Hlavní navigace

Zákon č. 231/2001 (o provozování rozhlasového a televizního vysílání)

 • Zákon č. 231/2001 ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

Sdílet

              231/2001 Sb.
               ZÁKON
           ze dne 17. května 2001
    o provozování rozhlasového a televizního vysílání
          a o změně dalších zákonů
Změna: 274/2003 Sb.
Změna: 341/2004 Sb.
Změna: 626/2004 Sb.
Změna: 82/2005 Sb.
Změna: 127/2005 Sb.

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

              ČÁST PRVNÍ
            OBECNÁ USTANOVENÍ

                § 1

             Předmět úpravy

   Tento  zákon  upravuje  práva  a povinnosti právnických
a fyzických osob při  provozování rozhlasového a televizního
vysílání.

                § 2

             Základní pojmy

   (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) rozhlasovým a televizním vysíláním prvotní šíření původních
  rozhlasových a televizních programů a teletextu, určených
  k příjmu  veřejností  v  kódované  nebo nekódované formě,
  prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení (dále
  jen "vysílač"), kabelových systémů a družic, a to analogově
  i digitálně,
b) převzatým rozhlasovým a televizním vysíláním příjem vysílání
  původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich
  podstatných částí a jejich současné, úplné a nezměněné šíření
  pro veřejnost prostřednictvím vysílačů, kabelových systémů
  a družic či jiných technických prostředků; za nezměněné šíření
  se považuje i šíření české verze televizního programu prvotně
  vysílaného v cizím jazyce,
c) celoplošným vysíláním rozhlasové a televizní vysílání, které
  může přijímat alespoň 70 % obyvatel České republiky počítaných
  podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu,1) pokud
  zvláštní právní předpis nestanoví jinak,1a)
d) programovou sítí společné sestavování programů nebo jejich
  podstatných částí nebo vzájemné přejímání programů nebo jejich
  podstatných částí a jejich současné šíření více provozovateli,
e) místním  vysíláním vysílání  rozhlasového nebo televizního
  programu určeného svým dosahem pro místně vymezenou oblast
  a pro tuto oblast vytvářeného,
f) provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání právnická
  nebo fyzická osoba, která sestavuje program, je odpovědná za
  jeho obsah a pod zvukovým nebo obrazovým označením, jež program
  nezaměnitelně  identifikuje,  tento  program  šíří  nebo
  prostřednictvím  třetích  osob  nechává  šířit, (dále jen
  "provozovatel vysílání"),
g) provozovatelem převzatého vysílání  právnická nebo fyzická
  osoba, která rozhoduje o skladbě programů převzatého vysílání
  a která tyto programy šíří nebo prostřednictvím třetích osob
  nechává  v úplné  a  nezměněné  podobě šířit  (dále jen
  "provozovatel  převzatého vysílání")  na základě oprávnění
  k provozování převzatého vysílání (dále jen "registrace") podle
  tohoto zákona,
h) základní programovou specifikací vymezení převažujících žánrů
  v celku programové skladby,
i) programem záměrné časové uspořádání jednotlivých rozhlasových
  nebo  televizních  pořadů  a  dalších  částí  vysílání
  a v rozhlasovém vysílání i toku programových prvků v rámci
  jednoho vysílaného programu,
j) pořadem obsahově souvislá, celistvá a časově ohraničená část
  rozhlasového nebo televizního vysílání; v rozhlasovém vysílání
  se pořadem rozumí i programový prvek,
k) teletextem systém vysílání textových nebo grafických informací
  souběžně  s vysíláním  televizního signálu,  přičemž tyto
  informace lze vyvolat jen na obrazovce televizního přijímače,
  který je vybaven příslušným dekódovacím zařízením,
l) reklamou jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo
  jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace
  provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo
  pronájmu výrobků nebo služeb, včetně nemovitého majetku, práv
  a závazků,
m) skrytou reklamou slovní nebo obrazová prezentace zboží, služeb,
  obchodní firmy, ochranné známky nebo činnosti výrobce zboží
  nebo poskytovatele služeb, uvedená provozovatelem vysílání
  v pořadu, který nemá charakter reklamy a teleshoppingu, pokud
  tato prezentace záměrně sleduje reklamní cíl a může veřejnost
  uvést v omyl o povaze této prezentace; taková prezentace je
  považována za záměrnou zejména tehdy, dojde-li k ní za úplatu
  nebo jinou protihodnotu,
n) teleshoppingem přímá nabídka zboží, a to včetně nemovitého
  majetku, práv a závazků,  nebo služeb, určená veřejnosti
  a zařazená do rozhlasového či televizního vysílání za úplatu či
  jinou protihodnotu,
o) sponzorováním jakýkoliv příspěvek poskytnutý fyzickou nebo
  právnickou osobou, která neprovozuje televizní vysílání nebo
  produkci  audiovizuálních děl,  k přímému  nebo nepřímému
  financování rozhlasových nebo televizních pořadů za účelem
  propagace jména a příjmení fyzické osoby nebo názvu právnické
  osoby, obchodní firmy, obrazového symbolu (loga) nebo ochranné
  známky, sponzora nebo jeho služby, výrobků nebo jiných výkonů,
p) podprahovým sdělením zvuková, obrazová nebo zvukově-obrazová
  informace, která je záměrně zpracována tak, aby měla vliv na
  podvědomí posluchače nebo diváka, aniž by ji mohl vědomě
  vnímat,
r) nejnižší programovou nabídkou  soubor programů poskytovaný
  provozovatelem kabelového systému za nejnižší cenu,
s) kabelovým systémem soubor telekomunikačních zařízení, jejichž
  prostřednictvím  provozovatel  vysílání  nebo  provozovatel
  převzatého vysílání šíří programy předplatitelům za sjednanou
  cenu; kabelový systém zahrnuje televizní kabelové rozvody,
  mikrovlnné systémy šíření programů prostřednictvím vysílačů či
  jiných technických prostředků,
t) souborem technických parametrů v případě zemského vysílání
  kmitočet, vyzářený výkon a vysílací stanoviště,
u) opakovaným porušením povinnosti porušení povinnosti, za níž
  byla více než jednou uložena pokuta ve dvou po sobě jdoucích
  kalendářních letech.

   (2) Za rozhlasové a televizní vysílání se nepovažuje
a) zajišťování komunikačních služeb zaměřených na poskytování
  informací nebo  jiných sdělení na  základě individuálních
  požadavků,
b) provozování  telekomunikačních  zařízení  a  poskytování
  telekomunikačních služeb podle zvláštního právního předpisu,2)
c) šíření rozhlasových a televizních programů prostřednictvím
  družice, pokud jsou šířeny provozovatelem vysílání na základě
  oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání
  (dále jen  "licence") uděleného podle §  12 nebo jde-li
  o provozovatele vysílání podle § 3 odst. 1 písm. a) a toto
  vysílání slouží pouze k dopravě kódového signálu k vysílačům,
d) sdělování  informací souvisejících  s provozem technických
  prostředků využívaných k realizaci rozhlasového a televizního
  vysílání.

