Hlavní navigace

Zákon č. 483/1991 (o České televizi)

 • Zákon č. 483/1991 ze dne 7. listopadu 1991 o České televizi.

Sdílet

              483/1991 Sb.
               ZÁKON
            České národní rady
          ze dne 7. listopadu 1991
            o České televizi
Změna: 36/1993 Sb.
Změna: 253/1994 Sb.
Změna: 301/1995 Sb.
Změna: 39/2001 Sb.
Změna: 231/2001 Sb.
Změna: 82/2005 Sb.
Změna: 127/2005 Sb.

   Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

                § 1

   (1) Zřizuje se Česká televize se sídlem v Praze.

   (2) Česká televize je právnickou osobou, která hospodaří
s vlastním  majetkem,  jehož  základem  je majetek převedený
z Československé televize.1) Česká televize vlastními úkony nabývá
práv a zavazuje se.

   (3) Stát neodpovídá za závazky  České televize a Česká
televize neodpovídá za závazky státu.
------------------------------------------------------------------
1) § 4 zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou
  a Slovenskou  Federativní Republikou  a Českou  republikou
  a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních
  prostředků.

                § 2

   (1) Česká televize  poskytuje službu veřejnosti tvorbou
a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního
obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky (dále
jen "veřejná služba v oblasti televizního vysílání").

   (2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního
vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených
  a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky
  pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu
  jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo
  národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo
  pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost
  názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých
  směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci
  a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,
d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně
  příslušníků národnostních nebo etnických menšin,
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických,
  dokumentárních,  uměleckých,  dramatických,  sportovních,
  zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.

                § 3

   (1) Česká televize naplňuje  veřejnou službu v oblasti
televizního vysílání zejména tím, že
a) provozuje  analogové televizní  vysílání dvou  televizních
  programů  prostřednictvím  zemských  vysílacích  rádiových
  zařízení, popřípadě jiných technických prostředků tak, aby
  v souběhu zemského analogového a zemského digitálního vysílání
  byla pro obyvatele České republiky zajištěna možnost příjmu
  těchto televizních programů v rozsahu podle odstavce 3,
b) provozuje zemské digitální  televizní vysílání televizních
  programů uvedených v písmenu  a) a dalších alespoň dvou
  televizních programů zahrnutých  v souhrnném datovém toku
  složeném z dílčích  datových toků náležejících televizním
  a rozhlasovým programům, multimediálnímu obsahu a doplňkovým
  službám veřejné služby v oblasti televizního a rozhlasového
  vysílání, upravených pro společné šíření prostřednictvím zemské
  sítě vysílacích rádiových  zařízení s plánovaným pokrytím
  alespoň 95 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů
  vyplývajících z posledního sčítání lidu1a) (dále jen "multiplex
  veřejné služby"),
c) jako provozovatel multiplexu veřejné služby sestavuje společně
  s Českým rozhlasem souhrnný datový tok a odpovídá za jeho
  správu a jeho předání  k šíření zemskou sítí vysílacích
  rádiových zařízení,
d) zřizuje síť vlastních zpravodajů,
e) v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje
  regionální vysílání prostřednictvím televizních studií České
  televize (dále jen "televizní  studia") pro území jejich
  působnosti. Regionální vysílání každého televizního studia musí
  vyváženě obsahovat příspěvky z celého území jeho působnosti,
f) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich
  využívání jako součásti národního kulturního bohatství,
g) podporuje českou filmovou tvorbu,
h) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby,
i) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou
  programovou službu, včetně aktuálního zpravodajství,
j) poskytuje teletextové služby,
k) opatřuje  alespoň 70  % vysílaných  pořadů skrytými nebo
  otevřenými titulky pro sluchově postižené nebo simultánním
  tlumočením do znakové řeči,
l) vyvíjí činnost v  oblastech nových vysílacích technologií
  a služeb.

   (2) Státní orgán, který vykonává správu kmitočtového spektra
podle zvláštního právního předpisu,1b) vyhradí v součinnosti
s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pro Českou televizi
rádiové kmitočty  umožňující provozování vysílání  v rozsahu
stanoveném v odstavci 1 písm. a) a b).

