Hlavní navigace

Názory k článku Konference WebTop100: Návštěvnost webů z mobilů se každý půlrok zdvojnásobuje

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 26. 10. 2012 13:29

  martin2 odpoved (neregistrovaný) 77.236.219.---

  A co když se ten tablet otočí o 90 stupňů... :) Zkrátka rwd není bublina, ale nutnost!

 • 26. 10. 2012 8:35

  Martin2 (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Responsive design je jen nová marketingová bublina, která neřeší vůbec nic a není vlastně třeba. Mobilní uživatelé vyžadují především rychlé načítání stránek a pokud jim to neumožníte, tak Vám z nich takřka okamžitě po 2-3 zobrazených stránkách odchází a toho jen s responsive designem nikdy nedocílíte. Většina eshopů je dnes stále optimalizována na minimální šířku obrazovky 1024 a toto kriterium v podstatě nesplňují pouze mobilní telefony. Dnes již vyráběné tablety mají minimálně rozlišení 1024 a proto není pro ně potřeba web nijak přes CSS očesávat. Proto má smysl vytvářet přímo mobilní web a nechápu ty novinářské kecy o tom, že je potřeba následně nějaká dvojí správa webů, není, protože se jedná v podstatě jen o jinou šablonu webu, navíc se zde dá využít i geolokace a do budoucna snad budou umět i mobilní prohlížeče využívat přímo HW telefonu (např. fotoaparát ke skenování čárových kódů)

 • 26. 10. 2012 15:16

  Martin2 (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Nutností to určitě není :) při otočení se stránka zobrazí zmenšená zhruba o 20% a to je stále bez problémů čitelné a pokud to někomu jo bude dělat problém, tak není retardovanej a nechá to otočené na šířku. Nutností je spíš mobilní verze, která nebude náročná na datové přenosy.

 • 26. 10. 2012 22:59

  manakmichal (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Chybou je, že se responsivní design interpretuje jako media queries a tedy jako pouhá úprava rozložení pomoci CSS. Ono je to samozřejmě jinak a to už si uvědomuje (nebo obhajuje) málo kdo.

  RWD není pouze o CSSo, mělo by to začínat užn na serveru (tzv. RESS) a pro vhodné načítání dat metodu progressive enhancement. Jenže "plnohodnotný" RWD ti nikdo nezaplatí a často jej řeší a využívají startupy.
  A právě díky tomu je možné udělat opravd7 responsivni web, kdy bude využíváno technologických featur podle daného zařízení.

  Proč je u mobilních webu potřeba dvojí správa? Protože lidé neumí tvořit pro web obsah a nejde používat obsah typu "v levém menu si vyberte...". Mobilní web často obsahuje stejné chyby jako mobilní hybridní aplikace, tedy absolutně nesmyslný a nefunkční obsah, který byl stavěny pro klasické pc - měl jsem příklad ve své přednášce na Mobile Internet Fórum.

  Problém je hlavně v tom, že se lidé po velkých bolestech začali teprve správně pracovat s velkým webem. Mobilní medium je zcela nové i pro plno odborníků, lidé mají tendence nenechat si poradit a prosazují nesmysly z klasického webu ...

  To asi tak ve zkratce za mě:-)

 • 28. 10. 2012 12:23

  x (neregistrovaný) 2001:470:9e70:----:----:----:----:----

  Nj, ale ta tragedie, ze vam tam nebudu moct nacpat 20MB flash ...

