Hlavní navigace

Zákon č. 484/1991 (o Českém rozhlasu)

 • Zákon č. 484/1991 ze dne 7. listopadu 1991 o Českém rozhlasu.

Sdílet

             484/1991 Sb.
               ZÁKON
            České národní rady
          ze dne 7. listopadu 1991
            o Českém rozhlasu
Změna: 36/1993 Sb.
Změna: 253/1994 Sb.
Změna: 301/1995 Sb.
Změna: 135/1997 Sb.
Změna: 192/2002 Sb.
Změna: 127/2005 Sb.

   Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

                § 1

   (1) Zřizuje se Český rozhlas se sídlem v Praze.

   (2) Český rozhlas je právnickou osobou, která hospodaří
s vlastním  majetkem,  jehož  základem  je majetek převedený
z Československého rozhlasu. 1) Český rozhlas vlastními úkony
nabývá práv a zavazuje se.

   (3) Stát neodpovídá za závazky Českého rozhlasu a Český
rozhlas neodpovídá za závazky státu.
------------------------------------------------------------------
1) § 4 zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou
  a Slovenskou Federativní Republiky  a Českou republikou a
  Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních
  prostředků.

                § 2

   (1) Český  rozhlas poskytuje  službu veřejnosti  tvorbou
a šířením rozhlasových programů, popřípadě dalšího multimediálního
obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky a do
zahraničí (dále jen "veřejná  služba v oblasti rozhlasového
vysílání").

   (2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového
vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených
  a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky
  pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu
  jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo
  národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo
  pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost
  názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých
  směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci
  a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,
d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně
  příslušníků národnostních nebo etnických menšin,
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických,
  dokumentárních,  uměleckých,  dramatických,  sportovních,
  zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.

                § 3

   (1) Český  rozhlas naplňuje  veřejnou službu  v oblasti
rozhlasového vysílání zejména tím, že
a) provozuje analogové rozhlasové  vysílání s využitím části
  kmitočtového spektra umožňující pokrytí území České republiky
  třemi celoplošnými rozhlasovými programy v pásmu velmi krátkých
  vln a rozhlasovými programy regionálních studií vysílanými
  v pásmu velmi krátkých vln, a to prostřednictvím zemských
  vysílacích rádiových zařízení, popřípadě prostřednictvím jiných
  technických prostředků; Český rozhlas může vysílat i v pásmu
  dlouhých a středních vln,
b) provozuje zemské digitální  rozhlasové vysílání šířením 3
  celoplošných rozhlasových programů, uvedených v písmenu a),
  prostřednictvím multiplexu veřejné služby;1a) kromě těchto
  rozhlasových  programů  má  Český  rozhlas  právo  šířit
  prostřednictvím multiplexu veřejné služby další rozhlasové
  programy, další  multimediální obsah a  doplňkové služby;
  rozhlasové programy, další multimediální obsah a doplňkové
  služby šířené prostřednictvím multiplexu veřejné služby může
  Český rozhlas digitálně šířit rovněž prostřednictvím družic
  a kabelových sítí,
c) provozuje  zemské  digitální  vysílání  tak, aby zajistil
  naplňování  úkolů veřejné  služby v  oblasti rozhlasového
  vysílání, které odpovídá stavu rozvoje vysílacích technologií
  a služeb. Využívá přitom zejména části kmitočtového spektra
  umožňující pokrytí území České republiky rozhlasovými programy
  a dalším obsahem v pásmu vyhrazeném podle národní kmitočtové
  tabulky pro zemské digitální rozhlasové vysílání, a to zejména
  ve III. televizním pásmu,
d) zřizuje síť vlastních zpravodajů,
e) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich
  využívání jako součásti národního kulturního bohatství,
f) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby,
g) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou
  programovou službu, včetně aktuálního zpravodajství,
h) vyvíjí činnost v  oblastech nových vysílacích technologií
  a služeb.

   (2) Český rozhlas provozuje rozhlasové vysílání do zahraničí
na  jednom  rozhlasovém  programu  v  pásmu  krátkých  vln
prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě
prostřednictvím  jiných technických  prostředků. Vysílání  do
zahraničí musí splňovat podmínky § 2 odst. 2 písm. a) a c)
a přispívat k propagaci dobrého jména České republiky.