   (3) Celoplošným televizním vysíláním se pro účely tohoto
zákona rozumí vysílání, v jehož rámci může určitý televizní
program a s tímto programem související povinné doplňkové služby
přijímat alespoň 95 % obyvatel České republiky počítaných podle
údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu.1a)
------------------------------------------------------------------
1a) § 12 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
  službě, ve znění pozdějších předpisů.
1b) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
  některých  souvisejících zákonů  (zákon o  elektronických
  komunikacích).

               § 3a

   (1) V multiplexu veřejné služby musí být alespoň 80 %
souhrnného  datového  toku  vyhrazeno  šíření  televizních
a rozhlasových programů. Zbývající část souhrnného datového toku
multiplexu veřejné služby lze využít k šíření doplňkových služeb.

   (2) Česká televize je povinna umístit v multiplexu veřejné
služby vysílání programů Českého rozhlasu v rozsahu, jímž Český
rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti zemského digitálního
rozhlasového vysílání podle  zvláštního právního předpisu.1c)
Náklady spojené s provozováním multiplexu veřejné služby Česká
televize  účtuje Českému  rozhlasu, popřípadě  poskytovatelům
doplňkových služeb, podle výše jejich podílu na souhrnném datovém
toku multiplexu veřejné služby.

   (3) Televizní programy šířené prostřednictvím multiplexu
veřejné služby  může Česká televize  digitálně šířit rovněž
prostřednictvím družic a kabelových sítí.
------------------------------------------------------------------
1c) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém
  rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

            Rada České televize

                § 4

   (1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu
činnosti České televize je Rada České televize (dále jen "Rada").
Rada má 15 členů. Členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna") tak,
aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální
a kulturní názorové proudy.

   (2) Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké
sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální,
sociální, odborové,  zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací,
vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Návrhy lze předložit ve
lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výzvy předsedy Poslanecké sněmovny
k předložení návrhů způsobem  stanoveným usnesením Poslanecké
sněmovny.

   (3) Členem Rady může být zvolen občan České republiky, který
a) je způsobilý k právním úkonům,
b) má trvalý pobyt na území České republiky, a
c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl
  pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud
  jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno nebo se
  na něho z jiného důvodu nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten,
  kdo nesplňuje požadavky podle zvláštního zákona.1d)

   (4) Členové Rady jsou voleni z kandidátů navržených podle
odstavce 2, a to na funkční období 6 let, přičemž každé 2 roky je
volena jedna třetina členů; mohou být zvoleni opětovně. Na místa
uprázdněná z jiného důvodu než pro uplynutí funkčního období jsou
voleni noví členové na dobu zbývající do konce funkčního období
toho člena, jehož místo se uprázdnilo; je-li tato doba kratší než
1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení neplatí. V případě
odvolání Rady podle § 6 odst. 3 a následném zvolení všech členů
Rady Rada na své první schůzi losem určí 5 členů Rady s funkčním
obdobím 2 roky, 5 členů Rady s funkčním obdobím 4 roky a 5 členů
Rady s funkčním obdobím 6 let.

   (5) Rada je ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně.

   (6) Členství v Radě je veřejnou funkcí.2) V souvislosti
s jejím výkonem přísluší členům Rady odměna, jejíž výši určí svým
usnesením Poslanecká sněmovna.

   (7) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.
------------------------------------------------------------------
1d) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
  předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
  a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
  republiky  a  Slovenské  republiky,  ve znění pozdějších
  předpisů.

                § 5

   (1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta
republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního
zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady
České národní banky, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě,
s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena
Rady Českého rozhlasu, člena  Rady České tiskové kanceláře,
s funkcí generálního ředitele Českého rozhlasu a s funkcí člena
dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého
rozhlasu.

   (2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických
stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani
nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo
působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových
zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných
sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které
by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit
důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě.
Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo
vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné
příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem
funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany
podle autorského zákona.2a)

   (3) Předpoklady pro výkon funkce člen Rady nesplňuje, je-li
osobou blízkou3) osobě, která v České televizi zastává placenou
funkci nebo vykonává výdělečnou činnost, popřípadě má od České
televize jiné příjmy, než příjmy z užití předmětů ochrany podle
autorského zákona, anebo která se podílí na podnikání v oblasti
hromadných sdělovacích prostředků nebo zastupuje obchodní zájmy,
které by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost
rozhodování člena Rady v Radě.
------------------------------------------------------------------
2a) Zákon č.  121/2000 Sb., o  právu autorském, o  právech
  souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
  (autorský zákon).
3) § 116 občanského zákoníku.