   (3) Za převzaté vysílání se nepovažuje současné, úplné
a nezměněné šíření přejímaných rozhlasových a televizních programů
určených pro veřejnost prostřednictvím  kabelu, do něhož je
zapojeno  nejvýše  100  účastníků  s přijímači podléhajícími
oznamovací povinnosti; tento počet může být překročen, jestliže
účastníci společného příjmu jsou umístěni v jedné budově nebo
v komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících,
jestliže přenos signálu je veden tak, že nepřekračuje pozemní
komunikaci, a jestliže tento  společný příjem není obchodně
využíván.

   (4) Za síť podle tohoto zákona se nepovažuje
a) dohoda provozovatelů vysílání o společném vysílání reklamy
  a teleshoppingu, společné sestavování nebo vzájemné přejímání
  takových částí programů, které nejsou významné z hlediska
  jejich podílu na denní vysílací době v programu,
b) vysílání programů dvěma nebo více provozovateli vysílání na
  společně sdílených kmitočtech.
------------------------------------------------------------------
1) § 12 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
  službě.
1a) § 3 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů.
2) Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších
  zákonů.

                § 3

            Působnost zákona

   (1) Tento zákon se vztahuje na
a) provozovatele vysílání, který  toto vysílání provozuje na
  základě  zvláštních  právních  předpisů,3),4)  (dále  jen
  "provozovatel vysílání ze zákona"),
b) provozovatele vysílání, který  toto vysílání provozuje na
  základě licence  udělené podle tohoto  zákona, (dále jen
  "provozovatel vysílání s licencí"),
c) provozovatele  převzatého  vysílání,  který  toto vysílání
  provozuje na základě registrace podle tohoto zákona.

   (2) Na právnickou nebo fyzickou osobu, která není uvedena
v odstavci 1  a provozuje televizní  vysílání nebo převzaté
televizní vysílání, se tento zákon vztahuje, lze-li ji považovat
za usazenou v České republice podle odstavců 3, 4, popřípadě 5.

   (3) Právnická nebo fyzická osoba se považuje za usazenou
v České republice, pokud
a) má sídlo nebo místo podnikání4a) v České republice a rozhoduje
  o skladbě televizního programu v České republice, nebo
b) má sídlo nebo místo podnikání v České republice a o skladbě
  televizního  programu  rozhoduje  v  jiném členském státě
  Evropských společenství nebo naopak, jestliže
  1. významná  část jejích  zaměstnanců uskutečňuje činnosti
   související s provozováním televizního vysílání v České
   republice, nebo
  2. významná  část jejích  zaměstnanců uskutečňuje činnosti
   související s provozováním televizního vysílání jak v České
   republice, tak v uvedeném jiném členském státě Evropských
   společenství za podmínky, že má sídlo nebo místo podnikání
   v České republice, nebo
  3. provozování televizního vysílání poprvé zahájila v České
   republice podle českého právního řádu a je schopna prokázat
   trvalé a skutečné zapojení do hospodářského života v České
   republice,  pokud  významná  část  jejích  zaměstnanců
   neuskutečňuje  činnosti  související  s  provozováním
   televizního vysílání v České republice, ani v uvedeném jiném
   členském státě Evropských společenství, anebo
c) má sídlo nebo místo podnikání v České republice a o skladbě
  televizního programu rozhoduje ve státě, který není členským
  státem Evropských společenství nebo naopak, pokud významná část
  jejích  zaměstnanců  uskutečňuje  činnosti  související
  s provozováním televizního vysílání v České republice.

   (4) Nelze-li právnickou nebo fyzickou osobu považovat za
usazenou v České republice nebo v jiném členském státě Evropských
společenství podle odstavce 3, tento zákon se na ni vztahuje,
pokud k televiznímu vysílání  nebo k převzatému televiznímu
vysílání využívá
a) kmitočet přidělený Českou republikou, nebo
b) družici, jejíž pozice na oběžné dráze přísluší České republice,
  pokud nevyužívá kmitočet přidělený Českou republikou nebo jiným
  členským státem Evropských společenství, anebo
c) vzestupný signál vysílaný k družici z území České republiky,
  pokud nevyužívá kmitočet přidělený Českou republikou nebo jiným
  členským státem Evropských společenství, ani družici, jejíž
  pozice na oběžné dráze přísluší České republice nebo jinému
  členskému státu Evropských společenství.

   (5) Na právnickou nebo fyzickou osobu, která provozuje
televizní vysílání nebo převzaté televizní vysílání a nelze ji
považovat za usazenou v České republice nebo v jiném členském
státě Evropských společenství podle odstavce 3, ani nesplňuje
v České  republice nebo  v jiném  členském státě Evropských
společenství některou z podmínek podle odstavce 4, se tento zákon
vztahuje jen tehdy, lze-li ji považovat za usazenou v České
republice podle Smlouvy o založení Evropského společenství.4b)
------------------------------------------------------------------
3) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších
  předpisů.
4) Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších
  předpisů.
4a) § 2 odst. 3 obchodního zákoníku.
4b) Čl.  43  a  následující  Smlouvy  o založení Evropského
  společenství  vyhlášené  v  Úředním  věstníku  Evropských
  společenství č. C 340 dne 10. listopadu 1997.

               § 3a


    Předpoklady pro účast v řízení o udělení licence
     k provozování vysílání a v řízení o registraci
            převzatého vysílání

   (1) Předpokladem k tomu, aby právnická osoba získala licenci
nebo registraci, je, že splňuje podmínky stanovené pro podnikání
v České republice zvláštním právním předpisem.4c) Má-li právnická
osoba právní formu akciové společnosti, její akcie musejí znít na
jméno.

   (2) Předpokladem k tomu, aby fyzická osoba získala licenci
nebo registraci, je, že má plnou způsobilost k právním úkonům
a splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice
zvláštním právním předpisem.4c)

   (3) Je-li osoba uvedená v odstavci 2 zahraniční osobou,4d)
která nemá v České republice organizační složku nebo trvalý pobyt,
je povinna ustanovit si zástupce v České republice, oprávněného
jednat za ni ve věcech upravených tímto zákonem.
------------------------------------------------------------------
4c) Obchodní zákoník.
4d) § 21 odst. 1, 2, 4 a 5, § 22 a následující obchodního
  zákoníku.

              ČÁST DRUHÁ
      RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

                § 4

    Postavení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

   (1) Zřizuje se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále
jen "Rada") se sídlem v Praze.

   (2) Rada je správní úřad, který vykonává státní správu
v oblasti rozhlasového  a televizního vysílání  a převzatého
vysílání a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové
nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní
další úkoly  stanovené tímto zákonem  a zvláštními právními
předpisy.