   (3) Státní orgán, který vykonává správu kmitočtového spektra
podle zvláštního právního předpisu,1b) vyhradí po předchozím
souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pro Český
rozhlas kmitočty umožňující provozování analogového rozhlasového
vysílání v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. a) a v odstavci
2. Kmitočty v pásmu dlouhých a středních vln vyhradí jen tehdy,
pokud o to Český rozhlas požádá.

   (4) Celoplošným rozhlasovým programem se pro účely tohoto
zákona rozumí rozhlasový program, jehož vysílání může přijímat
alespoň 95 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů
vyplývajících z posledního sčítání lidu.1c)
------------------------------------------------------------------
1a) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi,
  ve znění pozdějších předpisů.
1b) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
  některých  souvisejících zákonů  (zákon o  elektronických
  komunikacích).
1c) § 12 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
  službě, ve znění pozdějších předpisů.

            Rada Českého rozhlasu

                § 4

   (1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu
činnosti Českého rozhlasu je Rada Českého rozhlasu (dále jen
"Rada"). Rada má devět členů.  Členy Rady volí a odvolává
Poslanecká  sněmovna  Parlamentu  České  republiky (dále jen
"Poslanecká sněmovna") tak, aby v ní byly zastoupeny významné
regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

   (2) Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké
sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální,
sociální, odborové,  zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací,
vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Návrhy lze předložit ve
lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výzvy předsedy Poslanecké sněmovny
k předložení návrhů způsobem  stanoveným usnesením Poslanecké
sněmovny.

   (3) Členem Rady může být zvolen občan České republiky, který
a) je způsobilý k právním úkonům,
b) má trvalý pobyt na území České republiky, a
c) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl
  pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud
  jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno nebo se
  na něho z jiného důvodu nehledí, jako by nebyl odsouzen, a ten,
  kdo nesplňuje předpoklady podle zvláštního zákona.1d)

   (4) Členové Rady jsou voleni z kandidátů navržených podle
odstavce 2, a to na funkční období 6 let, přičemž každé 2 roky je
volena jedna třetina členů; mohou být zvoleni opětovně, ne však
více než na dvě funkční období jdoucí po sobě. Na místa uprázdněná
z jiného důvodu než pro uplynutí funkčního období jsou voleni noví
členové na dobu zbývající do konce funkčního období toho člena,
jehož místo se uprázdnilo; je-li  tato doba kratší než 1 rok,
omezení možnosti opětovného zvolení neplatí. V případě odvolání
Rady podle § 6 odst. 3 a následném zvolení všech členů Rady Rada
na své první schůzi losem určí 3 členy Rady s funkčním obdobím 2
roky, 3 členy s funkčním obdobím 4 roky a 3 členy s funkčním
obdobím 6 let.

   (5) Rada je ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně.

   (6) Členství v Radě je veřejnou funkcí. 2) V souvislosti s
jejím výkonem přísluší členům Rady přiměřená odměna, jejíž výši
určí svým usnesením Poslanecká sněmovna.

   (7) Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.
------------------------------------------------------------------
1d) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
  předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
  a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
  republiky  a  Slovenské  republiky,  ve znění pozdějších
  předpisů.
 2) § 124 odst. 1 zákoníku práce.

                § 5

   (1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta
republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního
zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady
České národní banky, Veřejného ochránce práv, s jakoukoli funkcí
ve veřejné správě, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání, člena Rady České televize, člena Rady České tiskové
kanceláře, s funkcí generálního ředitele České televize a s funkcí
člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise
Českého rozhlasu.

   (2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických
stranách nebo v politických hnutích, společenských organizacích
a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich
jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch
jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí
být členem  společností, které působí  v oblasti hromadných
sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by
mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě
ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. S výjimkou
peněžitých plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce
podle tohoto zákona nesmí mít člen Rady ani osoba jemu blízká3)
žádný majetkový prospěch z provozování rozhlasového vysílání.

   (3) Člen  Rady nebo  osoby jemu  blízké3) nesmějí  být
v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Českému rozhlasu,
a to i dva roky po ukončení členství v Radě.
------------------------------------------------------------------
3) § 116 občanského zákoníku.

                § 6

   (1) Členství v Radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) dnem bezprostředně  následujícím po dni  doručení písemně
  učiněného vzdání se funkce předsedovi Poslanecké sněmovny,
c) odvoláním z funkce,
d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do
  funkce člena Rady stanovené v § 4 odst. 3,
e) úmrtím.