                § 6

   (1) Členství v Radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) dnem bezprostředně  následujícím po dni  doručení písemně
  učiněného vzdání se funkce předsedovi Poslanecké sněmovny,
c) odvoláním z funkce,
d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do
  funkce člena Rady stanovené v § 4 odst. 3,
e) úmrtím.

   (2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá
a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady
  stanovené v § 5,
b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo
  dopustil-li se  takového jednání, které  zpochybňuje jeho
  nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady,
c) nezúčastňuje-li se po dobu více než 3 měsíců schůzí Rady.

   (3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada
opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo pokud
Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu
o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České
televize.

                § 7

   (1) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do
třiceti dnů od své první schůze.

   (2) Rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční
většiny všech svých členů, je-li přítomen předseda Rady nebo
některý z místopředsedů Rady. Rozhodnutí Rada přijímá nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí podle § 8
odst. 1 písm. b), e), f), g), j), k) a l), která přijímá
nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, a rozhodnutí
o jmenování nebo o odvolání generálního ředitele České televize
(dále jen "generální ředitel"), k němuž je zapotřebí alespoň 10
hlasů členů Rady.

   (3) Jednání Rady je veřejné. Veřejnost může být na základě
usnesení Rady z celého jednání nebo z jeho části vyloučena,
jsou-li  projednávány skutečnosti  chráněné podle  zvláštních
právních předpisů.3a) Osobu, která narušuje veřejné jednání, může
předsedající napomenout a  za opakované narušování veřejného
jednání vykázat z jednacích prostor.

   (4) Z jednání Rady  pořizuje předsedající zápis. Zápis
z jednání Rady, schválené dokumenty podle § 8, popřípadě usnesení
Rady o vyloučení veřejnosti z jejího jednání musí být nejpozději
do 3 dnů ode dne jednání Rady uveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup, s výjimkou těch částí uvedených písemností, které
obsahují skutečnosti chráněné podle zvláštních právních předpisů.
------------------------------------------------------------------
3a) Například § 17 až 20 obchodního zákoníku, zákon č. 148/1998
  Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb.,
  o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
  zákona č. 227/2000 Sb.

                § 8

   (1) Do působnosti Rady náleží:
a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh
  ředitele televizních studií; rozhodnutí o odvolání generálního
  ředitele musí být písemně odůvodněno a nejpozději do 7 dnů ode
  dne jeho  doručení generálnímu řediteli  uveřejněno Radou
  způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) schvalovat  rozpočet  České  televize,  přehled pohledávek
  a závazků a účetní závěrku České televize podle zvláštního
  právního  předpisu,4) ověřenou  auditorem podle zvláštního
  právního předpisu;5) do doby schválení rozpočtu hospodaří Česká
  televize podle svého dlouhodobého plánu ekonomického rozvoje,
c) kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů
  a majetku České televize podle schváleného rozpočtu a na
  zjištěné nedostatky písemně upozorňovat generálního ředitele,
d) sledovat naplňování požadavků práva Evropských společenství na
  transparentnost finančních vztahů v České televizi,6)
e) schvalovat  na  návrh  generálního  ředitele Statut České
  televize,
f) předkládat Poslanecké  sněmovně ke schválení  Kodex České
  televize, který stanoví  zásady naplňování veřejné služby
  v oblasti televizního vysílání; porušení Kodexu České televize
  je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle zvláštního
  zákona,3b)
g) schvalovat návrhy generálního  ředitele na zřizování nebo
  zrušení televizních studií (§ 9 odst. 9) a návrhy podle § 9
  odst. 8,
h) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele,
i) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního
  vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu
  České televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení
  týkající se programové nabídky,
j) schvalovat  dlouhodobé  plány  programového,  technického
  a ekonomického rozvoje,
k) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a), schvalovat její kontrolní řád
  (§ 8a odst. 7) a  stanovit výši odměn členů dozorčí komise
  (§ 8b odst. 4),
l) určovat mzdu generálního ředitele.