                § 5

             Působnost Rady

   Rada
a) dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového
  a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí
  o udělení licence či v rozhodnutí o registraci,
b) uděluje, mění a odnímá licence k provozování rozhlasového
  a televizního vysílání,
c) vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování
  převzatého vysílání,
d) vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého
  vysílání,
e) pravidelně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
  přehled žádostí o licenci a registraci a přehled udělených
  licencí a jejich změn, registrací a jejich změn a přehledy
  využívání kmitočtů kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové
  a televizní vysílání,
f) ukládá sankce podle tohoto zákona,
g) monitoruje vysílání,
h) uděluje souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vydávání
  povolení k provozování vysílačů pro jiné radiokomunikační
  služby v části kmitočtového spektra určené pro rozhlasové
  a televizní vysílání,
i) zpracovává v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem část
  plánu přidělení kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové
  a televizní vysílání,
j) stanoví soubor technických parametrů, které jsou součástí
  oprávnění k provozování vysílání pro provozovatele vysílání
  podle § 3 odst. 1 písm. a) a b),
k) podílí se svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní
  politiky České republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho
  rozvoje,
l) vydává statut a jednací řád Rady a organizační řád Úřadu Rady,
m) předkládá návrh svého rozpočtu a závěrečného účtu Ministerstvu
  financí a příslušnému orgánu Poslanecké sněmovny,
n) zveřejňuje usnesení Rady, výroční zprávu Rady, zápisy z jednání
  Rady, nebrání-li tomu zvláštní právní předpisy, a případně
  další informace způsobem umožňujícím dálkový přístup,
o) zveřejňuje rozhodnutí soudu o opravném prostředku a žalobě
  proti rozhodnutí Rady. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních
  právních předpisů,5)
p) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.
------------------------------------------------------------------
5) Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
  č. 513/1991  Sb., obchodní zákoník,  ve znění pozdějších
  předpisů.

                § 6

             Povinnosti Rady

   (1) Rada je povinna předkládat Poslanecké sněmovně každoročně
výroční zprávu o své činnosti a o stavu v oblasti rozhlasového
a televizního vysílání (dále jen "výroční zpráva"), která obsahuje
zejména
a) aktuální  seznam  provozovatelů  vysílání  a provozovatelů
  převzatého vysílání,
b) informaci o situaci v  rozhlasovém a televizním vysílání
  a v převzatém rozhlasovém a televizním vysílání,
c) informaci o dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového
  a televizního vysílání a o uložených sankcích,
d) informaci  o  výsledcích  kontrol  dodržování  povinností
  stanovených tímto zákonem a podmínek stanovených provozovatelům
  vysílání a provozovatelům převzatého vysílání,
e) informaci o udělených licencích a kritériích, na základě
  kterých byly licence uděleny žadatelům o licenci a zamítnuty
  žádosti všech ostatních účastníků řízení,
f) informaci o změnách licenčních podmínek provozovatelů vysílání
  s licencí,
g) informaci o podpoře evropské tvorby a evropské nezávislé tvorby
  v televizním vysílání, plnění podílu evropské tvorby (§ 42)
  a nezávislé tvorby (§ 43) a o důvodech případného nedosahování
  stanovených podílů,
h) informaci o  využívání kmitočtového spektra  určeného pro
  rozhlasové a televizní vysílání,
i) návrhy opatření zohledňujících nové technologie v oblasti
  rozhlasového a televizního vysílání.

   (2) Výroční zprávu je Rada povinna předložit Poslanecké
sněmovně ke schválení a současně předsedovi vlády ke stanovisku
nejpozději do konce února každého kalendářního roku. Současně je
povinna ji zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výroční
zpráva je veřejná ode dne jejího schválení Radou, jenž na ní musí
být vyznačen. Poslanecká sněmovna je oprávněna vyžadovat od Rady
vysvětlení a dodatečné informace k výroční zprávě. Rada je povinna
poskytnout vysvětlení a dodatečné informace v přiměřené lhůtě,
kterou stanoví Poslanecká sněmovna.

   (3) Poslanecká sněmovna může předsedovi vlády navrhnout
odvolání  Rady, neplní-li  Rada opakovaně  závažným způsobem
povinnosti uvedené v § 5 a v odstavcích 1 a 2 nebo pokud opětovně
neschválí pro závažné nedostatky výroční zprávu.

   (4) Vláda a orgány státní správy spolupracují s Radou ve
věcech vysílání a jsou zejména povinny, jde-li o věci vysílání,
vyžádat si vždy stanovisko Rady a v mezích své působnosti
poskytnout Radě potřebnou součinnost.

                § 7

             Členství v Radě

   (1) Radu tvoří 13 členů, které jmenuje a odvolává předseda
vlády na návrh Poslanecké sněmovny, a to neprodleně po obdržení
návrhu.

   (2) Funkční období člena Rady je 6 let.

   (3) Do funkce člena Rady může být navržen a jmenován občan
České republiky, který
a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) má trvalý pobyt na území České republiky,
c) dosáhl věku 25 let,
d) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje občan, který byl
  pravomocně odsouzen pro trestný čin, který byl spáchán v přímé
  souvislosti  s provozováním  rozhlasového nebo televizního
  vysílání nebo převzatého vysílání nebo s vydáváním periodického
  tisku anebo pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho
  odsouzení pro trestné činy nebylo zahlazeno anebo se na něj
  z jiného důvodu hledí, jako by nebyl odsouzen. Za bezúhonného
  se dále nepovažuje občan, který nesplňuje podmínky stanovené
  zvláštním zákonem.6)

   (4) Do funkce člena Rady nemůže být navržena a jmenována
osoba, která již po dvě po sobě jdoucí funkční období, popřípadě
jejich části vykonávala funkci člena Rady.

   (5) Členství v Radě vzniká dnem uvedeným ve jmenovacím
dekretu.

   (6) Členství v Radě zaniká
a) uplynutím funkčního období člena Rady,
b) dnem následujícím po doručení vzdání se funkce předsedovi
  vlády,
c) dnem následujícím po dni doručení písemného rozhodnutí předsedy
  vlády o odvolání člena Rady z funkce, popřípadě dnem uvedeným
  v písemném rozhodnutí o odvolání člena Rady z funkce,
d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady zbaven
  způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost
  k právním úkonům omezena,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl člen Rady odsouzen
  pro některý z trestných činů uvedených v odstavci 3 písm. d),
f) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.

   (7) Poslanecká sněmovna může navrhnout předsedovi vlády
odvolání člena Rady z funkce z těchto důvodů:
a) nevykonává-li řádně svoji funkci,
b) nesplňuje-li podmínky pro výkon funkce uvedené v tomto zákoně,
c) dopustil-li se  takového jednání, které  zpochybňuje jeho
  nestrannost, nezávislost nebo nestrannost Rady.

   (8) Členu Rady, který byl v souvislosti s trestním stíháním
vzat do vazby, pozastaví předseda vlády na dobu vazby výkon funkce
člena Rady, navrhne-li to Poslanecká sněmovna.