   (2) Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá,
a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady
  stanovené v § 5,
b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo
  dopustil-li se  takového jednání, které  zpochybňuje jeho
  nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady,
c) nevykonává-li po dobu více než 3 měsíců svou funkci.

   (3) Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada
opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem nebo pokud
Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu
o činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční zprávu o hospodaření
Českého rozhlasu.

                § 7

   (1) Činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do
třiceti dnů od začátku funkčního období.

   (2) Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech
svých členů, s  výjimkou rozhodnutí o  jmenování a odvolání
generálního ředitele  Českého rozhlasu (dále  jen "generální
ředitel"), k němuž je zapotřebí alespoň 6 hlasů členů Rady.

   (3) Jednání Rady je veřejné. Veřejnost může být na základě
usnesení Rady z celého jednání nebo z jeho části vyloučena,
jsou-li  projednávány skutečnosti  chráněné podle  zvláštních
právních předpisů.3a) Osobu, která narušuje veřejné jednání, může
předsedající napomenout a  za opakované narušování veřejného
jednání vykázat z jednacích prostor.

   (4) Z jednání  Rady pořizuje předsedající  zápis, jehož
součástí nejsou skutečnosti chráněné podle zvláštních právních
předpisů. Zápis z jednání Rady, schválené dokumenty podle § 8,
popřípadě usnesení Rady o vyloučení veřejnosti z jejího jednání
musí být nejpozději do 3  dnů ode dne jednání Rady uveřejněny
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
------------------------------------------------------------------
3a) Například § 17 až 20 obchodního zákoníku, zákon č. 148/1998
  Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb.,
  o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
  pozdějších předpisů.

                § 8

   (1) Do působnosti Rady náleží:
a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh
  ředitele rozhlasových  studií Českého rozhlasu  (dále jen
  "rozhlasová  studia"); rozhodnutí  o odvolání  generálního
  ředitele musí být písemně odůvodněno a nejpozději do 7 dnů ode
  dne jeho  doručení generálnímu řediteli  uveřejněno Radou
  způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) schvalovat  rozpočet  a  závěrečný  účet Českého rozhlasu
  a kontrolovat plnění rozpočtu Českého rozhlasu,
c) schvalovat na  návrh generálního ředitele  Statut Českého
  rozhlasu,
d) předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex Českého
  rozhlasu, který stanoví  zásady naplňování veřejné služby
  v oblasti  rozhlasového vysílání;  porušení Kodexu Českého
  rozhlasu je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle
  zvláštního zákona,3b)
e) schvalovat návrhy generálního  ředitele na zřizování nebo
  zrušení rozhlasových studií (§ 9 odst. 8) a návrhy podle § 9
  odst. 7,
f) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele,
g) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového
  vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu
  Českého rozhlasu a za tím účelem vydávat doporučení týkající se
  programové nabídky,
h) schvalovat  dlouhodobé  plány  programového,  technického
  a ekonomického rozvoje,
i) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a) a stanovit výši odměn členů
  dozorčí komise (§ 8a odst. 7),
j) určovat mzdu generálního ředitele.

   (2) Rada  předkládá Poslanecké  sněmovně Výroční  zprávu
o činnosti  Českého  rozhlasu  do  31.  března bezprostředně
následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o hospodaření
Českého  rozhlasu do  31. srpna  bezprostředně následujícího
kalendářního roku. Tyto výroční zprávy musí být nejpozději do 3
dnů ode dne schválení Radou uveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

   (3) Náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož
i náklady na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů se
hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu Českého rozhlasu (dále
jen "rozpočet").

   (4) Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do tvorby
a vysílání rozhlasových pořadů.
------------------------------------------------------------------
3b) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
  předpisů.

               § 8a


             Dozorčí komise

   (1) Dozorčí komise je poradním  orgánem Rady ve věcech
kontroly hospodaření Českého rozhlasu. Jejím úkolem je sledovat,
zda jsou účelně a  hospodárně využívány finanční prostředky
a majetek Českého rozhlasu. Dozorčí komise je povinna upozorňovat
Radu na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich
odstranění.

   (2) Dozorčí komise má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni
Radou. Členství v dozorčí komisi je veřejnou funkcí.2)

   (3) Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období 2
let, a to i opětovně, ne však na více než 2 po sobě jdoucí funkční
období. Pro zvolení do funkce člena dozorčí komise a pro výkon
této funkce platí předpoklady stanovené v § 4 odst. 3 a § 5
obdobně. Pro zánik funkce člena dozorčí komise platí přiměřeně
§ 6 odst. 1 a 2.

