Hlavní navigace

Jaké bude zpřístupnění?

29. 10. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Novela telekomunikačního zákona, řešící problematiku místní smyčky, již dostala podobu návrhu paragrafovaného znění. Jak tedy bude vypadat česká úprava zpřístupnění? Jaké možnosti a varianty budou dostupné? Kdo bude stanovovat ceny a konkrétní podmínky? Podaří se stihnout termín nabytí účinnosti k 1. lednu 2003?

O chystané novele telekomunikačního zákona, která by měla přinést možnost tzv. „unbundlingu“ (zpřístupnění místní smyčky), jsem zde na Lupě psal již několikrát. Například v článku Dočkáme se zpřístupnění?, který vyšel 28. srpna, v den, kdy nová vláda měla jednat o návrhu věcného záměru této novely.

Tehdy jsem ještě psal o této novele jako o opatření, které bude řešit celkem čtyři oblasti:

  • Zpřístupnění místních smyček (LLU).
  • Zpřesnění legislativy definující uzavírání smluv o propojení.
  • Zpřesnění právní úpravy volby operátora a přenositelnos­ti čísel.
  • Zpřesnění pravidel pro stanovení cen za telekomunikační služby a pravomocí regulátora v této oblasti.

Mezitím ale došlo k významnému vývoji, který zaměření novely změnil. V srpnu vláda návrh věcného záměru neprojednávala, protože ministerstvo dopravy si vyžádalo dvouměsíční odklad kvůli povodním. Nakonec se věcný záměr dostal na pořad jednání vlády 14. října, ale v podstatně pozměněné podobě. Jak jsem již psal v jedné z invexových reportáží, předkladatelé novely dospěli k závěru, že je vhodnější skrze tuto novelu řešit jen to, kde skutečně hoří termín v rámci našich závazků vůči Evropské unie (EU), a ostatní problematická místa nechat až na novou verzi celého telekomunikačního zákona, kterou musíme přijmout ještě před naším vstupem do EU.

Vláda tedy v polovině října schválila věcný záměr novely v podobě, jež řeší pouze problematiku zpřístupnění místních smyček. K tomu je vhodné dodat, proč právě zpřístupnění místních smyček tolik spěchá: V rámci jednání o vstupu do EU se Česká republika zavázala, skrze Dodatek k pozičnímu dokumentu ke Kapitole č. 19 Telekomunikace a informační technologie, že k 1. lednu 2003 bude mít implementované celé acquis communitaire přijaté v roce 2000. No a právě vzorová direktiva k problematice zpřístupnění místní smyčky (č. 2887/2000) byla v EU přijata ještě v roce 2000, konkrétně 18. prosince.

Dnes, na konci října, již existuje pracovní verze paragrafovaného znění novely, která prochází připomínkovým řízením.

Jaké budou základní principy zpřístupnění?

Současný návrh paragrafovaného znění lze porovnávat zejména se vzorovou direktivou EU (č. 2887/2000), a pak také s původním věcným záměrem z března, který je dosud přístupný na webu ministerstva dopravy, a jež ještě počítal s řešením původních čtyř oblastí.

Jednou zajímavou odlišností je již samotná terminologie: Zatímco věcný záměr z března hovoří o „účastnickém vedení“, nynější podoba návrhu používá termín „místní vedení“ jako ekvivalentu anglického „local loop“.

V souladu s direktivou EU pak i český návrh předpokládá zpřístupnění jak celého „místního vedení“, tak i jeho úseků vedoucích od koncového účastníka „k soustřeďovacímu bodu nebo ke specifikovanému mezilehlému přístupovému bodu veřejné pevné telefonní sítě“.

Stejně jako v direktivě EU se i v České republice předpokládá dvojí způsob zpřístupnění:

  • Plný přístup (v originále: full unbundled access): jako řešení, které „umožní využití celého kmitočtového spektra místního vedení nebo jeho úseku“.
  • Částečný přístup (v originále: shared access, což by se mělo překládat jako „sdílený přístup“): jako řešení, které „umožní využívat nadhovorovou část kmitočtového spektra místního vedení nebo jeho úseku, přičemž místní vedení je i nadále využíváno vlastníkem místního vedení a jeho úseku k poskytování veřejné telefonní služby“.