   (9) S funkcí člena Rady je neslučitelná funkce prezidenta
České republiky, poslance, senátora, člena vlády, soudce, státního
zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady
České národní banky, funkce člena Rady České tiskové kanceláře,
člena Rady České televize, člena Rady Českého rozhlasu.

   (10) Členové Rady vykonávají své funkce osobně a pro jejich
výkon nesmějí přijímat žádné pokyny a instrukce.

   (11) Členové Rady nesmějí zastávat funkce v politických
stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch.

   (12) Členové Rady ani osoby jim blízké nesmějí zastávat ani
neplacené funkce  v jakýchkoliv orgánech  společností, které
podnikají v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, audiovize
a reklamy. Členové Rady ani osoby jim blízké se dále nesmějí
podílet  na podnikání  obchodních společností,  které působí
v oblasti hromadných  sdělovacích prostředků nebo  v oblasti
audiovize a reklamy, a poskytovat přímo nebo zprostředkovaně za
úplatu poradenskou nebo obdobnou pomoc provozovatelům vysílání
a provozovatelům převzatého vysílání.

   (13) Pokud vykonávají vedle své funkce výdělečnou činnost,
jsou povinni činit tak způsobem, který neohrozí řádný výkon funkce
člena  Rady. Členové  Rady nesmějí  vykonávat ani vědeckou,
pedagogickou,  literární, publicistickou  a uměleckou činnost
způsobem, jímž by mohli narušit nebo ohrozit důvěru v nezávislost
a nestrannost Rady.
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 451/1991 Sb.,  kterým se stanoví některé další
  předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
  a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
  republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

                § 8

             Jednání Rady

   (1) Pokud zákon nestanoví jinak (odstavec 2), je Rada
způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích
členů a je-li současně přítomen předseda Rady nebo některý
z místopředsedů.

   (2) Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů,
s výjimkou rozhodnutí o udělení licence podle § 18, prodloužení
licence podle § 12 odst. 8 až 12 nebo o odnětí licence podle § 63
nebo o zrušení registrace podle § 64, kdy je k rozhodnutí třeba
9 hlasů členů Rady.

   (3) Z rozhodování Rady jsou vyloučeni členové Rady, u nichž
se zřetelem na jejich poměr k věci nebo k účastníkům řízení nebo
jejich zástupcům jsou důvodné pochybnosti o jejich podjatosti.
Člen Rady je povinen oznámit Radě skutečnosti nasvědčující svému
vyloučení z projednávání a rozhodování věci, jakmile se o nich
dozví. O námitce podjatosti rozhoduje Rada bez zbytečného odkladu.

   (4) Při jednání se Rada řídí svým jednacím řádem, který
stanoví  zejména  způsob  hlasování  a  způsob zaznamenávání
a zveřejňování rozdílných stanovisek členů Rady, způsob volby
a odvolávání předsedy Rady a místopředsedů Rady, jakož i pravidla
zastupování předsedy.

   (5) O hlasování se vede protokol, do kterého se zaznamenává,
jak jednotliví členové Rady hlasovali.

                § 9

       Předseda Rady a místopředsedové Rady

   (1) Rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a 3
místopředsedy.

   (2) Předseda Rady řídí činnost Rady a jedná jejím jménem.

   (3) Rada předsedu z funkce odvolá,
a) nevykonával-li funkci po dobu delší než 3 měsíce, nebo
b) nesplňuje-li podmínky pro výkon funkce člena Rady, nebo
c) vyskytují-li  se ve  výkonu jeho  funkce opětovně  vážné
  nedostatky.

   (4) Výkon funkce předsedy Rady zaniká
a) dnem zániku jeho členství v Radě, nebo
b) uplynutím období, na které byl Radou zvolen, nebo
c) dnem následujícím po doručení písemného rozhodnutí o odvolání
  z funkce, nebo
d) dnem následujícím po doručení písemného vzdání se funkce Radě,
  nebo
e) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.

   (5) Po dobu, kdy předseda Rady nevykonává funkci, jej
zastupuje jím pověřený místopředseda Rady; odstavce 3 a 4 se
přiměřeně použijí i na odvolání a zánik funkce místopředsedy.

   (6) Byl-li předseda Rady nebo místopředseda Rady odvolán, je
Rada povinna nového předsedu Rady nebo místopředsedu zvolit do 30
dnů ode dne odvolání.

   (7) Obdobně je Rada povinna učinit v případě odstoupení či
ukončení  funkčního  období  předsedy  nebo  některého  z
místopředsedů.

               § 10

         Pracovněprávní vztah člena Rady

   (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na členy
Rady ustanovení zákoníku práce.


   (2) Předseda Rady, místopředsedové Rady a členové Rady mají
nárok na plat a odchodné podle zvláštního právního předpisu.7)
------------------------------------------------------------------
7) Zákon č. 236/1995 Sb.,  o platu a dalších náležitostech
  spojených  s  výkonem  funkce  představitelů  státní moci
  a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších
  předpisů.

               § 11

          Zabezpečení činnosti Rady

   (1) Rada hospodaří s vlastním rozpočtem podle zvláštního
právního předpisu8) a její činnost je hrazena ze samostatné
kapitoly státního rozpočtu České republiky.

   (2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým
zabezpečením činnosti Rady zajišťuje Úřad Rady, který je orgánem
Rady, a jeho činnost je hrazena z rozpočtu Rady.

   (3) Vedoucího Úřadu Rady jmenuje a odvolává Rada. Vedoucí
Úřadu Rady je podřízen předsedovi Rady.

   (4) Ostatní zaměstnance Úřadu Rady přijímá do pracovního
poměru vedoucí Úřadu Rady.

   (5) Plat a odměna za pracovní pohotovost zaměstnanců Úřadu
Rady se řídí zvláštním právním předpisem.9)

   (6) Podrobnosti a organizaci činnosti Rady a Úřadu Rady
upravuje jednací řád Rady a organizační řád Úřadu Rady.
------------------------------------------------------------------
 8) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
  některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
  pozdějších předpisů.
 9) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
  v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
  ve znění pozdějších předpisů.

              ČÁST TŘETÍ
               LICENCE

               HLAVA I
   ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ LICENCE K PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A
   TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ ŠÍŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLAČŮ

               § 12

               Licence

   (1) Licenci uděluje Rada v řízení o udělení licence (dále jen
"licenční řízení"). Licence  opravňuje provozovatele vysílání
k rozhlasovému a televiznímu vysílání  a k šíření teletextu
v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými
právními  předpisy. Licence  vstupuje v  platnost dnem, kdy
rozhodnutí Rady nabylo právní moci s výjimkou případu podle § 18
odst. 2.

   (2) Samostatnou licenci k vysílání teletextu nelze udělit bez
souhlasu provozovatele vysílání.

   (3) Rada je oprávněna vydat licenci k vysílání šířenému
prostřednictvím
a) vysílačů,
b) družic a kabelových systémů.

   (4) Na udělení licence není právní nárok, pokud není dále
stanoveno jinak.