   (4) Dozorčí komise ze svých členů volí a odvolává svého
předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu včetně řízení
schůzí dozorčí komise. Dozorčí komise rovněž přijímá svůj jednací
řád.

   (5) Dozorčí komise se schází vždy, požádají-li o to písemně
alespoň 2 z jejích členů, nejméně však jednou v každém kalendářním
měsíci. Jednání dozorčí komise jsou neveřejná a předsedající je
povinen pořídit z každého jednání zápis.

   (6) Dozorčí komise je schopna se usnášet za přítomnosti
předsedy nebo místopředsedy a alespoň 2 dalších členů; usnesení
přijímá většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedajícího.

   (7) Výši odměn členů dozorčí komise stanoví Rada.

   (8) Členové  dozorčí  komise  mohou  nahlížet  do všech
písemností, účetních dokladů souvisejících s účetnictvím a záznamů
na nosičích dat Českého rozhlasu a mohou požadovat i písemná
vysvětlení od zaměstnanců Českého rozhlasu. Zaměstnanci Českého
rozhlasu jsou povinni poskytnout členům dozorčí komise kopie
vyžádaných písemností  Českého rozhlasu, jakož  i požadovaná
vysvětlení.

   (9) O skutečnostech zjištěných při výkonu kontroly jsou
členové dozorčí komise povinni zachovávat mlčenlivost, pokud
nebyli této  povinnosti zproštěni předsedou  Rady. Povinnost
mlčenlivosti trvá i po ukončení funkce v dozorčí komisi.

   (10) Dozorčí komise podává Radě  písemnou zprávu o své
činnosti za každé kalendářní čtvrtletí vždy do desátého dne
druhého měsíce po skončení čtvrtletí. Jako podklad pro Výroční
zprávu o hospodaření Českého rozhlasu je dozorčí komise povinna
předat Radě svůj rozbor hospodaření Českého rozhlasu vždy do 30.
června bezprostředně následujícího kalendářního roku.
------------------------------------------------------------------
2) § 124 odst. 1 zákoníku práce.

                § 9


            Generální ředitel

   (1) Statutárním  orgánem Českého  rozhlasu je  generální
ředitel. V době nepřítomnosti zastupuje generálního ředitele jím
pověřený zástupce.

   (2) Ze své činnosti je generální ředitel odpovědný Radě a má
právo se zúčastňovat jejích jednání.

   (3) Na generálního ředitele se vztahují ustanovení zákoníku
práce, nestanoví-li tento zákon jinak.

   (4) Generálního ředitele jmenuje Rada z kandidátů splňujících
předpoklady podle § 4 odst. 3 na základě výsledků výběrového
řízení na funkční období 6 let.

   (5) Funkce generálního ředitele je neslučitelná s členstvím
v Radě; pro její výkon platí předpoklady stanovené v § 5 obdobně.

   (6) Generální ředitel může být z funkce Radou odvolán,
zejména neplní-li Český rozhlas opakovaně úkoly veřejné služby
v oblasti rozhlasového vysílání podle tohoto zákona (§ 2 a 3) nebo
povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů3c) nebo
nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu Českého rozhlasu. Rada
odvolá generálního ředitele z funkce, jestliže generální ředitel
poruší své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem Českého
rozhlasu anebo přestane-li splňovat předpoklady pro výkon funkce
stanovené tímto zákonem.

   (7) K pronájmu nemovitostí na dobu delší než 3 měsíce nebo ke
zcizení,  popřípadě zatížení  nemovitostí nebo  jejich částí
potřebuje generální ředitel předchozí souhlas Rady, jinak je
právní úkon neplatný.

   (8) Generální ředitel s předchozím souhlasem Rady zřizuje
a zrušuje rozhlasová studia s výjimkou zrušení rozhlasových studií
v sídlech krajů.

   (9) V  případech stanovených  Statutem Českého  rozhlasu
generální ředitel jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance Českého
rozhlasu po projednání s Radou.

   (10) Ředitelé rozhlasových studií a osoby uvedené v odstavci
9 musí splňovat předpoklady podle § 4 odst. 3.

