Hlavní navigace

Změna televizního poplatku od ledna 2008

[Tisková zpráva] Zákon mění výši televizního poplatku na 135 Kč měsíčně, a to s platností od 1. ledna 2008. V souladu se zákonem č. 348/2005 Sb. se od 1. ledna 2008 navyšuje televizní poplatek ze současných 120 na 135 Kč měsíčně

Sdílet

Divákům hradícím poplatek prostřednictvím SIPO bude změna provedena automaticky, doporučujeme však ověřit inkasní limit. Občané využívající pro platbu trvalý příkaz musí tento počínaje lednem 2008 sami upravit. Česká televize o těchto náležitostech informuje také ve vysílání zvláštním spotem a dále prostřednictvím osobního dopisu registrovaným poplatníkům.

Současně s úpravou výše televizního poplatku dochází v ČT ke zrušení reklamního vysílání, s výjimkou období přechodu z analogového na digitální vysílání, kdy podle zákona č. 304/2007 Sb. (tzv. diginovela) budou výnosy z reklam použity účelově pouze pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání, pro digitalizaci archivu ČT a pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Platbu televizního poplatku zákon ukládá fyzickým osobám a právnickým osobám vlastnícím televizní přijímač, a dále fyzickým a právnickým osobám, které televizní přijímač drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívají. Každá domácnost platí dle zákona č. 348/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů jeden televizní poplatek paušálně za libovolný počet televizních přijímačů, fyzické osoby podnikající (živnostníci) a právnické osoby pak za každé jednotlivé zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání. Poplatník, jenž v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává televizní přijímače, hradí poplatek pouze z takového počtu přijímačů, kolik má provozoven. Splatnost televizních poplatků je stanovena na 15. den období, za které jsou hrazeny.

Za televizní přijímač se považuje jakékoliv zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu, a to i v případě, kdy si jej držitel upraví k jinému účelu. Televizním přijímačem je například i TV karta instalovaná v počítači.

Výše zmíněný zákon ukládá poplatníkovi také povinnost oznámit provozovateli vysílání ze zákona, popřípadě pověřené osobě, že se stal poplatníkem, a to do 15 dnů od dne, kdy se jím stal. Tento den je poplatník povinen uvést v oznámení.

Více informací o televizních poplatcích je k dispozici na internetových stránkách www.tvpoplatky.cz a na teletextu ČT1 (strana 890). S otázkami se mohou diváci obracet na referentky ČT písemně, telefonicky i prostřednictvím e-mailu poplatky@ceska­televize.cz

Česká televize děkuje všem, kteří hradí televizní poplatky řádně a včas.