Hlavní navigace

CZ.NIC a nová pravidla registrace

12. 11. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

5x o doménách: Nová pravidla registrace doménových jmen byla na Lupě uplynulých 14 dnů velmi diskutovaným tématem -- o motivech k jejich změně se však můžeme pouze dohadovat. Proto jsme tentokráte předali pero odborníkovi na slovo vzatému -- autorovi nových pravidel Jiřímu Dohnalovi, výkonnému řediteli CZ.NIC.

Sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. je registrátorem doménových jmen druhé úrovně pod nejvyšší doménou .cz a provozuje pro ni jmenné servery. Sdružení oznámilo na tiskové konferenci 6.11.2001 zavedení nových Pravidel registrace doménových jmen a Pravidel komunikace, jejichž znění je na www.nic.cz v části Pravidla pod odkazem „platná od 1.3.2002“.

Sdružení tak reagovalo na narůstající problém registrace doménových jmen spekulativním způsobem. Několik jedinců využívalo stávajících pravidel a opakovaně registrovali domény bez uhrazení registračního poplatku. Stávající proces registrace byl poměrně liberální, při splnění technických podmínek (existence záznamů na doménových serverech) bylo doménové jméno delegováno v zóně .cz do 24 hodin. Pak teprve nastala kolečka výzev k úhradě a následných upomínek. Po 78 dnech marných pokusů dokončit proces registrace, přistupoval CZ.NIC k jeho ukončení a doménové jméno uvolnil. Jenže naprogramované automaty pracovaly a ve většině případů se jim podařilo totéž doménové jméno opět zaregistrovat pro stejného žadatele. V horším případě jméno získal automat konkurenta. A k čemu to celé sloužilo? Spekulanti si tak bezplatně udržovali zásobník doménových jmen, která se pokoušeli za úplatu převést na skutečného zájemce, který pod právě takovou doménou chtěl provozovat svůj server.

Proto tedy nová pravidla, která popsaný jev znemožní. Doménové jméno nebude zaregistrováno dříve, než CZ.NIC obdrží úhradu registračního poplatku. To je právně nutný předpoklad k tomu, aby mohly existovat dále popsané speciální žádosti. Každé omezení něco stojí a tak odstranění spekulativních registrací přináší prodloužení doby mezi žádostí o registraci a zprovozněním doménového jména. Jsem přesvědčen, že doménové jméno druhé úrovně se používá především pro seriozní projekty, které nevznikají během hodiny, a tak trvání procesu mezi registrací a zprovozněním doménového jména řádově ve dnech je postačující. Prakticky limitujícím faktorem je mezibankovní převod peněz. Přitom rychlost podání žádosti o registraci doménového jména zůstala zachována. Registrační automat přijímá žádosti nonstop, takže doba od nápadu na nové jméno do podání žádosti je závislá pouze na rychlosti žadatele.

Aby mohl žadatel získat doménové jméno, které bezplatně obsadil spekulant, zavádí CZ.NIC takzvané speciální žádosti. Dnes se tazatel na www.nic.cz dozví, zda jím napsané doménové jméno je volné nebo už zaregistrované. Od 1.3.2002 přibude další stav a to „doménové jméno je ve splatnosti registračního poplatku“. A to je stav mezi přijetím žádosti na registraci a vlastní registrací, která následuje po obdržení úhrady. Ke každému doménovému jménu ve splatnosti může kdokoliv podat speciální žádost. Technika podání i formát jsou stejné jako u běžné žádosti. Přibude pouze informace žadatele, kam má CZ.NIC vrátit zálohu, když speciální žádost nebude úspěšná. I u speciální žádosti eviduje CZ.NIC den a čas přijetí. V odpovědi žadateli uvede, s jakou identifikací má poslat zálohu na účet CZ.NIC. Pokud původní běžná žádost je uhrazena nejpozději v termínu druhé upomínky, je doménové jméno zaregistrováno dle běžné žádosti. Všechny speciální žádosti na toto jméno jsou odmítnuty a zálohy vráceny dle dispozic plátce. Když původní žádost není uhrazena, vyhodnotí CZ.NIC frontu speciálních žádostí k tomuto doménovému jménu a zaregistruje doménu ve prospěch té speciální žádosti, kterou přijal nejdříve a současně k ní obdržel zálohu. Všechny ostatní speciální žádosti odmítne a zálohy vrátí. Pokud nebude žádná speciální žádost ve frontě (nebo budou všechny neuhrazeny), doménové jméno bude uvolněno. Věřím, že tento nový nástroj, který je poměrně dosti komplikovaný, bude patřičně účinný.

