Hlavní navigace

Autorské právo III. - způsoby výpočtu autorského poplatku flash pamětí

31. 7. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 74287
Miniseriál o autorském právu. Po týdenní pauze se v dnešním díle zaměříme na způsoby výpočtu autorského poplatku. Velmi zajímavé bude také srovnání výpočtu před rokem 2009 a jeho současnou verzí.

Autorský zákon s dodatkem o autorských poplatcích se začal rozvíjet zejména po 10. listopadu roku 2006, kdy jej vláda schválila. Jeho základ nebyl nastaven zcela v souladu s předpokládaným vývojem Moorova zákona. Problém nastal zejména v oblasti flash pamětí, jejichž kapacita se zvyšovala neúměrně k ceně poplatků odváděných z těchto zařízení. Na flash paměti se také zaměřím v následujícím srovnávání.

Situace od 10. listopadu 2006

Původní znění nastavilo cenu poplatků z paměťových zařízení s fixní sazbou 6 Kč bez DPH (7,14 Kč s DPH) za každých započatých 512 MB. Sazba byla v konečné fázi neúnosně vysoká, jelikož při vzniku sazebníku nebylo počítáno s vývojem IT technologií v tak rychlém tempu, jak definuje Gordon Moore ve své teorii. Tím docházelo k velmi zajímavým situacím, kdy například za flash disk s kapacitou 8 GB byl nastaven poplatek 114,24 Kč, zatímco se cena paměťového média pohybovala v rozmezí 650 - 800 Kč. Finanční hodnota poplatku tak dosahovala téměř 15 % z částky média.

Při nákupu flash pamětí s vyšší kapacitou se cena za poplatek zvyšovala pomocí násobitele, jehož hodnota byla nastavena na 2. Budeme-li tedy vycházet z předchozího příkladu s 8 GB diskem, byl tedy autorský poplatek za flash disk s kapacitou 16 GB vyčíslen na 228,48 Kč. Tímto způsobem lze pokračovat i dále, jelikož se přenosná paměťová zařízení prodávají s kapacitou rostoucí právě v násobcích dvou (1, 2, 4, 8, 16, 32, atd).

Autorské právo 3 graf 1

Graf 1: Autorský poplatek z paměťových médií od 10. listopadu 2006

Nebyl zde nastaven žádný poplatkový strop fixovaný na kapacitu nebo vyčíslenou hodnotu poplatku. Lze tedy říci, že při nákupu paměti s kapacitou například 512 GB by zákazník musel k ceně produktu ještě zaplatit 7 311,36 Kč. Je to ovšem pouze utopie. Bohužel nebo snad bohudík se tak vysokokapacitní flash paměti zatím nevyrábějí.

Situace od 1. ledna 2009

Již v roce 2008 byl na Ministerstvo průmyslu a obchodu vyvíjen médii poměrně silný tlak, jež vyvstal z řad koncových uživatelů nástrojů a médií pro zřizování kopií a autorských záznamů. Ten vyústil v úpravu a změnu části dodatku o autorských poplatcích. Oblast flash pamětí byla kompletně přepracována a poměrně zjednodušena. V konečné fázi byl také zaveden poplatkový cenový strop.

Autorské právo 3 graf 2

Graf 2: Autorský poplatek z paměťových médií po 1. lednu 2009

Oproti předchozí verzi dodatku byla změněna sazba a způsob jejího aplikování. Nyní je účtována za každý započatý GB paměti částka 1,50 Kč. Hodnota poplatku je závislá na kapacitě flash disku. Je přímo úměrná pouze dokud poplatek nepřesáhne částku 90 Kč.

Pokud poplatek mezní částku přesáhne, dojde k jeho redukci.

Hlavní myšlenkou změny dodatku bylo snížit procentuální zátěž poplatků vůči ceně produktu. Oproti původním 15 % se tak novela přiblížila na hranici necelých 2 %, která je v dohledné době únosná.

Výpočet ceny poplatku flash pamětí

Starý způsob výpočtu

Výpočet byl stanoven podle následující rovnice:

velikost paměti v GB * konstanta * cena poplatku = autorský poplatek

Konstanta představuje číslo 2, které umožňuje dosadit do vzorce velikost paměti v jednotkách GB. Cena poplatku je ve výši 6 Kč (7,14 Kč s DPH). Autorský poplatek představuje finanční částku, která bude po koupi odvedena kolektivnímu správci autorských poplatků.

Použití rovnice v praxi předvedu na flash paměti s kapacitou 16 GB:

16 * 2 * 7,14 = 228,48 Kč

Cena poplatku je tedy vyčíslena na částku 228,48 Kč.

Pro zajímavé srovnání ještě uvedu příklad, kdy hodnota poplatku za flash disk dosahovala výše 25 % z celkové ceny produktu. Velkokapacitní médium o velikosti 64 GB má pořizovací cenu přibližně 3 700 Kč. K tomu je potřeba připočíst autorskou odměnu ve výši 913,92 Kč.