Za kolik a jak?

Veledůležité určitě budou konkrétní technické a finanční podmínky, za kterých bude vlastník místních smyček povinen poskytnout jejich zpřístupnění. Původní věcný záměr z března t.r. počítal s tím, že:

Technické provedení a způsob rozdělení nákladů na technické úpravy, nutné k umožnění vybraného způsobu zpřístupnění, stanoví MDS prováděcím právním předpisem.

Současný návrh paragrafovaného znění však s žádnými prováděcími předpisy nepočítá ani na straně regulátora, který by je měl vydávat spíše než ministerstvo, ať již dopravy či informatiky. Místo toho předpokládá, že řešení zvolí vlastník místních smyček, jenž bude mít povinnost do 30 dnů od účinnosti vyhlášky zveřejnit svou Referenční nabídku zpřístupnění, s uvedením konkrétních podmínek. Regulátor má pouze právo předepsat, co v této referenční nabídce musí být (ve smyslu: jaká má být její osnova, jaké položky musí nabídka obsahovat), a samotný obsah této nabídky má právo korigovat až ex-post:

Úřad je oprávněn (…) rozhodnout o změně podmínek přístupu k místnímu vedení, jeho úseku a příslušenství, uveřejněných určeným držitelem licence v telekomunikačním věstníku, nesplňují-li požadavky stanovené právním předpisem a neodpovídají-li požadavkům maximální hospodárnosti, spravedlivé hospodářské soutěže.

Pokud jde o princip tvorby cen, zde současný návrh předpokládá pouze „nákladovou orientaci“, když vlastníkovi místní smyčky ukládá

poskytovat oprávněnému provozovateli přístup k místnímu vedení, jeho úseku a příslušenství za cenu, stanovenou na základě nákladové orientace".

Chybí zde naopak explicitní požadavek, zakotvený v direktivě EU, na to, aby přístup k místní smyčce byl skutečně unbundlován

Nabídka bude dostatečně „unbundlována“, tak aby oprávněný provozovatel nemusel platit za prvky sítě a služby, které nejsou nezbytné pro poskytované služby (…).

Obávám se, že právě absence tohoto principu, spolu s neexistencí prováděcích předpisů stanovených někým jiným než vlastníkem smyček, by mohla způsobit velké komplikace, až úplně obrátit celý princip „unbundlingu“ na hlavu. S tím bohužel souvisí i to, že novela příliš neřeší otázky technického zabezpečení, zejména kolokace zařízení alternativních operátorů, a pouze požaduje po vlastníkovi místních smyček jako povinnost poskytnout poněkud vágně definované

příslušenství nezbytné k umístění zařízení oprávněného provozovatele za podmínek, za jakých jej využívá pro vlastní potřeby (dále jen „příslušenství“)".

Proaktivní regulátor

Zajímavostí, která „přežila“ z původního věcného záměru novely, jenž měl pokrývat čtyři oblasti, je i možnost proaktivního chování regulátora. Ten má podle současného návrhu právo

účastnit se jednání o uzavření smlouvy o přístupu k místnímu vedení, jeho úseku a příslušenství z vlastní iniciativy, je-li to nutné k zajištění maximální hospodárnosti, spravedlivé soutěže a prospěchu koncového uživatele".

Bohužel ale návrh již nedefinuje, jaké pravomoci má v tomto případě regulátor, a jaký má při své účasti na jednáních statut. Zajímavé je, že direktiva EU, kterou bychom měli přejímat, v tomto ohledu hovoří o právu regulátora „zasáhnout“ (anglicky: intervene), nikoli o právu „účastnit se“.

KL23 hlasovani

Stihne se termín?

Podle usnesení vlády ze 14. října by paragrafované znění novely mělo být předloženo do vlády do konce listopadu – společně ministry dopravy a informatiky. Pak bude následovat obvyklá „legislativní trajektorie“ v podobě schvalování v obou komorách Parlamentu atd.

Asi nebudu sám, když vyjádřím názor, že dodržení termínu 1. ledna 2003 (odkdy by novela měla platit) nepovažuji za pravděpodobné.

Věříte, že zpřístupnění místní smyčky zlepší nabídku na trhu a sníží ceny?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).