   (2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně Výroční
zprávu o činnosti České televize do 31. března bezprostředně
následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o hospodaření
České  televize  do  31.  srpna  bezprostředně následujícího
kalendářního roku. Výroční zpráva o hospodaření České televize
musí v samostatné části obsahovat informaci o naplňování požadavků
práva Evropských společenství.6) Obě výroční zprávy předseda Rady
nejpozději do 3 dnů ode dne jejich předložení Poslanecké sněmovně
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

   (3) Náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož
i náklady na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů se
hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize.

   (4) Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby
a vysílání televizních pořadů.
------------------------------------------------------------------
3b) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
  předpisů.
 4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
  předpisů.
 5) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č.
  165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 6) Směrnice  Komise  80/723/EHS  ze  dne  25.  června 1980
  o zprůhlednění  finančních  vztahů  mezi  členskými státy
  a veřejnými  podniky  a  o  finanční průhlednosti uvnitř
  jednotlivých podniků, ve znění směrnice Komise 93/84/EHS
  a směrnice Komise 2000/52/ES.

               § 8a


             Dozorčí komise

   (1) Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech
kontroly hospodaření České televize. Jejím úkolem je sledovat, zda
jsou finanční zdroje a majetek České televize účelně a hospodárně
využívány podle schváleného rozpočtu České televize v souladu
s právními  předpisy  a  s  požadavky  práva  Evropských
společenství.6) Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu na
zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění.

   (2) Dozorčí komise má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni
Radou z občanů České republiky s odbornými předpoklady pro výkon
funkce člena dozorčí komise.

   (3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 4
let, a to i opětovně, ne však na více než 4 po sobě jdoucí funkční
období. Pro zvolení do funkce člena dozorčí komise a pro výkon
této funkce platí předpoklady stanovené v § 4 odst. 3 a § 5
obdobně. Pro zánik funkce člena dozorčí komise platí přiměřeně
§ 6 odst. 1 a 2.

   (4) Dozorčí komise ze svých členů volí a odvolává svého
předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu včetně řízení
schůzí dozorčí komise. Dozorčí komise rovněž přijímá svůj jednací
řád.

   (5) Dozorčí komise se schází vždy, požádají-li o to písemně
alespoň 2 z jejích členů, nejméně však jednou v každém kalendářním
měsíci. Jednání dozorčí komise jsou neveřejná a předsedající je
povinen pořídit z každého jednání zápis.

   (6) Dozorčí komise je způsobilá se usnášet za přítomnosti
předsedy nebo místopředsedy a alespoň 2 dalších členů; usnesení
přijímá většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedajícího.

   (7) Členové dozorčí komise mohou s vědomím generálního
ředitele nahlížet do všech účetních dokladů, účetních záznamů7)
a dalších písemností  České televize, které  mají vypovídací
schopnost o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, a o těchto
skutečnostech  požadovat  ústní  nebo  písemné  informace od
příslušných zaměstnanců České televize. Zaměstnanci České televize
jsou povinni poskytnout členům dozorčí komise kopie vyžádaných
písemností, účetních dokladů nebo účetních záznamů České televize,
jakož i požadované informace. Podmínky a způsob provádění kontrol
stanoví kontrolní řád dozorčí komise, který schvaluje Rada.

   (8) O skutečnostech zjištěných při výkonu funkce jsou členové
dozorčí komise povinni zachovávat mlčenlivost, pokud nebyli této
povinnosti zproštěni předsedou Rady. Povinnost mlčenlivosti trvá
i po ukončení výkonu funkce v dozorčí komisi.

