Hlavní navigace

Datová schránka

  • Datová schránka je digitální archiv určený k doručování a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a také k dodávání dokumentů soukromých osob. Jejím prostřednictvím je možné komunikovat se státními orgány, orgány územních samosprávných celků, zdravotní pojišťovnou, notářem či soudním exekutorem. Za datové schránky zodpovídá a zřizuje je Ministerstvo vnitra ČR. Základní rámec právní regulace v této oblasti představuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Sdílet

Některé subjekty mají od 1. července 2009 (resp. ode dne zpřístupnění datové schránky) ze zákona povinnost používat datové schránky. Datová schránka se ze zákona zřizuje automaticky pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, organizační složky podniku zahraniční právnické osoby, právnické osoby zřízené zákonem a pro orgány veřejné moci. Povinná je také pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Pro občany, včetně podnikatelů – fyzických osob s některými výjimkami, jde zatím o dobrovolný krok, který může usnadnit komunikaci s úřady.

Kdo má povinnost zažádat o datovou schránku?

O zřízení datové schránky může požádat každý z nás, pro fyzické osoby je však tento krok nepovinný. Drobní živnostníci, svobodné profese a podnikatelé (OSVČ) si zatím datovou schránku zřizovat nemusejí. Automaticky bude datová schránka zřízena společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem, veřejné obchodním společnostem, komanditním společnostem, státním podnikům, ale i družstvům, nadacím, církvím, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením a jiným příspěvkovým organizacím. Zpřístupnění neboli aktivaci schránky provede uživatel prvním přihlášením.

Povinnost zřídit si datovou schránku mají také advokáti, daňoví poradci a insolvenční správci. Na ně se ale vztahuje tříleté přechodné období. V jeho průběhu mohou o zřízení datové schránky dobrovolně. Po uplynutí tříleté lhůty jim začne být datová schránka zřizována také ze zákona.

Jak zřizování datové schránky probíhá a kolik to stojí?

Zřízení datové schránky je zdarma a proběhnout by mělo do tří pracovních dnů od podání žádosti. Správcem a provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta. Ta také přijímá žádosti o jejich zřízení. O technickou implementaci se stará Telefonica O2, s ní by však žadatel neměl vůbec přicházet do styku.

Od kdy budou datové schránky v plném provozu?

Do plné funkčnosti by se měly datové schránky dostat po třech měsících od data účinnosti, tedy od 1. 11. 2009. Právnickým osobám budou schránky zřizovány hned po 1. červenci 2009. Nicméně pokud si schránku prvním přihlášením neaktivujete, můžete jí začít teoreticky využívat až od 1. listopadu, kdy dojde automaticky ke zpřístupnění všech zřízených schránek.

Kdo datovou schránku využívá a k čemu slouží

Datovou schránku budou zatím využívat jen orgány veřejné moci pro doručování úředních dokumentů. Ty je možné pochopitelně zasílat pouze v elektronické podobě. Datová schránka tudíž nemůže nahradit klasický e-mail. Na rozdíl od elektronické pošty totiž zatím slouží pouze ke komunikaci vlastníka schránky se státními úřady.

Smyslem datové schránky je eliminovat potřebu fyzického docházení pro obsílky na poštu. Dokumenty doručené do datové schránky budou doručovány s časovým razítkem a elektronickou značkou odesílatele. Pokud bude chtít majitel datové schránky odeslat datovou zprávu, musí odesílaný dokument označit zaručeným elektronickým podpisem.

Pomocí datové schránky nelze zatím komunikovat s jinou fyzickou či právnickou osobou, to by se ale od příštího roku mělo změnit. Schránku není možné využít ani pro přímou komunikaci s jednotlivými úředníky orgánů veřejné správy. Z datové schránky lze odeslat zprávu pouze úřadu jako celku, nebo jeho příslušné části, pokud se úřad rozhodl pro takovou svou část zřídit zvláštní datovou schránku.

Jak si datovou schránku pořídit?

Právnickým osobám budou datové schránky zřizovány automaticky. Další subjekty musí o zřízení datové schránky požádat vyplněním následujících formulářů: fyzická osobaOSVČ

Žádost je možné podat buď osobně na podatelnu Ministerstva vnitra České republiky či na kontaktním místě Czech POINT. Další možností je zaslání poštou, kdy vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu Ministerstva vnitra.

Jakým způsobem datová schránka funguje?

1. V momentě, kdy do datové schránky dorazí nový dokument, dostane uživatel upozornění o nové zprávě. Může si vybrat zdali to bude formou SMS zprávy na mobilní telefon nebo zprávou na e-mailovou adresu uvedenou při registraci datové schránky. Mezi oběma notifikacemi je však jeden podstatný rozdíl, zatímco oznámení prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) je zcela zdarma, oznámení prostřednictvím SMS je zpoplatněno.

2. Každý dokument zaslaný na datovou schránku je považován za doručený, v okamžiku nejbližšího přihlášení do datové schránky ze strany osoby oprávněné k přístupu k danému dokumentu. V praxi tedy při přihlášení obvykle automaticky „přebíráte“ všechny dokumenty, které od vašeho posledního přihlášení do datové schránky přišly.

3. Oproti dnes běžným úředním dokumentům doručovaným doporučeně klasickou poštou je ovšem dokument automaticky považován za doručený také v případě uplynutí desetidenní lhůty od doručení a to i tehdy, pokud se vlastník datové schránky do té doby nepřihlásí. Nicméně desetidenní fikci doručení zavádí zákon od 1. července i pro klasické papírové doporučené zásilky pro soudy a jejich agendy.

4. Doručené zprávy jsou v datové schránce adresáta uloženy po 90 dnů ode dne, kdy se uživatel do schránky přihlásil. Poté ve schránce zůstává jen základní informace o zásilce, která umožní dopátrat se u odesílatele zprávy jejího obsahu.

Za odbornou konzultaci při přípravě textu děkujeme Mgr. Martinu Strnadovi z advokátní kanceláře HAVEL & HOLÁSEK s.r.o.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).