Z jiného soudku je změna pravidel, která definuje okamžik kontrol na záznamy o doménovém jménu na jmenných serverech. CZ.NIC opouští k 1.3.2002 praxi, že nutnou podmínkou registrace je úspěšný průběh technické kontroly a tím i delegace doménového jména. Naopak, teprve po úspěšné registraci bude následovat technická kontrola. V případě negativního výsledku je žadatel vyzván k nápravě a kontroly se opakují. Po uplynutí stanovené doby (viz Pravidla komunikace) přestane CZ.NIC provádět technické kontroly, ale doménové jméno není delegováno. Doména je sice zaregistrovaná, práva nakládat s ní náleží držiteli, ale doménové jméno není funkční. Držitel může kdykoliv požádat formou změny jmenných serverů o nastartování procesu technických kontrol. Pokud je výsledek kladný, je doménové jméno delegováno.

Pozorný čtenář nových Pravidel registrace si jistě všiml, že CZ.NIC odstranil ustanovení o tom, že: „(…) nejsou povolena doménová jména skládající se ze dvou písmen odpovídajících ISO kódům jednotlivých států a veškeré domény nejvyššího stupně nesmějí být užívány jako domény druhého stupně (například com.cz nebo uk.cz) a dále nemohou být registrována doménová jména arts.cz, firm.cz, nom.cz, rec.cz, web.cz, info.cz , shop.cz .“ Toto omezení pochází z minulosti a mělo technický důvod, který pominul. Pět doménových jmen: edu.cz, gov.cz, int.cz, mil.cz a org.cz předal CZ.NIC státu (přesněji řečeno je nechal zaregistrovat Úřadem pro veřejné informační systémy), ostatní k 1.3.2002 uvolní. O způsobu uvolnění není dosud rozhodnuto. Konstruktivní nápady autor článku rád přijme a zařadí do výběru.

Pro úplnost dodám, že proces obnovení registrace po roce na dalších dvanáct měsíců se nemění, lhůty zůstávají stejné. Je zachováno i poslední upozornění na nezaplacení poplatku před uvolněním domény, které spočívá ve vyřazení doménového jména ze zóny .cz. Na doménu, která čeká na úhradu obnovovacího poplatku, nelze podávat speciální žádosti.

Cloud 22 temata

Patrně každého napadne otázka, proč CZ.NIC změnu pravidel zavádí až k 1.3.2002, když změnu pravidel odsouhlasila valná hromada 1.11.2001. Pro­gramátorsky založení kolegové budou souhlasit, že změna algoritmu není triviální. A hlavně, systém bude po jistou dobu fungovat podle obojích pravidel. Doménová jména, zaregistrovaná před 1.3.2002 budou obsloužena až do ukončení registrace podle původních pravidel. Což je sice postup správný, ale procesně dosti složitý.

Myslím, že včasným zveřejním pravidel přispěje CZ.NIC k poklesu „předávacích“ cen za spekulativně držené domény, a dává tak české internetové společnosti jasný signál, že má ve svých záměrech progresivní změny, které samozřejmě touto úpravou pravidel nekončí.

Autor článku

Věk 52 let, absolvent VSE v Plzni, programátor na strojích EC, 1989 - 1997 ředitel odštěpného závodu PVT a.s., 1997 - 2000 ústředí PVT (Internet). PVT je zakládající člen CZ.NIC.