   (9) Dozorčí komise podává Radě písemnou zprávu o své činnosti
za každé kalendářní čtvrtletí vždy do desátého dne druhé měsíce po
skončení čtvrtletí. Jako podklad pro Výroční zprávu o hospodaření
České televize je dozorčí komise povinna předat Radě svůj rozbor
hospodaření České televize vždy do 30. června bezprostředně
následujícího kalendářního roku.
------------------------------------------------------------------
6) Směrnice  Komise  80/723/EHS  ze  dne  25.  června  1980
  o zprůhlednění  finančních  vztahů  mezi  členskými  státy
  a veřejnými  podniky  a  o  finanční  průhlednosti uvnitř
  jednotlivých podniků, ve  znění směrnice Komise 93/84/EHS
  a směrnice Komise 2000/52/ES.
7) § 4 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

               § 8b


          Odměny a další náležitosti
        spojené s výkonem funkce člena Rady
       a s výkonem funkce člena dozorčí komise

   (1) Členu Rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1.
ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku určena jako
součin průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců České televize
dosažené za předcházející kalendářní rok (dále jen "průměrná
měsíční  mzda") a  koeficientu stanoveného  v závislosti na
odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce člena Rady (dále jen
"koeficient odměn"). Odměna se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.

   (2) Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje Česká televize vždy
do 31. ledna příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

   (3) Koeficient odměn podle odstavce 1 se stanoví
a) členu Rady ve výši 0,80,
b) místopředsedovi Rady ve výši 1,03,
c) předsedovi Rady ve výši 1,27.

   (4) Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada.

   (5) Členu Rady a členu dozorčí komise přísluší náhrada
cestovních výdajů souvisejících s výkonem funkce ve stejném
rozsahu jako zaměstnancům podle zvláštního právního předpisu.8)
Cesta z místa pobytu na jednání Rady, jednání Rady a cesta
z jednání Rady do místa pobytu se pro účely poskytování cestovních
náhrad považují za pracovní cestu.

   (6) Výkon funkce člena Rady a výkon funkce člena dozorčí
komise je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle
zvláštního právního předpisu.9) Zaměstnavatel poskytne členu Rady
a členu dozorčí komise pracovní volno bez náhrady mzdy.

   (7) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena
Rady a s výkonem funkce člena dozorčí komise poskytuje členům Rady
a členům dozorčí komise Česká televize. Odměny a další náležitosti
podle věty první jsou splatné ve dni pravidelného termínu výplaty
mzdy zaměstnanců České televize.
------------------------------------------------------------------
8) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění
  pozdějších předpisů.
9) § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění
  zákona č. 74/1994 Sb.

                § 9


            Generální ředitel

   (1) Statutárním orgánem České televize je generální ředitel.
V době nepřítomnosti zastupuje generálního ředitele jím pověřený
zástupce.

   (2) Ze své činnosti je generální ředitel odpovědný Radě a má
právo se zúčastňovat jejích jednání.

   (3) Na generálního ředitele se vztahují ustanovení zákoníku
práce, nestanoví-li tento zákon jinak.

   (4) Generálního ředitele jmenuje Rada z kandidátů splňujících
předpoklady podle § 4 odst. 3 na základě výsledků výběrového
řízení na funkční období 6 let.

   (5) Pro výkon funkce generálního ředitele platí předpoklady
stanovené v § 5 odst. 1 a 2 obdobně.

   (6) Výkon funkce generálního ředitele zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) dnem bezprostředně  následujícím po dni  doručení písemně
  učiněného vzdání se funkce generálního ředitele Radě,
c) dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo generálnímu
  řediteli doručeno rozhodnutí Rady o odvolání z funkce,
d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl generální ředitel
  zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jímž byla jeho
  způsobilost k právním úkonům omezena,
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl generální ředitel
  odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin
  spáchaný v souvislosti s provozováním televizního vysílání,
f) smrtí.

   (7) Rada může odvolat generálního ředitele z funkce,
a) neplní-li Česká televize úkoly  veřejné služby v oblasti
  televizního vysílání podle tohoto zákona (§ 2 a 3) nebo
  povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů10) nebo
  nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu České televize,
  jestliže byl generální ředitel na tuto skutečnost Radou v době
  posledních 12 měsíců písemně upozorněn,
b) poruší-li generální ředitel své povinnosti stanovené zákonem
  nebo Statutem České televize, jestliže byl generální ředitel na
  porušení svých povinností Radou v době posledních 12 měsíců
  písemně upozorněn,
c) přestane-li generální ředitel splňovat předpoklady pro výkon
  funkce (§ 5 odst. 1 a 2), nebo
d) nevykonává-li generální ředitel po dobu 6 měsíců svou funkci.