3 700,00 Kč .......... 100 %
  913,92 Kč ..........   x %
----------------------------
(913,92 * 100) / 3 700 = x
x = 24,7 %

Z výpočtu je zřejmé, že kromě ceny paměti musel zákazník zaplatit ještě 24,7 % navíc z ceny média. Výsledná cena flash disku o kapacitě 64 GB by byla 4 613,92 Kč.

Nový způsob výpočtu

Rovnice pro výpočet poplatku má ve vyhlášce z roku 2009 následující podobu:

velikost paměti v GB * cena poplatku = autorský poplatek

Cena poplatku je stanovena na 1,50 Kč (1,79 Kč s DPH). Autorský poplatek je součinem velikosti paměti a ceny poplatku.

16 GB * 1,79 = 28,64 Kč

Po dosazení velikosti disku v intervalu 1 - 32 GB se částka pohybuje v rozmezí 1,79 - 57,12 Kč. Velikosti menší než 1 GB, nebo poplatek vyšší než 90 Kč, se řídí dle specifických podmínek.

Úprava dodatku přinesla změny ve výpočtu částky, která bude odváděna, avšak přibyly dvě velmi důležité podmínky jež upravují charakter vzorce pro výpočet.

Kapacita paměti menší než 1 GB

Při kapacitách o velikosti například 128 MB, 256 MB nebo 512 MB je nastaven základní poplatek 1,50 Kč až do velikosti 1 GB.

0,5 GB * 1,79 = 1,79 Kč

Poplatky z kapacit vyšších než 1 GB jsou počítány dle standardního vzorce.

Cena poplatku vyšší než 90 Kč

Jak jsem již zmiňoval, byl zaveden strop sazby poplatku. Pokud bude hodnota poplatku vypočítaného dle platného vzorce vyšší než 90 Kč, dojde k redukci poplatku na mezní částku – 90 Kč.

Redukce je velmi názorně zobrazena v grafu 2. Dochází k ní již při ceně za kapacitu paměti 64 GB. Pro příklad ale využiji kapacity 128 GB.

128 GB * 1,79 = 222,48 Kč => 90 Kč

Původně by měla být cena poplatku za tento flash disk 228,48 Kč, avšak ve výsledku je odvedeno pouze 90 Kč. To zamezuje rapidnímu nárůstu ceny za paměti tak, jako tomu bylo v prvotní verzi dotatku k autorskému zákonu.

Porovnání vyhlášek z 10. listopadu 2006 a 1. ledna 2009

Ve srovnání opět použiji kategorii flash pamětí. Ceny poplatků jsou přímo úměrné velikostem paměťových médií. Tabulka zobrazuje srovnání cen před změnou autorského zákon a po jeho změně.

Autorské právo 3 graf 3

Graf 3: Autorský poplatek z paměťových médií před a po úpravě vyhlášky

Hodnoty poplatku z flash pamětí
Velikost Od 10. listopadu 2006 Od 1. ledna 2009 Procentní poměr
512 MB 7,14 Kč 1,79 Kč 25 %
1 GB 14,28 Kč 1,79 Kč 12,5 %
2 GB 28,56 Kč 3,57 Kč 12,5 %
4 GB 57,12 Kč 7,14 Kč 12,5 %
8 GB 114,24 Kč 14,28 Kč 12,5 %
16 GB 228,48 Kč 28,56 Kč 12,5 %
32 GB 456,96 Kč 57,12 Kč 12,5 %
64 GB 913,92 Kč 90,00 Kč 9,84 %
128 GB 1827,84 Kč 90,00 Kč 4,92 %

Tabulka: Hodnoty poplatku z flash pamětí v období před a po 1. lednu 2009

Procentní poměr představuje hodnotu nové sazby v poměru k sazbě původní. Jednotky sazby jsou v procentech. Pro výpočet procentního poměru byl použit následující vzorec:

(sazba po 1. 1. 2009 * 100) / sazba před 1. 1. 2009 = procentní poměr

Číslo 100 ve vzorci vyjadřuje celek ke kterému je vytvořen poměr.

S narůstající kapacitou pamětí a použitím staré verze se bude procentní poměr snižovat. Na snižování má vliv zejména zafixování maximální částky poplatku z flash pamětí na úrovni 90 Kč.

Cloud 22 temata

Autorské právo 3 graf 4

Graf 4: Procentní poměr

V příštím díle již upustíme od teorie a ukážeme si praktické příklady týkající se aplikace autorského práva a samotných autorských poplatků na reálných situacích.

Anketa

Odpovídá současný způsob výpočtu autorského poplatku trendu rozvoje informačních technologií?

Autor článku

Autor se zabývá autorským právem ve vztahu k výpočetní technice a internetu. Rozhovor s ním najdete zde.