Hlavní navigace

Tři největší operátoři sítí DVB-T komentují vládní Strategii správy rádiového spektra

18. 6. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

DigiZone.cz zjišťoval názory Českých Radiokomunikací, společnosti Digital Broadcasting/Progress Digital a Prague Digital TV na strategický dokument o budoucnosti terestrické televize v Česku.

Přede dvěma týdny prošla vládou Strategie správy rádiového spektra, strategický dokument Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který určuje středně a dlouhodobý výhled využívání kmitočtového spektra v České republice. Pro provozovatele televizního vysílání a vysílacích sítí jsou klíčové pasáže, které se týkají připravovaného uvolnění pásma 700 MHz pro potřeby mobilních operátorů. Server DigiZone.cz oslovil tři největší provozovatele televizních multiplexů v Česku a požádal je o názor na tento dokument. V anketě podrobně odpovídají generální ředitel Českých Radiokomunikací Martin Gebauer, ředitel vnějších vztahů společností Digital Broadcasting a Progress Digital Martin Roztočil a jednatel společnosti Prague Digital TV Petr Formánek.

Martin Gebauer, České Radiokomunikace

České Radiokomunikace a.s. (dále jen ČRa) vnímají schválení Strategie správy spektra (dále jen 3S) jako důležitý krok, který definuje rámec pro budoucí rozvoj televizního a rozhlasového vysílání, ale i ostatních radiokomunikačních služeb v ČR. Budoucí dostupnost adekvátního rozsahu frekvenčního spektra pro televizní a rozhlasové vysílání je důležitá pro celý mediální trh. ČRa především pozitivně hodnotí, že pasáže určené rozvoji televizního a rozhlasového vysílání vytyčují pravidla využití frekvenčního spektra a tím přináší důležitou stabilitu pro rozhodování provozovatelům televizního vysílání i operátorům pozemních sítí.

Je zřejmé, že některé důležité otázky nebyly ve 3S vyřešeny a vyžadují politické rozhodnutí. Například případné odnětí televizního pásma 700 MHz, což je 30 % veškerého frekvenčního spektra alokovaného pro pozemní televizní vysílání. Případné odnětí pásma 700 MHz by znevýhodnilo pozemní televizní platformu a omezilo možnosti jejího dalšího rozvoje. Pokud by nebyly učiněny kroky k eliminaci těchto rizik, pocítilo by následky více než 60 % domácností v ČR, které pozemní televizní příjem využívají.

Pro budoucnost TV vysílání jsou zásadní stanoviska, která zohledňuje Strategie správy spektra.

1. Nebylo učiněno rozhodnutí ohledně Digitální dividendy 2 – potenciálního uvolnění stávajícího televizního pásma 700 MHz (694 – 790 MHz)

a) 3S nestanovuje žádný termín odejmutí pásma 700 MHz, které je dnes intenzivně využíváno pro televizní digitální vysílání DVB-T. Rozhodnutí, zda a kdy by případně bylo odňato televizní pásmo 700 MHz ve prospěch mobilních služeb, což může ohrozit možnost pozemního televizního příjmu až pro 80 % populace, bude učiněno na politické úrovni vládou v návaznosti na závěry pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO).

b) 3S obsahuje konstatování, že TV pásmo 700 MHz lze uvolnit pro mobilní služby za předpokladu přechodu ze stávající technologie DVB-T na nástupnický efektivnější standard DVB-T2. Předpokladem úspěšné migrace na DVB-T2 je vedle optimálního nastavení technických (kmitočtových) podmínek také řešení souvisejících aspektů (financování, minimalizace dopadů na diváky, vybavenost trhu přijímači DVB-T2 atd.), stejně jako nalezení vhodného ekonomického modelu pro všechny zúčastněné subjekty.

2. Definování dlouhodobé garance na budoucí využití UHF pásma 470 – 694 MHz pro televizní vysílání

a) 3S obsahuje požadavek na garanci UHF pásma 470 – 694 MHz pro televizní vysílání, a to nejméně do roku 2030.

b) Garance pásma 470 – 694 MHz minimálně do roku 2030 pro TV je základním předpokladem pro udržitelný rozvoj pozemního televizního vysílání a investic do vysílacích sítí.

c) Potvrzení garance by mělo být politickým rozhodnutím.

3. Silná pozice pozemního televizního vysílání a garance doby platnosti kmitočtových přídělů

a) 3S vychází z faktu, že pozemní televizní vysílání je nejvýznamnější televizní distribuční platformou v porovnání s ostatními způsoby šíření televizního vysílání.

b) 3S reflektuje vládou schválenou státní politiku v oblasti elektronických komunikací (Digitální Česko), do které patří garance volného příjmu programů médií veřejné služby prostřednictvím pozemního vysílání a zajištění plošné dostupnosti stávajícího rozsahu televizního vysílání a jeho rozvoje.

c) V souladu s politikou Digitální Česko 3S klade důraz na zajištění kontinuity pozemního televizního vysílání a jsou garantovány doby platnosti stávajících kmitočtových přídělů.