   (8) K uzavření smlouvy o pronájmu nemovitostí nebo jejich
částí v majetku České televize na dobu delší než 3 měsíce nebo
smlouvy o převodu, popřípadě zatížení nemovitostí nebo jejich
částí v majetku České  televize potřebuje generální ředitel
předchozí souhlas Rady, jinak je právní úkon neplatný.

   (9) Televizní studia, s výjimkou Televizního studia Brno
a Televizního studia Ostrava, může generální ředitel zřizovat
a zrušovat s předchozím souhlasem Rady.

   (10)  V případech  stanovených Statutem  České televize
generální ředitel jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance České
televize po projednání s Radou.

   (11) Ředitelé televizních studií a osoby uvedené v odstavci
10 musí splňovat předpoklady podle § 4 odst. 3 písm. c) a § 5
odst. 1 a 2.

   (12) Zanikne-li výkon funkce generálního ředitele podle
odstavce 6, do doby jmenování nového generálního ředitele řídí
Českou televizi vedoucí zaměstnanec určený Statutem České televize
(dále jen "zástupce generálního ředitele"). Nového generálního
ředitele je Rada povinna jmenovat nejpozději do 3 měsíců ode dne,
kdy se uvolní funkce generálního ředitele.

   (13) Na zástupce generálního ředitele se v době do jmenování
nového generálního ředitele vztahují obdobně odstavce 1 až 11.
------------------------------------------------------------------
3c) Například zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
  a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
  468/1991 Sb.,  o provozování rozhlasového  a televizního
  vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.
  258/2000 Sb.
10) Například zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
  a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
  rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
  předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

               § 10

          Financování České televize

   Finančními zdroji České televize jsou zejména:
a) televizní  poplatky  vybírané  podle  zvláštního  právního
  předpisu,3d)
b) příjem z vlastní podnikatelské činnosti.
------------------------------------------------------------------
3d) Zákon  č. 252/1994  Sb., o  rozhlasových a  televizních
  poplatcích, ve znění zákona č. 135/1997 Sb.

               § 11

   (1) Česká televize  je oprávněna vykonávat  za podmínek
stanovených  právními předpisy  podnikatelskou činnost, která
souvisí s předmětem její činnosti a která nesmí ohrozit její
úkoly (§ 2 a 3).

   (2) Finanční zdroje používá Česká televize k plnění svých
úkolů podle § 2 a 3.

               § 11a


            Oddělené účtování

   (1) Česká televize vede účetnictví podle zvláštního právního
předpisu.4)

   (2) Česká televize je povinna organizačně oddělit činnosti
spočívající v poskytování veřejné služby v oblasti televizního
vysílání (§ 2 a 3) od podnikatelských činností (§ 11 odst. 1). Za
každou z těchto činností je Česká televize povinna účtovat tak,
aby účetnictví umožňovalo rozlišení nákladů a výnosů souvisejících
s poskytováním veřejné služby v oblasti televizního vysílání
a nákladů a výnosů souvisejících s podnikatelskými činnostmi.
Metody  rozlišování nákladů  a výnosů  a jejich přiřazování
k činnostem podle § 2 a 3 nebo podle § 11 odst. 1 stanoví Česká
televize vnitřním předpisem (dále jen "Účetní standardy České
televize"), který musí  naplňovat požadavky práva Evropských
společenství.6)

   (3) Česká televize je povinna uchovávat údaje o naplňování
povinnosti podle odstavce 2 po dobu stanovenou právem Evropských
společenství6) a na výzvu tyto údaje předávat Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže,11) a to spolu s Účetními standardy České
televize a dalšími podklady nezbytnými k posouzení naplňování
povinnosti podle odstavce 2.
------------------------------------------------------------------
 4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
  předpisů.
 6) Směrnice  Komise  80/723/EHS  ze  dne  25.  června 1980
  o zprůhlednění  finančních  vztahů  mezi  členskými státy
  a veřejnými  podniky  a  o  finanční průhlednosti uvnitř
  jednotlivých podniků, ve znění směrnice Komise 93/84/EHS
  a směrnice Komise 2000/52/ES.
11) § 2 písm. c) zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro
  ochranu hospodářské soutěže.

               § 12

             Televizní studia

   (1) Součástí České televize jsou Televizní studio Brno,
Televizní studio Ostrava a televizní studia zřízená na základě
§ 9 odst. 9.