   (5) Licence se uděluje na dobu určitou, a to nejdéle na dobu
a) 8 let k rozhlasovému vysílání,
b) 12 let k televiznímu vysílání.

   (6) Provozovatel rozhlasového vysílání s licencí je povinen
zahájit vysílání nejdéle do 180 dnů a provozovatel televizního
vysílání s licencí do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí
o udělení licence.

   (7) Licence je nepřevoditelná na jinou osobu.

   (8) Na žádost provozovatele vysílání s licencí Rada dobu
platnosti licence prodlouží. Dobu platnosti licence lze prodloužit
jedenkrát,  a to  u rozhlasového  vysílání o  dobu 8  let
a u televizního vysílání o dobu 12 let. Na žádost provozovatele
vysílání s licencí může Rada prodloužit dobu platnosti licence
i o kratší dobu.

   (9) V žádosti o  prodloužení licence může provozovatel
vysílání s licencí zároveň požádat o souhlas se změnou právní
formy společnosti; Rada žádosti vyhoví, půjde-li o změnu na
akciovou společnost s akciemi znějícími na jméno.

   (10) Provozovatel vysílání s licencí může písemně požádat
Radu o prodloužení doby platnosti licence, na základě které
vysílá. Tato žádost musí být Radě doručena
a) u celoplošného rozhlasového vysílání v období od počátku 36. do
  konce 30. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence,
b) u celoplošného televizního vysílání v období od počátku 48. do
  konce 42. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence,
c) u místního rozhlasového nebo televizního vysílání v období od
  počátku 36. do konce 30. měsíce před pozbytím platnosti
  stávající licence.

   (11) Rada platnost licence neprodlouží v případě, že žadatel
nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3 nebo došlo-li ke změně plánu
využití kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové či televizní
vysílání  z důvodu  plnění mezinárodní  smlouvy týkající se
koordinace kmitočtů a tato změna by podstatným způsobem znemožnila
vysílání provozovatele vysílání s licencí; pokud změna plánu
využití kmitočtového spektra není podstatná, Rada platnost licence
neprodlouží v této části.

   (12) Rada dále platnost licence neprodlouží v případě, že
provozovateli vysílání s  licencí byla opakovaně pravomocným
rozhodnutím uložena sankce za závažné porušení následujících
povinností:
a) zařadil do vysílání pořady, které propagují válku nebo líčí
  krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je
  jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním,
b) zařadil do vysílání pořady, které podněcovaly k nenávisti
  z důvodu  rasy,  pohlaví,  náboženství,  národnosti  nebo
  příslušnosti k určité skupině obyvatelstva,
c) zařadil do vysílání pořady, které bezdůvodně zobrazují osoby
  umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu
  utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,
d) zařadil do vysílání podprahová sdělení,
e) zařadil do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický,
  psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují
  pornografii a hrubé samoúčelné násilí,
f) převedl bez předchozího souhlasu Rady na třetí osoby podíl ve
  společnosti provozovatele vysílání s licencí, a porušil tak
  povinnost uvedenou v § 21 odst. 6 a 7.

   (13) Prodloužení doby platnosti licence Radou podle odstavce
8 má stejné právní účinky jako rozhodnutí Rady o udělení licence.
Ustanovení odstavce 8 tím není dotčeno.

               § 13

          Účastníci licenčního řízení

   (1) Účastníky  licenčního řízení jsou  všichni žadatelé
o udělení licence, jejichž žádost byla doručena Radě ve lhůtě
stanovené ve vyhlášení licenčního řízení (§ 15 odst. 2).

   (2) Podat žádost o licenci může právnická osoba nebo fyzická
osoba uvedená v § 3 odst. 2 až 4.

   (3)  Žadatel o  licenci splňuje  předpoklady pro účast
v licenčním řízení, jestliže
a) na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo na jeho majetek
  nebylo zahájeno  řízení o vyrovnání  anebo nevstoupil do
  likvidace,
b) prokáže, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) prokáže, že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné
  zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení nebo
  příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
d) mu nebyla  v posledních 5  letech zrušena licence  nebo
  registrace; tento předpoklad neplatí v případech, kdy licence
  nebo registrace byly zrušeny na žádost provozovatele,
e) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně.
  Je-li žadatelem o licenci právnická osoba, vztahuje se tato
  podmínka i na fyzické osoby, které jsou jejím statutárním
  orgánem nebo jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního
  orgánu,
f) není  společníkem  provozovatele  vysílání  ze zákona ani
  obchodních společností zřízených provozovatelem vysílání ze
  zákona.

   (4) Účastník licenčního řízení nemá právo nahlížet do části
spisu týkající se jiného účastníka. Rada učiní vhodná opatření,
aby se účastník licenčního  řízení nemohl seznámit s údaji
o způsobu  technického, organizačního  a finančního zajištění
vysílání jiného účastníka.

               § 14

            Žádost o licenci

   (1) Žádost o licenci musí obsahovat následující základní
údaje:
a) u právnické  osoby obchodní  firmu, sídlo,  právní formu,
  identifikační  číslo (bylo-li  přiděleno), jméno, příjmení
  a rodné číslo osoby oprávněné za ni jednat. Je-li žadatel
  o licenci zahraniční  právnickou osobou, uvede  též údaje
  o umístění a označení organizační  složky na území České
  republiky, jméno, příjmení a rodné číslo nebo datum narození
  vedoucího organizační složky a  místo jeho pobytu; je-li
  ustanoven zástupce, musí též obsahovat jeho jméno, příjmení
  a místo pobytu,
b) u fyzické  osoby  jméno,  příjmení,  rodné číslo (bylo-li
  přiděleno), jinak datum narození, bydliště, doklad o trvalém
  pobytu  na území  České republiky,  dále obchodní firmu,
  identifikační číslo (bylo-li přiděleno), jinak datum zahájení
  podnikání a adresu bydliště. Je-li žadatel o licenci zahraniční
  fyzickou osobou, uvede adresu  bydliště mimo území České
  republiky a adresu pobytu na území České republiky, pokud mu
  byl povolen, údaje o umístění a označení organizační složky,
  která se zapisuje do obchodního rejstříku podle zvláštního
  právního předpisu,9a) jméno, příjmení a rodné číslo nebo datum
  narození vedoucího organizační složky a místo pobytu; je-li
  ustanoven zástupce, musí obsahovat též jeho jméno, příjmení
  a místo pobytu,
c) údaje podle písmene a) nebo b) o všech společnících a osobách,
  které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo
  kontrolního orgánu, je-li žadatel o licenci právnickou osobou,
d) údaje o výši základního kapitálu, o podílech na hlasovacích
  právech a vkladech společníků, jsou-li povinné, a to včetně
  určení druhu a peněžního ocenění nepeněžitých vkladů, je-li
  žadatel o licenci právnickou osobou,
e) označení (název) programu,
f) časový a územní rozsah vysílání,
g) základní programovou specifikaci, včetně údaje o části programu
  převzatého od jiného provozovatele vysílání,
h) u žadatele o provozování televizního vysílání navrhovaný podíl
  celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání
  evropských děl a evropských děl vyrobených nezávislými výrobci,
  týká-li se žádost provozování televizního vysílání,
i) údaje a doklady o výši finančních prostředků, které je schopen
  vynaložit na provozování rozhlasového a televizního vysílání.