   (11) Jestliže se generální ředitel funkce vzdá nebo je
z funkce odvolán, popřípadě  uvolní-li se funkce generálního
ředitele uplynutím funkčního období nebo v důsledku jeho úmrtí,
Rada jmenuje prozatímního ředitele Českého rozhlasu (dále jen
"prozatímní ředitel"), který vykonává funkci generálního ředitele
do doby jmenování nového generálního ředitele. Nového generálního
ředitele je Rada povinna jmenovat nejpozději do 3 měsíců ode dne,
kdy se uvolní funkce generálního ředitele.

   (12) Na prozatímního ředitele se vztahují obdobně odstavce
1 až 9.
------------------------------------------------------------------
3c) Například zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
  a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
  468/1991 Sb.,  o provozování rozhlasového  a televizního
  vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
  předpisů.

               § 9a

               zrušen

               § 10

          Financování Českého rozhlasu

   (1) Finančními zdroji Českého rozhlasu jsou zejména:
a) rozhlasové  poplatky  vybírané  podle  zvláštního právního
  předpisu,3d)
b) příjem z vlastní podnikatelské činnosti.

   (2) Náklady spojené s vysíláním Českého rozhlasu podle § 3
odst. 2 hradí Česká republika ze státního rozpočtu.
------------------------------------------------------------------
3d) Zákon  č. 252/1994  Sb., o  rozhlasových a  televizních
  poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

               § 11

   (1) Český  rozhlas  je  oprávněn  vykonávat za podmínek
stanovených  právními předpisy  podnikatelskou činnost, která
souvisí s předmětem jeho činnosti a která nesmí ohrozit jeho
úkoly (§ 2 tohoto zákona).

   (2) Finanční zdroje používá Český rozhlas k plnění svých
úkolů podle § 2 a 3.

               § 12

             Rozhlasová studia

   (1) Součástí Českého rozhlasu jsou zejména rozhlasová studia
v sídlech krajů, případně rozhlasová studia zřízená na základě
§ 9 odst. 8 tohoto zákona.

   (2) Ředitel rozhlasového studia je oprávněn činit jménem
Českého rozhlasu právní úkony týkající se rozhlasového studia, s
výjimkou zcizení a zatížení nemovitostí. Ředitel rozhlasového
studia je za činnost rozhlasového studia odpovědný generálnímu
řediteli.

   (3) Rozhlasová studia mají v rámci své činnosti oprávnění
obdobná podle § 3 odst. 1 s výjimkou písmen a) a e).

   (4) Podíl vysílání všech rozhlasových studií na celostátních
vysílacích okruzích, vyjma okruhů zpravodajsko-publicistických,
musí činit minimálně 30 % celkového vysílacího času Českého
rozhlasu v měsíčním úhrnu.

               § 13

   Český rozhlas může využívat svoji technickou a výrobní
základnu pouze v souladu s tímto zákonem (§ 2 a 3).

         Ustanovení společná a závěrečná

               § 14

   (1) Česká národní rada zvolí do jednoho měsíce ode dne
účinnosti tohoto zákona Radu. Rada jmenuje do jednoho měsíce ode
dne svého zvolení ředitele.

   (2) Do doby jmenování ředitele řídí Český rozhlas prozatímní
ředitel, kterého volí Česká národní rada. Prozatímnímu řediteli
nepříslušejí oprávnění podle § 8 odst. 1 tohoto zákona.

               § 15

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

             Burešová v.r.
             Pithart v.r.

          Vybraná ustanovení novel

         Čl.II zákona č. 192/2002 Sb.

           Přechodné ustanovení

   Rada Českého rozhlasu ustavená podle dosavadních předpisů se
považuje za Radu podle tohoto zákona. Do 6 měsíců od nabytí
účinnosti tohoto zákona uvedou členové Rady své poměry do souladu
s tímto zákonem.

         § 178 zákona č. 127/2005 Sb.

           Přechodná ustanovení

   (1) Český rozhlas zahájí digitální vysílání rozhlasových
programů uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb.,
o Českém rozhlasu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto  zákona, postupně  podle své  ekonomické, organizační
a technické připravenosti.

   (2) Podmínky  šíření svých programů,  popřípadě dalšího
multimediálního obsahu a  doplňkových služeb, prostřednictvím
multiplexu veřejné služby sjedná Český rozhlas s Českou televizí
smlouvou. Oběma stranami ověřený návrh této smlouvy předloží
generální ředitel Českého rozhlasu k informaci Radě Českého
rozhlasu alespoň 30 dnů před dohodnutým dnem zahájení zemského
digitálního rozhlasového vysílání Českého rozhlasu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).