 • 28. 10. 2012 16:20

  krúta (neregistrovaný) ---.torservers.net

  dost dobríí komentýč

  T̉́̊ͪ̉̐͊͆̉ͣ̊͠­̶̦̘̮̰̱̝̠͉͚͚̀͞ͅͅoͭ̇ͬͮ̈́̌ͮͦ­̴̳̩̫͖̰̤̪͇̞̜̬͎̱̩͉ͮ͢ ͂ͯͮ̋ͬ̏͆ͮ̈́̈͌̒̚­̢̠̥̤̯̘͚̯͈̘̦̺̦̫͔͚͒͋̂̀ͮͧ͡i­̵̨ͤ͊̋͋͐̑͊̈ͥ͌͂ͮͥ̓̆̇̅ͫ̎͢͢͠­͇̥̦͎͎̮̙͈̬͉̪̤̬̜̞̠̤n̳͊ͬ̒ͨ͠­͖̳̼̠v̵̼͔̯̫̦̭͇̐̽ͤ̓̿ͩ̄͑͑͡͝­̹͉̮̳̟̻̫̱òͬ̽ͮ̑̅̽̔̀ͬͣ̍ͭ̃̏­̵̪̥̮̠̫͙̪̦̟̤̣̻̖̘̫̤̮̀k͋̍̇̋­̶̧̳̹̗͖̻̻͎̫ͧ̓̑̄͗ͨ͊̅̋e͛ͤ͑̓­̸͙̭͎̝͍̰̺̮̺͊ͯ̕ ̞̟̰̮̃̄͋̈̌ͣ͊̌͝­͇̜̜͍̰t̵̛̺͍͈̠̻͊͒̑ͧ̒ͯ̏͗͘͟͝­͔̼̞̰͍̻̤̟̣͔̞h̡̡̜̬͍ͪ̏ͫ͗̄̚̕­̝̪̪̘͍͕e̢̧̦͙̳̱̖̓ͯ͊ͥ͢ ̍̍̇̉̌ͮ̚͏̡̨͎́͞­̰̱͉ḩ̛̯͍͖̳͙̃̓̒ͣͩͥͮ͆̏̂́̕͜­̣̺̠̞͖̗̬ͅͅi̴̡͇͖̖̘͙̦͚̍̀ͩͧ̈­v̨̯̟̰͙̼̤͚̯̙ͮ̈́ͬ̋̋̍ͩ̄̏͗͠͝ͅ­͇ȩ͕̗̫̘̜̮͓̟̟͇̪ͪͤ̀̾͗ͬͬ̕͝͝­̙̩-̉ͨ͂̐ͧͬ̊͒̈́͒̈́ͯͧ­̵҉̻̟͚̝̳͖̯̗̟͓̖͎̭m͆̉͒̀ͩ̋ͧ̚­̷̶̵͚̺̘̬̪̲̱̺̲̣̳̖̼̮͕͔͍̓ͫͥͩ­͕i̐̔ͩ̑̾͛̈̓͟͏̨͍̥͖̻̦͇n̿̎ͨ̚­̴̝̰̺̯̭̘̺̜͇̲͆̀̅ͤ̋ͤ̑ͮͩ͗d̄̏­̳̫̣̪͚̒ͯͨ̒̄ͬ̆ͦͭ̂̃̒ͣ̊ͩ̄̀́͝­̭͖̘̭͓̬ ̆͊̿̀̒͌̈́̇͋ͯ̉̔ͦ­̵̨̦̯͖͍̜͉̘̦̦̓̓̀ŗ̛̈ͥͣ̂͌͂̏­̻̜̞̤͈͓̤̘̮͉̜̬̦̮͟e̡̤͙͑ͬ́͢͠­̣p̓̒̄ͩ̆̍ͪ͏̴̴̪̯̭̘̺̘͘͘řͬ͒­͒̋͐͜҉̨͖̖̺͕̮̪̬̼̭̥͖̙̲͖̲͜͞e­͉̮̺̩̭͚͇͈̂̈́̆ͫ͜͟ͅͅs̽̊͒̑ͬ̃̓­̖̦̻̹͚̻̮ͨ̒͂ͮ̂̂ͨͣ͜͠ẽ͑ͮ̒͌ͪ­̨̮̘̻̺̪̪͙̟͓͈̺̠̇̄́ņ̢͂̊̓̂ͭ­̷̨̤̳̳̮̝̬͔̦̬͇̭̬͍̫̗̪̫̮t̊͛̚­̶͑̎ͧ̈̆̄͗ͦ̉ͭ͊͆ͣ͞҉͇̭̤̜̖͡i̊­̲̼͍̗̦̈́̃̈́͋͌ͪ̕͜n̑́ͥ͌͆͂̊̇ͯͪ­̾̉̇̆ͬ̈ͦ̍ͩ͠͏̨͓͎̻̭͕̺̝͔͕̗̫͠­̩̣͉̖͉͕g̛̗̰̰̜̫̙̗ͭ̿ͫ̾̓̈͞ͅ ͩͥͥ͊ͨ̽̽̅̓̉ͯ̾ͧ­̢̯̱͍͙͍͓͔͔͙̣̼̰̹̃͢͡c̓̈́̂̒ͥ͋­̛̭̻̝̳̦̦́ͥ͊̉̀͐̌̈́̋̓̿̇̚͟͝h͂­̸ͬͮ̋̍͏̨̮̻͔͉͇̬̭̝͎͕͕͚̲̩̩͠a­̶̨͎̥̭͔̯͎̤̘̊̾ͦ̾̑͂̽̓̓̎̏̚̕͢­̘̱ȍ̡̐̀͌ͣ̃̃ͫͦͤͣͮ̏ͥ̈́͛̊ͭ̎͏­̡͓̩̱̱͞ş̵̵̜̠̮̠͗ͭ́̈̄̾̍̏̽͡­.̡̝̥̗̱̘̫͇́̄ͬͨ͑ͦ͗̇͂̊ͩ̌͑ͥ̕­̥̻̠̻͉͚͍͚̱
  ͧ̃̓̄͐ͭͭ́ͣ̆̾̂̓­̵̨̧̺͓͈̳̞͈̙̖̠̳̀͝I̾̃͛̎̊̒̄̿­̘̲̤͔̲͕͇̱̭͎̞̝͇̝̫̞́͞ͅͅn̿̒̋­̶̛̫̪̮̭̠̱͉̟͙̯̎ͤ͗̈̍́̎͌̚͘͜͢­̙͕̠͈͇̙ͅv̛̀̓͌̓̎ͯͬ̀̑̿̏̂ͭ͛ͪ­̧̻͇̺͓̤̤̲̳̯͔̫͚͎̘͕̘́͠oͩͪ͐̀­̢̛͖̻̼̩͈̬̭̪͍͍̲̹̿̎̆͂̓͌ͯ̃͋́­ǩ̸̢̧̬͚͔͆̾ͫ̈ͭ̔̂̾ͮ̋̓̿͐͌̍͆­̞̲̘̞̬͙̻͖̙̺̪iͮ̒́̆̌͂̿̂ͧ̓̍̾­͓͉̥̤̘̝͕͖͘͟͝n̆̓͌̏̾͊̿͂̓̅̀ͤ­͒̈́ͪ҉̖̮̙̱̖̳̳̮̞͎̺͇̻̘̫́͢͝͞ͅ­̤̣̰g̰͈͚ͣ͂͒̌̿̋̾̔ͣ͑͑̒ͭ̑͆́͘­͍͖͚͚͈͈͚̰ ́̓͋͛̾̌ͩ͐̄ͯ͂̅̌­̧̏҉̤̲͖̖̲̘̖͔͎̮̼̹̤̞̦̭͝͠ͅt͗­̧͈͍̮̠̫̭͇͓͓̜͕ͬ̿̾ͣ̐ͪ̀͜͢͠h͒­̴͉̻͉̱̎̎ͮ͌̅̍͌͑̄̓ͫ̄̐ͫͩ́ͨ͗̀­̩̹̱̣̞͉̤̻̥̝̜͖̦ē̂̉͊ͥ̄̈́̇̑̑­̵̇̔̆͘͏̫̖̺̮̜̗̤̱ ̨̉̽ͪͨ̃ͤ͗̓͋̂͏҉­̗̼̥̤͉̹̭̙̝̳͙͉ͅf̊ͨͣ̉̊̓̓̏͒̚­̸̫̝͔̦̠̗͈̝̩͖̪ͥ̍̊̽̐ͮ͋ͣ͛̀̕͞­͕̜͕̝͚e̷͙̣̦̹ͬ̑̄̌̽̓̀̃̒̈̔̋͟­̼̞̫̭̣͕ḝ̸̶̖͗ͪ̄ͫ͆ͫ͛̌͌ͣ̚͡­͚͎̝̖̦͕͉͎͔͈͍̯l̀̀̊ͧ͂ͬ̌̅ͦͭͭ­̴̴͛̿͏͎̦̰͉̲̱̼̞̩͚̞̰͔̺i̓̀̿̇­̶̵̖̤̜͙̬̻̿̈̓ͣͪ̆̉̓͒̇̓̅ͧ́͜n­̡̱̰̱͖̰̮͚͉̩̺̲̠̭̳̠ͣ̂̌̊ͧ̿͠͠­̹͉ğ͎̜̠͓͎̱̗̯̾ͣ̾ͧ̉͊́̚̚͘ ͦ̏͆ͬ̏͗̀ͧ̆̇̈ͥ̚­̫͎̝̜̯͇͎̥̤͉̼͖̱̼͔̠͔̄͠ͅȏͭ͆­̛̎̌̊͊͏̸̹̜̺̹̬͔͉̩̭̳̙f̐̃̂̿ͨ­̰̟͈̥͙͙̖̎̾̀͆͌͊̇̆̈́̓̿ͤ̅͑͠͞ͅ­͉̯̟͓̠͉̩̞̩͍̤ ̨͖ͮ͊̍ͩ̅̋̄́̀͠ͅ­̞̠͖̲̮̪̣̪̟̹̣̤c͆ͤ̌̈̿҉̵̤̮̲̀­̰̖̝̤̮͓̖͈̥̪̟̺h̸̡͖̰̗̞ͭ̑̅͊̊­̯̼͇̼͈̫ͅͅa̽̔̈́ͧ̌͐̒͒̍̌̏̾͂̚̕­̳̝͉̞̲̙͙̳͘o̶̢̤̣͍̖̟̠̖̭̐̎ͩs­̡̻͍͙̪̄ͮ̽ͨͥ̋ͪ̑̈́ͩͮ͂̃̉́̀͘͘ͅ­̤̳͎̻̹̥͖͍̰͕̪̱͓ͅ­.̵̛̖͊̃ͦ̈̈́̎̇̽̋͐͂ͯ̓̐ͥͬ̚͘͟ͅ­͉̥̯̮̪͚̜̹
  ͬ͛̔̄̃͒͑̅ͯ͑̓ͫ̚­̷̡̛̼̼̩͖̮̬̲ͤ̐͜Wͯ͊̍̃͑ͭͬ̀̓̉­̢̹͚̱̬ͮͪ̎́iͯ́̇̄̊̉͆̆̐̋ͤ͌ͣ̌­͐ͥ҉̕͢҉̫̲͔̩̜̠̬̙̩̪̗͟ͅͅtͭ̌͑­̷͖̱͈̞̐̽̏͂̆̒́̚h͌́ͬ͊ͣ̄̃͂̈́̚­̴͚͖̗̩̙̜͓͉ͥ̎͠͞ ̵̴ͬ́̋͛͛̇́̏ͮ̉҉­̷̲̯̘̪͔̪͚̭͘ͅo̍̂ͣ̅̒̍ͥ͒̋̊̓̐­̢̬̫͙̭̪͔͇̗̱̣̭̭̬̥̫̲̰̭̻ͣ̈̀u­̋̒ͨ͗ͦͧ̋͂̉ͥ̀̆̂̽̄̐͏̯͔̣̘́͘ͅ­t̀͐̔͊ͥͩͣͩ̌̋ͨ͑̈̾ͫ̉͏̗̦̜́͘͜­̱̪̠ ̵̒̑ͪͮ́ͦ̉͑͊̓̐ͯ­̷̷̢̖̹̳͈̫̖o̔ͣ́ͧͧ҉̶̹͈̹̻͍̘̬­̫̠̹̪̗̻̣̟̩r̛͋̄ͣͥ͂͒͊ͩ̚҉̵͕͞­̦̹d͊̌̀ͥͨͮ̏ͭ͐̿͏̵̣̪̱͕̪̱̺ͅͅ­̜͉͇̝͖̫̩eͮͥ̉̈́ͣ̽̒̑̎ͨ̿̄̚͏͏̛­̳̭̲̝̱͔̙̖̭̪͖͝ͅrͧͣ̊̎̀̋̽̉̿ͭ­̴̶̖͈̪̫͓̻̤͍͎̹̅­.̛̛̆̒̆ͩ̿̑ͩ͐ͮ̄̽̒̎̐͆̃̆ͫͧ͘͠­̻̱̯̬̥̟͈̪
  ̎̆ͫͤͤ͋ͫͩ̔͆̿̚͟­͏̟̪̪̘̲̱̝̣͎͖̯̺̬̼̙͖̹̲T̓̑́ͣ­̴̳̼͉̗̥̯̫̹̦̈̔̄̏ͧͭ͐̓̈́ͪ̾͑̂̕­̠͚̼̞ḥ̸̢̙͙̱̭̺̪̯̐̅ͤ̌͌͑͘̕͜­̪̙͍̖̲̻̰̪̬̟eͯ̀̀̅̓̾͌̈͑̆ͧ̕͝­̧͕͖̫̖̼̤̬͈̬̞͉̝͈ ̑͆ͣ̔̏́̄̃ͩ̑͗̂͊­̘͔͖̪̗͈̦̦̱̩̺͔̤̻͕̅̐̀̀͢͞N̒̽­̷̢̠̱͖̩̠̖̲̮͕̤̘͕̱̿̄͛̊͛̌̐͞e­̵̨̏̍͊̀̿̑͐͠҉̪̖̦͎͚͕̟̗̠̩̫ͅz­̘͓̭͖̞̭̪̪͒̈́͂ͦ͌͘͡ṕ̓̓ͧͪͩͧ̚­͌̔̆̀҉̛̹̰̯͍̩̹͚e̢̓̓̋ͭ̎̾ͯ̀͟­̲̼̭̩̭̼͇̣̘̱̦̼̣̗͜r͛́͊̏̈͛͊̓­̶̛͕̖̤̼̪̠̞̮̜̥̭͚̉͐͑̍̇ͭ̈̀͜͠­͍d̽̽͐̅͐̈́͒̔ͭ̒͆͂͟͏͏̧̻͚͚í̍­̘͈͎̘̞̝̹ͪ͑͗ͮ̉ͭ̏ͩ̂̅͋̅̈́̄̚͘̕­̹̞͉̪͕̟̣̬a̧̡ͩ̓ͥ̽͌͑̾͛̐͞҉̶͖­̱̙̖͈͈͍̪ͅn̡ͪ̃̈́͆̿ͬ̃̾͗̒̑͛̊͏­͏̬̬̫͉̭̘̪̳̱̗̭͙̱̺͕ ̈͌ͦͩͬͪͣ̑̊̈ͭ̐̋­̊ͧ҉̨̛͙͚̬̮hͣ̾͆̃ͮ́ͯ̂̇ͦ̈̄͑ͩ­̨̋ͧ̅̾҉̴̩̝̺̠̰̱̹̣͔͔̟̳̟̟͉̞̱­̪i̸͊͐͛ͪ͛͊ͦͪ̓ͧ̊̇̍͗ͫ͑͌̎ͫ͘͡­̼̝͉̻͖̣̺̣̥͇̰͇͇̤ṽͯ̍͊ͬ̈ͧ͌ͫ­̸̶̛͍̭̩̤͖̝̤̭̖̳̒̀̇̑̌ͧ̊̇́͞ͅ­̫̬̝̳̦̬͙e̸̛͈̱̻͊̂ͮͧͨ͑̃̇̐͊̾­̯̩͍͇̳̙̩̭͚͚-̡̳̍ͬ͂̓̀̀̔͑̉̄͡­͚̼̝̻ͅͅm̛̛̬̙̼̟̿̎ͤ̒̀ͩ̑ͦ̈́̿͟­͙̣̫͕͇̲ī̛̮̹̖ͣ̀ͦ͌̂̆̾ͦͬ̃ͭ̀­̙̩̪͕̟͍͚̝̱͔n̵ͨ̌́̎̓̐̌ͨͭ̓̇͑­̦̘̟̰̜͉̝͙̫̳̳̦́d̍͒̏ͨͫ͆̅ͧ̓̇­̨̄ͣ̍͒ͤ̃̑͒͏̭̜̤͉̬͖̱̦͈̱́ ̨̡̨̫̜̞̞͒ͯͯ̓̀̕­̬͓̹̠͓̦͖͖͍̬õͣ̍̔͌̌̎̋ͧͤͥͯͪ­̃ͬ̏̑ͤ҉̟͍̰͓͍̠̞̠͙̤͙̮̪̘̰̣͘f­̴̳̦͇̖͋ͬ͌ͯ̂̂ͬ̓̎̿̽̆́̎̽͒ ̃̈̀̒̋ͥͤ̍͊̅ͩ̎̚­̴̽̏̓̌͛̄͝҉̴̧̼͎̙̠͎̺̺̫͚̺͍ͅc­̢͔̜̽̒̐͗̂ͨͥ̒̉ͦ̏͂͋̑̆́̿̀̚̕ͅ­̩̙͎̮̟̦̺͚̹̻͎̘̺ḣ̸ͨͮ͋̏̎͌ͪͭ­̠͎̝͙̗̙̣̫͖̰a͓̬̦̬̤͎̓͒̔̆̈́́͡­͈̣̳̙͔̞̹ö̂͛̊̆͌ͩ̍ͣͨ͂ͨ̇̌ͧ̉­̷̵̛̠͎͇̹̣̺̟̳s̵̵̯̱̙͖͆ͮͯͯ̓̒­̻̞͓̦̮̮͎̭̘̳ͅ.̎͑̐̀̏͊̀ͪͨ̐̏­̓̏̎̓̀͢͞͏̙̟̖̬̭̥̯̝̤̭͇̖̗̫̥ͅ ̶̀ͯ̌ͬͫ͊̑̈́̔̓͊́­̥͇͔͖͖̤͓͈̫̘̘̟̜̖̳́Z̽̀͋̓̾̇͆­̵̨̟̤̦̮̰͎̣̤͓͙͡ȧͬ̔͑̅̒ͧ̉̆ͦ­̴̭͍̰̳̗̹̲̓̎̈̉̊̂ͥ̀̚͝l̓̏ͣ̎ͥ­̢͇̪̳͖̭̗̼̣͍͔̮̺͔̫̽̽̂͛ͬ̓ͦ̓ͣ­̞͎͇̘g̵͍̣̼̰͚̭̟͖͒̆ͪ̀ͮ̔͘͞͡͝­̫̺̯̟͚̝͎̠̳͉ǫ̸̩ͦͧ̊ͬ̈̍͆̂͐̄­̱̻̹͈̫̜̱̞.̽̾͂͗ͨ̍͌̅ͧ̇ͮ­̛̞̲͔̪̬͗̄̄ͯ̍̊̎̕͜ ̥̭͎͇̫͕͕͖̃̌͊̌͋̐͢͞
  ̴̍͗̌ͤͥ̐̆ͫ̍͗̾͡­̬̜̣͕͎̘̩̘̯̝͓̜̥̻̥ͅH̋̂ͥͣ̿̆̊­̬̜͍̪̦̬͚͈̫̱̰̦͆̈́ͦ̄̏ͭͣ̓̀̚͠ͅ­̞̺e̒ͤ͆͐͊҉̶̨̺͖͍͎̰͙̤̟̭͡ͅ ͒͊͗́͗̒̌̉͗̿҉͏͡­̴̛̩̖͚̜̜̺͈̱̩w̓͐̌ͫͥ̓ͨͣͣ̒̓͆­̵̇҉̸͕̰̲̝͝h̨̛̘̩͍̽ͣ͐̂̅͞ò͋­̛̭͓͍̼̆̔ͨ͂͛̓ͩ̓ͧͧ͆̑̄͒̌ͣ͘͜͠­͖̻͉̝̼̣̗͖̪͎͉̥̬͖̪ ͧ͛ͭͩ̿́̍̇ͭ͐̏̃̄­̵̛͎̟̱̹͚̹̙͍ͮ͂͗W̡ͯͦ͋̀ͭ̉ͩ̀͝­̠͈̠̠̗͉a̷̛̼̯̣͙̻̙ͣ̇̋̆ͯ̌́͞ͅ­̠̺̤͕ͅį̷̖̜̣͕̪͉̦͗ͯͭ͛̽̄͡t͑­̸͚͈̱̙̲̝̏̓͊̈͒̇̉ͨ́̅̓ͥ̃̓́̓͟­̯̪͎͖̙̫͓̙̮s̓ͭ̿ͫ̉̅̄͋̈́͋̾̓̓̌­̵̢̘̥̥̖͇̺̞̠̞̳ͭͅ ̋̇̇͆̎̀̿̉ͬͥ̎̇̍­̶̵̧̞̰̺͙̺̤͙̜͙͓͙͢B̾̄̅͌ͨ͂̾̚­̧̝̗̙͖̬͇͋̾̓̔͑̔̊͆͟͢͠ȇ̃ͤ͆̚­̨̝͖̱̦̮̤̜̓ͧͪ̍̑͂̓̓͌ͣ̌̾̕̕h̓­̓̀ͥͣ̅̽̋͏҉̷͖̝̖̯̝̙̯̰̦̝̺͓͍ͅ­͔̯̪̩i̶̡̨̳͕̱̫͉̟̿̂͐̽̃̑́̃̾͘­͉͇̥͎̪̤ņ̢̛͑ͤͦ̏ͣ̑̎̓ͫ͗̽̓́͞­̤͇͈̤̪̙̗̥͚͙d͌͗̾̏̑͌̅̿̀̉ͭ̈́͆­̧ͨ̿́̑͏̯̯̺̹͉͎̳̹͚̠́͢ ͔̥ͧ͊̽̀̓ͥ̂́̚͘ͅ­̰Ţ̢̝̹̫̲̍̓ͭ̒̾ͫ̃̊̅̾ͫ̈͗̓̅ͤ­͖͈̖̘̗͇̼͔ͅh̵̢̐ͯ͛̔̿̿̆̾͐̑̚͞­̵͉̮̼̤̖̱̱̭̥̯̮̀e͂̽͐̄ͯ͋̓͌̈͊­̟͉̯̺͎̇̄͡ ̿͂͛͌̒ͮ̌̄̏̍̄͞͝­̷̛̞͉͍̪̤̣̮W̉̆̒ͩ̌͒͆ͤ̊ͧ͊ͥ͐͊­̛̳̭͖͔̬͚̜͇͉̟͎ͫͥ̕͜͟å̍̃̏̃̾­̲̹͔͎͑̇̊͊ͧ͊͒̎͊ͫ́́͘l͐̄͂̾ͤ̏­̴̪̩̲̜̙̤̻̗̙̜͉̦̓̍̀͜͡ͅl̎̈́̉̂­̸̵̳̰͔̜͓̗͖̗̪͛̆̽̎ͩ̿ͮ͑̀ͥͮ͞ͅ­̘̞̘̣͉͚̬.̆̂͌̂̃̾ͥͥͮ͛ͧ­̃͒͂́̏́̈́ͫ͡҉̱͇͓̱̗̼͎͙͚͇̥̗̠͕­̼̱
  ̸ͫͮͤ̉̅͐͑̎̄͆̊̆­̢̘͈̜̮͓̩̥̼̮̳͘͞Z̍̊́̒͑̒́̐͋̚­̵̨̞̞̺̪̖̪̱̖̯̮ͨͧ͒̇̂͋͢͝͞ͅAͭ­̨̫̜̘͕͖̙͎̤̗͋͌̓͆̎ͥͣͦ̽̚͘̕͢͞­̜̲̰Ļ̡̧̩̱̗̜̙̗̔ͪͯ́Gͦ͐͂̐͆̅­̴̛̭͇̥̲̟̥̖̝̀̀͟O̲̹ͫ̈́ͨ̀̒͘͠͝­̤̝̦̳̳̟̹̞͔̯̮!̔ͯ̈̆̓̍͛̃͛̈́̋̒­̷̛̹̞̺̳̠̭̗͓̺̘̫̺̇ͤ̃͡ͅ