   (2) Ředitel televizního studia je oprávněn činit jménem České
televize právní úkony týkající se televizního studia, s výjimkou
uzavírání smluv o převodu, popřípadě o zatížení nemovitostí nebo
jejich částí v majetku České televize. Ředitel televizního studia
je za činnost televizního studia odpovědný generálnímu řediteli.

   (3) Televizní studia mají v rámci své činnosti oprávnění
obdobná podle § 3 odst. 1 s výjimkou písmen a) a g). Časový rozsah
regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů
podle § 3 odst. 1 písm. c) činí u Televizního studia Brno
a Televizního studia Ostrava alespoň 25 minut denně; u televizních
studií zřizovaných generálním ředitelem podle § 9 odst. 9 může být
doba takového vysílání kratší.

   (4) Podíl  vysílání televizních studií  na celostátních
vysílacích okruzích musí činit minimálně 20 % celkového vysílacího
času České televize v měsíčním úhrnu.

               § 13

   Česká televize může využívat svoji technickou a výrobní
základnu pouze v souladu s tímto zákonem (§ 2 a 3).

         Ustanovení společná a závěrečná

               § 14

   (1) Česká národní rada zvolí do jednoho měsíce ode dne
účinnosti tohoto zákona Radu. Rada jmenuje do jednoho měsíce ode
dne svého zvolení ředitele.

   (2) Do  doby  jmenování  ředitele  řídí Českou televizi
prozatímní  ředitel,  kterého  volí  Česká  národní  rada.
Prozatímnímu řediteli nepříslušejí oprávnění podle § 8 odst. 1
tohoto zákona.

               § 14a

               zrušen

               § 14b

               zrušen

               § 15

   Tento zákon nabývá účinnosti, s výjimkou § 11 odst. 2, dnem
1. ledna 1992. Ustanovení § 11 odst. 2 tohoto zákona nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 1993.

             Burešová v.r.
             Pithart v.r.

          Vybraná ustanovení novel

          Čl.II zákona č. 39/2001 Sb.

          Přechodná ustanovení

   1. Členům Rady České televize zvoleným přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona zaniká členství v Radě České televize
dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti. Poslanecká sněmovna zvolí
nové členy Rady České televize do 60 dnů po uplynutí lhůty pro
předkládání návrhů. Ze zvolených členů Rada České televize na svém
prvním zasedání losem určí, kteří z nich mají funkční období 2,
4 a 6 let.

   2. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do zvolení alespoň
10 členů Rady České televize je Poslanecká sněmovna oprávněna
odvolat generálního ředitele České televize.

   3. V době od odvolání generálního ředitele České televize
podle bodu 2 do jmenování nového generálního ředitele České
televize Radou České televize vykonává působnost generálního
ředitele České televize prozatímní ředitel České televize zvolený
Poslaneckou sněmovnou.

          Čl.II zákona č. 82/2005 Sb.

           Přechodná ustanovení

   (1) Pro účely určení výše odměny členů Rady České televize se
v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince
2004 za průměrnou měsíční mzdu zaměstnanců podle § 8b odst. 1
zákona č. 483/1991 Sb., ve znění tohoto zákona, považuje částka
21 326 Kč.

   (2) Česká televize je povinna přizpůsobit svůj statut zákonu
č. 483/1991 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

         § 176 zákona č. 127/2005 Sb.

           Přechodná ustanovení

   (1) Digitální vysílání televizních programů uvedených v § 3
odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Česká
televize zahájí do 60 dnů ode dne, kdy s podnikatelem zajišťujícím
síť elektronických komunikací uzavře smlouvu o šíření multiplexu
veřejné  služby.  Digitální  vysílání  dalších  alespoň dvou
televizních programů Česká televize zahájí postupně podle své
ekonomické, organizační a technické připravenosti.

   (2) Podmínky šíření programů, popřípadě doplňkových služeb,
Českého rozhlasu prostřednictvím multiplexu veřejné služby sjedná
Česká televize s Českým rozhlasem smlouvou. Oběma stranami ověřený
návrh této smlouvy předloží generální ředitel České televize
k informaci Radě České televize alespoň 30 dnů před dohodnutým
dnem zahájení zemského digitálního rozhlasového vysílání Českého
rozhlasu.