividenda bude splatná 2. října 2006. Navržená výše dividendy vychází z důkladné analýzy výsledků společnosti v minulém období, současného stavu rozvahy a očekávaných budoucích výsledků společnosti. Představenstvo společnosti očekává, že pokračující silná tvorba hotovostních toků v roce 2006 umožní vyplatit dividendu v plné výši z vlastních zdrojů bez nutnosti dalšího zadlužení.

Valná hromada vyjádřila souhlas s převodem jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., a schválila návrh smlouvy o převzetí jmění mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM a Eurotel. V souvislosti s rozhodnutím o převodu jmění valná hromada schválila řádnou účetní závěrku ČESKÉHO TELECOMU za rok 2005, ověřenou auditorem, jako konečnou účetní závěrku ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku a zahajovací rozvahu ČESKÉHO TELECOMU sestavenou k 1. lednu 2006 a ověřenou auditorem.

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti, jak byla předložena představenstvem. Významná část navrhovaných úprav souvisí se změnou majoritního akcionáře v minulém roce a s moderními trendy správy společnosti. Část těchto změn vychází z doporučení renomovaných tuzemských i zahraničních autorit. Schválením změn stanov pozbyla tzv. zlatá akcie, která v minulosti patřila Fondu národního majetku, zvláštních práv. Nyní jsou práva spojená s jejím držením totožná s právy ostatních kmenových akcií. Nejviditelnější změnou je nové obchodní jméno společnosti, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., které souvisí s plánovaným spojením společností ČESKÝ TELECOM a Eurotel v jednoho integrovaného operátora.

Další úpravy souvisí se změnami v právních předpisech, zejména v právní úpravě elektronických komunikací.

Valná hromada odvolala z funkce členy dozorčí rady Javiera José Aguilera Arauzu, Antonia Pedro de Carvalho Viana-Baptistu, José María Álvareze-Pallete Lópeze a Santiaga Javiera Fernándeze Valbuenu. Nově byli členy dozorčí rady zvoleni Catherine Jane Keers, Peter Anthony Erskin, Gerhard Franz Mayrhofer a Sohail Qadri. Stručné životopisy nových členů dozorčí rady jsou přílohou této tiskové zprávy.

Valná hromada schválila také změnu pravidel pro odměňování členů představenstva ČESKÉHO TELECOMU, a to tak, že zrušila zvláštní motivační odměnu pro členy tohoto správního orgánu společnosti (schválenou řádnou valnou hromadou 24.června 2004). Tato část pravidel pro odměňování představovala zvláštní motivační odměnu související s privatizací společnosti. Po jejím dokončení v červnu loňského roku přestalo být tato odměna aktuální. Ostatní složky odměn členů představenstva zůstávají nadále v platnosti.

Valná hromada rovněž rozhodla o výši roční sumy odměn pro členy představenstva a pro členy dozorčí rady a schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s novými členy dozorčí rady, tj. těmi, kteří byli do tohoto orgánu zvoleni na této valné hromadě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).