ČRa jsou připraveny aktivně spolupracovat na návrhu rozvoje pozemního TV vysílání, včetně přechodu na DVB-T2 (se zohledněním problematiky dalšího využívání kmitočtů v pásmu 700 MHz) prostřednictvím pracovní skupiny při MPO, a využít tak expertní znalosti a zkušenosti z digitalizace televizního vysílání.

Budoucí řízená migrace na nástupnický standard DVB-T2 a dlouhodobá garance využívání UHF pásma 470 – 694 MHz pro televizní vysílání, minimálně do roku 2030, jsou zásadními předpoklady pro stabilizaci pozemního televizního vysílání v případě odnětí pásma 700 MHz.

Martin Roztočil, Digital Broadcating a Progress Digital

Vývoj zemského televizního vysílání v Evropě během příští dekády ovlivní změny přidělení pásma 700 MHz umožňující jeho využití mobilními sítěmi IMT. Naší logickou snahou jako operátora alternativních terestrických celoplošných digitálních televizních sítí pochopitelně je, aby tyto změny co nejméně negativně ovlivnily zemské televizní vysílání. Proto od počátku, kdy byla tato problematika komunikována ČTÚ a MPO, se snažíme aktivně spolupracovat při řešení minimalizace možných dopadů… Předminulý týden vládou projednaný dokument Strategie správy rádiového spektra obsahuje kromě jiného i podmínku politického rozhodnutí po předchozí analýze reálných dopadů. Proto považujeme za velice důležité připravit dokument řešící další rozvoj zemského televizního vysílání, včetně postupu přechodu na technologicky vyšší standard DVB-T2, a jsme připraveni na něm aktivně spolupracovat…

Petr Formánek, Prague Digital TV

Ve svém vyjádření se zaměřím pouze na jednu oblast dokumentu, a tou je televizní vysílání.

Úvodní článek 2.3.1. se zabývá právě televizním vysíláním. V textu je popisován pravdivě současný stav, avšak postrádám souhrnnou tabulku (následující kapitola Rozhlasové vysílání ji obsahuje). Tabulkové zobrazení by čtenáři přehledněji (číselně) ukázalo počty nejen sítí, ale i vysílačů. Mohl by být uveden i údaj o počtu vysílačů, které by odebráním pásma 700 MHz musely být vypnuty. Postrádám i zhodnocení z hlediska efektivity spektra, neboť se domnívám, že operátoři DVB sítí využívají daleko efektivněji přidělená pásma oproti mobilním operátorům.

MPO také připravuje dokument, který se jmenuje Národní plán rozvoje sítí nové generace. Tento materiál nepřímo, avšak zcela zásadně souvisí s budoucím prostorem elektronických komunikací a měl by být ve Strategii alespoň zmíněn. Zde se můžete např. dočíst, že mobilní sítě LTE nezaručují dosažení cílů EU (Digital agenda 2020), a proto je nutné budovat tyto nové NGA sítě. Výstavba NGA sítí podstatně ovlivní možnost rozšíření rychlého internetu a broadbandových služeb a nebude znamenat potřebu na uvolnění takové šíře spektra.

Strategie předpovídá i budoucí rozvoj všech služeb a klade si za cíl zachování hospodářské soutěže. Nabízí se otázka, zda skutečně bude rovná soutěž zachována, když operátoři DVB sítí mají mít k dispozici 224 MHz a mobilní operátoři 1200 MHz. V takto „okleštěném“ televizním prostoru nemůže být řeč o nějakém rozvoji a konkurenceschopnosti. V rámci televizních pásem zákonitě dojde ke snížení počtu operátorů a významně se posílí tržní pozice jednoho. Přechod na nový standard DVB-T2 sice nabídne větší prostor, ale již ne kvalitu (standard jako takový), a už vůbec ne větší nabídku bezplatných programů. Likvidace menších tematických a regionálních televizních stanic nebude ničím výjimečným.

Prostřednictvím zatím neprokázaných výhod broadbandových služeb a „všespasitelného“ rychlého internetu se vytváří naprosto netržní nátlak na televizní rádiové spektrum. Zmenšení kmitočtového prostoru může v budoucnu negativně ovlivnit i digitalizaci rozhlasových služeb v pásmu VHF.

MMF24

Závěrem jen upozorním na větu uvedenou na str. 3, cituji: Informace uvedené v tomto dokumentu nezakládají žádný právní nárok a nejsou součástí procesních postupů určených legislativou České republiky a Evropské unie.

Uznávám, věta má svůj právní význam, ale jak vlastně máme nyní chápat celou Strategii? Je to jen marketingový materiál?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).