   (2) Základní údaje uvedené v odstavci 1 dokládá žadatel
zakladatelskou nebo společenskou smlouvou, popř. zakladatelskou
listinou, stanovami, seznamem akcionářů, výpisem z obchodního
rejstříku nebo obdobného rejstříku ne starším než 3 měsíce,
dokladem o pobytu. K žádosti o licenci žadatel současně připojuje
potvrzení příslušného orgánu ne starší než 3 měsíce o tom, že
žadatel o licenci nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
a že nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, pojistného na sociální zabezpečení nebo příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 30 dnů žadatele o licenci a členů jeho statutárního
a kontrolního orgánu.

   (3) Je-li žadatel provozovatelem vysílání nebo provozovatelem
převzatého vysílání v České republice nebo v zahraničí nebo
vydavatelem periodického tisku v České republice nebo v zahraničí
anebo účastníkem společnosti jiného provozovatele vysílání nebo
společnosti vydávající periodický tisk v České republice nebo
v zahraničí, uvede obdobné údaje uvedené výše též o těchto
aktivitách.

   (4) Žadatel je povinen v průběhu licenčního řízení neprodleně
ohlásit Radě změny údajů uváděných v žádosti o licenci, které
nastaly po podání žádosti.

   (5) Pokud žádost nemá předepsané náležitosti, vyzve písemně
Rada účastníka, aby v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než
15 dnů, odstranil nedostatky. V případě, že žadatel nedostatky
neodstraní ve stanovené lhůtě, Rada žádost odmítne. Po dobu lhůty
k odstranění nedostatků se společné licenční řízení nepřerušuje.
------------------------------------------------------------------
9a) § 21 odst. 4 a 5 obchodního zákoníku.

               § 15

          Zahájení licenčního řízení

   (1) Licenční řízení se zahajuje z vlastního podnětu Rady
vyhlášením licenčního řízení.

   (2) Rada ve vyhlášení licenčního řízení stanoví lhůtu a místo
podání žádosti o licenci, časový a územní rozsah a soubor
technických parametrů předpokládaného  vysílání; u licenčního
řízení na celoplošné vysílání Rada stanoví požadavky na základní
programovou  specifikaci  celoplošného  vysílání  (dále  jen
"požadavky"). Rada oznámení o vyhlášení licenčního řízení zveřejní
na úřední desce, nejméně ve dvou celostátních denících a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

   (3) Rada odmítne žádosti o licenci doručené po stanovené
lhůtě a žádosti, které jsou v rozporu s vyhlášenými požadavky.

   (4) O žádostech doručených Radě ve lhůtě podle odstavce 2 se
vede společné licenční řízení.

               § 16

             Veřejné slyšení

   (1) Ve lhůtě 90 dnů ode dne zahájení licenčního řízení nařídí
předseda Rady konání veřejného slyšení.

   (2) Veřejné slyšení je určeno k projednání otázek týkajících
se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního
řízení.

   (3) Ve veřejném slyšení konaném v rámci licenčního řízení
k jinému než místnímu televiznímu vysílání musí být projednána
otázka zastoupení evropských  děl, evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci a děl současné evropské tvorby v navrhované
programové skladbě televizního vysílání jednotlivých účastníků
licenčního řízení k provozování televizního vysílání.

   (4) Ve veřejném slyšení navrhnou účastníci licenčního řízení
znění licenčních podmínek, které se v případě udělení licence
stanou licenčními podmínkami podle § 18 odst. 4, s výjimkou
podmínek podle  písmene c), které  stanoví Rada po  dohodě
s účastníkem řízení.

   (5) Pozvánka na veřejné slyšení, kterou je Rada povinna
zaslat všem účastníkům licenčního řízení nejpozději 14 dnů před
konáním veřejného slyšení, musí obsahovat
a) místo a termín konání veřejného slyšení,
b) označení všech účastníků licenčního řízení, včetně adresy
  jejich sídla, jde-li o právnické osoby, anebo adresy jejich
  bydliště nebo místa pobytu, popřípadě místa podnikání, jde-li
  o fyzické osoby,
c) předmět jednání vymezený ve vztahu k jednotlivým účastníkům
  licenčního řízení.

   (6) Konání veřejného slyšení oznamuje Rada vyvěšením pozvánky
na své úřední desce a prostřednictvím hromadných sdělovacích
prostředků a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 14
dnů před konáním veřejného slyšení.

   (7) Veřejné slyšení zahajuje, řídí a ukončuje předseda Rady
nebo jím pověřený člen Rady.

   (8) Kromě pozvaných účastníků licenčního řízení mohou při
veřejném slyšení k  projednávaným otázkám vystoupit, podávat
písemné návrhy a vyjadřovat svá stanoviska pouze osoby, které
k tomu mají výslovné svolení předsedy Rady nebo jím pověřeného
člena Rady.

   (9) Předmětem veřejného slyšení nemohou být skutečnosti
chráněné podle zvláštních právních předpisů.

   (10) Za  nepřístojné narušování veřejného  slyšení může
předseda Rady nebo jím pověřený člen Rady zástupce veřejnosti
napomenout a za opakované nepřístojné narušování veřejného slyšení
vykázat z jednacích prostor nejdéle do konce jednacího dne, v němž
k vykázání došlo.

   (11) Z  veřejného slyšení se  pořizuje zvukový záznam.
O veřejném slyšení se vyhotovuje protokol, jehož součástí jsou
údaje o jeho konání, účasti na něm, texty jednotlivých vystoupení,
písemně podané návrhy a stanoviska. Protokol je veřejný a od
třetího dne po konání veřejného slyšení musí být na vyžádání
předložen k nahlédnutí v sídle Rady.

               § 17

       Skutečnosti významné pro rozhodování
         o žádostech o udělení licencí

   (1) Při rozhodování o udělení licence Rada hodnotí
a) ekonomickou, organizační a technickou připravenost žadatele
  k zajištění vysílání, včetně výsledků dosavadního podnikání
  žadatele v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, pokud
  v této oblasti podnikal,
b) transparentnost vlastnických vztahů ve společnosti žadatele,
c) přínos programové skladby  navrhované žadatelem o licenci
  k rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového nebo
  televizního vysílání na území, které by mělo být rozhlasovým
  nebo televizním vysíláním pokryto,
d) zastoupení  evropské  tvorby  (§  42),  tvorby evropských
  nezávislých producentů a současné tvorby (§ 43) v navrhované
  programové skladbě televizního vysílání, jde-li o licenci
  k televiznímu vysílání,
e) přínos uchazeče pro rozvoj původní tvorby,
f) v televizním vysílání připravenost žadatele opatřit určité
  procento vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro
  sluchově postižené,
g) přínos žadatele k zajištění rozvoje kultury národnostních,
  etnických a jiných menšin v České republice.

   (2) Licenci nelze udělit uchazeči, kterému byla licence
odejmuta nebo zrušena registrace v předcházejících pěti letech
z důvodů porušení zákona a nebo pokud osoba, která předkládá výpis
z evidence Rejstříku trestů, byla pravomocně odsouzena pro úmyslný
trestný čin.

               § 18

         Rozhodnutí o udělení licence

   (1) O udělení licence rozhoduje Rada hlasováním. Hlasování
o udělení licence probíhá na neveřejném zasedání Rady.

   (2) Na žádost zakladatelů,  popřípadě orgánů nebo osob
oprávněných podat návrh na zápis právnické osoby se sídlem v České
republice do obchodního rejstříku, lze vydat rozhodnutí o udělení
licence před zápisem do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že
právnická osoba byla založena. Těmto osobám vzniká oprávnění
k vysílání dnem zápisu do  obchodního rejstříku. Obdobně se
postupuje i u osob, které nemají sídlo na území České republiky.

   (3) Rozhodnutí o udělení licence obsahuje výrok o udělení
licence jednomu ze žadatelů o licenci a o zamítnutí žádostí
ostatních žadatelů, podrobné odůvodnění, které obsahuje kritéria,
na základě kterých byla licence udělena žadateli o licenci
a zamítnuty žádosti všech ostatních účastníků řízení, a poučení
o opravném prostředku.

   (4) Rozhodnutí o udělení licence dále obsahuje
a) označení provozovatele vysílání s licencí,
b) označení (název) programu,
c) časový a územní rozsah vysílání a soubor technických parametrů,
d) dobu, na kterou byla licence udělena,
e) základní programovou specifikaci a další programové podmínky,
f) územní rozsah vysílání u kabelových systémů,
(dále jen "licenční podmínky").

   (5) V odůvodněných případech Rada rozhodne, že licence se
neuděluje žádnému z žadatelů.

               § 19

      Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o licenci

   Proti výroku v rozhodnutí Rady o zamítnutí žádosti o licenci
lze podat ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí žalobu
podle zvláštního právního předpisu9b).
------------------------------------------------------------------
9b) § 65 a následující zákona  č. 150/2002 Sb., soudní řád
  správní.

               § 20

      Omezení a změna územního rozsahu vysílání

   (1) Rada může omezit územní rozsah vysílání provozovateli
vysílání s licencí a provozovateli vysílání ze zákona, který po
zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku na této části území
nevysílal více než 90 dnů nebo efektivně nevyužíval přidělený
kmitočet; do této doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání
nebo efektivnímu využívání kmitočtu bránily odůvodněné technické
překážky.

   (2) Rada rovněž může změnit územní rozsah vysílání, pokud ji
k tomu zavazuje mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána.

   (3)  Rada  může  v  nezbytných  případech se souhlasem
provozovatele vysílání s licencí a provozovatele vysílání ze
zákona provést změnu v souboru technických parametrů vysílání,
pokud se tím zásadním způsobem nezmění územní rozsah vysílání.

   (4) Rada může vyhovět písemné žádosti provozovatelů vysílání
s licencí a provozovatelů vysílání ze zákona o výměně technických
parametrů, nedojde-li výměnou k porušení mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána, nebo zvláštního zákona.

   (5) Jiným způsobem nelze územní rozsah vysílání měnit.

               § 21

   Změna některých skutečností a změna licenčních podmínek

   (1) Provozovatel vysílání s licencí je povinen předem požádat
Radu o písemný souhlas se změnou těchto skutečností uvedených
v žádosti o licenci:
a) označení názvu programu,
b) změna  časového a  územního rozsahu  vysílání a  souboru
  technických parametrů,
c) změna územního rozsahu vysílání u kabelových systémů,
d) změna licenčních podmínek,
e) změna výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích
  práv,  vkladu  jednotlivých  společníků  (včetně  obsahové
  specifikace a finančního ohodnocení nepeněžitých vkladů) nebo
  členů a výše jejich  obchodních podílů, společenské nebo
  zakladatelské smlouvy,  stanov a seznamu  společníků nebo
  akcionářů.

   (2) Změnu ostatních skutečností uváděných v § 14 odst.
1 a 2  s výjimkou změny  právní formy právnické  osoby je
provozovatel vysílání s licencí povinen Radě oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy k těmto změnám došlo.

   (3) Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností podle
odstavce 1 do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost
provozovatele vysílání s licencí.  Pokud Rada v této lhůtě
nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. Rada
souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení
licence na základě veřejného slyšení. Důvody neudělení souhlasu
musí být shodné s kritérii uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e).
Základní programovou specifikaci nelze měnit. Rada může řízení
přerušit v případě, že je třeba odstranit ve stanovené lhůtě
nedostatky v žádosti o změnu nebo pokud bylo zahájeno řízení
o předběžné otázce.9)  V takovém případě  Rada v rozhodnutí
o přerušení řízení uvede, o jakou otázku se jedná; po dobu
přerušení řízení lhůty neběží.

   (4) Doklady o schválených změnách je provozovatel vysílání
s licencí povinen předložit Radě do 30 dnů od jejich provedení.
V případě změn, které se zapisují do obchodního rejstříku, do 30
dnů ode dne zapsání změn v obchodním rejstříku.

   (5) Rada může podmínky licence změnit i v případě, že je to
nezbytné k  dodržení mezinárodních závazků,  jimiž je Česká
republika vázána.

   (6) Provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který je
právnickou osobou, nebo jeho společník může po předchozím souhlasu
Rady převádět na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele
rozhlasového vysílání s licencí; Rada souhlas neudělí pouze tehdy,
pokud by došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56.
Osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání
rozhodnutí o udělení licence, musí být zachován alespoň 66% podíl
nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 2 roků od udělení licence.

   (7) Provozovatel televizního vysílání s licencí, který je
právnickou osobou, nebo jeho společník může po předchozím souhlasu
Rady převádět na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele
televizního vysílání s licencí. Rada souhlas neudělí pouze tehdy,
pokud by došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56.
Osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání
rozhodnutí o udělení licence, musí být zachován alespoň 66% podíl
nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 2 roků od udělení licence.
------------------------------------------------------------------
 9) § 29 a 40 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní
  řád).

               § 22

            Krátkodobá licence

   (1) Rada může svým rozhodnutím udělit krátkodobou licenci,
včetně licence ke zkušebnímu vysílání, na dobu nepřesahující 60
dnů v průběhu jednoho kalendářního roku. Žádost o krátkodobou
licenci musí obsahovat náležitosti uvedené v § 14.

   (2) Rada je povinna rozhodnout o udělení krátkodobé licence
do 60 dnů od doručení žádosti.

               § 23

             Zkrácené řízení

   (1) Na základě žádosti bez vyhlášení licenčního řízení Rada
rozhoduje ve zkráceném řízení
a) o prodloužení doby platnosti licence podle § 12 odst. 8 až 12,
b) o souhlasu se změnou právní formy společnosti,
c) o udělení krátkodobé licence jednomu žadateli.

   (2) O žádostech ve zkráceném řízení Rada rozhodne nejpozději
do 60 dnů od jejich doručení.

               § 24

           Zánik platnosti licence

   Platnost licence zaniká
a) uplynutím doby, na kterou byla udělena,
b) dnem zániku právnické osoby, které byla licence udělena,
c) smrtí fyzické osoby, které byla licence udělena,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí Rady o odejmutí licence
  z důvodů uvedených v § 63,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl provozovatel
  vysílání s licencí, který je fyzickou osobou, pravomocně
  odsouzen pro zvlášť závažný trestný čin nebo pro trestný čin
  hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
f) dnem, ke kterému provozovatel vysílání s licencí požádal
  o ukončení vysílání.

               § 24a

   (1) Ustanovení tohoto zákona týkající se souboru technických
parametrů se nevztahují na zemské digitální vysílání.

   (2) Územní rozsah zemského digitálního vysílání Rada stanoví
v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu výčtem
okresů, popřípadě obvodů hlavního města Prahy zcela anebo zčásti
pokrytých vysíláním.

              HLAVA II
  LICENČNÍ ŘÍZENÍ K PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO NEBO TELEVIZNÍHO
 VYSÍLÁNÍ ŠÍŘENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM DRUŽIC A KABELOVÝCH SYSTÉMŮ

               § 25

   (1)  Licenční  řízení  k  provozování vysílání šířeného
prostřednictvím družic a kabelových systémů se zahajuje z podnětu
žadatele o licenci. Účastníkem řízení je pouze žadatel o licenci.

   (2) Žádost o licenci musí kromě náležitostí stanovených
v § 14 obsahovat
a) písemný souhlas osoby oprávněné k provozování kabelové sítě
  podle zvláštního  právního předpisu s  umístěním programu
  žadatele o licenci do kabelové sítě, jde-li o vysílání programu
  prostřednictvím kabelové sítě a účastník řízení nemá oprávnění
  ke zřízení a provozování kabelové sítě,
b) informaci o tom, ve kterých státech lze program přijímat,
  a specifikaci  družice,  jde-li  o  vysílání  programu
  prostřednictvím družice.

   (3) Rada je povinna nařídit ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení
licenčního řízení ústní jednání s účastníkem licenčního řízení, ve
kterém účastník navrhuje programovou skladbu. O ústním jednání se
vyhotovuje protokol.

   (4) Rozhodnutí o udělení  licence musí obsahovat výrok
o udělení licence, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.

   (5) Rada licenci žadateli o licenci neudělí pouze tehdy,
pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3 nebo pokud
navrhovaná programová skladba nesplňuje požadavky podle § 31
a § 32 odst. 1.

              ČÁST ČTVRTÁ
              REGISTRACE

               § 26

         Registrace převzatého vysílání

   (1) Registrace provozovatele převzatého vysílání v kabelovém
systému  nebo prostřednictvím  družic opravňuje provozovatele
k provozování  převzatého vysílání  prostřednictvím kabelového
systému nebo prostřednictvím družice.

   (2) Na registraci je právní nárok, jsou-li splněny podmínky
uvedené v § 27.

   (3) Registrace vzniká dnem, kdy rozhodnutí Rady o registraci
nabylo právní moci.

               § 27

           Přihláška k registraci

   (1) Přihláška k registraci se podává nejméně 60 dnů před
zamýšleným zahájením převzatého vysílání.

   (2) Přihláška k registraci obsahuje údaje uvedené v § 14
odst. 1 s výjimkou písmen g) a h) a dále způsob technického,
organizačního  a  finančního  zajištění  vysílání,  informace
o programech,  které přihlašovatel  zamýšlí šířit,  popřípadě
plánované obsazení kanálů a technickou specifikaci kabelového
systému.

               § 28

      Některá ustanovení o řízení o registraci

   (1) Řízení o registraci  se zahajuje doručením písemné
přihlášky Radě. Nemá-li přihláška náležitosti podle § 27 odst. 2
nebo jsou-li  údaje neúplné, poskytne  žadateli bezodkladně,
nejpozději však do 15 dnů od jejího doručení, lhůtu k odstranění
vad.

   (2) Rada registraci odmítne v případě, že vady přihlášky
nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě.

   (3) Rada rozhodne o přihlášce k registraci do 30 dnů ode dne
jejího doručení Radě. Jestliže  Rada nerozhodne o přihlášce
k registraci ve  lhůtě podle předcházející  věty, platí, že
přihlašovatel je registrován dnem následujícím po uplynutí této
lhůty; o tom Rada vydá přihlašovateli potvrzení.

   (4) Rada zamítne přihlášku k registraci, jestliže
a) přihlašovateli byla odejmuta licence nebo zrušena registrace
  v předcházejících pěti letech z důvodu porušování zákona, nebo
b) osoba, která předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů, byla
  pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, nebo
c) z přihlášky vyplývá, že převzatým vysíláním dojde k porušení
  právních předpisů.

               § 29

            Změna registrace

   (1) Provozovatel převzatého vysílání je povinen oznámit Radě
předem změnu následujících skutečností uváděných v přihlášce
o registraci:
a) vklady jednotlivých společníků, výše jejich obchodních podílů
  a způsob rozdělení hlasovacích práv,
b) seznam akcionářů (společníků),
c) změnu programové nabídky,
d) územní rozsah vysílání.

   (2)  Změna může  být  provedena  poté, co  Rada změnu
zaregistrovala.

   (3) Změnu  ostatních skutečností uvedených  v přihlášce
k registraci je provozovatel převzatého vysílání povinen oznámit
Radě do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.

   (4) Ustanovení § 28 odst. 1 až 3 se použijí obdobně.

               § 30

          Zánik platnosti registrace

   Registrace zaniká
a) dnem zániku právnické osoby, která byla registrována,
b) smrtí fyzické osoby, která byla registrována,
c) rozhodnutím Rady o zrušení registrace z důvodů uvedených
  v § 64,
d) zrušením  registrace  na  žádost  provozovatele převzatého
  vysílání,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl provozovatel
  převzatého vysílání, který je fyzickou osobou, pravomocně
  odsouzen pro zvlášť závažný trestný čin nebo pro trestný čin
  hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

              ČÁST PÁTÁ
      PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ VYSÍLÁNÍ
        A PROVOZOVATELŮ PŘEVZATÉHO VYSÍLÁNÍ

               HLAVA I
      PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYSÍLÁNÍ PROGRAMU

               § 31

             Obsah programů

   (1) Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání
má právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu
lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.

   (2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené
informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo
hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského
charakteru.

   (3) Provozovatel vysílání je  povinen zajistit, aby ve
zpravodaj
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).